Kauno oro uostui vadovaujantis šveicaras: turime didžiulį potencialą

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-01-08 14:21
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-01-08 14:21
Oresto Gurevičiaus (LŽ) nuotrauka
Su Kau­no mies­to me­ru And­riu­mi Kup­čins­ku šį ket­vir­ta­die­nį su­si­ti­kęs Kau­no oro uos­tui va­do­vau­jan­tis švei­ca­ras Bru­no Kas­pa­ras pa­brė­žė, jog dėl itin dė­kin­gos geog­ra­fi­nės pa­dė­ties ir di­de­lių inf­ras­truk­tū­ros re­sur­sų, Kau­no oro uos­tas tu­ri pui­kias at­ei­ties pers­pek­ty­vas.

Pa­sak B. Kas­pa­ro, Kau­no oro uos­tas, sa­vo veik­lą vys­tan­tis ke­lio­mis skir­tin­go­mis kryp­ti­mis, tu­ri di­džiu­lį po­ten­cia­lą. Vi­sų pir­ma, oro uos­tas sėk­min­gai tę­sia bend­ra­dar­bia­vi­mą su že­mų kaš­tų ke­lei­vių per­ve­ži­mo oro li­ni­jo­mis. Taip pat di­de­lis dė­me­sys ski­ria­mas kro­vi­nių per­ve­ži­mo bei tech­ni­nio ap­tar­na­vi­mo, tech­ni­nių pa­slau­gų tei­ki­mo sri­čiai.

„Taip pat ti­ki­mės, kad nau­jų in­ves­tuo­to­jų pri­trauks kar­tu su Kau­no lais­vą­ja eko­no­mi­ne zo­na (LEZ) įgy­ven­di­na­mas oro par­ko pro­jek­tas, ku­ris jau šių me­tų pa­bai­go­je su­jungs LEZ ir Kau­no oro uos­to te­ri­to­ri­jas. Taip pat šiuo me­tu lan­ko­me bend­ro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­las, kur moks­lei­vius su­pa­žin­di­na­me su oro uos­to veik­la bei ga­li­my­bė­mis ja­me įsi­dar­bin­ti. Ka­dan­gi ti­krai trūks­ta ge­rų tech­ni­kos spe­cia­lis­tų, pla­nuo­ja­me bend­ra­dar­biau­ti su Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja, Kau­ne vei­kian­čiais uni­ver­si­te­tais“, - kal­bė­jo Kau­no oro uos­to di­rek­to­rius.

Ska­tins turizmą

Su­si­ti­ki­mo me­tu su­tar­ta ska­tin­ti at­vyks­ta­mą­jį tu­riz­mą, kur­ti il­ga­lai­kę stra­te­gi­ją. Kau­no me­ras pa­brė­žė, jog tu­ris­tams įve­dus va­di­na­mą­jį „pa­gal­vės" mo­kes­tį, su­rink­tos lė­šos bū­ti ski­ria­mos at­vyks­ta­mo­jo tu­riz­mo ska­ti­ni­mui.

„Ir di­džio­sios ša­lies sa­vi­val­dy­bės tu­rė­tų tu­rė­ti ga­li­my­bę ir tei­sę ap­sisp­ręs­ti, ar to­kia tu­riz­mo inf­ras­truk­tū­ros rink­lia­va yra rei­ka­lin­ga kon­kre­čia­me mies­te. Iš „pa­gal­vės" mo­kes­čio su­rink­tos lė­šos ga­lė­tų bū­ti skir­tos at­vyks­ta­mo­jo tu­riz­mo ska­ti­ni­mui“, - pa­brė­žė A. Kup­čins­kas.

Kau­no me­ras su oro uos­to va­do­vu ap­ta­rė ga­li­my­bę at­nau­jin­ti itin di­de­lio pa­si­se­ki­mo su­lau­ku­sius tie­sio­gi­nius skry­džius į Tam­pe­rę (Suo­mi­ja), Bar­se­lo­ną (Is­pa­ni­ja), Mi­la­ną (Ita­li­ja) ir ki­tus Eu­ro­pos mies­tus.

Re­zul­ta­tai džiugina

2014 me­tais ke­liau­jan­čių­jų spar­čiai dau­gė­jo vi­suo­se tri­juo­se Lie­tu­vos oro uos­tuo­se. Kau­no oro uos­tas per­nai ap­tar­na­vo 724 tūkst. ke­lei­vių. Pa­ly­gin­ti su 2013-ai­siais, skry­džių iš Lie­tu­vos ir į ją per pra­ėju­sius me­tus pa­dau­gė­jo 10 proc. Pra­ėju­siais me­tais vi­si trys Lie­tu­vos oro uos­tai pri­ėmė ir iš­lei­do 47 tūkst. skry­džių.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Skaityti visus komentarus (6)
Pillietis  84.55.9.141 2015-01-15 12:57:20
Europoje populiarus F-1 viešbučių tinklas. Juo naudojasi daugybė "vidutinės" turtingumo klasės keliautojai, nereiklūs trumpalaikio pabuvojimo sąlygoms. Kaune jau dešimtmečius riogso nebaigti pastatai "monstrai", kurių pertvarkymas, paverčiant juos F-1 kriterijus atitinkančiais, nebūtų brangus, bet būtų pelningas ir potencialiam pertvarkymo investuotojui, ir miestui. Šia prasme patogi ir perspektyvi Kauno oro uosto padėtis, jo akcentai į pigesnius kelionės kaštus, derinant su galimybe Kaune pigiai pernakvoti ir iš jo aplankyti lengvai pasiekiamas vertingas turizmo prasme vietoves - tai aukso kasyklos visiems. Nesuvokiu, kaip iki šiol neatsiranda verslo žmonių, kurie šia galimybe pasinaudotų. P.S. Šią "idėją" teikiu nemokamai.
0 0  Netinkamas komentaras
Skutas  78.60.231.248 2015-01-12 16:59:15
Tai, kad "rašinėlis" ne visai apie Kauno oro uostą, o iš esmės yra apie jo puikias perspektyvas, sąlygojamas pasak Kauno oro uosto vadovo itin dėkingos geografinės padėties ir didelių infrastruktūros rezervų. Tačiau nei tų rezervų, nei tos geografinės padėties šiuolaikiškai žiūrint nelabai tegali rastis.
0 0  Netinkamas komentaras
Bet rašinėlis apie Kaunuo oro uostą  5.20.127.95 2015-01-11 23:05:36
o ne apie lietuvybę Kaune ar Eiškškėse.
0 0  Netinkamas komentaras
> "Matyt"  78.60.231.248 2015-01-09 21:53:13
Nevoliok durniaus...
1 0  Netinkamas komentaras
skutui  78.62.199.0 2015-01-09 21:10:20
matyt, pagal tave, lietuvybė turi koncentruotis Vilniuje?
0 1  Netinkamas komentaras
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Eu­ro­pos Są­jun­gos vy­riau­sio­ji įga­lio­ti­nė už­sie­nio rei­ka­lams ir sau­gu­mo po­li­ti­kai Fe­de­ri­ca Mog­he­ri­ni par­eiš­kė, kad yra itin svar­bu, kad Jung­ti­nės ty­rė­jų gru­pė (JTG) ga­lė­tų užbaigti sa­vo dar­bą [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus pa­stan­gos pa­ge­rin­ti san­ty­kius su Gru­zi­jos or­to­dok­sais šeš­ta­die­nį pa­ty­rė smū­gį, kai Or­to­dok­sų Baž­ny­žios pa­triar­cha­tas nu­spren­dė ne­pa­siųs­ti savo ofi­cia­lios de­le­ga­ci­jos [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Šeš­ta­die­nį, Gar­lia­vos spor­to cen­tro sa­lė­je bu­vo už­baig­tos Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio ly­gos pir­mo­jo tu­ro ko­vos tarp ša­lies šios spor­to ša­kos ly­de­rių HC „Gar­lia­va SM-CASCADA“ ir „AC­ME-Žal­gi­ris“ [...]
Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je penk­ta­die­nį li­go­ni­nė­je mi­rė ško­tų bok­si­nin­kas Mi­ke'as To­wel­las, pa­ty­ręs su­nkią sme­ge­nų traumą ko­vos me­tu.
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Šian­dien Ra­dai­liuo­se, Klai­pė­dos ra­jo­ne, ati­da­ry­tas pir­ma­sis Bal­ti­jos ša­ly­se ir di­džiau­sias Eu­ro­po­je apverstas gy­ve­na­ma­sis na­mas. 
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami