Keistuolis taikosi užkariauti Europą

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2016-03-29 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2016-03-29 06:00
Bandyto "Jeep Renegade" didžiausia galia - 140 AG.   LŽ archyvo nuotrauka
Vi­siš­kai nau­jas „Jeep Re­ne­ga­te“ Lie­tu­vo­je bu­vo pri­sta­ty­tas dar pra­ėju­sių me­tų pra­džio­je, ta­čiau jį iš­ban­dy­ti ke­ly­je iš­va­žia­vau tik šią žie­mą. Sė­dė­da­mas prie keis­tuo­lio „Re­na­ga­te“ vai­ro su­pra­tau, ko­dėl dži­pas bū­tent taip pa­va­din­tas.

Žo­dis „re­ne­ga­te“ iš ang­lų į lie­tu­vių kal­bą iš­vers­tas reiš­kia „ats­ki­lė­lis“. Vie­na ver­tus, vi­sais ke­tu­riais ra­tais va­ro­mu „Jeep Re­ne­ga­te“, skir­tin­gai nei ki­to­mis mies­to vi­su­rei­gių ka­te­go­ri­jos ma­ši­no­mis, net blo­gu oru be bai­mės ga­li­ma iš­suk­ti į be­ke­lę. Tai­gi „Re­ne­ga­te“ ta­ry­tum nė­ra ti­kra po mies­tą va­ži­nė­ti skir­ta leng­vo­ji ma­ši­na, o sa­vo­tiš­ka at­ski­lė­lė. Ta­čiau šio dži­po ir ti­kru „Jeep“ mar­kės at­sto­vu ne­pa­va­din­si. Mat joks ki­tas dži­pas, iš­sky­rus „Jeep Re­ne­ga­te“, nė­ra su­mon­tuo­tas di­des­nio pra­va­žu­mo kom­pak­ti­nio uni­ver­sa­lo „Fiat 500L“ pa­grin­du. Bet pir­mam ir, ti­kė­si­mės, ne pa­sku­ti­niam bend­ram Ita­li­jos kon­cer­no „Fiat“ ir Ame­ri­kos kom­pa­ni­jos „Chrys­ler“ in­ži­nie­rių ban­dy­mui su­kur­ti vi­su­rei­gį eu­ro­pie­čiams, pa­nau­do­jant ame­ri­kie­tiš­ko dži­po įvaiz­dį, ga­li­ma šykš­čiai plo­ti ka­tu­čių. Mo­de­lis iš­ėjo ga­na vy­kęs, nors dėl jo pui­kios at­ei­ties Eu­ro­po­je ky­la ne­ma­žų abe­jo­nių.

Ame­ri­kie­tiš­ko stiliaus

Ofi­cia­lio­ji sta­tis­ti­ka yra pa­lan­ki „Jeep Re­ne­ga­te“. Nau­jau­si Eu­ro­pos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų aso­cia­ci­jos (ACEA) duo­me­nys ro­do, kad šie­met „Jeep“ re­gis­tra­vi­mas Se­na­ja­me že­my­ne, pa­ly­gin­ti su pra­ėju­siais me­tais, smar­kiai pa­šo­ko. 2016 me­tų sau­sį-ko­vą Eu­ro­pos Są­jun­go­je bu­vo re­gis­truo­ti 15 292 nau­ji „Jeep“, ar­ba net 30 proc. dau­giau nei pir­mą pra­ėju­sių me­tų ket­vir­tį. Tie­sa, dži­pų mo­de­lių re­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tų ACEA ne­išs­ki­ria, dėl to ga­li bū­ti, jog di­džiu­lis au­gi­mas bu­vo se­nes­nių „Jeep“ („Che­ro­kee“, „Grand Che­ro­kee“) nuo­pel­nas, jie per­nai ir­gi bu­vo at­nau­jin­ti.

Ty­ri­mų bend­ro­vė „Da­ta­Cen­ter“ skel­bia, kad 2015-ai­siais Bal­ti­jos ša­lių pir­kė­jai įsi­gi­jo 59 „Jeep Re­ne­ga­te“. Kaip vi­siš­kai nau­jos ir ne­pa­žįs­ta­mos ma­ši­nos tai ne­bu­vo la­bai blo­gas re­zul­ta­tas. Ypač ži­nant, jog nau­ja­sis „ats­ki­lė­lis“ yra skir­tas siau­rai tiks­li­nei au­di­to­ri­jai: jau­niems, bet jau ne­skai­čiuo­jan­tiems pi­ni­gų dži­pų ger­bė­jams, ku­riems rei­ka­lin­ga vie­nu me­tu ir im­po­zan­tiš­ka, ir pra­va­ži ma­ši­na. „Jeep Re­ne­ga­te“ iš­orė iš­ties pri­bloš­kia. Žiū­rint į au­to­mo­bi­lį net ga­li at­ro­dy­ti, jog tai yra se­nes­nis dži­pų šei­mos at­sto­vas „Che­ro­kee“ tar­si nu­pjau­ta už­pa­ka­li­ne da­li­mi. Tik ati­džiau įsi­žiū­rė­jęs pra­de­di su­pras­ti, kad vi­su­rei­gio di­zai­nas yra ga­na iš­baig­tas ir tu­ri sa­vi­tą lo­gi­ką. Čia su­ma­niai už­mas­kuo­ta tai, kas ga­li duo­ti bent men­kiau­sią užuo­mi­ną į „Fiat 500L“, ta­čiau pa­na­šu­mų į gar­siuo­sius ame­ri­kie­tiš­kus „Jeep“ leng­va įžvelg­ti.

Lyg leng­vą­ja mašina

Dar per­nai „Jeep Re­ne­ga­te“ bu­vau iš­ban­dęs be­ke­lė­je. Pui­kiai va­žiuo­ja ir, ga­li­ma sa­ky­ti, nuo dži­pų tra­di­ci­jų nė­ra nu­kly­dęs. Be di­de­lio var­go (taip pat ir au­to­ma­ti­niu re­ži­mu) „ats­ki­lė­lis“ nu­si­lei­do sta­čia nuo­kal­ne, pa­skui leng­vai ap­si­su­ko ir va­žia­vo maž­daug 40 laips­niu sta­tu­mo įkal­ne. Vė­liau dviem šo­ni­niais ra­tais už­va­žia­vo ant pa­svi­ru­sio (45 laips­nių) im­ita­to­riaus ir rie­dė­jo juo ne­leis­da­mas vai­ruo­to­jui net su­abe­jo­ti, kad tai ga­li bū­ti ne­sau­gu.

Šiais me­tais ofi­cia­li „Jeep“ at­sto­vė Lie­tu­vo­je bend­ro­vė „Au­tob­ra­va“ su­da­rė pro­gą iš­ban­dy­ti „Re­ne­ga­te“ ir va­ži­nė­jant as­fal­tuo­tais ke­liais bei žvyr­ke­liu. Sė­dė­jau prie „ats­ki­lė­lio“ vai­ro, ku­rio ra­tus su­ka 2 l dar­bi­nio tū­rio ir 140 AG dy­ze­li­nis mo­to­ras.

Aps­kri­tai dži­pu nu­va­žia­vus maž­daug 200 ki­lo­me­trų įspū­dis bu­vo ge­ras. Ypač „Jeep Re­ne­ga­te“ tin­ka va­ži­nė­ti mies­te ir žvy­ruo­tu ke­liu. Pa­ka­ba to­kia sta­bi­li ir pui­kiai su­re­gu­liuo­ta, kad net ke­lio ne­ly­gu­mus ar duo­bes vi­su­rei­gis įvei­kia taip, jog to ne­pas­te­bi nei vai­ruo­to­jas, nei ša­lia sė­din­tys ke­lei­viai.

Ta­čiau greit­ke­liui au­to­mo­bi­lis pa­si­ro­dė „per su­nkus“, ne­ran­gus. Kaip, be­je, ir „Jeep Wrang­ler“, „Jeep Che­ro­kee“ ar „Jeep Grand Che­ro­kee“ su silp­nes­niu va­rik­liu. Bet skir­tin­gai nei ki­ti „Jeep“ at­sto­vai, „Ra­ne­ga­te“ yra mies­tui skir­tas leng­va­sis vi­su­rei­gis. Ir „Fiat“ va­rik­liai jam aiš­kiai per silp­ni. O tai jau ga­li su­truk­dy­ti ti­krų mies­to ma­ši­nų ger­bė­jams įsiū­ly­ti bent jau tą „ats­ki­lė­lio“ mo­di­fi­ka­ci­ją, ku­rią ban­džiau. Bet gal ti­kriems „Jeep“ mar­kės ger­bė­jams tai ir ne­svar­bu?

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Paulius  78.60.25.17 2016-04-01 19:51:04
Renegade ne Renegate
0 0  Netinkamas komentaras
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
Bu­da­peš­te šeš­ta­die­nį vė­lai va­ka­re Bu­da­peš­to cen­trą su­krė­tė stip­rus „ne­ži­no­mos kil­mės“ spro­gi­mas, nuo ku­rio nu­ken­tė­jo du pro šalį ėję po­li­ci­nin­kai.
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra, [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
„Skry­bė­lai­čių ka­ra­lie­nė“ – tai is­to­ri­ja apie pa­grin­di­nės vei­kė­jos gy­ve­ni­mo ke­lio­nę ir jos virs­mą, kai drą­sa ir ryž­tas pa­de­da įveikti di­džiau­sius iš­ban­dy­mus.
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami