REKLAMA

Keliaujančiųjų ir vairuotojų diena Lietuvoje – atminti ir saugoti

LŽ red@lzinios.lt 2014-09-27 06:00
red@lzinios.lt 2014-09-27 06:00
Kun. A. Toliatas: „Kuo daugiau kitiems pasakoju apie saugų eismą, tuo atsakingiau ir pats elgiuosi kelyje“.  Asmeninio archyvo nuotrauka
2009 m. ge­gu­žės 26-28 d. vy­ku­sio Lie­tu­vos vys­ku­pų kon­fe­ren­ci­jos ple­na­ri­nio po­sė­džio me­tu bu­vo nu­spręs­ta pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sa­vait­ga­lį mi­nė­ti kaip Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­ną.

Šią die­ną baž­ny­čio­se mel­džia­ma­si už vi­sus ke­liau­jan­čius, tarp jų – ir trans­por­to prie­mo­nių vai­ruo­to­jus, žu­vu­sius eis­mo įvy­kiuo­se, taip pat yra lai­mi­na­mi au­to­mo­bi­liai ir tie, ku­rie jais nau­do­ja­si. Apie šios die­nos iš­ta­kas, jos pra­smę ir ne­leng­vą dar­bą dėl sau­gaus eis­mo Lie­tu­vos ke­liuo­se ir gat­vė­se su­ti­ko pa­pa­sa­ko­ti daž­nai ir pats ke­ly­je su­tin­ka­mas Lie­tu­vos po­li­ci­jos ka­pe­lio­nas ku­ni­gas Al­gir­das To­lia­tas.

Ke­lias – ir ti­kė­ji­mo da­lis

Šios die­nos pra­džią, anot ku­ni­go, ga­li­ma kil­din­ti iš bib­li­nio kon­teks­to: „Tra­di­ci­ja švęs­ti Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­ną at­si­ra­do bū­tent dėl to, kad rug­sė­jo 29 d. ka­ta­li­kų baž­ny­čia mi­ni Ar­kan­ge­lo Ra­po­lo, ke­liau­to­jų bei pi­lig­ri­mų gy­nė­jo ir glo­bė­jo die­ną“. Tai­gi nors Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na bu­vo pri­tai­ky­ta šių die­nų kon­teks­tui, kun. A. To­lia­tas ne­kvie­čia ta­pa­tin­ti šios die­nos vien tik su šven­te, ku­rios me­tu lai­mi­na­mi au­to­mo­bi­liai ir at­si­me­na­mi ne­lai­min­guo­se at­si­ti­ki­muo­se nu­ken­tė­ję žmo­nės. Šią die­ną kvie­čia­ma nors trum­pam su­sto­ti ir at­si­min­ti sa­vo dva­si­nę ke­lio­nę že­mė­je.

„Juk, vi­sų pir­ma, žmo­gus že­mė­je yra pi­lig­ri­mas ir nuo to, ko­kius žmo­nes, ko­kius tiks­lus ir svar­biau­sia – ko­kį ke­lią jis pa­si­rinks, pri­klau­sys vi­sas jo gy­ve­ni­mas. Tai­gi tam ti­kra pra­sme, ke­liau­to­jų die­na pri­ver­čia su­si­dė­lio­ti pri­ori­te­tus, gy­ve­ni­miš­kos ke­lio­nės ver­ty­bes pla­čią­ja pra­sme“, – tei­gia kun. A. To­lia­tas.

Ku­ni­gas pri­du­ria, kad ši die­na ir jos me­tu iš­sa­ko­mos mal­dos ga­li tap­ti pui­kiu at­spir­ties taš­ku ir gy­ve­ni­mo ke­lio­nė­se pa­sik­ly­du­siems. „Mal­da yra rei­ka­lin­ga, kad pa­lai­ky­tu­me vie­ni ki­tus, at­si­min­tu­mė­me, kad sa­vo gy­ve­ni­mo ke­lio pa­ieš­kos – ti­krai nė­ra leng­vos, kad tai yra di­džiu­lis iš­šū­kis, ku­rį pa­dė­ti įgy­ven­din­ti ga­li tik karš­tos mal­dos ir daug daug pa­stan­gų“, – pa­sa­ko­ja ku­ni­gas.

At­si­per­kan­tis rū­pes­tis ki­tu

Ta­čiau, anot ku­ni­go, vien mels­tis – ir­gi ne­pa­kan­ka. Nors mal­do­mis ir ga­li­me pa­pra­šy­ti ap­sau­go­ti mus bei mū­sų ar­ti­muo­sius ke­ly­je, ta­čiau ge­ri dar­bai yra da­ro­mi tik žmo­nių ran­ko­mis, tad ne­lai­mių ke­liuo­se pre­ven­ci­ja tu­ri tap­ti ne tik tuo be­si­rū­pi­nan­čių ins­ti­tu­ci­jų, bet ir kiek­vie­no iš mū­sų pri­ori­te­tu ir svar­biau­siu tiks­lu. „Sau­gus eis­mas – ne vien tik Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to, Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos ar Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos rei­ka­las, juk kiek­vie­nas eis­mo da­ly­vis, kiek­vie­nas at­si­dū­ręs ke­ly­je tu­ri bū­ti pi­lie­tiš­kas. Pi­lie­tiš­ku­mas net ne­kai­nuo­ja la­bai daug lė­šų“, – tei­gė ku­ni­gas.

A. To­lia­tas pa­brė­žia, kad di­de­lę reikš­mę ke­ly­je tu­ri ir mū­sų pa­čių nu­si­tei­ki­mas bei emo­ci­jos, ku­rias dėl sa­vo pa­čių ir ki­tų sau­gu­mo daž­nas pri­va­lo­me keis­ti: „Rei­kia, kad keis­tų­si mū­sų min­tys, mū­sų lai­ky­se­na ke­ly­je bei vie­nas ki­to su­pra­ti­mas. Jei kiek­vie­nas iš mū­sų nors šiek tiek pa­mė­gin­tu­mė­me keis­tis, keis­tų­si ir mū­sų ke­liai bei pa­ti ke­lių kul­tū­ra“.

Jei šios prie­mo­nės ne­pa­de­da ke­liuo­se pa­lai­ky­ti tvar­kos ir vie­nas ki­to su­pra­ti­mo, kun. A. To­lia­tas ska­ti­na rea­guo­ti ir ne­pa­si­duo­ti su­si­dū­rus su pir­mai­siais su­nku­mais.

„Jei­gu ma­to­me, kad ke­ly­je vyks­ta ne­tvar­ka – pri­va­lo­me rea­guo­ti kuo sku­biau. Vi­sų pir­ma, pa­ban­dy­ki­me vai­ruo­to­ją su­draus­min­ti pa­tys. Jei ne­pa­vyks­ta – kreip­ki­mės į po­li­ci­ją bei ki­tas ati­tin­ka­mas ins­ti­tu­ci­jas. Daž­nai į ma­ne krei­pia­si žmo­nės, ku­rie ma­to ke­liuo­se vyks­tan­čias ne­lai­mes ir nu­si­žen­gi­mus, ban­do su­draus­min­ti ne­at­sa­kin­gus vai­ruo­to­jus ir pės­čiuo­sius, ta­čiau jiems ne­pa­vyks­ta, jų pa­stan­gos ne tik kad ne­bū­na įver­tin­tos, bet daž­nai – su­pran­ta­mos kaip ki­ši­ma­sis. To­kiems žmo­nėms vi­sa­da at­sa­kau, kad rei­kia steng­tis ir ne­pa­si­duo­ti. Juk jei mes pa­tys vie­ni ki­tų ne­draus­min­si­me – net ir di­džiau­sios lė­šos ne­duos re­zul­ta­to, o juo la­biau – il­ga­lai­kio“, – kal­bė­jo ku­ni­gas.

Pro­jek­tui „Sau­go­ki­me vie­ni ki­tus ke­ly­je“ – jau šešeri

Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na – ne vie­nin­te­lė gra­žia ak­ci­ja ta­pu­si šven­tė, ku­rios me­tu ko­vai prieš ne­lai­mes ke­liuo­se bend­ras jė­gas su­jun­gia ir sau­gaus eis­mo ša­li­nin­kai, ir baž­ny­čia. Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos, Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos, Lie­tu­vos ka­ta­li­kų baž­ny­čios vys­ku­pi­jos ir Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to vyk­do­mi pro­jek­tai su­trau­kia gau­sy­bę įvai­raus am­žiaus žmo­nių, nuo pa­čių ma­žiau­sių iki gar­baus am­žiaus sen­jo­rų. Be­ne sėk­min­giau­sias iš pro­jek­tų – jau šeš­tus me­tus Lie­tu­vos mies­tuo­se ir mies­te­liuo­se vyk­do­mas „Sau­go­ki­me vie­ni ki­tus ke­ly­je“. Pro­jek­to or­ga­ni­zuo­ja­mų ren­gi­nių me­tų su­si­rin­ku­siems pa­sa­ko­ja­ma apie sau­gaus eis­mo ke­ly­je svar­bą, ren­gia­mos par­odos bei su­si­ti­ki­mai, ku­rių me­tu daž­nai da­li­ja­mos ir ma­žos, ke­ly­je nuo ne­at­sar­gių vai­ruo­to­jų pa­de­dan­čios ap­si­sau­go­ti do­va­nė­lės – at­švai­tai. Tuo tar­pu daž­nas šių ren­gi­nių sve­čias – Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos rep­re­zen­ta­ci­nis pu­čia­mų­jų or­kes­tras, ku­ria pa­ki­lią ir šven­tiš­ką nuo­tai­ką.

Ku­ni­go A. To­lia­to tei­gi­mu, sma­gu, kad to­kiuo­se pro­jek­tuo­se ne­ap­si­ri­bo­ja­ma tik vie­nos am­žiaus gru­pės švie­ti­mu apie sau­gų eis­mą ke­liuo­se.

„Ne­lai­mių ke­liuo­se pre­ven­ci­nis dar­bas pri­va­lo bū­ti dau­gias­luoks­nis. No­rė­da­mi, kad mū­sų vai­kai gat­vė­je bū­tų sau­gūs, nuo­la­tos pri­va­lo­me ska­tin­ti jų tė­vus do­mė­tis sau­giu eis­mu ir, ži­no­ma, sau­gaus eis­mo ak­ci­jų ren­gi­niais. Vai­kams ga­li­ma pa­sa­ko­ti ti­krai daug, ta­čiau jei su­grį­žę į na­mus jie ma­tys, kad jų tė­vai el­gia­si vi­sai prieš­in­gai – re­zul­ta­tas bus ly­gus nu­liui. Tu­riu pri­pa­žin­ti, kad kuo dau­giau ki­tiems pa­sa­ko­ju apie sau­gų eis­mą, tuo at­sa­kin­giau ir pats el­giuo­si ke­ly­je, to­dėl no­rė­čiau pa­lin­kė­ti, kad at­sa­ko­my­bę ke­ly­je kiek­vie­nas jaus­tu­me ne tik už sa­ve pa­tį, ne tik už sa­vo ar­ti­mą, bet ir ke­ly­je su­tik­tą ne­pa­žįs­ta­mą­jį“, – pa­sa­ko­ja ku­ni­gas.

Užs.V-1819

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 70 me­tų pir­mą­jį spek­tak­lį su­vai­di­nęs Lie­tu­vos Ru­sų dra­mos tea­tras (LRDT) nu­spren­dė ne­švęs­ti šios ju­bi­lie­ji­nės da­tos. Aiš­ki­na­ma, kad šven­tei nė­ra jo­kios pro­gos, o ju­bi­lie­jus tė­ra [...]
Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vo Jo­no Mi­liaus at­lei­di­mo klau­si­mas iš­brauk­tas iš pir­ma­die­nio Vyriausybės po­sė­džio dar­bot­var­kės.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Su Ka­ra­liš­kuo­ju fil­har­mo­ni­jos or­kes­tru Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to tea­tro sce­no­je rug­sė­jo 28 die­ną pa­si­ro­dys le­gen­di­nis maestro Char­les Du­toit.
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Prieš ke­lias die­nas in­ter­ne­tą sprog­di­nęs vi­deoį­ra­šais, ku­riuo­se at­lie­ka virš 60 pri­si­trau­ki­mų, Ni­ko­la­jus Il­ke­vi­čius pa­sau­lio ve­te­ra­nų im­ty­nių čem­pio­na­te iškovojo bron­zos me­da­lį.
2016–2017 m. Lie­tu­vos vy­rų žo­lės rie­du­lio čem­pio­na­te su­žais­tos dar dve­jos rung­ty­nės, ku­rių me­tu Vil­niu­je tvir­tas per­ga­les į sa­vo sąs­kai­tą įsi­ra­šė Šir­vin­tų ir Šiau­lių klu­bai.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami