Keliaujant po Europą, praverčia ir automobilio lempučių komplektas

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-07-25 12:19
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-07-25 12:19
Kroatijoje ir Slovėnijoje, neturint atsarginio lempučių komplekto, rizikuojama susilaukti ir piniginės baudos. „Autorepair“ nuotrauka
Be­si­ruo­šiant ke­lio­nei au­to­mo­bi­liu į sve­čias ša­lis, de­ra ne tik su­pla­nuo­ti marš­ru­tą, bet ir tin­ka­mai par­uoš­ti au­to­mo­bi­lį bei įver­tin­ti ga­li­mų ne­ti­kė­tu­mų ke­ly­je ri­zi­ką.. Sklan­džios ke­lio­nės ga­ran­tu ga­li tap­ti ir to­kia iš pa­žiū­ros smul­ki de­ta­lė ,kaip tin­ka­ma at­sar­gi­nių au­to­mo­bi­lio ži­bin­tų lem­pu­čių po­ra.

Prieš lei­džian­tis į il­ges­nę ke­lio­nę au­to­mo­bi­liu, tiks­lin­ga at­lik­ti pil­ną jo tech­ni­nę ap­žiū­rą. Jos me­tu bū­ti­na pa­ti­krin­ti pa­dan­gų būk­lę, stab­džius, va­žiuok­lę, va­rik­lio dir­že­lius, te­pa­lus, va­rik­lio au­ši­ni­mo, stab­džių skys­tį ir pan. Ne ką ma­žiau svar­bu at­kreip­ti dė­me­sį, ko­kią pa­pil­do­mą įran­gą bū­ti­na tu­rė­ti au­to­mo­bi­ly­je ša­ly­se, ku­rias ke­ti­na­ma ap­lan­ky­ti. Dau­gu­mo­je ES ša­lių au­to­mo­bi­ly­je rei­ka­lau­ja­ma tu­rė­ti švie­są at­spin­din­čią lie­me­nę, įspė­ja­mą­jį tri­kam­pio ženk­lą ir pir­mo­sios pa­gal­bos vais­ti­nė­lę. Šiuos daik­tus bū­ti­na tu­rė­ti ir pa­gal Lie­tu­vo­je ga­lio­jan­čias ke­lių eis­mo tai­syk­les. Ta­čiau ne­ti­kė­ta staig­me­na ga­li tap­ti tai, jog, ki­taip nei Lie­tu­vo­je, kai ku­rio­se už­sie­nio ša­ly­se par­ei­gū­nai ti­kri­na, ar vai­ruo­to­jai tu­ri at­sar­gi­nes au­to­mo­bi­lių ži­bin­tų lem­pu­tes.

Pir­mau­jan­čios efek­ty­vaus apš­vie­ti­mo spren­di­mų bend­ro­vės „Phi­lips“ rin­ko­da­ros va­do­vas Cen­tri­nė­je Eu­ro­po­je Ta­re­kas Ha­me­das pa­sa­ko­jo, kad ve­žio­tis at­sar­gi­nes lem­pu­tes re­ko­men­duo­ja dau­gu­mos ša­lių ke­lių eis­mo tai­syk­lės. Ta­čiau to­kio­se vals­ty­bė­se kaip Kroa­ti­ja ar Slo­vė­ni­ja, ne­tu­rint at­sar­gi­nio komp­lek­to, ri­zi­kuo­ja­ma su­si­lauk­ti ir pi­ni­gi­nės bau­dos.

Pa­klaus­tas, į ką vai­ruo­to­jai tu­rė­tų at­kreip­ti dė­me­sį, kad bū­tų ti­kri, jog jų ži­bin­tai ne­pra­si­len­kia su tech­ni­niais rei­ka­la­vi­mais, T. Ha­me­das tei­gė, jog daž­niau­siai prob­le­mų ky­la tuo­met, kai kse­no­ni­nių ži­bin­tų sis­te­mos mon­tuo­ja­mos į tam ne­pri­tai­ky­tus au­to­mo­bi­lius. „Kse­no­ni­nės lem­pu­tės pa­si­žy­mi itin stip­riu ryš­ku­mu. Jos pa­di­di­na apš­vies­to ke­lio plo­tą, o apie tai iš­gir­dę vai­ruo­to­jai su­si­gun­do ir mon­tuo­ja šias sis­te­mas, keis­da­mi ha­lo­ge­ni­nį apš­vie­ti­mą. Tam, kad veik­tų ko­ky­biš­kai ir bū­tų sau­gios nau­do­ji­mui, rei­kia ne­pa­mirš­ti, jog kse­no­nų sis­te­moms bū­ti­na įreng­ti ži­bin­to purkš­tu­kus, au­to­ma­ti­nę ži­bin­tų re­gu­lia­vi­mo sis­te­mą bei spe­cia­lius ži­bin­to gaub­tus. De­ja, ne­re­tai tai ne­pa­da­ro­ma, to­dėl sis­te­ma ne tik vei­kia ne­efek­ty­viai, bet ir aki­na bei su­ke­lia ne­men­ką pa­vo­jų ki­tiems vai­ruo­to­jams“, – pa­sa­ko­jo T. Ha­me­das.

Jis taip pat at­krei­pė dė­me­sį, kad be­veik vi­so­se ES ša­ly­se kse­no­ni­nių ži­bin­tų spal­va pri­va­lo bū­ti bal­ta ar­ba švel­niai mė­ly­na, o pats kse­no­nų įren­gi­nio komp­lek­tas tu­ri ati­tik­ti ES reg­la­men­tus, t. y. ga­mi­nys tu­ri bū­ti pa­žy­mė­tas E rai­de. Jei ES ša­ly­se ne­si­lai­ko­ma šių rei­ka­la­vi­mų, ke­liau­to­jams ga­li grės­ti ir pi­ni­gi­nės bau­dos. „Phil­lips“ at­sto­vas taip pat ak­cen­ta­vo, kad kse­no­ni­nių lem­pu­čių pra­na­šu­mas ha­lo­ge­ni­nėms tė­ra mi­tas. „Šiuo me­tu rin­ko­je ga­li­ma įsi­gy­ti pa­di­din­to ryš­ku­mo ha­lo­ge­ni­nes lem­pu­tes, ku­rios be­veik pri­lygs­ta kse­no­ni­nėms lem­pu­tėms. Prieš­in­gai nei pa­tys kse­no­nai, šios lem­pu­tės ne­rei­ka­lau­ja anks­čiau mi­nė­tų pa­pil­do­mų au­to­mo­bi­lio mo­di­fi­ka­ci­jų. Tai­po­gi jos ati­tin­ka vi­sus ES rei­ka­la­vi­mus ir yra leng­vai pa­kei­čia­mos ke­ly­je, o tai, ko ge­ro, ak­tua­liau­sia kiek­vie­nam, ypač pra­de­dan­čia­jam, ke­liau­to­jui“, – pa­ta­rė T. Ha­me­das.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Per gais­rą dau­gia­bu­čio na­mo bu­te Kau­ne sek­ma­die­nio va­ka­rą žuvo du vy­rai.
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami