Kelininkai jau prakalbo apie gražiausią savo metų statinį

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-09-19 06:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-09-19 06:00
Labiausia įsimenančios naujojo tilto per Vilniaus-Panevėžio automagistralę ties Ukmerge detalės yra žalia dalies jo konstrukcijų spalva ir lanko forma.  Andriaus Repšio nuotrauka
Va­žiuo­jant Vil­niaus-Pa­ne­vė­žio au­to­ma­gis­tra­le ties Uk­mer­ge vai­ruo­to­jus pa­si­tin­ka nau­jas ryš­kiai ža­lios spal­vos pės­čių­jų til­tas bei ša­lia jo įreng­ta nau­ja san­kry­ža.

Anot pro­jek­tą at­li­ku­sios bend­ro­vės „Pa­ne­vė­žio ke­liai“ pra­ne­ši­mo spau­dai, šis sta­ti­nys tu­ri pa­grįs­tų pre­ten­zi­jų va­din­tis vie­nu gra­žiau­sių su­si­sie­ki­mo inf­ras­truk­tū­ros ob­jek­tų 2015–2016 me­tais. Pra­ne­ši­me taip pat sa­ko­ma, kad šis inf­ras­truk­tū­ros ob­jek­tas at­si­ra­do ke­lių ir ge­le­žin­ke­lių sta­ty­bos bend­ro­vei „Pa­ne­vė­žio ke­liai“ sėk­min­gai bai­gus svar­baus eis­mo sau­gos ir ap­lin­ko­sau­gos prie­mo­nių die­gi­mo 2014–2020 m. TEN-T ke­liuo­se I eta­po an­tro­sios su­tar­ties dar­bus.

Pro­jek­tą su­da­rė pės­čių­jų via­du­ko vals­ty­bi­nės reikš­mės ma­gis­tra­li­nio ke­lio A2 Vil­nius-Pa­ne­vė­žys ava­rin­ga­me ruo­že ties Že­mait­kie­mio san­kry­ža sta­ty­ba, ma­gis­tra­lės pla­ti­ni­mas, įren­giant grei­tė­ji­mo ir lė­tė­ji­mo juo­stas, jun­gia­mų­jų ke­lių abie­jo­se ke­lio pu­sė­se bei dvie­jų žie­di­nių san­kry­žų įren­gi­mas. Iš vi­so dar­bai at­lik­ti ma­gis­tra­lės ruo­že, ku­rio bend­ras il­gis – 1,223 ki­lo­me­tro.

„At­lie­kant dar­bus ma­gis­tra­lė­je A2 pa­klo­ta per 40 tūkst. kv. me­trų as­fal­to dan­gų, pu­sė jų – ma­gis­tra­li­nia­me ke­ly­je, ki­ta da­lis – jun­gia­muo­siuo­se ke­liuo­se ir aikš­te­lė­je. Taip pat įreng­ta per 2 ki­lo­me­trus ap­sau­gi­nių ke­lio ati­tva­rų, apie tūks­tan­tį kvad­ra­ti­nių me­trų pės­čių­jų-dvi­ra­ti­nin­kų ta­kų dan­gos, pa­klo­ta 3 tūkst. me­trų dre­na­žo tink­lų, apie tūks­tan­tį me­trų lie­taus nuo­tė­kų tink­lų, įreng­ta 0,5 ki­lo­me­tro be­to­ni­nių la­ta­kų, įreng­ta 117 m il­gio gelž­be­to­ni­nė at­ra­mi­nė sie­ne­lė“, – pra­ne­ši­me ci­tuo­ja­mas bend­ro­vės „Pa­ne­vė­žio ke­liai“ pro­jek­tų va­do­vas Jev­ge­ni­jus Šaš­ko­vas.

Ne­stan­dar­tiš­kai at­lik­ti pės­čių­jų via­du­ko per­dan­gos ties Že­mait­kie­mio san­kry­ža ma­gis­tra­lės A2 72,18 ki­lo­me­tre už­kė­li­mo ant at­ra­mų dar­bai. Per­dan­ga ant at­ra­mų kel­ta 2016 me­tų nak­tį iš ba­lan­džio 28-osios į 29-ąją. Per­dan­gos il­gis sie­kia 58 me­trus, o svo­ris – 77 to­nas. Kons­truk­ci­jos kė­li­mas pra­si­dė­jo 1 va­lan­dą nak­ties vi­siš­kai su­stab­džius eis­mą ma­gis­tra­lės at­kar­po­je, kur vy­ko dar­bai. Du ga­lin­gi kra­nai per­dan­gą, ku­ri lai­ki­nai bu­vo pa­sta­ty­ta iš­il­gai ma­gis­tra­lės, pa­kė­lė į rei­kia­mą aukš­tį, lė­tai pa­su­ko 90 laips­nių kam­pu. Šis pro­ce­sas vy­ko la­bai sklan­džiai, už­tru­ko 40 mi­nu­čių.

Per­dan­gą pa­sta­čius ant nuo­la­ti­nių at­ra­mų, dar dvi va­lan­das vy­ko jos tvir­ti­ni­mo prie at­ra­mų dar­bai, bu­vo de­mon­tuo­ja­ma kra­nų sta­bi­lu­mą už­ti­kri­nan­ti įran­ga ir pa­tys kra­nai pa­trauk­ti nuo ma­gis­tra­lės va­žiuo­ja­mo­sios da­lies. Eis­mas ma­gis­tra­lės at­kar­pa ties Uk­mer­ge at­nau­jin­tas de­šimt mi­nu­čių anks­čiau nei pla­nuo­ta – 3 va­lan­dą 50 mi­nu­čių ry­to.

Pės­čių­jų via­du­kas ties Uk­mer­ge ir po­sū­kiu į Že­mait­kie­mį pa­si­žy­mi ypa­tin­ga kons­truk­ci­ja. Per­dan­gos svo­rio cen­tras dėl ne­stan­dar­ti­nių in­ži­ne­ri­nių spren­di­nių yra ne per­dan­gos apa­čio­je, to­dėl jos kė­li­mas ir pa­su­ki­mas bei pa­sta­ty­mas ant at­ra­mų bu­vo su­dė­tin­ges­nis. Via­du­kas, po ku­riuo nuo ba­lan­džio pa­bai­gos vyks­ta au­to­mo­bi­lių eis­mas, ti­ki­ma­si, bus pa­to­gus bei sau­gus ir pės­tie­siems, ir au­to­mo­bi­li­nin­kams. Via­du­ką lai­ko dvi at­ra­mos, cen­tri­nė­je jo da­ly­je nė­ra tre­čio­sios at­ra­mos, o tai su­ma­ži­na eis­mo įvy­kių ri­zi­ką. Po via­du­ku ga­li va­žiuo­ti au­to­mo­bi­liai, ku­rių aukš­tis su kro­vi­niu sie­kia 5,5 me­tro. Tai pa­kan­ka­mas aukš­tis ga­ben­ti bet ko­kį di­de­lių ga­ba­ri­tų kro­vi­nį.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
šitas  84.46.224.213 2016-09-19 09:12:06
O parolimpiečiai stebuklus daro.
1 0  Netinkamas komentaras
kitas  88.222.201.62 2016-09-19 08:26:36
Per daug laiptų kol užlipi pereiti šį tiltą,o neįgaliam žmogui ką daryti?
1 1  Netinkamas komentaras
Lie­tu­va penk­ta­die­nį ati­duo­da duo­klę ve­lio­niui Iz­rae­lio prezidentui Shi­mo­nui Pe­re­sui.
Prieš ket­ve­rius me­tus Eli­gi­jaus Ma­siu­lio ir Val­de­ma­ro To­ma­ševs­kio va­do­vau­ja­mas par­ti­jas Sei­mo rin­ki­muo­se pa­lai­kė maž­daug 200 tūkst. rin­kė­jų. Ne­di­de­lės, ta­čiau stabilų elek­to­ra­tą tu­rin­čios [...]
Veng­rai sek­ma­die­nį vyk­sian­čia­me re­fe­ren­du­me ti­kriau­siai at­mes pa­bė­gė­lių pa­skirs­ty­mo Eu­ro­pos Są­jun­go­je pa­gal pri­va­lo­mas kvo­tas pla­ną ir šiuo žings­niu ga­li dar su­stip­rin­ti griežtai prieš im­ig­ran­tus [...]
Ukrai­nos na­cio­na­li­nis an­ti­ko­rup­ci­jos biu­ras (UNAB) vei­kia jau be­veik de­šimt mė­ne­sių. Per šį lai­ką jis pra­dė­jo dau­giau nei 200 kri­mi­na­li­nių ty­ri­mų, su­si­ju­sių su įsigalėjusia ša­ly­je ko­rup­ci­ja. [...]
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Gal­būt net ne vi­si vil­nie­čiai ži­no, kur va­ka­rais ga­li­ma pa­bėg­ti nuo ne­oni­nių var­to­to­jų kul­tū­ros lem­pu­čių ir ras­ti ne to­kią triukš­min­gą, tru­pu­tį nos­tal­gi­jos dul­kė­mis nusėtą ra­my­bės oa­zę.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Įmo­nėms, ku­rios Vil­niu­je ne tik žen­gė pir­muo­sius žings­nius, bet ir skai­čiuo­ja čia veik­los de­šimt­me­čius ar šimt­me­tį, mies­to pra­na­šu­mai na­tū­ra­liai nu­sve­ria trū­ku­mus: lo­gis­ti­kos iš­šū­kiai [...]
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Birš­to­no me­ri­ja ofi­cia­liai at­sip­ra­šė kū­rė­jos Il­zės But­ku­tės už teks­tus, nu­si­ra­šy­tus iš jos tink­la­raš­čio. Ta­čiau au­to­rė krei­pė­si į ad­vo­ka­tus, nes jos kū­ry­ba sa­vi­na­ma­si jau ne pir­mą kar­tą.
Šią sa­vai­tę su­kan­ka 20 me­tų, kai Lon­do­no „Ar­se­nal“ fut­bo­lo klu­bą tre­ni­ruo­ja prancūzas Ar­se­ne'as Wen­ge­ras.
Po tri­jų Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos (LKL) tu­rį vien­val­dis ly­de­ris yra Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“. Per­ga­lės sko­nio šį se­zo­ną dar ne­pa­ju­to ša­lies vi­ce­čem­pio­nas Klai­pė­dos „Neptūnas“ ir be­ne [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Jau penk­tus me­tus iš ei­lės vyks­tan­ti IT pa­slau­gų bend­ro­vės „Tie­to Lie­tu­va“ IT ta­len­tų ug­dy­mo prog­ra­ma „Mė­nuo su IT“ šie­met pir­mą kar­tą su­lau­kė itin daug par­aiš­kų ne tik iš Lie­tu­vos, [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami