Kelininkai pakvietė vairuotojus vienyti jėgas

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2014-10-28 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2014-10-28 06:00
Šiemet žiemą kelius prižiūrės apie 900 specialaus transporto priemonių.  LŽ archyvo nuotrauka
Pra­ėju­sią sa­vai­tę Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos (LAKD) ir jai pa­val­džių trans­por­to ar­te­ri­jų prie­žiū­ros įmo­nių at­sto­vai pra­ne­šė žie­mai pa­si­ren­gę. Ki­ta ver­tus, jie sa­kė, kad vi­sų šal­čio su­ke­lia­mų ne­gan­dų vie­ni ti­krai ne­įveiks, jei ne­bus su­lauk­ta pa­gal­bos ir iš pa­čių vai­ruo­to­jų.

Kaip sa­ko ke­li­nin­kai, snin­gant ar pus­tant jie ga­li idea­liau­siai nu­va­ly­ti ke­lią, ta­čiau jei vai­ruo­to­jas į jį įsuks va­sa­ri­nė­mis ar nu­di­lu­sio­mis pa­dan­go­mis, ne­lai­mė bus ar­ti. „To­dėl kvie­čia­me ir vai­ruo­to­jus pri­si­dė­ti prie ke­li­nin­kų pa­stan­gų di­din­ti eis­mo sau­gu­mą ke­liuo­se, bū­ti at­sa­kin­gus“, - per su­si­ti­ki­mą sa­kė Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Egi­di­jus Skro­de­nis.

Pa­sak jo, tiek, kiek lei­džia iš­ga­lės, ke­li­nin­kai žie­mai yra pa­si­ren­gę. Šal­tuo­ju šių me­tų lai­ku į ke­lius pa­dė­ti vai­ruo­to­jams iš­suks 90 drus­kos ir mi­ši­nio krau­tu­vų, 327 au­to­mo­bi­li­niai va­ly­tu­vai-bars­ty­tu­vai, 469 va­ly­mo me­cha­niz­mai (trak­to­riai ir grei­de­riai). Ruo­šian­tis žie­mai da­lis se­nų su­si­dė­vė­ju­sių me­cha­niz­mų bu­vo pa­keis­tai nau­jais – mo­der­nes­niais ir na­šes­niais. LAKD di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo tei­gi­mu, šiais me­tais di­rek­ci­jai pa­val­džios vals­ty­bi­nės re­gio­ni­nės ke­lių prie­žiū­ros įmo­nės įsi­gi­jo ar dar ren­gia­si įsi­gy­ti 8 trak­to­ri­nius va­ly­tu­vus, 17 au­to­mo­bi­li­nių bars­ty­tu­vų, 8 au­tog­rei­de­rius.

Ke­li­nin­kų, kaip ir anks­tes­niais me­tais, lau­kia iš­ties daug dar­bų. Lie­tu­vo­je tūks­tan­čiui gy­ven­to­jų ten­ka 7,20 km, o tūks­tan­čiui kvad­ra­ti­nių ki­lo­me­trų te­ri­to­ri­jos – 326,50 km vals­ty­bi­nės reikš­mės ke­lių. Dau­gu­ma jų (65,4 proc.) – as­fal­tuo­ti. LAKD at­sto­vai apie ke­lių prie­žiū­ros dar­bų fi­nan­sa­vi­mą kal­bė­jo šykš­čiai, ta­čiau iš ne­tie­sio­gi­nių ke­li­nin­kų par­eiš­ki­mų aiš­ku, kad jis yra ne­pa­kan­ka­mas. „Ke­lių prie­žiū­ros 2014-2015 me­tų žie­mos se­zo­nu fi­nan­sa­vi­mas, įver­ti­nant kai­nų in­dek­są, iš­lie­ka pa­na­šus kaip ir pra­ėju­siais me­tais. Nors pa­grin­di­niai re­sur­sai (me­džia­gos, me­cha­niz­mai, dar­bo už­mo­kes­tis ir kt.) 2014 me­tų 1-8 mė­ne­siais ir bran­go, ke­li­nin­kai sieks, kad ke­lių prie­žiū­ros ko­ky­bė ar­tė­jan­čiu žie­mos se­zo­nu ne­pab­lo­gė­tų. Jos bus sie­kia­ma to­liau op­ti­mi­zuo­jant įmo­nių veik­lą ir di­di­nant dar­bo na­šu­mą“, - dip­lo­ma­tiš­kai ra­šo­ma LAKD pra­ne­ši­me spau­dai.

LŽ pri­me­na, kad 2014 me­tais ke­lių prie­žiū­rai vals­ty­bė sky­rė 133 mln. li­tų. Iki šiol ma­žiau­siai prie­žiū­ros dar­bams pi­ni­gų bu­vo at­sei­kė­ta 2010-ai­siais (112 mln. li­tų), dau­giau­sia – 2008 me­tais (146 mln. li­tų).

Esant ne­pa­kan­ka­mam fi­nan­sa­vi­mui aukš­čiau­sias prie­žiū­ros ly­gis, ku­riuo tu­rė­tų bū­ti pri­žiū­ri­mi vi­si ke­liai, bus tai­ko­mas au­to­ma­gis­tra­lės A1 Vil­nius-Kau­nas-Klai­pė­da da­liai nuo Vil­niaus iki Sit­kū­nų ir greit­ke­liui „Via Bal­ti­ca“. Blo­giau­siai bus pri­žiū­ri­mi tre­čia­jam prie­žiū­ros ly­giui pri­skir­ti ra­jo­ni­niai ke­liai, kur, esant ypač su­dė­tin­goms oro są­ly­goms, ne­va­ly­ti ke­lių bus lei­džia­ma net iki dvie­jų par­ų.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Kad val­dan­čių­jų ža­da­mos nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so (DK) pa­tai­sos bū­tų pri­im­tos iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos, Sei­mo na­riams te­rei­kia no­ro. Jei par­la­men­ta­rai šio dar­bo ne­at­lik­tų, la­biau­siai, eks­per­tų tei­gi­mu, [...]
Ka­ri­bų jū­ros re­gio­ne siau­čian­tis ura­ga­nas „Matt­hew“ su­stip­rė­jo iki penk­tos ka­te­go­ri­jos ir, ne­šda­mas pa­vo­jin­gus vė­jus ir lie­tų, ar­tė­ja link Ja­mai­kos, Hai­čio ir Ku­bos te­ri­to­ri­jų.
TAI­KA. Vie­nas iš tūks­tan­čių žmo­nių, ku­rie rug­sė­jo 26 die­ną rin­ko­si į pa­grin­di­nę Bo­go­tos, Ko­lum­bi­jo­je, aikš­tę švęs­ti tai­kos su­si­ta­ri­mo. Tą­dien Kar­ta­che­nos mies­te vyriausybė ir di­džiau­sia [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Iš­vyks­tan­čios žvaigž­dės, by­ran­tis klu­bai, per pu­sę su­ma­žė­jęs žiū­ro­vų su­si­do­mė­ji­mas – to­kia su­nku­mus iš­gy­ve­nan­čio Ukrainos fut­bo­lo nū­die­na.
2020 me­tų To­ki­jo olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se žiū­ro­vai iš­vys pen­kias nau­jas spor­to ša­kas. Į olim­pi­nę prog­ra­mą įtrauk­tas spor­ti­nis lai­pio­ji­mas, bang­len­čių ir ried­len­čių spor­tas, ma­ža­sis beis­bo­las [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami