Kelininkų siekius riboja lėšų stygius

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-02-11 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-02-11 06:00
Šiemet Lietuvos kelių remontui ir plėtrai skirta 388,5 mln. eurų. Vidmanto Užusienio (LŽ) nuotrauka
Šian­dien ly­giai mė­nuo, kai Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos (LAKD) di­rek­to­riaus par­ei­gas lai­ki­nai ei­na Egi­di­jus Skro­de­nis, anks­čiau dir­bęs di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ju. Pa­sak jo, kei­čian­tis LAKD va­do­vams ga­li keis­tis ke­lia­mų tiks­lų įgy­ven­di­ni­mo bū­dai, bet tai, kas pra­dė­ta įgy­ven­din­ti, tu­ri bū­ti tę­sia­ma.

„Tiks­lai ir­gi pri­va­lo iš­lik­ti – vi­suo­me­nei pri­va­lu tu­rė­ti to­kią ke­lių inf­ras­truk­tū­rą, ko­kios nu­si­pel­no mo­kė­da­ma mo­kes­čius į biu­dže­tą“, - tvir­ti­no LŽ pa­šne­ko­vas. Jis taip pat pa­žy­mė­jo, kad at­ei­ty­je di­rek­ci­ja pri­va­lo tap­ti dar at­vi­res­nė vi­suo­me­nei. „Ke­li­nin­kai bu­vo ir vi­sa­da pri­va­lo bū­ti vi­suo­me­nės drau­gai", - tei­gė E. Skro­de­nis. Iš­skir­ti­nia­me in­ter­viu LŽ dien­raš­čiui lai­ki­na­sis LAKD va­do­vas da­li­jo­si ke­li­nin­kų pa­ti­ria­mais su­nku­mais, taip pat ar­ti­miau­siais pla­nais.

Sieks mak­si­ma­laus atvirumo

- Ar ne­er­zi­na vis dar pa­si­girs­tan­ti ke­li­nin­kų kri­ti­ka? - LŽ klau­sė Egi­di­jaus Skro­de­nio.

- Nors ir kaip bū­tų skau­du, de­ja, to­kių po­žy­mių jus­ti, nors aki­vaiz­du, kad toks po­žiū­ris gal­būt ir nė­ra ma­si­nis. Ypač tai jun­ta­me šal­tuo­ju me­tų lai­ku, kai su­lau­kia­me daug pa­sta­bų dėl ke­lių bars­ty­mo ir va­ly­mo. Taip pat daž­nai žmo­nės skun­džia­si dėl ne­pa­kan­ka­mo žvyr­ke­lių as­fal­ta­vi­mo. Bet vis­kas da­ro­ma tiek, kiek tu­ri­ma lė­šų – su gam­ta ne­pa­ko­vo­si ir vi­sų ke­lių vie­nu me­tu ne­nu­va­ly­si, o ne­tu­rint pa­kan­ka­mai lė­šų - ir ne­išas­fal­tuo­si.

Egidijus Skrodenis: „Visuomenė privalo turėti tokią kelių infrastruktūrą, kokios nusipelno už mokesčius, sumokėtus į biudžetą per degalų akcizą.“/LŽ archyvo nuotrauka

- Ko­kių nau­jie­nų ža­da­te pa­teik­ti įsik­lau­sy­da­mi į au­gan­čius vi­suo­me­nės po­rei­kius ?

- Ma­nau, pir­miau­sia daug ne­su­sip­ra­ti­mų ky­la dėl to, kad žmo­nės ne­tu­ri pa­kan­ka­mai in­for­ma­ci­jos apie ke­lių prie­žiū­ros ir plė­tros pla­na­vi­mą, kaip pa­skirs­to­mos lė­šos ir pa­na­šius da­ly­kus. Tam, kad ge­riau vie­ni ki­tus su­pras­tu­me, at­ei­ty­je ke­li­nin­kai steng­sis la­biau įsik­lau­sy­ti į gy­ven­to­jų po­rei­kius. Jau nuo tre­čio ket­vir­čio LAKD pri­klau­san­čio­se in­ter­ne­to sve­tai­nė­se lakd.lt ir eis­moin­fo.lt bus pra­dė­ti vie­šin­ti vi­si ei­na­mų­jų ir at­ei­nan­čių tre­jų me­tų ke­lių inf­ras­truk­tū­ros ge­ri­ni­mo pla­nai, tar­kim, ku­rie ke­liai nu­ma­to­mi as­fal­tuo­ti, re­kons­truo­ti ar re­mon­tuo­ti. Vi­suo­me­nei bus aiš­ki­na­ma, ko­dėl pa­si­rink­ta ge­rin­ti bū­tent tų, o ne ki­tų ke­lių būk­lė.

Pi­ni­gų sty­giaus padariniai

- Ta­čiau da­liai vai­ruo­to­jų ti­krai bus su­nku pa­aiš­kin­ti, ko­dėl po žie­mos ke­liai vis su pro­vė­žo­mis ar duo­bė­ti, o juo­se kar­tais ga­li­ma ir au­to­mo­bi­lio pa­dan­gą pra­kirs­ti?

- Klau­si­mas ti­krai la­bai skau­dus. Kol kas iš pa­sku­ti­nių­jų sten­gia­mės už­ti­krin­ti, kad vals­ty­bi­nės reikš­mės ke­liuo­se ne­lik­tų ne­sut­var­ky­tų duo­bių. Su­nku nu­ma­ty­ti, kiek il­gai pa­jėg­si­me tai da­ry­ti. Bet ga­liu tiks­liai pa­sa­ky­ti, kad ke­lių būk­lė spar­čiai pra­stė­ja, ir kas­met per po­lai­dį jų už­da­ro­me vis dau­giau... Nie­ko šio­je že­mė­je nė­ra am­ži­no, ne iš­im­tis - ir ke­liai.

O ke­li­nin­kų tiks­las vi­suo­met bu­vo, yra ir bus vie­nas ir tas pat – už­ti­krin­ti vi­suo­me­nei ge­res­nius, sau­ges­nius ir kom­for­tiš­kes­nius ke­lius. Ta­čiau mū­sų sie­kiai daž­nai tik ir lie­ka sie­kiais, nes daž­niau­siai su­si­du­ria­me su la­bai rea­liu pi­ni­gų sty­giu­mi.

Aki­vaiz­du, kad pi­ni­gų trū­ku­mu skun­džia­si be­veik vi­si ūkio sek­to­riai, ne vien ke­li­nin­kai. Ta­čiau vals­ty­bi­nių ke­lių inf­ras­truk­tū­ros prie­žiū­rai ir plė­trai jų ypač trūks­ta. Ir tų pi­ni­gų pir­miau­sia ne ke­li­nin­kams trūks­ta, o pa­čiai vi­suo­me­nei, nes bū­tent ji nau­do­ja­si ke­lių inf­ras­truk­tū­ra. Nuo 2009 me­tų, kai pra­si­dė­jo eko­no­mi­kos kri­zė, Lie­tu­vos ūkio nuo­smu­kis iš da­lies bu­vo kom­pen­suo­ja­mas to­mis lė­šo­mis, ku­rios bu­vo skir­tos ke­liams pri­žiū­rė­ti ir ke­lių inf­ras­truk­tū­rai plė­to­ti. Kai bu­vo su­ma­žin­tas fi­nan­sa­vi­mas, ke­li­nin­kai iki šiol ne­su­ge­ba at­nau­jin­ti vi­sų re­mon­to ir prie­žiū­ros dar­bų, ku­riuos rei­kė­tų at­lik­ti pa­gal nor­ma­ty­vus. O tai ar­ti­miau­siu me­tu gre­sia itin di­de­liu vi­suo­me­nės ne­pa­si­ten­ki­ni­mu ir di­de­lė­mis in­ves­ti­ci­jo­mis.

- Gal­būt rei­kė­tų tie­siai švie­siai rėž­ti: Ke­lių prie­žiū­ros ir plė­tros prog­ra­mai (KPPP) pi­ni­gai nuo 2009-ųjų yra kar­po­mi kiek­vie­nais me­tais šim­ta­mi­li­jo­ni­nė­mis su­mo­mis va­di­na­mie­siems vals­ty­bės bend­rie­siems rei­ka­lams, bet, nors ir ža­dė­ta, jie iki šiol nė­ra grą­žin­ti. Ir nors mes da­ro­me vi­sa, ką ga­li­me, juk eg­zis­tuo­ja ir mū­sų, ke­li­nin­kų, ga­li­my­bių ri­bos?

- Per kri­zę ke­lių inf­ras­truk­tū­rai pri­žiū­rė­ti ir mo­der­ni­zuo­ti skir­tos lė­šos bu­vo dau­giau­sia su­ma­žin­tos dėl va­di­na­mų­jų bend­rų­jų vals­ty­bės po­rei­kių. Jei­gu su­nkiuo­ju pe­rio­du aukš­čiau­sios ins­ti­tu­ci­jos ma­no, kad pi­ni­gų la­biau rei­kia ki­toms sri­tims, o ke­liai ga­li pa­lauk­ti, bū­ti­na su tuo su­si­tai­ky­ti. Bet ku­riuo at­ve­ju ke­li­nin­kai tu­ri dirb­ti mak­si­ma­liai efek­ty­viai ir pa­gal ga­li­my­bes už­ti­krin­ti, kad ke­lių inf­ras­truk­tū­ra bū­tų kiek įma­no­ma ge­res­nė, tu­rint ome­ny­je pi­ni­gus, ku­rie ski­ria­mi re­mon­tui ir prie­žiū­rai. Ta­čiau su­pran­ta­me ir tai, kad ke­lių būk­lė ar­tė­ja prie nu­si­dė­vė­ji­mo ri­bos... Vis dar ti­ki­mės, jog ar­ti­miau­siais me­tais vi­si pra­ra­di­mai, su­si­da­rę dėl lė­šų ap­kar­py­mo KPPP, bus kom­pen­suo­ti, o po­li­ti­kai ir vi­suo­me­nė su­pras, kad nors ir kaip leng­va vi­sos vals­ty­bės prob­le­mų spren­di­mui pi­ni­gus pa­im­ti iš ke­lių prie­žiū­ros ir plė­tros prog­ra­mai skir­tų lė­šų, bet ke­lius pri­žiū­rė­ti ir mo­der­ni­zuo­ti taip pat pri­va­lo­ma. Juk nie­kam ne­rei­kia aiš­kin­ti, ko­kios reikš­min­gos ša­lies ūkiui ir kiek­vie­nam pi­lie­čiui at­ski­rai yra trans­por­to ar­te­ri­jos.

- Kal­ba­te lyg ir bū­tuo­ju lai­ku. Ta­čiau ir šie­met iš KPPP skir­tos 437,2 mln. eu­rų su­mos 86 mln. eu­rų vėl pa­im­ta bend­roms vals­ty­bės reik­mėms. Ir tai yra dvi­gu­bai dau­giau nei 2014 me­tais, kai iš KPPP bu­vo pa­im­ta 37,1 mln. eu­rų. Ar ti­krai ti­ki­te, kad aukš­tes­nių vals­ty­bės ins­tan­ci­jų po­žiū­ris į ke­lių prob­le­mas pa­si­keis?

- Tei­sy­bės dė­lei rei­kia pa­sa­ky­ti, kad šie­met ke­lių prog­ra­mos są­ma­ta, net ir per­pus su­ma­ži­nus lė­šų bend­ro­sioms vals­ty­bės reik­mėms, vis vien yra šiek tiek di­des­nė. Aiš­ku, šie­met vėl di­dė­ja vie­ti­nės reikš­mės ke­liams ski­ria­mų lė­šų su­ma, o vals­ty­bi­nės reikš­mės ke­liams lė­šos iš­augs ne­daug.

Rei­kia pa­žy­mė­ti, kad šie­met į KPPP gau­ta pa­pil­do­mai 37,3 mln. eu­rų. Ši su­ma vals­ty­bės biu­dže­te iš anks­to ne­bu­vo nu­ma­ty­ta. Ji su­si­da­rė dėl pa­di­dė­ju­sio Lie­tu­vos vai­ruo­to­jų są­mo­nin­gu­mo. Kai dau­giau jų pra­dė­jo pil­tis de­ga­lus de­ga­li­nė­se, o ne „ga­ra­žiu­kuo­se“ bal­ta­ru­siš­kus ar ru­siš­kus, bu­vo su­rink­ta ir dau­giau ak­ci­zo mo­kes­čio. Tai, kad šie pi­ni­gai bu­vo skir­ti ke­lių inf­ras­truk­tū­rai ge­rin­ti, o ne kur ki­tur, jau nu­tei­kia op­ti­mis­tiš­kai. Api­bend­ri­nant ga­li­ma pa­sa­ky­ti, kad šie­met KPPP są­ma­ta yra 388,5 mln. eu­rų, o 2014 me­tais bu­vo 307 mln. eu­rų.

Pri­ori­te­tas - „Via Baltica“

- Ką iš šie­met KPPP ir ES skir­tų lė­šų pla­nuo­ja­te nu­veik­ti?

- Mes, kaip tran­zi­ti­nė ša­lis, pir­miau­sia tu­ri­me gal­vo­ti, kaip pa­ge­rin­ti eis­mo są­ly­gas „Via Bal­ti­cops“ marš­ru­tu. Iki 2020 me­tų tu­ri­me la­bai am­bi­cin­gų, su šia trans­por­to ar­te­ri­ja su­si­ju­sių pla­nų. Jau pa­skelb­tas pir­ma­sis kon­kur­sas „Via Bal­ti­cos“ 6 ki­lo­me­trų at­kar­pai Kau­no ra­jo­ne re­kons­truo­ti ir pa­pil­do­moms juo­stoms nu­ties­ti. Ti­ki­mės, kad jau pa­va­sa­rį pra­si­dės dar­bai, ku­riuos at­li­kus re­kons­truo­ta at­kar­pa taps mo­der­nia, eu­ro­pi­nius stan­dar­tus ati­tin­kan­čia ke­tu­rių juo­stų su pa­pil­do­ma ža­lią­ja juo­sta au­to­ma­gis­tra­le.

2015 me­tų va­sa­rą ruo­šia­mės pa­skelb­ti ki­tos „Via Bal­ti­cos“ 10 km at­kar­pos (nuo Kau­no Ma­ri­jam­po­lės link), esan­čios Kaz­lų Rū­dos sa­vi­val­dy­bė­je, re­kons­truk­ci­jos kon­kur­są. Ti­ki­mės, kad ran­gos su­tar­tį pa­vyks pa­si­ra­šy­ti dar iki 2015 me­tų pa­bai­gos. 2016 me­tais pla­nuo­ja­me pa­si­ra­šy­ti dar vie­ną su­tar­tį dėl „Via Bal­ti­cos“ re­kons­truk­ci­jos dar­bų Ma­ri­jam­po­lės sa­vi­val­dy­bė­je.

Dar šiais me­tais ti­ki­ma­si pa­si­nau­do­jant ES lė­šo­mis pra­dė­ti įgy­ven­din­ti Pa­ne­vė­žio ap­link­ke­lio pro­jek­tą. 22 ki­lo­me­trų il­gio Aukš­tai­ti­jos sos­ti­nę ap­len­kian­ti „Via Bal­ti­cos“ at­kar­pa bus pert­var­ko­ma iš dvie­jų juo­stų į 2+1 ti­po ke­lią, ku­ria­me bus įreng­ta ir ke­le­tas žie­di­nių san­kry­žų. Pa­ne­vė­žio ap­link­ke­lis tu­rė­tų tap­ti vie­nu mo­der­niau­sių ir sau­giau­sių „Via Bal­ti­cos“ ruo­žų, ne­skai­tant ruo­žo nuo Kau­no iki Ma­ri­jam­po­lės.

- Vis dėl­to di­džiau­sias eis­mo in­ten­sy­vu­mas, jei ne­skai­čiuo­si­me su Kau­no ap­link­ke­liu su­tam­pan­čios „Via Bal­ti­cos“ at­kar­pos, yra fik­suo­ja­mas au­to­ma­gis­tra­lė­je Vil­nius-Kau­nas. Ar jo­je pla­nuo­ja­ma at­lik­ti dar­bų, ku­rie eis­mą šia at­kar­pa pa­da­ry­tų dar pa­to­ges­nį?

- Steng­si­mės pa­siek­ti, kad jau 2016 me­tais iš Vil­niaus į Kau­ną bū­tų ga­li­ma va­žiuo­ti 130 km/h grei­čiu (da­bar kai ku­riuo­se ruo­žuo­se lei­džia­ma va­žiuo­ti 110-120 km/h grei­čiu, o da­ly­je ke­lio grei­tis ri­bo­ja­mas net iki 80 km/h – aut.). Kad įgy­ven­din­tu­me pla­ną, dar šiais me­tais nu­ma­to­me pra­dė­ti ir ki­tais me­tais už­baig­ti plė­to­ti ke­le­tą la­bai svar­bių pro­jek­tų. Tar­kim, esa­me nu­ma­tę pa­keis­ti greit­ke­lio Vil­nius-Kau­nas ap­sau­gi­nį ati­tva­rą sau­ges­niu ir stip­res­niu tam, kad su­nkias­vo­rėms trans­por­to prie­mo­nėms bū­tų už­kirs­tas ke­lias iš­va­žiuo­ti į prieš­prie­ši­nę eis­mo juo­stą ir su­kel­ti la­bai skau­džių ava­ri­jų. Taip pat esa­me nu­ma­tę pa­il­gin­ti ir su­tvar­ky­ti lė­tė­ji­mo bei grei­tė­ji­mo juo­stas, nes da­bar­ti­nės ne­už­ti­krin­tų eis­mo sau­gu­mo, kai greit­ke­ly­je bus pa­di­din­ta mak­si­ma­laus leis­ti­no grei­čio ri­ba.

Re­vo­liu­ci­jos nežada

- O kaip dėl žvyr­ke­lių as­fal­ta­vi­mo prog­ra­mos?

- LAKD pri­žiū­ri­muo­se vals­ty­bi­nės reikš­mės ke­liuo­se da­bar yra apie 7200 km žvy­ro dan­gą tu­rin­čių ke­lių. Ta­čiau vi­siems jiems as­fal­tuo­ti pi­ni­gų ti­krai ne­pa­kan­ka, kad ir kaip di­rek­ci­ja no­rė­tų vi­sus be iš­im­ties žvyr­ke­lius pa­vers­ti ko­ky­biš­kais, ne­dul­kan­čiais ke­liais. 2015 me­tų pra­džio­je Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja, Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja ir LAKD pa­si­ra­šė su­tar­tį, ku­ria įsi­pa­rei­go­jo iš­as­fal­tuo­ti gy­ven­vie­tes ker­tan­čius ne­as­fal­tuo­tus žvyr­ke­lius. Taip at­okes­nių Lie­tu­vos vie­tų žmo­nes iš­va­duo­si­me nuo var­gi­nan­čių, o daž­nai ir svei­ka­tai ken­kian­čių dul­kių, žvyr­ke­liams bū­din­go triukš­mo.

- Jau mė­ne­sį lai­ki­nai va­do­vau­ja­te LAKD. Ko­kius di­rek­ci­jos ir jai pa­val­džių įmo­nių dar­bo sti­liaus ypa­tu­mus iš­skir­tu­mė­te?

- Dėl to, kad kei­čia­si tam ti­kri žmo­nės, dar­bai ir pro­jek­tai ne­sus­to­ja. Ke­lių di­rek­ci­jos ko­lek­ty­vas kaip dir­bo, taip ir dir­ba. Mes esa­me „įs­ta­ty­ti“ į ge­ras vė­žes, tu­ri­me tiks­lus, ku­riuos sten­gia­mės ir pri­va­lo­me įgy­ven­din­ti. Gal­būt pa­si­kei­tus žmo­nėms ga­li keis­tis jų įgy­ven­di­ni­mo bū­dai, bet tiks­lai yra tie pa­tys – vi­suo­me­nė pri­va­lo tu­rė­ti to­kią ke­lių inf­ras­truk­tū­rą, ko­kios nu­si­pel­no už mo­kes­čius, į biu­dže­tą su­mo­ka­mus per de­ga­lų ak­ci­zą.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
klausimas  78.60.168.138 2015-02-11 06:27:34
Pasigendama plano, kaip rengiamasi uztikrinti efektyvesni KPPP lesu panaudojima.
0 0  Netinkamas komentaras
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Ka­ri­bų jū­ros re­gio­ne siau­čian­tis ura­ga­nas „Matt­hew“ su­stip­rė­jo iki penk­tos ka­te­go­ri­jos ir, ne­šda­mas pa­vo­jin­gus vė­jus ir lie­tų, ar­tė­ja link Ja­mai­kos, Hai­čio ir Ku­bos te­ri­to­ri­jų.
TAI­KA. Vie­nas iš tūks­tan­čių žmo­nių, ku­rie rug­sė­jo 26 die­ną rin­ko­si į pa­grin­di­nę Bo­go­tos, Ko­lum­bi­jo­je, aikš­tę švęs­ti tai­kos su­si­ta­ri­mo. Tą­dien Kar­ta­che­nos mies­te vyriausybė ir di­džiau­sia [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Nuo ki­to se­zo­no „SMScre­dit.lt A ly­go­je“ ne­bus ri­bo­ja­mas Eu­ro­pos Są­jun­gos pi­lie­ty­bę tu­rin­čių žai­dė­jų skai­čius. Tuo tar­pu le­gio­nie­riams iš ne ES ša­lių bus tai­ko­mas pereinamasis tre­jų me­tų [...]
Po „SMScre­dit.lt A ly­gos“ per­trau­kos Jo­na­vos „Lie­ta­vos“ fut­bo­li­nin­kai spa­lio 2 d. vyks į Vil­nių, kur Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos (LFF) sta­dio­ne su­si­tiks su vie­na čem­pio­na­to lydere – „Tra­kų“ [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Šiuo me­tu ga­lio­jan­čią de­šimt­ba­lę ver­ti­ni­mo sis­te­mą Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tuo­se ke­ti­na­ma pa­keis­ti iki ki­to rug­sė­jo.
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami