Kelio ženklas - spąstai vairuotojų kišenei

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2014-04-16 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2014-04-16 06:00
Kelio naudotojo mokestį reikalaujantį sumokėti ženklą magistralėje A19 gali pastebėti tik labai akylas vairuotojas. Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Mi­kroau­to­bu­su ar ki­tu ko­mer­ci­niu au­to­mo­bi­liu va­žiuo­da­mas at­nau­jin­tais va­ka­ri­nės Vil­niaus da­lies ke­liais ne­re­tas ko­mer­ci­nio trans­por­to vai­ruo­to­jas pa­ten­ka į ža­ban­gas, ga­lin­čias ki­še­nę pa­plo­nin­ti net 2600 li­tų. Ža­ban­gos klas­tin­gos, nes net aky­lam vai­ruo­to­jui su­nku ten pa­ste­bė­ti ne­di­de­lį ženk­lą, pers­pė­jan­tį, jog skrie­ja­te mo­ka­mu ma­gis­tra­li­niu ke­liu.

„To ma­žy­čio ženk­lo, ku­ris pa­kiš­tas po rau­do­nos spal­vos ke­lio nu­me­riu, ti­krai ne­pas­te­bė­jau. Ma­nau, kad bet ku­riam Vil­nių pir­mą­kart ap­lan­kiu­siam žmo­gui ši už­duo­tis bū­tų per su­nki. Ne­bent tu­rė­da­mas sa­ka­lo re­gė­ji­mą tarp dau­gy­bės ke­lio ženk­lų ga­li pa­ma­ty­ti tą, ku­ris rei­ka­lau­ja su­si­mo­kė­ti ke­lio nau­do­to­jo mo­kes­tį. Už rei­ka­la­vi­mo ne­vyk­dy­mą gre­sia di­džiu­lė bau­da“, - pa­sa­ko­jo ma­žy­čiu „Ško­da Rooms­ter“ ko­mer­ci­niu fur­go­nu į sos­ti­nę už­su­kęs Ta­das (var­das ir pa­var­dė re­dak­ci­jai ži­no­mi – aut.) iš Dzū­ki­jos.

Kaip tei­gė vai­ruo­to­jas, vos pra­va­žia­vęs ne­pas­te­bė­tą ženk­lą jis bu­vo su­stab­dy­tas po­li­ci­nin­kų. Tei­sė­sau­gos dar­buo­to­jai, Ta­do tvir­ti­ni­mu, jam su­ra­šė ad­mi­nis­tra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų pro­to­ko­lą ir sky­rė 300 li­tų bau­dą už ženk­lo rei­ka­la­vi­mų ne­si­lai­ky­mą. „Grė­sė dvi­gu­bai di­des­nė bau­da. Ka­dan­gi per pa­sta­ruo­sius me­tus ne­bu­vau pa­da­ręs nė vie­no pa­žei­di­mo, taip pat su­ti­kau bau­dą su­mo­kė­ti per 10 dar­bo die­nų, po­li­ci­nin­kai man ją su­ma­ži­no“, - pri­si­mi­nė dzū­kas.

Jis pik­ti­no­si, ko­dėl „ši­to­kią mil­ži­niš­ką bau­dą už­trau­kian­tis ženk­las yra taip mas­kuo­ja­mas“. „Gal kam rū­pi iš žmo­nių su­rink­ti kuo dau­giau pi­ni­gų bau­do­mis ir skelb­ti: tik pa­žiū­rė­ki­te, kaip ge­rai dir­ba­me“, - kal­bė­jo Ta­das.

Už ke­lio ženk­lo, rei­ka­lau­jan­čio įsi­gy­ti va­di­na­mą­ją vin­je­tę, ne­pai­sy­mą leng­vo­jo ko­mer­ci­nio trans­por­to vai­ruo­to­jams gre­sia bau­da nuo 600 iki 1400 li­tų. Au­to­bu­sų ir su­nkve­ži­mių bei jų jun­gi­nių vai­ruo­to­jams tai­ko­ma bau­da svy­ruo­ja nuo 1200 iki 2600 li­tų.

Vinjetę vienai parai galima įsigyti vos už keliasdešimt metrų stovinčioje degalinėje "Alauša"./Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka

Ne­ti­kė­tu­mas – už Ga­riū­nų turgavietės

Toks ne­ti­kė­tas ir su­nkiai pa­ste­bi­mas ženk­las vai­ruo­to­jų ty­ko va­žiuo­jant va­ka­ri­niu Vil­niaus ap­link­ke­liu, kir­tus Ga­riū­nų tur­ga­vie­tę, pra­va­žia­vus greit­ke­lį Vil­nius-Kau­nas, tiks­liau – vos iš­ni­rus iš au­to­ma­gis­tra­lės via­du­ko. Rei­ka­lau­jan­tis su­si­mo­kė­ti ke­lių nau­do­to­jo mo­kes­tį ke­lio ženk­las ka­bo ant bal­to stul­pe­lio apy­ti­kriai me­tro aukš­ty­je de­ši­nė­je ke­lio pu­sė­je, maž­daug už 50 me­trų nuo via­du­ko. Ženk­las yra bal­tos ir juo­dos spal­vos, jo il­gis var­giai sie­kia pus­me­trį, o aukš­tis – apie 20 cen­ti­me­trų. Ženk­lą smar­kiai go­žia vir­šu­je ka­ban­tis ryš­kiai rau­do­nos spal­vos ke­lio A19 nu­me­ris. Net ir ge­rai pa­žįs­tan­čiam Vil­nių, ta­čiau ne­ži­nan­čiam ženk­lo bu­vi­mo vie­tos vai­ruo­to­jui la­bai su­nku jį pa­ste­bė­ti. Ypač jei va­žiuo­ja leis­ti­nu šio­je vie­to­je grei­čiu, o ne slen­ka.

Ne­tgi iš anks­to ži­no­da­mas in­for­ma­ci­ją dien­raš­čio LŽ žur­na­lis­tas lė­tai su­ko ap­link tą vie­tą ko­kius tris ra­tus, bet ne­pa­žin­da­mas ženk­lo vis tiek jo ne­pas­te­bė­jo. Ženk­lą pa­vy­ko ap­tik­ti tik nu­ro­dy­to­je vie­to­je pa­si­vaikš­čio­jus pės­čio­mis. Tad va­žiuo­jan­čių pro ša­lį ko­mer­ci­nių au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jų, ku­rie apie ženk­lo eg­zis­ta­vi­mą nie­ko ne­nu­tuo­kia, ne­re­tai lau­kia staig­me­na ir... bau­da.

Rink­lia­va at­per­ka investicijas

Dai­nius Miš­ki­nis, Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos (LAKD) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas, dien­raš­čiui LŽ at­siųs­ta­me at­sa­ky­me tvir­ti­no, kad va­ka­ri­ne Vil­niaus da­li­mi pro Ga­riū­nų tur­ga­vie­tę va­žiuo­jan­tys vai­ruo­to­jai, įva­žia­vę į A19 ke­lią, iš tie­sų ga­li ma­ny­ti, kad ir to­liau skrie­ja mies­to ke­lių tar­ny­bų ži­nio­je esan­čiu ke­liu. Iš ti­krų­jų - tai ma­gis­tra­li­nis ke­lias, ku­rį pri­žiū­ri ne spe­cia­lus sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bės sky­rius, o vie­na vals­ty­bės įmo­nių „Vil­niaus re­gio­no ke­liai“.

„Lie­tu­vo­je ir ki­to­se Eu­ro­pos Są­jun­gos na­rė­se bei už­sie­nio vals­ty­bė­se re­gis­truo­tų trans­por­to prie­mo­nių sa­vi­nin­kai ar val­dy­to­jai nau­do­to­jo mo­kes­tį mo­ka (tu­ri įsi­gy­ti vin­je­tę) už va­žia­vi­mą ma­gis­tra­li­niais ke­liais ne mies­to te­ri­to­ri­jo­je. Ke­lias A19 Vil­niaus pie­ti­nis ap­link­ke­lis (jo il­gis - 7,9 km) yra vals­ty­bi­nės reikš­mės ma­gis­tra­li­nis ke­lias. Ži­no­ma, ga­li­ma dis­ku­tuo­ti, ar šio ke­lio ap­mo­kes­ti­ni­mas yra klai­da, ar ne. Vi­si ke­lių nau­do­to­jai no­ri, kad ke­lių inf­ras­truk­tū­ra bū­tų pui­ki, o ke­lių prie­žiū­ra – ne­prie­kaiš­tin­ga. Ta­čiau dau­ge­lis vai­ruo­to­jų ma­no, kad tai vals­ty­bės rei­ka­las ir ji tu­ri skir­ti rei­kia­mą lė­šų kie­kį ke­lių prie­žiū­rai ir plė­trai“, - si­tua­ci­ją ko­men­ta­vo D.Miš­ki­nis.

Jis pri­mi­nė, kad į vals­ty­bės biu­dže­tą įplau­kos su­ren­ka­mos bū­tent iš mo­kes­čių. „Į Lie­tu­vos biu­dže­tą trans­por­to prie­mo­nių sa­vi­nin­kų ar val­dy­to­jų nau­do­to­jo mo­kes­čio (už vin­je­tes) 2012 me­tais bu­vo su­rink­ta 128,4 mln. li­tų, 2013 me­tais - 142 mln. li­tų, 2014 me­tais per I ket­vir­tį – 31,6 mln. li­tų“, - skai­čia­vo LAKD at­sto­vas.

Dar kon­kre­tes­nis bu­vo Vals­ty­bi­nės ke­lių trans­por­to ins­pek­ci­jos (VKTI) vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas Ro­ma­nas Vil­čins­kas. „Ins­pek­ci­ja ne­ga­li ko­men­tuo­ti, ko­kiais su­me­ti­mais ma­gis­tra­li­nis ke­lias bu­vo įtrauk­tas į ap­link­ke­lį, bet tai, kad jis yra įtrauk­tas, ma­nau, lo­giš­ka. Ir lo­giš­ka, kad va­žiuo­jant juo rei­kia mo­kė­ti. Da­rau prie­lai­dą ne kaip vals­ty­bės tar­nau­to­jas, o kaip žmo­gus. Ne­ži­nau, ko­kiais mo­ty­vais va­do­vau­jan­tis bu­vo nu­spręs­ta rink­ti čia nau­do­to­jo mo­kes­tį. Gal dėl to, kad ke­lio at­nau­ji­ni­mas kai­na­vo la­bai bran­giai, o vė­liau jį dar rei­kės re­mon­tuo­ti, pri­žiū­rė­ti“, - svars­tė VKTI at­sto­vas.

R.Vilčinskas: "Inspekcija negali pakomentuoti, kokiais sumetimais buvo įtrauktas magistralinis kelias į aplinkkelį, bet pats faktas, kad jis yra įtrauktas, manau, yra logiškas."/LŽ archyvo nuotrauka

Ža­da pa­leng­vin­ti vai­ruo­to­jų dalią

Dien­raš­čio LŽ kal­bin­ti su­nkve­ži­mių vai­ruo­to­jai tei­gė, kad ži­nant, kur tas ke­lio ženk­las sto­vi, iš­veng­ti bau­dų ne­sun­ku. Esą iš­kart už ženk­lo yra de­ga­li­nė „A­lau­ša“, ku­rio­je par­duo­da­mos vin­je­tės. Jų kai­na vie­nai par­ai, ne­ly­gu ko­mer­ci­nio trans­por­to rū­šis, svy­ruo­ja nuo 29 iki 37 li­tų. „Ži­no­ma, pirk­ti vin­je­tę, kad ga­lė­tum vie­ną vie­nin­te­lį sy­kį kirs­ti nė 8 ki­lo­me­trų ne­sie­kian­tį ma­gis­tra­li­nio ke­lio ruo­žą, ne­ap­si­mo­ka. Ta­da ge­riau aps­kri­tai jį ap­va­žiuo­ti ap­lin­ki­niais ke­liais“, - kal­bė­jo dien­raš­čiui LŽ de­ga­li­nė­je „A­lau­ša“ su­tik­tas Ser­ge­ju­mi pri­sis­ta­tęs su­nkve­ži­mio vai­ruo­to­jas.

Tie­sa, dau­gu­ma ko­mer­ci­nio trans­por­to, ypač – su­nkio­jo, vai­ruo­to­jų tu­ri daug il­giau - mė­ne­sį ar me­tus – ga­lio­jan­čią vin­je­tę, to­dėl jiems, įva­žia­vu­siems į šį ke­lią, bau­dos ne­gre­sia.

„Bai­gus ties­ti ap­link­ke­lį ir lei­dus juo va­žiuo­ti trans­por­to prie­mo­nėms, Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu bu­vo pa­tvir­tin­ta nuo­sta­ta dėl trans­por­to prie­mo­nių nau­do­to­jo mo­kes­čio mo­kė­ji­mo va­žiuo­jant A19 ke­liu. Ar­ti­miau­siu me­tu bus per­žiū­ri­mas Lie­tu­vo­je ap­mo­kes­ti­na­mų ke­lių są­ra­šas, ku­ria­me da­bar yra ir Vil­niaus pie­ti­nis ap­link­ke­lis“, - tvir­ti­no LAKD di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas D.Miš­ki­nis.

Bet tai ga­li įvyk­ti dar ne­grei­tai. O kol kas, D.Miš­ki­nio tei­gi­mu, di­rek­ci­ja krei­pė­si į vals­ty­bės įmo­nę „Vil­niaus re­gio­no ke­liai“, ku­ri pri­žiū­ri ir eksp­loa­tuo­ja šį ke­lią, „dėl ge­res­nės ženk­lo pa­sta­ty­mo vie­tos ir jo ma­to­mu­mo pa­di­di­ni­mo“.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Skaityti visus komentarus (7)
Dainius  194.110.220.242 2014-05-28 08:32:35
Tik Lietuvoje miesto aplinkeliai yra mokami. Visoj Europoj stengiamasi visa krovinini transporta nukreipti i aplinkelius, tai liecia ir sunkuji transporta ir mikroautobusus. Kad sumazinti spustis mieste ir smogo kieki. Kaune turime gera aplinkeli, kuriuo galetu judeti visi smulkus vezejai, bet keliu mokestis juos privercia maltis per miesta... O poto stebisi kad "Kaunas-duobiu sostine".
9 0  Netinkamas komentaras
Antanas  212.59.24.133 2014-04-18 21:57:03
Apmokestinti kelią miesto teritorijoje kaip valstybinės rekšmės - nusikaltimas. Už pabezdėjimą mieste greitai mokėsim mokestį. Reikės bezdalus rinkti į propano-butano bolioną.
8 0  Netinkamas komentaras
MARKO  78.56.146.118 2014-04-16 19:16:53
O I REGITRA IR TECH.APZIURA MIŠKAIS PATEKTI ?
10 0  Netinkamas komentaras
užsienietis  212.117.27.106 2014-04-16 17:15:34
nepastebėjo kad čia Vilniaus miesto teritorija .......nesusivokė ir paskleidė dezinformacija
4 1  Netinkamas komentaras
senis  78.61.28.223 2014-04-16 10:17:43
nebutu lietuviai ir cia surado metoda pasipinigauti,o juk kelias matomai buvo statytes ne sios organizacijos,ar asmens pinigelius,bet litukai tai juk kapsi i kisene.
13 0  Netinkamas komentaras
Lie­po­jo­je rug­sė­jo 24 die­ną vy­ko šven­ti­niai ren­gi­niai, skir­ti pa­žy­mė­ti Baltų vie­ny­bės die­ną. 
Prieš 70 me­tų pir­mą­jį spek­tak­lį su­vai­di­nęs Lie­tu­vos Ru­sų dra­mos tea­tras (LRDT) nu­spren­dė ne­švęs­ti šios ju­bi­lie­ji­nės da­tos. Aiš­ki­na­ma, kad šven­tei nė­ra jo­kios pro­gos, o ju­bi­lie­jus tė­ra [...]
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Sa­vait­ga­lį Šiau­liuo­se vy­ku­sia­me tarp­tau­ti­nia­me vy­rų tink­li­nio tur­ny­re „Šiau­lių tau­rė – 2016“ pir­mą­sias dvi vie­tas užėmė Lie­tu­vos ko­man­dos.
Nau­din­giau­siu pra­ėju­sios sa­vai­tės „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ krep­ši­nin­ku iš­rink­tas 33 me­tų 185 cm ūgio Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­to“ puo­lė­jas Da­vi­das Lo­ga­nas, ku­rio fantastiški pa­si­ro­dy­mai lei­do [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami