Kelionė automagistrale į Vakarų Europą virsta realybe

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2014-10-06 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2014-10-06 06:00
Pasiekti Vakarų Europą modernia automagistrale Varšuvos gyventojai jau gali seniai, tačiau Lietuvos sostinės gyventojams kol kas tai - ateities svajonė. LŽ archyvo nuotrauka
2020 me­tais iš Vil­niaus į Ber­ly­ną gal­būt jau vyk­si­me pa­to­gia ir sau­gia ke­tu­rių juo­stų au­to­ma­gis­tra­le. Ir Len­ki­jos, ir Lie­tu­vos ke­li­nin­kai lyg su­si­ta­rę tei­gia, kad to­kia pers­pek­ty­va – la­bai rea­li.

Len­ki­ja per ar­ti­miau­sius še­še­rius me­tus pla­nuo­ja nu­ties­ti au­to­ma­gis­tra­lės „Via Bal­ti­ca“ at­kar­pą nuo Var­šu­vos iki Kal­va­ri­jos pa­sie­nio pos­to. Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos (LAKD) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Egi­di­jus Skro­de­nis dien­raš­čiui LŽ tvir­ti­no, kad iki 2020-ųjų nu­ties­ti ke­tu­rių juo­stų au­to­ma­gis­tra­lę nuo Kau­no iki Kal­va­ri­jos iš Lie­tu­vos pu­sės taip pat yra ir pri­ori­te­ti­nis LAKD už­da­vi­nys. Var­šu­vą ir Ber­ly­ną jau jun­gia mo­der­ni au­to­ma­gis­tra­lė, ke­tu­rių eis­mo juo­stų greit­ke­liu trans­por­to prie­mo­nės va­ži­nė­ja tarp Vil­niaus ir Kau­no. Li­ko nu­ties­ti tarp­tau­ti­nės au­to­ma­gis­tra­lės „Via Bal­ti­ca“, ku­ri tu­rė­tų ke­tu­rias juo­stas, at­kar­pą nuo Var­šu­vos iki Kau­no. Pa­sak E. Skro­de­nio, su­dė­tin­giau­sia už­duo­tį įvyk­dy­ti ga­li bū­ti pa­ly­gin­ti trum­pa­me ruo­že tarp Ma­ri­jam­po­lės ir Kal­va­ri­jos.

Len­kai ro­do veržlumą

Dar pra­ei­ta­me de­šimt­me­ty­je Len­ki­ja ne­ro­dė di­de­lio no­ro per sa­vo te­ri­to­ri­ją su­sie­ti mo­der­nio­mis trans­por­to ar­te­ri­jo­mis Va­ka­rų Eu­ro­pą ir Bal­ti­jos ša­lis. Ta­čiau pa­sta­ruo­ju me­tu pa­dė­tis pa­si­kei­tė. Kai­my­nai pa­skel­bė, jog per ar­ti­miau­sius 5–6 me­tus Len­ki­ja pla­nuo­ja sa­vo ke­lių tvar­ky­mui skir­ti apie 40 mlrd. zlo­tų (33,04 mlrd. li­tų). Pa­na­šiai tiek pat tu­rė­tų bū­ti gau­ta ir iš Eu­ro­pos Są­jun­gos fon­dų. Pla­nuo­ja­ma su­tvar­ky­ti ir ke­lius, ve­dan­čius iš Var­šu­vos į Lie­tu­vą.

Len­kai tei­gia, kad po šių in­ves­ti­ci­jų bus nu­ties­ti vi­si pa­grin­di­niai greit­ke­liai. Taip pat ne­abe­jo­ja­ma, kad kai­my­ni­nė­je ša­ly­je bus pa­baig­ti vi­si dar­bai su­si­ję su Tran­seu­ro­pi­niu trans­por­to tink­lu (TEN-T).

Pa­gal mi­nė­tą pro­jek­tą yra ku­ria­mas de­vy­nių trans­por­to ko­ri­do­rių tink­las, nu­sid­rie­kęs per vi­są Eu­ro­pą. Du iš jų ker­ta Len­ki­ją: Bal­ti­jos­–Ad­ri­jos ir Bal­ti­jos–­Šiau­rės jū­ros.

Pa­grin­di­niai dar­bai nu­ma­ty­ti ke­liuo­se A1 (Gdans­kas–­Lo­dzė–­Ka­to­vi­cai–­Če­ki­ja), A2 (Vo­kie­ti­ja–­Bal­ta­ru­si­ja), ir A4 (Vo­kie­ti­ja­–U­krai­na). Šie ke­liai pa­ten­ka į TEN-T tink­lą.

Skel­bia­ma, kad į ke­lių, ku­rie bus su­tvar­ky­ti, są­ra­šą pa­te­ko ir Lie­tu­vos ve­žė­jams svar­būs ke­liai S8 (Var­šu­va–­Bals­to­gė–­Lie­tu­vos sie­na) ir S61 (Var­šu­va – Lom­ža – Au­gus­ta­vas). Su­jung­tos trans­por­to ar­te­ri­jos ir bus Len­ki­jai pri­klau­san­ti „Via Bal­ti­ca“ at­kar­pa.

Egidijus Skrodenis: "Nuo Marijampolės iki Kalvarijos jau yra pradėti parengiamieji planavimo ir projektavimo darbai, tačiau kol kas neaišku, ar bus gautas finansavimas iš Europos Sąjungos fondų"./Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka

Mi­si­ja - suspėti

Mū­siš­kė LAKD ti­ki­si, kad nuo Len­ki­jos pa­sie­nio, ku­ris daž­nai ta­pa­ti­na­mas su Kal­va­ri­jos mies­te­liu, iki Kau­no ir­gi iki 2020-ųjų tu­rė­tų at­si­ras­ti tarp­tau­ti­nius tran­zi­ti­nių ke­lių stan­dar­tus ati­tin­kan­ti ke­tu­rių juo­stų au­to­ma­gis­tra­lės „Via Bal­ti­ca“ at­kar­pa. Da­bar čia vyks­ta in­ten­sy­viau­sias Lie­tu­vo­je eis­mas, bet, su ma­žo­mis iš­im­ti­mis, – tik­tai dviem juo­sto­mis. „Jau yra pa­skelb­tas kon­kur­sas pir­miems še­šiems ki­lo­me­trams nuo Kau­no nu­ties­ti. Pla­nuo­ja­me per ar­ti­miau­sius dve­jus me­tus vi­siems ruo­žams nuo lai­ki­no­sios sos­ti­nės iki Ma­ri­jam­po­lės pa­skelb­ti kon­kur­sus ir per tre­jus me­tus baig­ti ties­ti ke­tu­rių juo­stų greit­ke­lį tarp tų dvie­jų mies­tų. At­kar­pa nuo Kau­no iki Kal­va­ri­jos yra su­skirs­ty­ta į ke­tu­ris eta­pus – pa­gal sa­vi­val­dy­bių skai­čių“,- dien­raš­tį LŽ in­for­ma­vo E. Skro­de­nis.

Anot jo, iki šių me­tų pa­bai­gos dar nu­ma­ty­ta skelb­ti kon­kur­są 10 km. ruo­žui nu­ties­ti Kaz­lų Rū­dos sa­vi­val­dy­bė­je. „Ki­tais me­tais bus skel­bia­mas kon­kur­sas ki­tai de­šim­ties ki­lo­me­trų at­kar­pai. O di­džiau­sių prob­le­mų tu­ri­me Ma­ri­jam­po­lės ir Kal­va­ri­jos sa­vi­val­dy­bė­se. Prie Su­val­ki­jos sos­ti­nės la­bai su­nkiai vyks­ta že­mių su­pir­ki­mas. Nuo Ma­ri­jam­po­lės iki Kal­va­ri­jos jau yra pra­dė­ti par­en­gia­mie­ji pla­na­vi­mo ir pro­jek­ta­vi­mo dar­bai, ta­čiau kol kas ne­aiš­ku, ar bus gau­tas fi­nan­sa­vi­mas iš Eu­ro­pos Są­jun­gos fon­dų. Vien Lie­tu­vos biu­dže­to lė­šo­mis nė iš to­lo ne­iš­si­ver­si­me. Ti­ki­mės, kad pi­ni­gų kaip nors ra­si­me“, - kal­bė­jo LAKD di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas.

Stab­do že­mės savininkai

Ke­li­nin­kai ne­sle­pia, kad dau­giau­sia lai­ko, pi­ni­gų ir ne­rvų ati­ma au­to­ma­gis­tra­lei ties­ti rei­ka­lin­gų že­mių iš pri­va­čių sa­vi­nin­kų su­pir­ki­mas. Nors prieš ke­le­rius me­tus že­mės plo­tų pe­rė­mi­mas stra­te­gi­nę reikš­mę tu­rin­tiems vie­šie­siems po­rei­kiams lyg ir bu­vo pa­leng­vin­tas, vis tiek ten­ka lauk­ti, kol pa­si­baigs teis­mo by­los. Jas sa­vi­nin­kai daž­niau­siai by­las ke­lia ne­su­tik­da­mi su jiems pa­siū­ly­ta pi­ni­gų su­ma už že­mę, o by­li­nė­ji­ma­sis ga­li truk­ti me­tų me­tus.

E. Skro­de­nis at­krei­pė dė­me­sį, kad jau yra nu­spręs­ta ir tai, kaip at­ei­ty­je tu­rė­tų at­ro­dy­ti „Via Bal­ti­ca“ at­kar­pa, pra­si­de­dan­ti nuo Sit­kū­nų (Kau­no r.) iki Lat­vi­jos sie­nos. Kau­ną ir Sit­kū­nus jau se­niai jun­gia ke­tu­rių juo­stų au­to­ma­gis­tra­lės Vil­nius-Klai­pė­da at­kar­pa. Ta­čiau iš­su­kus iš šio ke­tu­rių juo­stų greit­ke­lio ties Sit­kū­nais to­liau „Via Bal­ti­ca“ drie­kia­si dvie­jų juo­stų ke­liu.

Pa­sak LAKD di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo, nu­tar­ta, kad nuo Sit­kū­nų eis skan­di­na­viš­ko ti­po tri­jų juo­stų ke­lias, kur dvi juo­stos driek­sis vie­na kryp­ti­mi, vie­na – prieš­in­ga kryp­ti­mi, o at­ski­ro­se at­kar­po­se bus ke­tu­rios juo­stos, po dvi prieš­in­go­mis kryp­ti­mis. Aiš­ku, dėl eis­mo sau­gu­mo ir at­ei­ties pers­pek­ty­vų bū­tų ge­riau­sia, kad at­si­ras­tų ga­li­my­bė vi­so­je „Via Bal­ti­ca“ Lie­tu­vą ker­tan­čio­je at­kar­po­je įgy­ven­din­ti an­trą­jį va­rian­tą. Bet to­kiu at­ve­ju rei­kė­tų su­pirk­ti la­bai daug že­mių, tarp jų – ir iš pri­va­čių sa­vi­nin­kų, įreng­ti ap­link­ke­lius ties gy­ven­vie­tė­mis, o sta­ty­bos pa­brang­tų bent du ar net tris kar­tus, to­dėl ke­tu­rios juo­stos per vi­są au­to­ma­gis­tra­lės il­gį nuo sie­nos su Sit­kū­nų iki Lat­vi­jos ar­ti­miau­siais me­tais var­gu ar bus įma­no­mos.

„Nuo Sit­kū­nų iki Lat­vi­jos sie­nos ke­tu­rios juo­stos la­bai rei­ka­lin­gos. Jau vien dėl to, jog šio­je at­kar­po­je nuo­lat au­ga eis­mo in­ten­sy­vu­mas. Ta­čiau ke­tu­rių juo­stų au­to­ma­gis­tra­lei nu­ties­ti bū­ti­ni du da­ly­kai – pa­kan­ka­mas fi­nan­sa­vi­mas ir pa­pras­tes­nė že­mių stra­te­gi­niams vi­suo­me­nės po­rei­kiams pa­ėmi­mo pro­ce­dū­ra. Bet tai at­si­tiks, ma­nau, ne anks­čiau kaip po ke­lio­li­kos ar ne­tgi ke­lias­de­šim­ties me­tų“, - pa­žy­mė­jo E. Skro­de­nis.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
seniai reikejo  78.56.209.93 2014-10-07 06:10:45
Lenkija yra mūsų strateginis partneris; todėl kuo daugiau su ją jungčių, tarp jų - ir transporto turėsime, tuo būsime saugesni. Ir ekonomiškai, ir karine prasme
0 0  Netinkamas komentaras
Vilniui tieskimės ramesnį kelią...  78.60.231.248 2014-10-06 22:46:03
Tai kaip čia dabar Vilnius į Balstogę (Varšuvą) vis dar važinės per Kauną, Marijampolę, t.y. 200 km ilgesniu keliu. Nieko sau logika, rūpinimasis Lietuvos žmonėmis. Tai ne oro taršos mažinimas, kuro taupymas, o atvirkščiai. Visa turime šokdami pagal Lenkijos dūdelę. Lietuva galėtų pasidaryti sau, kad ir ne tokį prašmatnų (keturių juostų) susisiekimą iš Vilniaus per Druskininkus. Lietuvai nutiesus padoresnį kelią iki sienos, tada ir Lenkija atitinkamai pasitvarkytų kelią iš savo pusės. Tegul tuo 4 juostų Via Baltica naudojasi krovinių vežėjai ...
0 1  Netinkamas komentaras
tikėtina  86.100.220.236 2014-10-06 22:18:52
Iki to laiko ir ES gali nebelikti. O jei eurosadomas išliks, ar beliks lietuvių Lietuvoje?
0 1  Netinkamas komentaras
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Per gais­rą dau­gia­bu­čio na­mo bu­te Kau­ne sek­ma­die­nio va­ka­rą žuvo du vy­rai.
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami