Kelionė elektromobiliu: nepaprasta užduotis

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-10-13 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-10-13 06:00
30 kilometrų nuo Vilniaus esančiame Vievyje vienu metu galima krauti tik vieną elektromobilį, kitiems tenka laukti eilėje. Vidmanto Užusienio nuotrauka
Elek­tro­mo­bi­liu BMW i3 nu­va­žiuo­ti iš Vil­niaus į Klai­pė­dą ir tą pa­čią die­ną grįž­ti at­gal į sos­ti­nę? Ti­krai ži­no­jau, kad tai ne­bus pa­pras­ta, bet net įsi­vaiz­duo­ti ne­ga­lė­jau, kad to­kia ke­li onė su­nkiai įma­no­ma ma­ši­na, ku­rią va­ro elek­tros ba­te­ri­jos. Ne­pa­vy­kęs ban­dy­mas įveik­ti to­kią ke­lio­nę at­sklei­dė stul­bi­nan­čias iki šiol Lie­tu­vo­je vy­ku­sios elek­tro­mo­bi­li­za­ci­jos spra­gas.

Pa­si­ren­gi­mas ke­lio­nei pra­si­dė­jo daug ža­dan­čiai. BMW at­sto­vė Lie­tu­vo­je bend­ro­vė „Kras­to Au­to“ su­tei­kė ga­li­my­bę iš­ban­dy­ti ma­ši­ną, ku­rią pres­ti­ži­nis bri­tų lei­di­nys „Green Car Jour­nal“ pri­pa­ži­no ge­riau­sia šių me­tų ža­lią­ja trans­por­to prie­mo­ne. „Green Car of the Year 2015“ lau­rea­tu BMWi3 ta­po ne vien dėl to, kad nau­do­da­mas elek­tros ener­gi­ją į ap­lin­ką ne­iš­me­ta nė gra­mo ter­ša­lų, bet ir dėl pra­ban­gioms ma­ši­noms bū­din­go vai­ra­vi­mo pa­to­gu­mo bei kom­for­to sa­lo­ne.

Kaip skel­bia­ma, BMW i3 vien elek­tra ga­li nu­va­žiuo­ti vos apie 170 km. Rea­ly­bė­je, va­žiuo­jant kaip ir pa­pras­ta ma­ši­na, vo­kie­čių mo­de­lis su­ge­ba va­ro­mas vien elek­tra nu­kak­ti iki 140 ki­lo­me­trų. Dar apie 50 km ga­li­ma nu­va­žiuo­ti įjun­gus dvi­tak­tį ben­zi­ni­nį mo­to­riu­ką, ku­riam de­ga­lai tie­kia­mi iš 7 l ba­ko. Iš BMW mo­to­cik­lo pa­sis­ko­lin­tas va­rik­liu­kas la­biau rei­ka­lin­gas tam, kad i3 vai­ruo­to­jai ne­jaus­tų įtam­pos va­ži­nė­da­mi vien elek­tra, nes ne vi­sa­da aiš­ku, ko­kį at­stu­mą ga­li įveik­ti nau­do­da­mas šią ener­gi­ją.

Vaiz­duo­tės skrydis

Ke­lio­nę iš sos­ti­nės į Klai­pė­dą pla­na­vau pa­pras­tai. Pir­miau­sia nu­ma­čiau įkrau­ti BMW i3 ba­te­ri­jas Vil­niu­je ir vien elek­tra nu­va­žiuo­ti iki Kau­no. Por­ta­le elek­tro­de­ga­li­nes.lt su­ži­no­jau, kad šia­me an­tra­me pa­gal dy­dį Lie­tu­vos mies­te yra net 5 elek­tro­mo­bi­lių įkro­vi­mo sto­te­lės, ku­rio­se ga­lė­čiau „pa­mai­tin­ti“ sa­vo plie­ni­nį žir­gą.

Pa­sak elek­tro­de­ga­li­nes.lt, dvi įkro­vi­mo vie­tos elek­tros iš­al­ku­sių ke­liau­nin­kų lau­kia ir uos­ta­mies­ty­je. Ta­čiau Kau­ną ir Klai­pė­dą ski­ria net 220 ki­lo­me­trų, to­dėl tuo­met ma­niau, kad su­nkiau­sia bus įveik­ti šią ke­lio at­kar­pą, ku­rio­je nė­ra nė vie­nos elek­tro­mo­bi­lių įkro­vi­mo sto­te­lės. Įkro­vęs ba­te­ri­jas Kau­ne pla­na­vau pa­siek­ti Kryž­kal­nį, o po to įjung­ti BMW i3 „ran­ge ex­ten­der“ funk­ci­ją, kad ma­ši­nos ra­tus su­ktų ben­zi­ni­nis va­rik­liu­kas. Jei de­ga­lų iki Klai­pė­dos vis dėl­to pri­trūk­tų, ma­niau ba­ką pa­si­pil­dy­siąs ku­rio­je nors pa­ke­lės de­ga­li­nė­je. Pa­na­šiu kom­bi­nuo­tu bū­du ta­riau­si grį­šiąs ir į at­gal į sos­ti­nę.

Ta­čiau dėl blo­gai iš­plė­to­tos elek­tro­mo­bi­lių inf­ras­truk­tū­ros nuo­ty­kis pa­si­bai­gė Kau­ne.

Vil­nius – be eu­ro­pi­nio standarto

Ke­lio­nė pra­si­dė­jo penk­tą va­lan­dą ry­to. Por­ta­le elek­tro­de­ga­li­nes.lt jau bu­vau pa­si­rin­kęs vie­tą, kur sos­ti­nė­je va­žiuo­siu įkrau­ti BMW i3 ba­te­ri­jų. Pa­si­rin­kau grei­to­jo įkro­vi­mo sto­te­lę (GĮS) prie Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos (ŽŪM) J.Le­le­ve­lio gat­vė­je. Ži­no­jau, kad elek­tro­mo­bi­lį krau­tis ne GĮS il­gai trun­ka – ma­žiau­siai aš­tuo­nias va­lan­das. O grei­to­jo įkro­vi­mo vie­to­je to pa­ties pro­ce­so truk­mė – iki 1,5 va­lan­dos. 80 proc. įkrau­ti aku­mu­lia­to­rių už­ten­ka 15 mi­nu­čių.

Ta­čiau prie ŽŪM lau­kė pir­mo­ji ne­ma­lo­ni staig­me­na. Pa­si­ro­do, ši sto­te­lė nė­ra uni­ver­sa­li, ji skir­ta įkrau­ti tik „CHA­de­MO“ stan­dar­tą pa­lai­kan­čių elek­tro­mo­bi­lių ba­te­ri­jas. O to­kios mon­tuo­ja­mos tik į ja­po­niš­kų ir „Re­nault“ mar­kių elek­tri­nes ma­ši­nas. Tuo tar­pu BMWi3 tu­ri eu­ro­pie­tiš­kus „Ty­pe 2“ („Men­ne­kes“, o kar­tu – ir CCS) kiš­tu­kus.

Su­ku į Vil­niaus Tech­ni­kos gat­vę, kur pri­si­mi­niau ir­gi sto­vė­jus ne­mo­ka­mą vie­šą­ją įkro­vi­mo sto­te­lę. Bet, pa­si­ro­do, ji jau se­niau­siai nu­šluo­ta nuo že­mės pa­vir­šiaus. Mat ne­ati­ti­ko šiuo­lai­ki­nių tech­no­lo­gi­jų.

Ži­no­ma, ga­lė­čiau įkrau­ti elek­tro­mo­bi­lio ba­te­ri­jas BMW at­sto­vės Lie­tu­vo­je „Kras­ta Au­to“ pri­va­čio­se sto­te­lė­se. Ta­čiau jų ga­lin­gu­mas ma­žas, dėl to ke­lio­nę ga­lė­čiau pra­dė­ti ne anks­čiau kaip po aš­tuo­nių va­lan­dų ir ta­da pa­jū­rio jau ti­krai ne­pa­siek­siu.

Iš­ei­tis – ša­lia Vie­vio ir Elek­trė­nų sto­vin­čios dvi uni­ver­sa­lios GĮS. Ta­čiau ar iki jų su­ge­bė­siu nu­va­žiuo­ti vien elek­tra? Ar tiks jo­se nau­do­ja­mas kiš­tu­kų stan­dar­tas ma­no vai­ruo­ja­mam BMW i3?

Kliū­tis – ga­lios trūkumas

Vie­vy­je, lai­mė, kro­vi­mo sto­te­lės kiš­tu­kas pri­jung­ti au­to­mo­bi­lį ti­ko. Va­žiuo­jant lė­tai elek­tros au­to­mo­bi­lio aku­mu­lia­to­riu­je ir­gi už­te­ko iki Vie­vio. Bet ten at­vy­kęs su­ži­no­jau ir tai, ką reiš­kia „u­ni­ver­sa­li“. Pa­si­ro­do, to­kioms GĮS tin­ka vi­sų stan­dar­tų kiš­tu­kai. Gal­von top­te­lė­jo klau­si­mas – o dėl ko sos­ti­nė­je nė­ra nė vie­nos to­kios GĮS?

Ta­čiau įkrau­ti BMW i3 grei­tai ne­pa­vy­ko. Įki­šau sto­te­lės kiš­tu­ką į elek­tro­mo­bi­lio liz­dą, ta­čiau ma­ši­nos ba­te­ri­jos GĮS ne­kro­vė, nors tu ką! Grei­tai pa­aiš­kė­jo ir ne­sėk­mės prie­žas­tis. Ji sto­vė­jo ša­lia. Tai – elek­tro­mo­bi­lis „Nis­san Leaf“, ku­rio ba­te­ri­ja man at­vy­kus jau bu­vo krau­na­ma. Nors ša­lia GĮS yra dvi vie­tos elek­tro­mo­bi­liams, vie­nu me­tu abie­jų įkrau­ti ne­pa­vyks. Ka­dan­gi 50 kW sto­te­lei trūks­ta ga­lios. Pa­sau­ly­je jau yra ir 150 kW GĮS, bet Lie­tu­vai jos grei­čiau­siai per bran­gios.

„Nis­san Leaf“ ba­te­ri­ja pri­si­pil­do per ket­vir­tį va­lan­dos. Po to – ma­no ei­lė. Ta­čiau lai­kro­dis ne­gai­les­tin­gai ar­tė­ja prie de­šim­tos va­lan­dos ry­to, ry­da­mas ke­lio­nei į pa­jū­rį bran­gias mi­nu­tes.

Fias­ko Kaune

Kau­ną pa­sie­kiu apie 12 val. Bor­to kom­piu­te­ris ro­dė, kad vien elek­tra dar ga­liu va­ži­nė­tis apie 50 km. Ta­čiau šia­me mies­te pra­si­dė­jo kla­jo­nės, per ku­rias ba­te­ri­jos re­zer­vas grei­tai iš­se­ko, o aš su­pra­tau, kad tą die­ną pa­siek­ti pa­jū­rio ar juo­lab grįž­ti iš jo jau ne­pa­vyks, o dau­giau lai­ko at­sar­go­je ne­tu­rė­jau.

Pa­aiš­kė­jo, kad vi­sos Kau­ne vei­kian­čios įkro­vi­mo sto­te­lės yra 22 kW, o tai reiš­kė, kad jo­se įkrau­ti BMW i3 ba­te­ri­ją už­truks ma­žiau­siai 8 va­lan­das. Pri­dė­jus dar ma­žiau­siai ke­tu­rias va­lan­das ke­lio­nei į Klai­pė­dą, uos­ta­mies­tį bū­čiau pa­sie­kęs ge­riau­siu at­ve­ju vi­dur­nak­tį.

Ta­čiau ne­tgi ne tai bu­vo blo­giau­sia. Sa­vo kai­liu pa­ty­riau, kad ras­ti Kau­ne įkro­vi­mo sto­te­lę net ir ge­rai pa­žįs­tant mies­tą – ma­rias lai­ko su­ry­jan­ti mi­si­ja. Pa­vyz­džiui, te­ko kla­jo­ti apie va­lan­dą, kol su­ra­dau sto­te­lę Kur­šių g.7. Iki tol net po­ra kar­tų ją pra­va­žia­vau. Mat sto­te­lė įreng­ta ant biu­rų pa­sta­to sie­nos, ją užs­to­jo jau krau­na­mas „Nis­san Leaf“ ir ki­tos ma­ši­nos, o ženk­las, ro­dan­tis kryp­tį į sto­te­lę, yra la­bai ma­žas, su­nkiai pa­ste­bi­mas. Ir vėl su­krė­ti­mas – sto­te­lė pri­tai­ky­ta tik ja­po­niš­koms ma­ši­noms.

Pa­si­ro­do, BMW i3 ga­lė­jau įkrau­ti prie Kau­no „Me­ga“ pre­ky­bos cen­tro Is­lan­di­jos gat­vė­je. Ta­čiau apie tai su­ži­no­jau tik su­grį­žęs į Vil­nių. Mat maž­daug apie 15 val. nu­ta­riau, kad pa­jū­rys li­ko tik gra­žus mi­ra­žas – te­ko su­kti na­mo, at­gal į Vil­nių.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šeš­ta­die­nį mi­rė gydytojas Re­mi­gi­jus Nar­gė­la.
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Bal­ta­ru­si­jos opo­zi­ci­ja šeš­ta­die­nį su­ren­gė pi­ke­tą sos­ti­nės Mins­ko cen­tre, per ku­rį gy­ven­to­jai bu­vo ra­gi­na­mi pa­si­ra­šy­ti pe­ti­ci­ją, kad anks­tes­nei na­cio­na­li­nei bal­tos ir raudonos spal­vos vė­lia­vai [...]
JAV vy­riau­sy­bė šeš­ta­die­nį bai­gė for­ma­lų in­ter­ne­to prie­žiū­ros vaid­me­nį ir per­da­vė sai­ty­no ad­re­sų sis­te­mos val­dy­mą tarp­tau­ti­nei ne pel­no or­ga­ni­za­ci­jai.
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Vil­niu­je dviem skve­rams ke­ti­na­ma su­teik­ti su so­vie­tų oku­pa­ci­ja ko­vo­ju­sių par­ti­za­nų va­do Juo­zo Luk­šos-Dau­man­to bei Ukrai­nos var­dus.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Aly­taus „Dzū­ki­jos“ krep­ši­nin­kai gar­bin­gai prieš­ino­si Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tui“, ta­čiau sos­ti­nės klu­bas iš­li­ko vie­nin­te­lis dar ne­pa­ty­ręs pra­lai­mė­ji­mo „Te­te-a-Tete Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te. [...]
Ovi­di­jaus Ver­bic­ko rea­li­zuo­tas bau­di­nys at­ne­šė tris svar­bius taš­kus Klai­pė­dos „At­lan­tui“ Vil­niu­je. Tre­čio­je vie­to­je įsi­kū­ru­si uos­ta­mies­čio eki­pa an­trą sy­kį se­zo­ne įveikė čem­pio­na­to ly­de­rį [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Šian­dien Ra­dai­liuo­se, Klai­pė­dos ra­jo­ne, ati­da­ry­tas pir­ma­sis Bal­ti­jos ša­ly­se ir di­džiau­sias Eu­ro­po­je apverstas gy­ve­na­ma­sis na­mas. 
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami