Kelių finansavimas: žvyrkeliams asfaltuoti - nė lito

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2014-05-13 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2014-05-13 06:00
Blogai prižiūrimi rajoniniai keliai kelia pavojų ir eismo saugumui. LŽ archyvo nuotrauka
Pra­ėju­sią sa­vai­tę Sei­mas pri­ta­rė kon­ser­va­to­riaus Jur­gio Raz­mos siū­ly­mui Lie­tu­vos ke­lių fi­nan­sa­vi­mui ski­ria­mas de­ga­lų ak­ci­zo lė­šas pa­di­din­ti de­šim­čia nuo­šim­čių – iki 65 proc. nuo vi­so į ša­lies biu­dže­tą su­ren­ka­mo mo­kes­čio. Ta­čiau ke­li­nin­kų tai ne­nu­džiu­gi­no.

Sei­mū­nų ini­cia­ty­va at­sar­giai su­tik­ta tiek Vy­riau­sy­bė­je, tiek už vals­ty­bi­nių ke­lių būk­lę at­sa­kin­go­je Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jo­je (LAKD). Kad J.Raz­mos pa­siū­ly­tos Ke­lių prie­žiū­ros ir plė­tros prog­ra­mos (KPPP) įsta­ty­mo pa­tai­sos virs­tų įsta­ty­mu, rei­kia, jog par­la­men­ta­rai ne tik joms pri­tar­tų, bet ir jas pri­im­tų. Pa­kar­to­ti­nis bal­sa­vi­mas nu­ma­ty­tas ket­vir­ta­die­nį. „Ti­kiuo­si, iki to lai­ko sei­mū­nų, ku­rie bal­sa­vo už pa­tai­sas pra­ėju­sią sa­vai­tę, nuo­mo­nė ne­pa­si­keis ir šie joms pri­tars“, - kal­bė­da­mas su dien­raš­čio LŽ žur­na­lis­tu ne­slė­pė J.Raz­ma.

At­lie­ka­mi tik mi­ni­ma­lūs darbai

57 – tiek ki­lo­me­trų vals­ty­bi­nės reikš­mės ke­lių šią va­sa­rą nu­ma­to­ma ties­ti, mo­der­ni­zuo­ti ir tai­sy­ti. Tai pra­ne­šė LAKD va­do­vai per ne­for­ma­lų su­si­ti­ki­mą su ži­niask­lai­dos at­sto­vais Vie­vy­je (Tra­kų r.). Bir­že­lį-rugp­jū­tį bus at­nau­jin­ti 6,2 km ke­lio Vie­vis-Mai­šia­ga­la-Ne­men­či­nė, 11,3 km ke­lio Jo­niš­kis-Žei­me­lis-Pa­sva­lys, 2,7 km ke­lio Plun­gė-Vė­žai­čiai (Var­ka­liai) ir 1,16 km ke­lio Pa­ušo­niai-Pla­te­liai (Ber­žo­ro kai­mas) ruo­žai. Taip pat ža­da­ma re­kons­truo­ti via­du­ką ir du til­tus.

O štai iš 7225 km LAKD ži­nio­je esan­čių žvyr­ke­lių at­ei­nan­čią va­sa­rą ne­bus iš­as­fal­tuo­tas nė vie­nas ki­lo­me­tras. „Anks­tes­niais me­tais iš KPPP bu­vo pa­den­gia­ma as­fal­to dan­ga vi­du­ti­niš­kai 50 km žvyr­ke­lių per me­tus“, - tei­gia­ma LAKD pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai. Taip di­rek­ci­jos va­do­vy­bė tar­si ne­tie­sio­giai prie­kaiš­ta­vo da­bar­ti­nei val­džiai dėl ma­žo 2014-ai­siais ke­liams skir­to fi­nan­sa­vi­mo.

Vai­ruo­to­jų siau­bu šian­dien virs­ta net tik da­lis kraš­to ar ra­jo­ni­nių ke­lių, bet ir tarp­tau­ti­nė ma­gis­tra­lė „VIA Bal­ti­ca“, ku­rio­je ava­ri­jas daž­nai le­mia ne­tvar­ko­mos pro­vė­žos. Ke­li­nin­kų skai­čia­vi­mu, vals­ty­bės fi­nan­sa­vi­mas ke­liams nuo 2008-ųjų su­ma­žė­jo per­pus. Da­bar jie už tuos pa­čius pi­ni­gus įsten­gia pa­da­ry­ti vos pu­sę to, ką ga­lė­jo prieš ke­le­rius me­tus, nes tiek pa­ki­lo dar­bų ir me­džia­gų kai­nos.

J.Razma: "Kelininkai vengia kištis į politikų diskusijas, ir aš juos suprantu." / Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka

Tei­gia­ma, kad jei pa­dė­tis ne­pa­si­keis, iš Lie­tu­vos, kaip ge­rų ke­lių kraš­to, grei­tai liks tik gra­žus pri­si­mi­ni­mas.

Trūks­ta milijardo

Pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį vy­ku­sia­me aso­cia­ci­jos „Lie­tu­vos ke­liai“ su­si­rin­ki­me Kau­ne bu­vo tiks­liai įvar­dy­ta, ko­kios su­mos rei­kia, kad bū­tų už­ti­krin­ta bent jau mi­ni­ma­li ke­lių prie­žiū­ra. „Ver­tin­da­mi stra­te­gi­nius tiks­lus – „Via Bal­ti­cos“ sta­ty­bą iki Len­ki­jos ir ma­gis­tra­lę Vil­nius-Klai­pė­da - su­skai­čia­vo­me, jog vien dėl šių pro­jek­tų fi­nan­sa­vi­mas tu­rė­tų bū­ti pa­di­din­tas 700 mln. li­tų“, – por­ta­las lrt.lt ci­ta­vo Skir­man­tą Skrins­ką, LAKG ge­ne­ra­li­nį di­rek­to­rių.

Pa­sak jo, bend­ra su­ma, įskai­čia­vus ir rei­kia­mas lė­šas vie­ti­niams ke­liams, tu­rė­tų siek­ti mi­li­jar­dą li­tų. Per anks­tes­nį ne­for­ma­lų ke­li­nin­kų su­si­ti­ki­mą su žur­na­lis­tais di­rek­ci­jos at­sto­vai tvir­ti­no, kad no­rint "įgy­ven­din­ti stra­te­gi­nius tiks­lus KPPP fon­das nuo 2015 iki 2020 me­tų tu­rė­tų su­da­ry­ti po 2,1 mlrd. li­tų kas­met, t. y. be­veik dvi­gu­bai dau­giau, nei ski­ria­ma šias me­tais“.

To­dėl, at­ro­dy­tų, J.Raz­mos ini­cia­ty­va per­ves­ti į KPPP fon­dą ne 55 proc., kaip anks­čiau, o 65 proc. ak­ci­zo pa­ja­mų tu­rė­jo pri­vers­ti ke­li­nin­kus plo­ti iš džiaugs­mo ka­tu­čių. Ta­čiau nie­ko ne­įvy­ko. Ke­li­nin­kai įver­ti­no Sei­mo ini­cia­ty­vą, bent jau iš pir­mo žvilgs­nio, la­bai at­sar­giai.

Bai­mi­na­si biu­dže­to skylės

Pa­vyz­džiui, at­sa­ky­da­mas į dien­raš­čio LŽ klau­si­mą, ko­kios pa­žan­gos ti­kė­tis, kai KPPP dėl J.Raz­mos pa­siū­ly­tų pa­tai­sų pa­di­dės maž­daug 140 mln. li­tų, LAKD at­sto­vas Eval­das Ta­ma­riū­nas tei­gė, jog rei­kia su­lauk­ti at­ei­nan­čio ket­vir­ta­die­nio, nes dar ne­aiš­ku, ar Sei­mas pri­ims tas pa­tai­sas.

„Jei pa­tai­sos bus pri­im­tos, jos ga­lios tik ki­tų me­tų biu­dže­tui. Už tuos pa­pil­do­mus pi­ni­gus bū­tų ga­li­ma ge­ro­kai su­in­ten­sy­vin­ti griū­van­čio ke­lių ūkio tvar­ky­mą - re­kons­truo­ti kai ku­riuos vals­ty­bi­nių ke­lių ruo­žus, as­fal­tuo­ti žvyr­ke­lius ir pa­na­šiai“, - dės­tė E.Ta­ma­riū­nas.

Kar­tu jis pa­brė­žė, jog pri­im­tos nau­jos įsta­ty­mo nuo­sta­tos tu­ri rea­liai veik­ti, kad ke­lių būk­lė pa­ge­rė­tų. „Nors da­bar skel­bia­ma, esą iš ak­ci­zų pa­ja­mų at­skai­to­ma 55 proc. lė­šų, iš tie­sų jos su­da­ro tik 48 nuo­šim­čius. Maž­daug 12,8 mln. li­tų pa­ima­ma vals­ty­bės reik­mėms. Iš ak­ci­zo da­lies pa­di­di­ni­mo lai­mė­si­me tik tuo­met, kai ne­be­liks tų „vals­ty­bės reik­mių“, - tvir­ti­no LAKD at­sto­vas.

Dien­raš­čio LŽ kal­bi­na­mo J.Raz­mos ne­nus­te­bi­no at­sar­gus di­rek­ci­jos va­do­vų po­žiū­ris į jo pa­siū­ly­tas ini­cia­ty­vas. „Ke­li­nin­kai ven­gia kiš­tis į po­li­ti­kų san­ty­kius. Su­pran­tu juos. Be to, grei­čiau­siai vis dar ne­ti­ki­ma, kad pa­tai­sos bus pri­im­tos“, - kal­bė­jo Sei­mo na­rys.

Kon­ser­va­to­rius mi­nė­jo, kad iki tol jau bu­vo at­mes­ti ke­li siū­ly­mai di­din­ti ša­lies ke­lių fi­nan­sa­vi­mui ski­ria­mas ak­ci­zo lė­šas. „Ge­rais lai­kais ke­liams tek­da­vo 85 proc. ak­ci­zo lė­šų. Per kri­zę ta da­lis nu­kri­to iki 55 pro­cen­tų. 2011 me­tais da­bar­ti­nis prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius ke­li­nin­kams ski­ria­mą da­lį siū­lė pa­di­din­ti iki 75 proc., bet ta­da Sei­mas ne­si­ry­žo to da­ry­ti. Yra la­bai ma­ža ti­ki­my­bė, jog ne­si­ryš ir da­bar, nes val­dan­tie­ji bai­mi­na­si, kad ša­lies biu­dže­te ga­li at­si­ver­ti sky­lė. Ta­čiau jie tei­gia, jog šie­met bus pa­pil­do­mai su­rink­tas mi­li­jar­das, tad apie ko­kią sky­lę kal­ba­ma?“ - re­to­riš­kai klau­sė J.Raz­ma. Tie­sa, jis ne­gin­či­jo, jog at­sar­gų ke­li­nin­kų po­žiū­rį į nau­jas KPPP įsta­ty­mo pa­tai­sas le­mia ir per ma­ža de­ga­lų ak­ci­zo pa­ja­mų da­lis, nu­ma­ty­ta ke­liams.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
ZEMAITE  69.171.163.58 2014-05-13 16:31:54
TELSIUOSE RUDENI -PAVASARI BRAIDOM PO PURVYNUS,GATVES NEASFALTUOTS,NORS IR MIESTO VALDININKAS GYVENA,VA KAI SILTOJ KEDEJ SEDEJO KESTUTIS---SAVO GATVE PASIRUPINO
3 0  Netinkamas komentaras
Matai ne tik politika  78.56.136.10 2014-05-13 16:19:40
Jurgiui pavesta pasirūpinti ir partijos finansais. Taip jau buvo. Jurgi ar neprisimeni kuom tai baigėsi tavo bičui- Silpnas .
2 0  Netinkamas komentaras
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus Len­ki­jo­je per Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios pa­sau­lio jau­ni­mo die­nų ren­gi­nius nau­do­ti au­to­mo­bi­liai pir­ma­die­nį bu­vo iš­sta­ty­ti auk­cio­ne, o už juos gau­tos lė­šos bus skir­tos Si­ri­jos [...]
Tur­ki­ja dėl įta­ria­mų ry­šių su ne­sėk­min­gu lie­pos 15-osios ban­dy­mu įvyk­dy­ti per­vers­mą at­lei­do 87 žval­gy­bos agen­tū­ros dar­buo­to­jus, an­tra­die­nį pranešė vals­ty­bi­nė ži­niask­lai­da.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami