Kelių frankenšteinai atgimsta tyliai

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-11-04 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-11-04 06:00
Avarijų kaltininkų automobiliai išvengia procedūros, kai jų mašinos gali būti pripažintos transporto priemonėmis, kurių remontuoti ekonomiškai neapsimoka. Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka
Eis­mo įvy­kiuo­se taip su­ga­din­tą au­to­mo­bi­lį, kad jį eko­no­miš­kai jau ne­tiks­lin­ga re­mon­tuo­ti, teo­riš­kai į eis­mą ga­li­ma grą­žin­ti tik­tai at­li­kus daug ir la­bai bran­gių tech­ni­nių pro­ce­dū­rų, o tai re­tai ap­si­mo­ka. Vis dėl­to da­lis vai­ruo­to­jų to­kias pro­ce­dū­ras ga­li apei­ti.

Sau­gaus eis­mo spe­cia­lis­tai iš dvie­jų ar tri­jų au­to­mo­bi­lių su­vi­rin­tas trans­por­to prie­mo­nes ir tas, ku­rių svar­biau­sių maz­gų re­mon­tas po ava­ri­jų ar ki­to­kių in­ci­den­tų at­lik­tas ne­ko­ky­biš­kai, va­di­na ke­lių fran­kenš­tei­nais. To­kioms ma­ši­noms, ne­duok Die­ve, pa­te­kus į ava­ri­jas, jų ke­lei­viams ke­lio­nė daž­nai bai­gia­si di­de­liais su­ža­lo­ji­mais ar dar blo­giau – žū­ti­mis, ne­tgi ma­si­nė­mis.

Iki 2014 me­tų lie­pą įsi­ga­lio­jant Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo pa­tai­soms, ša­lies ke­liais va­ži­nė­jo gau­sy­bė fran­kenš­tei­nų, tarp jų bu­vo daug ava­ri­jas pa­ty­ru­sių, drau­di­kų pri­pa­žin­tų ne­re­mon­tuo­ti­no­mis ma­ši­no­mis, ta­čiau auk­sa­ran­kiai meis­trai vis tiek jas pa­sta­tė ant ra­tų ir iš­veng­da­mi rei­ka­lin­gų tech­ni­nių pro­ce­dū­rų pa­lei­do į eis­mą. To­kie au­to­mo­bi­liai bu­vo ir yra ti­kras ke­lių siau­bas.

Tram­dė įstatymas

Pa­dė­tis į ge­rą­ją pu­sę ėmė keis­tis per­nai lie­pos 1 die­ną įsi­ga­lio­jus Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo pa­tai­soms bei nau­jiems Tech­ni­niams mo­to­ri­nių trans­por­to prie­mo­nių ir jų prie­ka­bų rei­ka­la­vi­mams. Kaip ir anks­čiau, per ava­ri­jas su­nio­ko­tais au­to­mo­bi­liais, ku­riuos eko­no­miš­kai jau ne­tiks­lin­ga at­kur­ti, pri­pa­žįs­ta­mos tos trans­por­to prie­mo­nės, kai jų at­ku­ria­mo­ji ver­tė yra ly­gi 75 proc. ir dau­giau ma­ši­nos ver­tės. Ar re­mon­tuo­ti­nas ava­ri­ją pa­ty­ręs au­to­mo­bi­lis, pa­pras­tai spren­džia drau­di­kai.

Dar pra­ėju­sių me­tų pir­mo­je pu­sė­je dau­gu­ma ava­ri­jo­se su­dau­žy­tų ma­ši­nų, pri­pa­žin­tų trans­por­to prie­mo­nė­mis, ku­rių eko­no­miš­kai ne­ap­si­mo­ka re­mon­tuo­ti, be di­des­nių prob­le­mų bū­da­vo at­ku­ria­mos ir sėk­min­gai su­grą­ži­na­mos į eis­mą. Da­bar tai pa­da­ry­ti ta­po su­nkiau. Mat prieš at­lie­kant pri­va­lo­mą­ją tech­ni­nę ap­žiū­rą ir apd­rau­džiant au­to­mo­bi­lį jau bū­ti­na ir jo tech­ni­nė eks­per­ti­zė, o jai rei­kia ga­ly­bės pa­ti­krų ir do­ku­men­tų. Ka­dan­gi vi­sa tai ne­ma­žai kai­nuo­ja, at­kur­ti ma­ši­nas, ypač se­nas, jau ne­ap­si­mo­ka, jų ke­lias to­liau – į są­var­ty­ną.

Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka

Įta­ria dve­jo­pus standartus

Ta­čiau nor­mi­niuo­se ak­tuo­se, kaip aiš­kė­ja, yra spra­ga, ku­ria nau­do­da­mie­si vai­ruo­to­jai to­liau ga­li sėk­min­gai eksp­loa­tuo­ti eis­mo įvy­kiuo­se ne­pa­tai­so­mai su­nio­ko­tus ir su­re­mon­tuo­tus fran­kenš­tei­nus. Spra­gą įžvel­gė vil­nie­tis Kęs­tu­tis, ku­ris prieš ku­rį lai­ką pa­čia­me Vil­niaus cen­tre bu­vo pa­te­kęs į ava­ri­ją.

Vie­ną spa­lio pa­va­ka­rę de­gant ža­liam švie­so­fo­ro sig­na­lui Vil­niaus gy­ven­to­jas kir­to san­kry­žą sos­ti­nės cen­tre. Ne­spė­jus at­lik­ti ma­nev­ro į Kęs­tu­čio vai­ruo­ja­mą „Ško­da“ di­džiu­liu grei­čiu tren­kė­si at­lė­ku­si ki­ta ma­ši­na, prie ku­rios vai­ro sė­din­tis žmo­gus ne­pai­sė rau­do­no švie­so­fo­ro sig­na­lo. Pa­sak Vil­niaus gy­ven­to­jo, smū­gis bu­vo toks stip­rus, kad jo ma­ši­ną drau­di­kai ne­dels­da­mi pri­pa­ži­no trans­por­to prie­mo­ne, ku­rios eko­no­miš­kai ne­ap­si­mo­ka re­mon­tuo­ti. Jam pa­si­ro­dė, kad ne­pa­tai­so­mai bu­vo su­dau­žy­ta ir ava­ri­jos kal­ti­nin­ko ma­ši­na.

Kaip sa­kė Kęs­tu­tis, nors ava­ri­ja ir bu­vo di­de­lė, il­gam par­aly­žia­vo eis­mą sos­ti­nės cen­tre, jos da­ly­viai nu­spren­dė ne­kvies­ti po­li­ci­jos. Už­pil­dė dek­la­ra­ci­jas ir iš­ve­žio­jo su­nio­ko­tus au­to­mo­bi­lius iš­kvies­tais au­to­ve­žiais.

Vil­nie­tis ga­vo drau­di­mo iš­mo­ką, o pa­skui ma­ši­nos da­lis par­da­vė. „Jos re­mon­tuo­ti ne­ap­si­mo­kė­jo – jau vien dėl ga­ly­bės bran­gių pa­ti­krų ir eks­per­ti­zių“, – pri­si­mi­nė jis.

Bet vė­liau Kęs­tu­tis su­mo­jo, kad vi­sai ki­taip ga­lė­jo elg­tis įvy­kio kal­ti­nin­kas.

„Po­li­ci­jos ne­kvie­tė­me, to­dėl ava­ri­ja į su­ves­ti­nes ne­pa­te­ko. Po­li­ci­ja kal­ti­nin­ko ma­ši­nos ir­gi ne­ap­žiū­rė­jo. Ka­dan­gi pil­dė­me dek­la­ra­ci­jas, o iš­mo­ka pa­gal Trans­por­to prie­mo­nių val­dy­to­jų ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės pri­va­lo­mą­jį drau­di­mą pri­klau­sė tik­tai man, drau­di­kai kal­ti­nin­ko ma­ši­nos būk­lės ir­gi ne­ver­ti­no. Ga­vus drau­di­mo iš­mo­ką sa­vą­jį au­to­mo­bi­lį re­mon­tuo­ti gal ir bū­tų ap­si­mo­kė­ję, jei pa­gal per­nai įsi­ga­lio­ju­sius nor­mi­nius tei­sės ak­tus ne­bū­tų rei­kė­ję at­lik­ti jos tech­ni­nės eks­per­ti­zės ir ki­tų pro­ce­dū­rų. Tuo­met ir pa­ma­niau, kad ga­li eg­zis­tuo­ti dve­jo­pi stan­dar­tai, nes ava­ri­jos kal­ti­nin­kui nie­kas ne­truk­do ne­si­lai­kant jo­kių pro­ce­dū­rų at­lik­ti ma­ši­nos re­mon­tą ir va­ži­nė­ti ja“, – svars­tė Kęs­tu­tis.

Audrius Glėbus: "Gavus informaciją apie transporto priemones, kurias remontuoti ekonomiškai netikslinga, panaikinamas apžiūros galiojimas ir prie įrašo apie automobilį dedama žyma, kad reikalinga ekspertizė." / LŽ archyvo nuotrauka

Fran­kenš­tei­nai su­grįž­ti gali

Dien­raš­čiui LŽ at­li­kus ma­žą žur­na­lis­ti­nį ty­ri­mą pa­aiš­kė­jo, kad Vil­niaus gy­ven­to­jas aps­kri­tai yra tei­sus. Lie­tu­vos trans­por­to prie­mo­nių drau­di­kų biu­re pa­tvir­tin­ta, kad drau­di­mo kom­pa­ni­jas iš ti­krų­jų do­mi­na tik­tai nu­ken­tė­ju­sių­jų au­to­mo­bi­liai, nes už jiems pa­da­ry­tas ža­las drau­di­kai yra įsta­ty­mu įpa­rei­go­ti su­mo­kė­ti drau­di­mo iš­mo­kas ar­ba ki­taip at­ly­gin­ti bend­ro­vių klien­tų tre­tie­siems as­me­nims pa­da­ry­tus nuo­sto­lius, taip pat ir pra­neš­ti apie ne­re­mon­tuo­ti­nas ma­ši­nas vals­ty­bės įmo­nei (VĮ) „Re­gi­tra“. „Nu­ken­tė­ju­sie­ji gau­na drau­di­mo iš­mo­kas, o kal­ti­nin­kų ma­ši­no­mis rū­pi­na­si gal po­li­ci­ja, o gal tech­ni­nių ap­žiū­rų cen­trai“, – aiš­kaus at­sa­ky­mo ne­tu­rė­jo biu­ro di­rek­to­rius Al­gi­man­tas Kri­ži­naus­kas.

Tie­sa, jis at­krei­pė dė­me­sį, jog kal­ti­nin­kų au­to­mo­bi­liai ga­li bū­ti apd­raus­ti kas­ko drau­di­mu, bet tai ir­gi ne­ga­ran­tuo­ja, kad apie ma­ši­nas, ku­rias eko­no­miš­kai at­kur­ti ne­ap­si­mo­ka, bus pra­neš­ta „Re­gi­trai“. „Skir­tin­gai nei pri­va­lo­ma­sis, kas­ko drau­di­mas yra ne­stan­dar­ti­zuo­tas, to­dėl drau­di­kai tu­ri ga­li­my­bę pa­sielg­ti taip, kaip ge­riau klien­tui“, – sa­kė drau­di­kų biu­ro va­do­vas.

Ar su­nio­ko­tos eis­mo įvy­kių kal­ti­nin­kų ma­ši­nos ga­li virs­ti fran­kenš­tei­nais, aiš­kaus at­sa­ky­mo ne­tu­rė­jo ir Lie­tu­vos tech­ni­nių ap­žiū­rų įmo­nių aso­cia­ci­jos „Tran­seks­ta“ ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Aud­rius Glė­bus. „Pri­va­lo­mo­sios tech­ni­nės ap­žiū­ros įmo­nės apie ne­pa­tai­so­mai su­ga­din­tas trans­por­to prie­mo­nes in­for­ma­ci­ją gau­na per Ke­lių trans­por­to prie­mo­nių re­gis­trą, ku­rį ad­mi­nis­truo­ja „Re­gi­tra“. Jai in­for­ma­ci­ją siun­čia drau­di­kai ar­ba po­li­ci­ja“, – dės­tė LŽ pa­šne­ko­vas.

Pa­sak A. Glė­baus, ga­vus in­for­ma­ci­ją apie trans­por­to prie­mo­nes, ku­rias re­mon­tuo­ti eko­no­miš­kai ne­tiks­lin­ga, pri­va­lo­mų­jų tech­ni­nių ap­žiū­rų sis­te­mo­je pa­nai­ki­na­mas ap­žiū­ros ga­lio­ji­mas ir prie įra­šo apie au­to­mo­bi­lį de­da­ma žy­ma, kad rei­ka­lin­ga eks­per­ti­zė. „Ir kai tos trans­por­to prie­mo­nės už­suks at­lik­ti pri­va­lo­mo­sios tech­ni­nės ap­žiū­ros, mū­sų kon­tro­lie­riai jau ži­nos, kad iš pra­džių rei­ka­lin­ga eks­per­ti­zė, ir tik po jos bus at­lie­ka­ma tech­ni­nė ap­žiū­ra“, – sa­kė vie­nas „Tran­seks­tos“ va­do­vų.

Ta­čiau ir A. Glė­bus ne­ga­lė­jo pa­sa­ky­ti, kaip iden­ti­fi­kuo­ti ava­ri­jų kal­ti­nin­kų ma­ši­nas, ku­rios per eis­mo įvy­kius su­nio­ko­ja­mos ne­re­mon­tuo­ti­nai, o pats įvy­kis už­fik­suo­ja­mas tik­tai ava­ri­jų dek­la­ra­ci­jo­se. „Gal po­li­ci­jo­je jums šį klau­si­mą iš­riš­tų?“ – pa­ta­rė LŽ pa­šne­ko­vas.

Po­li­ci­ja – ir­gi bejėgė

Ta­čiau ir Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­bos bend­rų­jų rei­ka­lų gru­pės vy­res­nio­ji spe­cia­lis­tė Ma­ri­ja Ka­za­no­vič ge­rų ži­nių ne­tu­rė­jo. Ji ne­tie­sio­giai pa­tvir­ti­no, kad ne­pa­tai­so­mai su­ga­din­tą au­to­mo­bi­lį par­ei­gū­nai iden­ti­fi­kuo­ja tik tuo­met, kai po­li­ci­jos par­ei­gū­nai iš­kvie­čia­mi į eis­mo įvy­kio vie­tą.

„Po­li­ci­jos par­ei­gū­nas, nu­sta­tęs, kad po eis­mo ar ki­to­kio įvy­kio trans­por­to prie­mo­nė ne­ati­tin­ka tech­ni­nių rei­ka­la­vi­mų (de­for­muo­tas sta­trams­tis, lon­že­ro­nas ar rė­mas, vai­ro ar stab­džių sis­te­mos, pa­ka­ba ir (ar) oro pa­gal­vių sis­te­ma, ar (trans­por­to prie­mo­nė – aut.) ne­ga­li bū­ti vel­ka­ma prie­ka­ba, pri­ima ad­mi­nis­tra­ci­nį spren­di­mą užd­raus­ti trans­por­to prie­mo­nei da­ly­vau­ti vie­ša­ja­me eis­me ir pa­nai­ki­na pri­va­lo­mo­sios tech­ni­nės ap­žiū­ros do­ku­men­to ga­lio­ji­mą. Jei po­li­ci­jos par­ei­gū­nas in­for­ma­ci­jos apie su­ga­din­tą trans­por­to prie­mo­nę ne­gau­na, spren­di­mo užd­raus­ti trans­por­to prie­mo­nei da­ly­vau­ti vie­ša­ja­me eis­me ne­prii­ma“, – tei­gė M.Ka­za­no­vič.

Ka­dan­gi nė­ra tiks­lios sta­tis­ti­kos apie au­to­mo­bi­lius, ku­riuos re­mon­tuo­ti eko­no­miš­kai ne­tiks­lin­ga, nie­kas ne­ga­li pa­sa­ky­ti ir to, kiek nau­jų fran­kenš­tei­nų į ke­lius įsu­ko jau įsi­ga­lio­jus Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo pa­tai­soms bei nau­jiems tech­ni­niams rei­ka­la­vi­mams. At­ro­do, ši prob­le­ma ga­li bū­ti spren­džia­ma ne­bent at­šau­kus eis­mo įvy­kių dek­la­ra­ci­jų pil­dy­mą, bet tai ne­rea­lu.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Taigi,  85.206.38.32 2015-11-04 08:03:58
šiame straipsnyje konstatuojama, kad "visagaliais", įvykus įvykiams susijusiems su kelių transporto priemonių sugadinimais, patampa draudikai, nors ir, daugumoje atveju, neturintys jokios kvalifikacijos apie transporto priemonių atkuriamąjį remontą...Transporto priemonės remonto tikslingumas (ekonominiu požiūriu) tiesiogiai visiškai gali būti nesusijęs su kelių transporto priemonės eksploatavimo saugumu. O, galiojant Tvarkai, kad, įvykus kelių transporto įvykiui, nereikia kviesti kelių policijos - tai tik džiaugsmas ne tik KET pažeidėjams (jie yra niekaip nebaudžiami) bei, naudojantis korupcija, neteisėtu pasipelnijimo šaltiniu tarp draudikų ir kitų niekadėjų...
0 0  Netinkamas komentaras
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Gar­di­ne pa­si­bai­gė, in­ten­sy­viai vy­kęs, pir­ma­sis Bal­ti­jos ly­gos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to tu­ras, kur ko­man­doms per po­rą tre­je­tą die­nų te­ko su­žais­ti po pen­ke­rias rung­ty­nes. Tie­sa, rung­ty­nių lai­kas [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami