Kelių veteranai gražino stovėjimo aikštelę

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2014-04-29 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2014-04-29 06:00
Praėjusią savaitę Mijaugonių sankryžoje ąžuoliukus sodino apie keturiasdešimt kelių veteranų. LŽ archyvo nuotraukos
Pra­ėju­sią sa­vai­tę prie ma­gis­tra­lės Vil­nius-Kau­nas-Klai­pė­da esan­čio­je Mi­jau­go­nių san­kry­žo­je (52,04 km) ke­lių ve­te­ra­nai kar­tu su sve­čiais pa­so­di­no dau­giau kaip 500 me­de­lių. Tarp su­si­rin­ku­sių­jų bu­vo ir ke­li­nin­kų, ku­rie dau­giau kaip prieš de­šimt­me­tį pra­dė­jo so­din­ti ąžuo­lų gi­rai­tę. Ki­taip ši vie­ta ne­ofi­cia­liai dar va­di­na­ma ve­te­ra­nų poil­sio aikš­te­le.

Tie­sa, šį­kart bu­vo so­di­na­mi ne vien ąžuo­lai, bet ir ki­to­kie me­džiai. Tarp jų - ber­žai, kal­ni­nės pu­šys, net obe­lys. Į ak­ci­ją, ku­rią or­ga­ni­za­vo Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja (LAKD) ir greit­ke­lį pri­žiū­rin­ti vals­ty­bės įmo­nė „Au­to­ma­gis­tra­lė“, su­va­žia­vo ke­li­nin­kai ir ke­lių ve­te­ra­nai iš įvai­rių Lie­tu­vos re­gio­nų. At­vy­ko ir su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras Ri­man­tas Sin­ke­vi­čius, vi­ce­mi­nis­tras Vla­dis­la­vas Kond­ra­to­vi­čius, LAKD di­rek­to­rius Skir­man­tas Skrins­kas, įvai­rių ke­lių or­ga­ni­za­ci­jų spe­cia­lis­tai. Va­do­vai gi­rai­tė­je pa­so­di­no po ąžuo­liu­ką.

Aikš­te­lės is­to­ri­ja pra­si­dė­jo nuo akmens

Matomiausioje Mijaugonių sankryžos vietoje kelininkai pastatė didžiulį akmenį.

Pir­mi ąžuo­liu­kai Mi­jau­go­nių san­kry­žo­je pa­so­din­ti 2002 me­tų ba­lan­džio 17-ąją. Tuo­met į trum­pa­lai­kio au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jų poil­sio aikš­te­lę, esan­čią maž­daug už 10 ki­lo­me­trų nuo Elek­trė­nų (Tra­kų r.) Kau­no link, bu­vo su­va­žia­vę apie pen­kias­de­šimt ke­li­nin­kų ve­te­ra­nų. Jie ir nu­ta­rė šio­je vie­to­je pa­so­din­tą ąžuo­ly­ną pa­va­din­ti ke­lių ve­te­ra­nų ąžuo­lų gi­rai­te, reng­ti čia su­si­ti­ki­mus, tvar­ky­ti ap­lin­ką, kad pa­il­sė­ti su­sto­ję vai­ruo­to­jai ir ke­liau­to­jai jaus­tų­si pui­kiai.

Poil­sia­vie­tę nu­spręs­ta pa­žy­mė­ti iš to­lo ma­to­mu ženk­lu – Lie­tu­vos pa­ke­lės ak­me­niu. Kaip ra­šo­ma in­ter­ne­to sve­tai­nė­je lakd.lt, Vie­vy­je dir­bęs ke­lių ve­te­ra­nas Juo­zas Sin­ke­vi­čius pri­si­mi­nė vai­kys­tės me­tais Pa­strė­vy­je ma­tęs į že­mę su­sme­gu­sį ak­me­nį, ku­rio dy­džio nie­kas ne­ga­lė­jęs pa­sa­ky­ti. „Vi­si kal­bė­jo, kad jis be pra­džios ir pa­bai­gos. Juo­zas nu­ve­dė prie to ak­mens, ku­rio tik vir­šū­nė­lė bu­vo ma­ty­ti. Kai pra­dė­jo kas­tu­vais at­ka­si­nė­ti, – kuo to­lyn, tuo gi­lyn! Į pa­gal­bą iš­sik­vie­tė Vie­vy­je įsi­kū­ru­sios „Au­to­ma­gis­tra­lės“ eks­ka­va­to­rių „Be­lo­rus“. Per dvi die­nas jis ak­me­nį at­ka­sė. Pa­si­ro­dė, kad tai apie 50 to­nų sve­rian­tis rie­du­lys. Jis ir bu­vo nu­ga­ben­tas į Mi­jau­go­nių san­kry­žo­je įkur­tą ke­lių ve­te­ra­nų ąžuo­lų gi­rai­tę“, - pa­sa­ko­ja­ma sve­tai­nė­je.

Pa­ska­ti­no rekonstrukcija

Šie­met gra­žią tra­di­ci­ją gau­sin­ti ąžuo­lų gi­rai­tę pra­tę­sė apie 40 ke­lių ve­te­ra­nų. Kai ku­rie jų da­ly­va­vo ir prieš de­šimt me­tų reng­to­je ak­ci­jo­je. Pro­ga pa­pil­dy­ti ke­lių ve­te­ra­nų aikš­te­lės prie­igas nau­jais so­di­nu­kais pa­si­tai­kė re­kons­tra­vus poil­sia­vie­tę.

Mi­jau­go­nių san­kry­žos re­kons­truk­ci­ją ke­li­nin­kai at­li­ko prieš me­tus. Bu­vo su­tvar­ky­ta ke­lių ve­te­ra­nų ąžuo­lų gi­rai­tės ap­lin­ka, pa­sta­ty­ta mo­der­ni pa­vė­si­nė, iš­grįs­ti ta­ke­liai, iš­as­fal­tuo­ta au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė, įreng­tas apš­vie­ti­mas. Iš Pa­strė­vio per­kel­tas ir lau­ko rie­du­lys - į la­biau­siai iš vi­sų san­kry­žos pu­sių ma­to­mą vie­tą.

Mijaugonių sankryžoje įsikūrusi kelių veteranų aikštelė jau mėgstama vairuotojų.

Į ąžuo­liu­kų so­di­ni­mo šven­tę su­si­rin­kę ke­lių ve­te­ra­nai pri­si­mi­nė, kad Vil­niaus-Kau­no-Klai­pė­dos ma­gis­tra­lė yra di­džiau­sia ke­lių trans­por­to inf­ras­truk­tū­ros dar­bi­nin­kė Bal­ti­jos ša­ly­se, bet nau­jie­ji lai­kai jai už­kro­vė ne­pa­vy­dė­ti­ną da­lią – ke­lias tu­ri iš­tver­ti eks­tre­ma­lias mil­ži­niš­kų au­to­mo­bi­lių srau­tų ap­kro­vas. To­kių iš­ban­dy­mų prieš de­šimt me­tų nie­kas ne­prog­no­za­vo.

Sim­bo­li­zuo­ja tęstinumą

Pa­so­di­nęs ąžuo­liu­ką su­si­sie­ki­mo vi­ce­mi­nis­tras V.Kond­ra­to­vi­čius pu­siau juo­kais, pu­siau rim­tai pra­kal­bo, kad kol me­de­lis įleis šak­nis, vi­sa­me greit­ke­ly­je Vil­nius-Kau­nas jau bus ga­li­ma va­žiuo­ti 130 ki­lo­me­trų per va­lan­dą grei­čiu. „Ka­dan­gi so­di­nau ąžuo­lą – me­džių ka­ra­lių, tai įpa­rei­go­ja siek­ti, kad ir tra­sa, ša­lia ku­rios jis augs, bū­tų ka­ra­liš­ka. Ma­nau, tai at­si­tiks kur kas grei­čiau, nei iš anks­to ga­li­ma spė­ti, o greit­ke­liu iš Vil­niaus į Kau­ną va­žiuo­si­me di­džiau­siu leis­ti­nu Lie­tu­vo­je grei­čiu“, - dės­tė vi­ce­mi­nis­tras.

Dien­raš­tis pri­me­na, kad da­bar grei­tis at­ski­ro­se tra­sos Vil­nius-Kau­nas vie­to­se įvai­ruo­ja nuo 80 iki 130 ki­lo­me­trų per va­lan­dą.

Aikštelėje esanti poilsinė vairuotojams atrodo neįprasta ir moderni.

S.Skrins­kas, LAKD va­do­vas, LŽ sa­kė, kad ve­te­ra­nų aikš­te­lė­je pa­so­din­ti me­de­liai sim­bo­li­zuo­ja ke­li­nin­kų dar­bų tęs­ti­nu­mą. „Gi­rai­tė­je ža­liuos ir jau­ni, ir se­nes­ni me­džiai. Tai tar­si sim­bo­lis, ku­ris ro­do, kad ke­li­nin­kų tra­di­ci­jos yra puo­se­lė­ja­mos to­liau. Da­bar rei­kia iš­lai­ky­ti ne men­kes­nės ko­ky­bės ke­lius, ko­kie bu­vo anks­čiau. Ta­čiau ge­ras ini­cia­ty­vas daž­nai žlug­do per men­kas fi­nan­sa­vi­mas. Šian­dien lė­šos, ski­ria­mos ke­liams pri­žiū­rė­ti ir re­mon­tuo­ti, jiems ties­ti, nė­ra di­de­lės. Rei­kia su­grą­žin­ti fi­nan­sa­vi­mą bent į to­kį ly­gį, koks bu­vo prieš kri­zę. Tai leis ne­sup­ras­tė­ti ir ke­liams“, - pa­brė­žė LAKD di­rek­to­rius.

VĮ „Au­to­ma­gis­tra­lė“ di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas ke­lių prie­žiū­rai Min­dau­gas Rin­ke­vi­čius at­krei­pė dė­me­sį, kad re­kons­truo­ta ve­te­ra­nų poil­sio aikš­te­lė jau ta­po ti­kru mag­ne­tu pro ša­lį va­žiuo­jan­tiems vai­ruo­to­jams. „Aiš­ku, ne­pa­sa­ky­si­me, kiek žmo­nių ap­lan­kė re­kons­truo­tą aikš­te­lę. Ta­čiau re­gint, kiek daug au­to­mo­bi­lių čia nuo­lat už­su­ka, ga­li­ma spręs­ti, kad vai­ruo­to­jai šią vie­tą pa­mė­go. Sa­ky­čiau, ypač tie, ku­rie vai­ruo­ja su­nkve­ži­mius“, - tvir­ti­no LŽ pa­šne­ko­vas.

Par­eng­ta bend­ra­dar­biau­jant su VĮ „Automagistralė“

Kartu su veteranais Mijaugonių sankryžos giraitėje po ąžuoliuką pasodino susisiekimo ministras Rimantas Sinkevičius (centre), susisiekimo viceministras Vladislavas Kondratovičius (trečias iš kairės) ir LAKD direktorius Skirmantas Skrinskas (dešinėje).

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Va­kar, rug­sė­jo 27 d., vi­so­je Lie­tu­vo­je bu­vo lai­ko­mas ju­bi­lie­ji­nis 10-asis Kons­ti­tu­ci­jos eg­za­mi­nas. Šie­met kons­ti­tu­ci­nes ži­nias nu­spren­dė pa­si­ti­krin­ti dau­giau nei 32 tūkst. žmo­nių. Ge­riau­siai pir­ma­ja­me [...]
Spa­lį Lie­tu­vo­je vyk­sian­čius par­la­men­to rin­ki­mus ste­bės Eu­ro­pos sau­gu­mo ir bend­ra­dar­bia­vi­mo or­ga­ni­za­ci­jos (ES­BO) at­sto­vų gru­pė.
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
Ny­der­lan­dų va­do­vau­ja­mi ty­rė­jai nu­sta­tė, kad oro bend­ro­vės „Ma­lay­sia Air­li­nes“ rei­so MH17 lai­ne­rį 2014-ųjų lie­pą nu­mu­šęs mo­bi­lu­sis ra­ke­tų komp­lek­sas „Buk“ bu­vo atgabentas į se­pa­ra­tis­ti­nio [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
Siek­da­ma su­ma­žin­ti pie­no per­tek­lių Eu­ro­po­je, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja įgy­ven­di­na par­amos sche­mą, skir­da­ma pie­no ga­min­to­jams, įsi­pa­rei­go­jan­tiems 3 mė­ne­sius ma­žiau par­duo­ti pie­no per­dirb­ti, pa­ly­gin­ti su [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
At­siž­velg­da­ma į tai, kad Lie­tu­vos par­olim­pie­čiai lai­mė­jo auk­so me­da­lius po 12 me­tų per­trau­kos, o ša­lies ak­lų­jų gol­bo­lo ko­man­da – pir­mą kar­tą ne­prik­lau­so­mos Lietuvos is­to­ri­jo­je, Vy­riau­sy­bė [...]
Ge­te­bor­ge vy­ku­sia­me 2016 me­tų at­vi­ra­ja­me Šve­di­jos kio­ku­šin ka­ra­tė čem­pio­na­te per­ga­lė­mis džiau­gė­si ir lie­tu­viai – Bri­gi­ta Gus­tai­ty­tė ta­po čem­pio­ne, o Jev­ge­ni­jus Ju­ru­tas užėmė 3-ąją vie­tą.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
JAV kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Spa­ceX“ va­do­vas Elo­nas Mus­kas an­tra­die­nį at­sklei­dė sa­vo am­bi­cin­gus pla­nus į Mar­są iš­siųs­ti erd­vė­lai­vį su 100 žmo­nių, ir prog­no­za­vo, kad to­kia ke­lio­nė [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai gre­ti­ma­me kie­me, su­ta­rę su gy­ven­to­jais, va­kar nu­pjo­vė ten au­gu­sias uo­sia­la­pio kle­vo at­ža­las ir no­ri dar kar­tą par­agin­ti žmo­nes ko­vą su invazinėmis rū­ši­mis, kad [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami