Kelyje bijokime ne sniego, o juodojo ledo

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-02-04 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-02-04 06:00
Juoduoju ledu apsitraukęs asfaltas iš pirmo žvilgsnio niekuo nesiskiria nuo sauso kelio. VĮ "Automagistralė" nuotrauka
Šie­met sau­sis bu­vo keis­tas: bu­vo ga­na šil­ta, o eis­mo įvy­kių, bent jau pa­gal drau­di­kų tu­ri­mą sta­tis­ti­ką, pa­dau­gė­jo 11 proc., pa­ly­gin­ti su ga­na šal­tu 2013-ųjų pir­mu mė­ne­siu. Par­adok­so prie­žas­tis – plik­le­dis ar­ba juo­da­sis le­das, su­si­da­ran­tis tem­pe­ra­tū­rai svy­ruo­jant apie nu­lį.

Svar­biau­sias Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių trans­por­to ar­te­ri­jas pri­žiū­rin­ti vals­ty­bės įmo­nė (VĮ) „Au­to­ma­gis­tra­lė“ dau­ge­lį me­tų at­lie­ka pre­ven­ci­ją, kad pa­ža­bo­tų juo­do­jo le­do (plik­le­džio) ke­lia­mą pa­vo­jų.

„Juo­da­sis le­das la­bai klas­tin­gas. Kiek­vie­nas vai­ruo­to­jas tu­rė­tų ži­no­ti, kad šla­pia ke­lio dan­ga jau yra sli­di, ta­čiau juo­da­sis le­das pa­spen­džia pa­pil­do­mų pink­lių. Kar­tais vai­ruo­to­jams ga­li keis­tai at­ro­dy­ti, kai esant tei­gia­mai tem­pe­ra­tū­rai šla­pias ke­lias bars­to­mas drus­ka. Bet tai ir yra pre­ven­ci­ja. Drus­kos bars­ty­tu­vai va­žiuo­ja į ke­lią vos pra­dė­jus snig­ti ar tem­pe­ra­tū­rai ar­tė­jant prie nu­lio. Daž­nu at­ve­ju be šių dar­bų plik­le­džio ar­ba juo­do­jo le­do iš­veng­ti ne­pa­vyks. O ke­liuo­se dir­ban­čios bars­ty­mo ma­ši­nos vai­ruo­to­jams yra dar vie­nas sig­na­las, kad ke­lią ar at­ski­rus jo ruo­žus ga­li bū­ti nu­klo­jęs plik­le­dis. Ne­pa­tar­čiau sku­bė­ti ir steng­tis ap­lenk­ti bars­ty­tu­vo, nes prie­ky­je jo ke­lio dan­ga jau ga­li bū­ti ap­si­trau­ku­si juo­duo­ju le­du. Ke­lias ne­pa­bars­to­mas aki­mirks­niu, tam rei­kia lai­ko, bars­ty­mo dar­bai už­trun­ka ma­žiau­siai pu­san­tros va­lan­dos, to­dėl ap­len­kęs bars­ty­tu­vą at­si­du­ri pa­vo­jaus zo­no­je“, - dien­raš­čiui LŽ sa­kė Vla­dis­lo­vas Mo­lis, VĮ „Au­to­ma­gis­tra­lė“ di­rek­to­rius.

Ne­ma­to­mos žabangos

Kuo juo­da­sis le­das toks klas­tin­gas? „Dau­gu­mos vai­ruo­to­jų ins­tink­tai sa­ko, kad va­žiuo­ti juo­da ke­lio dan­ga yra vi­siš­kai sau­gu. Juk to­kios pat spal­vos ke­lias bū­na ir va­sa­rą. Bė­da ta, kad tas dės­nis vi­siš­kai nu­sto­ja ga­lio­ti tuo­met, kai tem­pe­ra­tū­ra svy­ruo­ja apie nu­lį. Šiek tiek at­ši­lus ar krin­tant snie­gui, kai lau­ke ter­mo­me­tras ro­do 1-2 laips­nius ši­lu­mos, vi­sa­da yra di­de­lė ti­ki­my­bė, kad va­ka­rė­jant ar nak­ties me­tu oro tem­pe­ra­tū­ra nu­kris. Tem­pe­ra­tū­ra že­miau nu­lio ga­li kris­ti ir die­ną, pa­vyz­džiui, miš­ke, kai sau­lei ke­liau­jant dan­gu­mi jos spin­du­lius stai­ga užs­to­ja me­džiai. Ter­mo­me­trui ro­dant nu­lį ar tem­pe­ra­tū­rai kri­tus dar že­miau, van­duo virs­ta le­du. Ke­lias ar­ba at­ski­ri jo ruo­žai stai­ga tam­pa sli­dūs. Ta­da juo­da­sis le­das tam­pa ypač pa­vo­jin­gas. Va­žiuo­da­mas šla­piu ke­liu vai­ruo­to­jas pra­ran­da bud­ru­mą, skrie­ja di­džiu­liu grei­čiu ir stai­ga - jo ke­ly­je čiuo­žyk­la. Au­to­mo­bi­lis daž­nai tam­pa ne­val­do­mas, ir dar ge­rai, jei jis tik nu­va­žiuo­ja nuo ke­lio“, - pa­sa­ko­jo „Au­to­ma­gis­tra­lės“ di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Min­dau­gas Rin­ke­vi­čius.

Jis pa­tiks­li­na, ko­dėl klas­tin­ga­sis le­das va­di­na­mas juo­duo­ju. „Vi­siems aiš­ku, kad le­das yra bes­pal­vis. O ke­lio pa­vir­šių den­gian­tis jo sluoks­nis pa­pras­tai bū­na toks plo­nas, kad ne­už­go­žia juo­dos as­fal­to spal­vos“, - sa­kė „Au­to­ma­gis­tra­lės“ di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas.

Pa­sak M. Rin­ke­vi­čiaus, prieš va­žiuo­jant, kai tem­pe­ra­tū­ra svy­ruo­ja apie nu­lį ar yra že­mes­nė, ver­ta pa­si­ti­krin­ti, ko­kiu ke­liu teks va­žiuo­ti. „Pa­si­ti­krin­ti pa­pras­ta, tik svar­bu, kad įkan­din ne­va­žiuo­tų ki­tos trans­por­to prie­mo­nės. Ne­smar­kiai spus­te­lė­jus stab­džio pa­mi­ną ga­li­ma įsi­ti­kin­ti, ko­kia ra­tų san­ki­ba su ke­liu, ir pa­gal tai nu­sta­ty­ti, kaip de­rė­tų elg­tis, kad ke­lio­nė bū­tų sau­gi“, - kal­bė­jo LŽ pa­šne­ko­vas.

Tie­sa, pa­šne­ko­vas pri­pa­žįs­ta, kad kai as­fal­tas yra ap­le­dė­jęs ruo­žais, to­kia gud­ry­bė ne vi­suo­met ga­li bū­ti pa­ti­ki­ma. „Neaiš­ku, ka­da ir kur už­va­žiuo­si ant juo­do le­do. To­dėl tem­pe­ra­tū­rai svy­ruo­jant apie nu­lį, ypač kai ke­lias šla­pias, pir­miau­sia sau­giu grei­čiu tu­ri pa­si­rū­pin­ti pats vai­ruo­to­jas. Plik­le­dis ne­ti­kė­tai užk­lum­pa ne ke­li­nin­kus, o jam ne­pa­si­ren­gu­sius vai­ruo­to­jus“, - pa­žy­mė­jo vie­nas „Au­to­ma­gis­tra­lės“ va­do­vų.

Pa­ta­ria už­mes­ti akį į termometrą

Ne­at­sar­giu el­ge­siu ke­ly­je vai­ruo­to­jus kal­ti­na ir drau­di­kai. „Vi­sos smul­kios ava­ri­jos esant sli­džiai ke­lio dan­gai nu­tin­ka ne­ti­kė­tai. Vai­ruo­to­jas yra ti­kras, kad su­ge­bės lai­ku su­sto­ti, bet stab­dy­da­mas pa­pras­tai at­si­tren­kė į kliū­tį ar ki­tą au­to­mo­bi­lį. Jis par­kuo­ja­si įpras­tu bū­du, o kliu­do ša­lia sto­vin­tį au­to­mo­bi­lį. Tai si­tua­ci­jos, kai au­to­mo­bi­lis vos aki­mir­ką tam­pa ne­val­do­mas, ta­čiau tos aki­mir­kos pa­kan­ka eis­mo įvy­kiui“, - tvir­ti­no bend­ro­vės „ER­GO In­su­ran­ce“ Lie­tu­vo­je ža­lų ad­mi­nis­tra­vi­mo de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Aud­rius Pil­či­cas.

Jis at­krei­pia dė­me­sį, kad daž­nai ry­tą į dar­bą sku­ban­tys vai­ruo­to­jai net ne­pa­si­do­mi, koks už lan­go oras – pa­sik­liau­na sa­vo po­jū­čiais. De­ja, kaip ti­ki­no A. Pil­či­cas, tem­pe­ra­tū­rai nuo­lat svy­ruo­jant apie nu­lį laips­nių, tik iš­ėjus iš pa­tal­pos ir įsė­dus į au­to­mo­bi­lį įver­tin­ti, ko­kios būk­lės šiuo me­tu yra ke­lio dan­ga – ne­įma­no­ma.

„Pap­ras­tas at­sar­gu­mas, lė­tes­nė nei įpras­ta au­to­mo­bi­lio ei­ga ir pa­sta­bu­mas oro są­ly­goms yra pa­grin­di­niai sau­gu­mą už­ti­kri­nan­tys veiks­niai. Tem­pe­ra­tū­rai nuo­lat svy­ruo­jant apie nu­lį laips­nių kaip šį sau­sį, rei­kė­tų bū­ti ati­des­niems ir bent daž­niau žvilg­te­lė­ti į ter­mo­me­trą“, - pa­ta­rė A. Pil­či­cas.

Ra­gi­na bū­ti ypač atidžius

Egi­di­jus Skro­de­nis, lai­ki­nai ei­nan­tis Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos (LAKD) ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus par­ei­gas, at­krei­pia vai­ruo­to­jų dė­me­sį, kad eis­mo są­ly­gos žie­mą ne­ga­li bū­ti ly­gia­ver­tės toms, ku­rios įpras­tos šil­tuo­ju se­zo­nu. „Prie­žas­tis la­bai pa­pras­ta – ke­lio dan­gos kons­truk­ci­ja ir vir­šu­ti­nis dan­gos sluoks­nis daž­niau­siai yra įša­lęs, to­dėl ant dan­gos iš­kri­tu­si bet ko­kio pa­vi­da­lo drėg­mė ga­li lem­ti sli­du­mą“, - sa­kė lai­ki­na­sis LAKD va­do­vas.

Egidijus Skrodenis: "Eismo sąlygos žiemą niekuomet negali būti lygiavertės toms, kurios įprastos šiltuoju sezonu." /Romo Jurgaičio nuotrauka

Jo tei­gi­mu, šią žie­mą eis­mo są­ly­gos ypač per­mai­nin­gos. „Snie­gas, šal­tis, at­ly­dys, lie­tus, li­jund­ra, šlapd­ri­ba, vėl snie­gas... To­kia jau šių me­tų žie­ma. To­dėl vi­si vai­ruo­to­jai pri­va­lo iš­ma­ny­ti to­kios žie­mos ypa­tu­mus“, - kal­bė­jo E. Skro­de­nis.

Ko­kie tai ypa­tu­mai? Pa­sak LŽ pa­šne­ko­vo, jų yra daug, bet svar­biau­si iš jų ke­li.

Pir­ma, vai­ruo­to­jams bū­ti­na įsi­min­ti, kad spus­te­lė­jus šal­tu­kui til­tai, via­du­kai, ke­lių dan­ga prie van­dens tel­ki­nių ne­del­siant ap­si­trau­kia šar­ma, tam­pa sli­di.

An­tra, įžie­mo­jus, ke­lių dan­gai at­ša­lus, o oro tem­pe­ra­tū­rai pa­ki­lus net iki ke­lių laips­nių ši­lu­mos, ke­lio dan­ga ga­li ap­si­trauk­ti le­du, ypač miš­kin­go­se vie­to­vė­se.

Tre­čia, pra­si­dė­jus li­jund­rai eis­mo są­ly­gos tam­pa ypač su­dė­tin­gos, ke­liai ap­si­trau­kia le­do sluoks­niu, va­di­na­mu juo­duo­ju le­du, ku­ris net la­bai ma­to­mas, o tai, kad ke­lias ar jo at­kar­pa yra sli­di, pa­aiš­kė­ja tik da­rant ma­nev­rą. Ma­ža to, kaip pa­žy­mė­jo E. Skro­de­nis, net ke­lius pa­bars­čius sli­du­mas ne­iš­nyks­ta tą pa­čią mi­nu­tę, mat tu­ri pra­ei­ti lai­ko, kad bars­to­mos me­džia­gos pa­veik­tų le­dą.

Ket­vir­ta, snin­gant ke­lių dan­gos vis tiek bus pa­deng­tos snie­gu, nes ne­įma­no­ma „pa­gau­ti“ snai­gių, ne­nu­si­lei­du­sių ant ke­lio, o nu­va­ly­tą ke­lią vėl užs­nin­ga.

Penk­ta, siau­čiant pū­gai už­pus­to­mi ir ke­liai, to­dėl va­žiuo­jant nu­va­ly­tu ke­liu ne­ga­li­ma at­si­pa­lai­duo­ti, nes už po­sū­kio ga­li bū­ti ant ke­lio už­pūs­to snie­go, va­di­na­mų­jų snie­go lie­žu­vių.

Šeš­ta, ne ma­žiau nei sny­gis ne­pa­to­gu­mų ke­ly­je vai­ruo­to­jams ga­li su­kel­ti ir šlapd­ri­ba - ke­liai apk­lo­ja­mi šla­piu snie­gu, tam­pa sli­dūs.

Sep­tin­ta, eis­mo są­ly­gas su­nki­na ir stip­rus vė­jas, ant ke­lių dan­gos ga­li bū­ti nu­lauž­tų me­džių ša­kų ar­ba me­džių, ypač miš­kin­go­se vie­to­vė­se.

„Pri­si­min­ki­me ir tai, kad žie­mą tam­su­sis par­os me­tas daug il­ges­nis už švie­sų­jį, to­dėl daž­nai ke­liau­ja­me prie­te­mo­je ar tam­so­je, kai daug su­dė­tin­giau pa­ma­ty­ti kliū­tį ant ke­lio, iš­bė­gu­sį gy­vū­ną ar net ei­nan­tį pės­čią­jį be švie­są at­spin­din­čių ele­men­tų. To­dėl vai­ruo­da­mi au­to­mo­bi­lį žie­mą pri­va­lo­me bū­ti ke­lis­kart ati­des­ni ir at­sar­ges­ni nei, pa­vyz­džiui, va­sa­rą“, - įspė­jo E. Skro­de­nis.

LAKD at­krei­pia vai­ruo­to­jų dė­me­sį, kad di­rek­ci­ja ir jai pri­klau­san­čios vals­ty­bi­nės ke­lių prie­žiū­ros įmo­nės „už­ti­kri­na ne­nu­trūks­tan­tį su­si­sie­ki­mą vals­ty­bi­nės reikš­mės ke­liais, bet ne­ga­li už­ti­krin­ti to­kių eis­mo są­ly­gų, ko­kios bū­din­gos va­sa­rai“.

Ka­dan­gi nuo vi­sų pri­žiū­ri­mų ke­lių vie­nu me­tu nu­va­ly­ti snie­gą ir juos pa­bars­ty­ti nė­ra ga­li­my­bių, žie­mos prie­žiū­ros dar­bai skirs­to­mi į prie­žiū­ros ly­gius pa­gal ke­lių svar­bą. Pir­miau­sia va­lo­mi ir (ar­ba) bars­to­mi di­džiau­sio eis­mo in­ten­sy­vu­mo ke­liai - „Via Bal­ti­ca“, Vil­niaus-Kau­no-Klai­pė­dos ir Vil­niaus-Pa­ne­vė­žio au­to­ma­gis­tra­lės. Il­ga­me­tė pa­tir­tis ro­do, kad to­kia ke­lių prie­žiū­ros tvar­ka pa­de­da už­ti­krin­ti sau­ges­nį eis­mą ke­liuo­se ir yra eko­no­miš­kai efek­ty­viau­sia.

LAKD pri­me­na eis­mo da­ly­viams, kad in­ter­ne­to sve­tai­nė­je eis­moin­fo.lt dar prieš ke­lio­nę ga­li­ma ras­ti in­for­ma­ci­jos apie tai, ko­kios eis­mo są­ly­gos ke­liuo­se ap­link na­mus ir ten, kur ruo­šia­ma­si va­žiuo­ti. Sve­tai­nė­je api­bend­rin­ta in­for­ma­ci­ja yra pa­tei­kia­ma teks­ti­ne for­ma, o in­te­rak­ty­via­me že­mė­la­py­je yra ro­do­mi nuo­lat at­nau­ji­na­mi duo­me­nys, ku­rie tie­sio­giai gau­na­mi iš vi­so­je ša­ly­je įreng­tų orų są­ly­gų sto­te­lių ir fik­suo­ja­mų vaiz­do ka­me­ro­mis.

VAI­RUO­TO­JO ATMINTINĖ

Pa­sak LAKD, iki žie­mos pa­bai­gos li­ko vos ma­žiau nei mė­nuo. Ta­čiau il­ga­me­tė pa­tir­tis ro­do, kad va­sa­ris ga­li bū­ti vie­nas per­mai­nin­giau­sių me­tų mė­ne­sių. To­dėl di­rek­ci­ja kvie­čia vai­ruo­to­jus pri­si­min­ti tie­sas, iš­mok­tas dar vai­ra­vi­mo kur­suo­se:

1. Bū­ti­na va­žiuo­ti, ypač žie­mą, ne di­džiau­siu leis­ti­nu grei­čiu, o to­kiu, ku­ris yra sau­gus.

2. Rei­kia lai­ky­tis di­des­nio sau­gaus at­stu­mo nuo prie­ky­je va­žiuo­jan­čio au­to­mo­bi­lio.

3. Pa­tar­ti­na pri­si­min­ti, kad stab­dy­mo ke­lias šal­tuo­ju me­tų lai­ku pa­il­gė­ja 3 kar­tus, o jei ke­lias ap­le­dė­jęs – ir dar dau­giau.

4. Žie­mą va­žiuo­jant net ir sau­su ke­lio ruo­žu ne­ga­li­ma at­si­pa­lai­duo­ti, nes tai ne­ga­ran­tuo­ja, jog ki­tas ke­lias ruo­žas ne­bus ap­si­trau­kęs le­du, tarp jų – ir „ne­ma­to­mu“ juo­duo­ju.

Par­eng­ta bend­ra­dar­biau­jant su LAKD ir VĮ „Automagistralė“

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Penk­ta­die­nio va­ka­rą še­šio­li­kai sa­vi­val­dy­bių įteik­ti „Auk­si­nės kri­vū­lės“ ap­do­va­no­ji­mai už pasiekimus skir­tin­go­se sri­ty­se.
Po­li­ci­ja tei­gia pa­sie­ku­si rim­tų pos­lin­kių iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pla­taus mas­to ki­ber­ne­ti­nių at­akų, šį pa­va­sa­rį įvyk­dy­tų prieš Lie­tu­vos valstybės ins­ti­tu­ci­jų tink­la­la­pius.
Če­ki­jos prem­je­ras pa­pra­šė bri­tų mi­nis­trės pir­mi­nin­kės The­re­sos May su­stab­dy­ti smur­tą prieš če­kus, anot Pra­hos, pra­si­ver­žian­tį po bri­tų rin­kė­jų pri­im­to spren­di­mo iš­sto­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, [...]
Jung­ti­nės Tau­tos penk­ta­die­nį pers­pė­jo, kad maž­daug 100 tūkst. žmo­nių yra įstri­gę Pie­tų Su­da­no Jė­jaus mies­te, ku­ria­me jiems trūks­ta maisto ir me­di­ka­men­tų.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
„Šian­dien da­lin­siuo­si sa­vo pa­tir­ti­mi, kaip įveik­ti dep­re­si­ją, kaip ne­pa­si­duo­ti ir at­ras­ti ti­kė­ji­mą sa­vy­je. Ži­nau, kad Lie­tu­vo­je yra la­bai skau­di si­tua­ci­ja dėl didelio sa­vi­žu­dy­bių skai­čiaus. [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Kaip in­for­muo­ja Na­cio­na­li­nis transp­lan­ta­ci­jos biu­ras prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, šie me­tai bus įsi­min­ti­ni dėl aki­vaiz­džiai ge­rė­jan­čios si­tua­ci­jos or­ga­nų donorystės ir transp­lan­ta­ci­jos [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami