Kelyje vaikai kartoja tėvų elgesį

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-06-02 06:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-06-02 06:00
Mažylius jau nuo mažumės reikia mokyti prisisegti saugos diržą.  LŽ archyvo nuotrauka
Jei no­ri­me, kad 4–12 me­tų vai­kai iš­mok­tų eis­mo sau­gu­mo įgū­džių, bū­ti­na ge­rai su­pras­ti du da­ly­kus. Pir­ma, ko­kie yra su vai­ko am­žiu­mi su­si­ję mo­ky­mo ypa­tu­mai, ir an­tra, kad ge­res­nių mo­ky­to­jų už tė­vus ar tuos as­me­nis, ku­rie vai­kui yra au­to­ri­te­tas, ti­krai ne­ra­si­me.

Taip tei­gia „Re­nault“ vai­ra­vi­mo mo­kyk­los ins­truk­to­riai. „Rei­kė­tų, kad su­au­gu­sie­ji kaip ga­li­ma anks­čiau pra­dė­tų vai­kams ro­dy­ti tin­ka­mo el­ge­sio pa­vyz­dį. Ma­ty­da­mas sa­vo tė­vų įpro­čius, vai­kas gau­na pir­mą­sias svar­bias pa­mo­kas. Var­gu, ar ga­li­ma ti­kė­tis, kad jis no­rės pri­si­seg­ti sau­gos dir­žą, jei ma­tys, jog tė­vai jo nie­ka­da ne­pri­si­se­ga. To­kiu el­ge­siu tė­vai sa­vo vai­kui siun­čia prieš­ta­rin­gą pra­ne­ši­mą, to­dėl jis su­pras tik vie­na: jei ma­my­tė ar tė­tis dir­žo ne­si­se­ga, reiš­kia, kad tas dir­žas nė­ra jau toks svar­bus da­ly­kas,“ – pa­sa­ko­ja „Re­nault“ vai­ra­vi­mo mo­kyk­los di­rek­to­rius Zbig­nie­was We­se­lis.

Ty­ri­mų re­zul­ta­tai ro­do, kad dėl mo­ky­mo ypa­tu­mų, ku­riuos nu­le­mia vai­ko am­žius, ir dėl to, kad jis dar ne­tu­ri tam ti­krų ge­bė­ji­mų, ku­rie su­si­for­muo­ja ge­ro­kai vė­liau, vai­kas ne­su­ge­ba tam ti­kros in­for­ma­ci­jos pa­vers­ti įgū­džiais. Pa­vyz­džiui, nu­sta­ty­ta, kad jau­nes­ni nei 9 me­tų vai­kai dar ne­tu­ri ge­bė­ji­mų, bū­ti­nų at­pa­žin­ti, kad eis­mo si­tua­ci­ja yra pa­vo­jin­ga: tai­gi to­kio am­žiaus vai­kai dar ne­su­ge­bės įver­tin­ti, ar pės­čių­jų pe­rė­ja sau­gi, ar ga­li­ma sau­giai pe­rei­ti gat­vę.

„Ma­žy­liai ti­krai dar ne­ga­li pa­tys ana­li­zuo­ti si­tua­ci­jos, o di­dy­sis jų gy­ve­ni­mo pa­ži­ni­mas vyks­ta pa­gal tai, kaip el­gia­si jų tė­ve­liai. Mo­kyk­lo­je ga­li­ma kiek no­ri mo­ky­ti vai­kus, kad per gat­vę bū­ti­na ei­ti tik tam skir­to­se vie­to­se ir tik de­gant ža­liam švie­so­fo­ro sig­na­lui. Ta­čiau jei­gu tė­vai vai­kus į mo­kyk­lą ve­da per gat­vę ne pės­čių­jų pe­rė­jo­je ar bė­ga san­kry­žo­je de­gant rau­do­nam švie­so­fo­ro sig­na­lui, tai mo­ky­to­jai per vie­ną ar dvi va­lan­das jų ne­iš­mo­kins, kad rei­kia elg­tis ki­taip,“ – sa­ko „Sos­te­na – Re­nault Sport“ ko­man­dos lenk­ty­ni­nin­kė Ag­nė Vič­kač­kai­tė – Lau­ciu­vie­nė.

Be to, rei­kia ne­pa­mirš­ti, kad įgū­džius, ku­rių mo­ko­me to­kio am­žiaus vai­ką, jis su­ge­bės pa­kar­to­ti tik ten, kur vy­ko mo­ky­ma­sis. „Tai­gi, nors tė­vai ir aiš­ki­no, kaip rei­kia ei­ti per tas pe­rė­jas, ku­rios yra pa­ke­liui į mo­kyk­lą, tai ne­reiš­kia, kad vai­kas su­ge­bės tin­ka­mai elg­tis ir nau­jo­je vie­to­je. Tai yra itin svar­bi in­for­ma­ci­ja ir pa­tiems vai­kams, ir jų glo­bė­jams,“ – pa­brė­žia „Re­nault“ vai­ra­vi­mo mo­kyk­los ins­truk­to­riai.

„Jei­gu vai­kas tik pra­de­da ei­ti į mo­kyk­lą, ar­ba jūs pa­kei­tėt mo­kyk­lą ar na­mus ir jo kas­die­nis gy­ve­ni­mas pa­si­kei­tė, tie­siog gy­vy­biš­kai bū­ti­na bent po­ra kar­tų kar­tu su vai­ku pra­ei­ti marš­ru­tą ir pir­myn ir at­gal. Taip jis iš­moks ir leng­viau su­pras, kaip sau­giai pa­tek­ti į mo­kyk­lą ar į na­mus,“ – sa­ko A. Vič­kač­kai­tė – Lau­ciu­vie­nė.

Be to, ty­ri­mų re­zul­ta­tai ro­do, kad sėk­min­giau­siai vai­kas mo­ko­si ta­da, kai mo­ky­mo­si pro­ce­sas vyks­ta pra­ktiš­kai, t. y. kai sa­vo pra­kti­nius įgū­džius jis to­bu­li­na ti­kro­vė­je. Jei vai­kui mo­kan­tis pra­ktiš­kai kar­tu da­ly­vau­ja ir jam ar­ti­mas žmo­gus, vai­kas mo­ko­si grei­čiau. Mo­ky­ti sau­giai pe­rei­ti gat­vę ga­li­ma jau nuo 5 me­tų am­žiaus, ta­čiau ne­pa­mirš­ki­me, kad nu­spręs­da­mi, ar pe­rė­ji­mui pa­si­rink­ta vie­ta bus sau­gi, dau­gu­ma jau­nes­nių nei 10 me­tų vai­kų vis tiek da­rys dau­gy­bę klai­dų. Jei mo­ky­si­me tin­ka­mai, 12 me­tų vai­kas gat­vė­je su­ge­bės elg­tis be­veik kaip su­au­gęs pės­ty­sis.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami