KET egzamino dalyvius glumino manevras sankryžoje

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-04-14 18:07
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-04-14 18:07
KET žinias visi norintieji kasmet gali pasitikrinti Nacionaliniame KET egzamine.  LŽ archyvo nuotrauka
Dau­giau nei ke­tu­ri tūks­tan­čiai gy­ven­to­jų šie­met Na­cio­na­li­nia­me ke­lių eis­mo tai­syk­lių (KET) eg­za­mi­ne pa­si­ti­kri­no sa­vo ži­nias. La­biau­siai KET eg­za­mi­no da­ly­vius glu­mo teo­ri­niai klau­si­mai, o į pir­mą­kart pa­teik­tus vi­deo klau­si­mus at­sa­ky­ti se­kė­si leng­viau.

Šia­me KET kon­kur­se da­ly­viai tuo pa­čiu­run­gė­si dėl 20 ne­mo­ka­mų pri­va­lo­mo­sios vai­ruo­to­jų ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės drau­di­mų vie­ne­riems me­tams. Penk­tus me­tus eg­za­mi­ną or­ga­ni­zuo­jan­ti ne gy­vy­bės drau­di­mo bend­ro­vė „Lie­tu­vos drau­di­mas“ pra­ne­šė, kad šie­met eg­za­mi­no da­ly­viai daž­niau­siai kly­do, at­sa­ky­da­mi į teo­ri­nius klau­si­mus. Ta­čiau la­biau­siai pa­ti­ko ir bu­vo leng­viau­si vaiz­do įra­šų for­ma­tu pa­teik­ti eis­mo si­tua­ci­jų klau­si­mai. Į juos tei­sin­gai at­sa­kė dau­giau nei 60 proc. da­ly­va­vu­sių gy­ven­to­jų.

„Pir­mą kar­tą eg­za­mi­no da­ly­viams pa­tei­kė­me vi­deo klau­si­mus, nes at­sa­ky­ti į juos ne­pa­kan­ka vien iš­mok­ti ke­lių eis­mo tai­syk­lių kny­ge­lės. Vai­ruo­to­jai tu­ri mo­kė­ti pri­si­tai­ky­ti prie rea­lių eis­mo si­tua­ci­jų, ki­tų eis­mo da­ly­vių ma­nev­rų, va­do­vau­tis tar­pu­sa­vio su­pra­ti­mu ir pa­gar­ba, ste­bė­ti ke­lio ženk­lus bei bū­ti prog­no­zuo­ja­mais ke­liuo­se. Šiems vi­deo klau­si­mams at­rin­ko­me kas­die­ni­nes ir ne­su­dė­tin­gas eis­mo si­tua­ci­jas: vai­ra­vi­mą žie­di­nė­se san­kry­žo­se, iš­su­ki­mą iš jų bei per­si­ri­kia­vi­mą į ki­tas eis­mo juo­stas. To­dėl šias už­duo­tis da­ly­viai iš­spren­dė be­veik be klai­dų. Pa­ste­bė­jo­me, kad da­ly­viai la­biau­siai klu­po ties klau­si­mais, su­si­ju­siais su teo­ri­ja“, – sa­kė eg­za­mi­no ini­cia­to­riaus, ne gy­vy­bės drau­di­mo rin­kos ly­de­rio „Lie­tu­vos drau­di­mo“ Gy­ven­to­jų tur­to drau­di­mo va­do­vas And­rius Gim­bic­kas.

Da­ly­viams su­nkiau­siai se­kė­si at­sa­ky­ti į klau­si­mą apie tai, kaip pri­va­lės pa­sielg­ti, kai prie­ky­je va­žiuo­jan­tys vai­ruo­to­jai san­kry­žo­je ke­ti­na ap­si­suk­ti. At­sa­ky­da­mi į šį klau­si­mą su­kly­do be­veik kas aš­tun­tas eg­za­mi­no da­ly­vis. Jie taip pat daž­nai kly­do at­sa­ky­da­mi apie ke­tur­ra­čiams ir ga­lin­gie­siems ke­tur­ra­čiams tai­ko­mus grei­čio ri­bo­ji­mus.

Šie­met pen­kiuo­se di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se gy­vai lai­ky­ti eg­za­mi­ną at­ėjo apie 150 da­ly­vių, o in­ter­ne­te per eg­za­mi­nui skir­tą pus­va­lan­dį sa­vo ži­nias pa­si­ti­kri­no be­veik 2000 gy­ven­to­jų. Dar 2200 žmo­nių eg­za­mi­no už­duo­tis sa­vo ma­lo­nu­mui pa­si­ti­kri­no iki 14 va­lan­dos. Tie, kas ne­tu­rė­jo ga­li­my­bės lai­ky­ti eg­za­mi­no, pa­si­ti­krin­ti ži­nias, bet ne­si­var­žy­ti dėl pri­zo ga­lės iki ba­lan­džio 18 die­nos.

Tei­sin­gus klau­si­mų at­sa­ky­mus eg­za­mi­ną sa­vi­val­dy­bė­se ir drau­di­mo biu­ruo­se lai­kę da­ly­viai ga­li su­ži­no­ti tą pa­čią die­ną nuo 14 va­lan­dos „Lie­tu­vos drau­di­mo“ in­ter­ne­to tink­la­py­je ir pro­fi­ly­je Fa­ce­book. In­ter­ne­tu eg­za­mi­ną lai­kę da­ly­viai tei­sin­gus at­sa­ky­mus ga­lė­jo pa­ma­ty­ti iš­kart, kai bai­gė lai­ky­ti tes­tą. At­sa­ky­ti į eg­za­mi­no klau­si­mus da­ly­viai tu­rė­jo per 30 mi­nu­čių.

Iš vi­so KET eg­za­mi­no nu­ga­lė­to­jais bus pa­skelb­ti 20 ge­riau­siai už­duo­tis iš­spren­du­sių da­ly­vių. Jie bus ap­do­va­no­ti „Lie­tu­vos drau­di­mo“ įsteig­tu pri­zu – pri­va­lo­muo­ju vai­ruo­to­jų ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės drau­di­mu vie­ne­riems me­tams. Nu­ga­lė­to­jai bus vie­šai pa­skelb­ti per dvi sa­vai­tes po eg­za­mi­no in­ter­ne­to tink­la­py­je ld.lt/ket.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Penk­ta­die­nio va­ka­rą še­šio­li­kai sa­vi­val­dy­bių įteik­ti „Auk­si­nės kri­vū­lės“ ap­do­va­no­ji­mai už pasiekimus skir­tin­go­se sri­ty­se.
Po­li­ci­ja tei­gia pa­sie­ku­si rim­tų pos­lin­kių iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pla­taus mas­to ki­ber­ne­ti­nių at­akų, šį pa­va­sa­rį įvyk­dy­tų prieš Lie­tu­vos valstybės ins­ti­tu­ci­jų tink­la­la­pius.
Če­ki­jos prem­je­ras pa­pra­šė bri­tų mi­nis­trės pir­mi­nin­kės The­re­sos May su­stab­dy­ti smur­tą prieš če­kus, anot Pra­hos, pra­si­ver­žian­tį po bri­tų rin­kė­jų pri­im­to spren­di­mo iš­sto­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, [...]
Jung­ti­nės Tau­tos penk­ta­die­nį pers­pė­jo, kad maž­daug 100 tūkst. žmo­nių yra įstri­gę Pie­tų Su­da­no Jė­jaus mies­te, ku­ria­me jiems trūks­ta maisto ir me­di­ka­men­tų.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
„Šian­dien da­lin­siuo­si sa­vo pa­tir­ti­mi, kaip įveik­ti dep­re­si­ją, kaip ne­pa­si­duo­ti ir at­ras­ti ti­kė­ji­mą sa­vy­je. Ži­nau, kad Lie­tu­vo­je yra la­bai skau­di si­tua­ci­ja dėl didelio sa­vi­žu­dy­bių skai­čiaus. [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Kaip in­for­muo­ja Na­cio­na­li­nis transp­lan­ta­ci­jos biu­ras prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, šie me­tai bus įsi­min­ti­ni dėl aki­vaiz­džiai ge­rė­jan­čios si­tua­ci­jos or­ga­nų donorystės ir transp­lan­ta­ci­jos [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami