Ketvirčio „nevykėliai“ – „Suzuki“ ir „Punto“

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-04-15 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-04-15 06:00
Kadaise legendinio lenktynininko Stasio Brundzos mėgstami "Chevrolet Tahoe" į Lietuvą neužsuka. Gamintojo nuotrauka
Ty­ri­mų bend­ro­vės „Da­ta Cen­ter“ duo­me­ni­mis, 2015-ųjų pir­mą­jį ket­vir­tį Lie­tu­vo­je bu­vo par­duo­ti 3758 nau­ji ke­lei­vi­niai au­to­mo­bi­liai, ar­ba 12,05 proc. dau­giau ne­gu pra­ėju­sių me­tų sau­sį-ko­vą. Ko­kių mar­kių ir mo­de­lių ma­ši­nos ne­lei­do rin­kai plės­tis dar la­biau?

Kas pir­mus tris šių me­tų mė­ne­sius la­biau­siai ska­ti­no stieb­tis ša­lies nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­ką, LŽ jau ra­šė. Pri­min­si­me, kad prie to la­biau­siai pri­si­dė­jo „Mi­ni“ (šios ita­lų mar­kės ma­ši­nų par­da­vi­mas Lie­tu­vo­je, pa­ly­gin­ti su 2014 me­tų pir­muo­ju ket­vir­čiu, pa­šo­ko 200 proc.), „Ma­se­ra­ti“ (+100 proc.) ir „Ci­troen“ (+100 proc.), iš mo­de­lių - „Pors­che Ma­can“ (+1300 proc.), „Nis­san X-Trail“ (+1100 proc.) ir „Su­zu­ki Jim­ny“ (+900 proc.). Nau­jau­sia „Da­ta Cen­ter“ at­as­kai­ta ro­do, kad iš 34 nau­jų au­to­mo­bi­lių mar­kių, apie ku­rias duo­me­nis pa­tei­kia ty­ri­mų bend­ro­vė, 2015 me­tų sau­sį-ko­vą net 26-ių pa­siek­tas re­zul­ta­tas bu­vo tei­gia­mas. Iš ne­igia­mą re­zul­ta­tą par­odžiu­sių mar­kių la­biau­siai kri­to, net 82,5 proc., „Su­zu­ki“ par­da­vi­mas.

Dug­ne – ir ang­liš­kos markės

Kiek aukš­čiau už ja­po­nų "Su­zu­ki" va­di­na­ma­ja­me ne­vy­kė­lių są­ra­še ri­kia­vo­si „Ja­guar“ (-66,67 proc.), „Land Ro­ver“ (-47,46 proc.), „Hyun­dai“ (-40 proc.), BMW (-33,14 proc.). Tarp nau­jų au­to­mo­bi­lių blo­giau­sią ne­igia­mą po­ky­tį pir­mą­jį ket­vir­tį fik­sa­vo net du „Fiat“ mo­de­liai - „Pun­to“ (-85,6 proc.) ir „Pan­da“ (-80 proc.). Ly­giai tiek pat, kiek „Fiat Pa­nda“, kri­to ir au­to­mo­bi­lių „O­pel Za­fi­ra“ (-80 proc.) par­da­vi­mas.

Pasak Stasio Brundzos, amerikietiškus "Chevrolet" Europoje paskandino korėjietiški "Daewoo"./Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka

Bet ku­ris ži­no­vas pa­sa­ky­tų, kad va­din­ti mi­nė­tas mar­kes ir ma­ši­nų mo­de­lius „ne­vy­kė­liais“ ga­li­ma tik san­ty­ki­nai. Par­da­vi­mo re­zul­ta­tai pri­klau­so ne vien nuo to, ko­kia yra au­to­mo­bi­lio ko­ky­bė, jo di­na­mi­nės sa­vy­bės ar kai­na, bet ir nuo da­ly­kų, ku­rie vi­siš­kai ne­su­si­ję su ma­ši­na. Tar­ki­me, nuo to, ar daug nau­jie­nų rin­kai tam ti­kru lai­ko­tar­piu pa­tei­kė vie­ni ar ki­ti ga­min­to­jai. Mo­de­lio pa­klau­sa ir­gi la­bai daž­nai pri­klau­so nuo to, ar jis nau­jas.

Ma­ši­nų par­da­vi­mas be­veik vi­suo­met su­ak­ty­vė­ja at­ke­lia­vus vi­siš­kai nau­jiems mo­de­liams. Pa­vyz­džiui, dar vi­sai ne­to­li­mo­je pra­ei­ty­je fan­tas­ti­nius au­gi­mo re­zul­ta­tus ro­dė ang­liš­ki „Ja­guar“ ir „Land Ro­ver“, pa­žė­rę rin­kai dau­gy­bę nau­jie­nų. O da­bar sėk­mė ly­di „Jeep“ (vi­su­rei­gių par­da­vi­mas sau­sį-ko­vą ūg­te­lė­jo net 71,43 proc.). Jų ga­min­to­jai į Lie­tu­vą at­ga­be­no tris vi­siš­kai nau­jus ar at­nau­jin­tus mo­de­lius - „Re­ne­ga­de“, „Che­ro­kee“, „Jeep Grand Che­ro­kee“.

„Chev­ro­let“ fenomenas

„Da­ta Cen­ter“ at­as­kai­to­je te­be­fi­gū­ruo­ja ame­ri­kie­tiš­ka mar­kė „Chev­ro­let“, nors vi­so­je Eu­ro­po­je (iš­sky­rus Ru­si­ją) šių ma­ši­nų par­da­vi­mas bu­vo su­stab­dy­tas dar 2014-ųjų vi­du­ry­je. Jo­kia pa­slap­tis, kad ame­ri­kie­čių pa­si­trau­ki­mo iš Se­no­jo že­my­no prie­žas­tis bu­vo ne­įti­ki­mai ma­ža jų au­to­mo­bi­lių pa­klau­sa tarp pir­kė­jų. Kaip ro­do „Da­ta Cen­ter“ at­as­kai­ta, šių me­tų pra­džio­je mū­sų ša­ly­je ne­par­duo­ta nė vie­no nau­jo „Chev­ro­let“. Ši mar­kė bū­tų di­džiau­sia są­ra­šo „ne­vy­kė­lė“, jei ir Lie­tu­vo­je dar per­nai ne­bū­tų bu­vu­si su­stab­dy­ta pre­ky­ba jos au­to­mo­bi­liais. O į re­zul­ta­tų su­ves­ti­nę "Chev­ro­let" pa­te­ko tik dėl to, kad 2014-ųjų sau­sį-ko­vą lie­tu­viai nu­pir­ko 19 ame­ri­kie­tiš­kų ma­ši­nų. Tai­gi bu­vo su kuo ly­gin­ti.

Pa­sak „Chev­ro­let“ at­sto­vės Lie­tu­vo­je bend­ro­vės „Žai­bo ra­tas“ va­do­vo Vi­lan­do Bur­nio, nors pre­ky­ba ame­ri­kie­tiš­kais au­to­mo­bi­liais nu­trauk­ta, pre­kės ženk­lo at­sto­vai mū­sų ša­ly­je vis dar at­lie­ka ga­ran­ti­nę šios mar­kės ma­ši­nų prie­žiū­rą. „Chev­ro­let“ bu­vo su­tei­kia­ma 5 me­tų ga­ran­ti­ja“, - pa­brė­žė LŽ pa­šne­ko­vas.

V. Bur­nys spė­jo, jog Ame­ri­kos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Ge­ne­ral Mo­tors“ (GM) nu­ta­rė su­stab­dy­ti „Chev­ro­let“ par­da­vi­mą Eu­ro­po­je dėl to, kad ši mar­kė ne­kon­ku­ruo­tų su „O­pel“, ku­riuos ir­gi ga­mi­na GM. „Ma­nau, tai bu­vo klai­da“, - svars­tė jis.

„Ka­dai­se, maž­daug prieš 10 me­tų, tu­rė­jau „Chev­ro­let Ta­hoe“, su­rink­tą pa­gal bend­rą su „Ca­dil­lac Es­ca­la­de“ plat­for­mą. Tai bu­vo iš­ties ge­ras au­to­mo­bi­lis. Ma­nau, „Chev­ro­let“ pra­lo­šė įsi­gy­da­mas Pie­tų Ko­rė­jos ma­žų au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ją „Dae­woo“ ir ant tų ma­žų ma­ši­ny­čių už­dė­da­mas sa­vo ženk­lą. Bu­vo pra­ras­tas įvaiz­dis“, - taip „Chev­ro­let“ ne­sėk­mės prie­žas­tis Se­na­ja­me že­my­ne dien­raš­čiui LŽ aiš­ki­no bu­vęs gar­sus lenk­ty­ni­nin­kas, par­la­men­ta­ras Sta­sys Brun­dza.

De­šim­tu­kas nau­jų au­to­mo­bi­lių mar­kių, fik­sa­vu­sių blo­giau­sią par­da­vi­mo re­zul­ta­tą 2015 m. I ketvirtį

VietaMarkėPar­da­vi­mo re­zul­ta­tas (vnt.)Po­ky­tis (proc.)*
1."Su­zu­ki"14(80)**-82,50
2."Ja­guar"1(3)-66,67
3."Land Ro­ver"31(59)-47,46
4."Hyun­dai"60(100)-40
5.BMW117(175)-33,14
6."Mit­su­bis­hi"23(29)-20,69
7."Kia"115(137)-16,06
8."Ford"130(144)-9,72
9-10."Maz­da"29 (29)0
9-10."Seat"10 (10)0

* Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tų I ket­vi­čiu.

** 2014 me­tų sau­sio-ko­vo par­da­vi­mo re­zul­ta­tai.

Šal­ti­nis: "Da­ta Cen­ter"

De­šim­tu­kas nau­jų au­to­mo­bi­lių mo­de­lių, fik­sa­vu­sių blo­giau­sią par­da­vi­mo re­zul­ta­tą 2015 m. I ketvirtį

VietaModelisPar­duo­ta au­to­mo­bi­lių (vnt.)Po­ky­tis (proc.)*
1."Fiat Pun­to"20(139)**-85,6
2-3."Fiat Pa­nda"1(15)-80
2-3."Opel Za­fi­ra"1(5)-80
4."Fiat Free­mont"4(19)-79,95
5-6."Au­di Q3"3(12)-75
5-6."Volks­wa­gen Pa­ssat CC"4(16)-75
6-10."Ja­guar XF"1(3)-66,67
6-10."Kia Op­ti­ma"4(12)-66,67
6-10."Le­xus GS"3(9)-66,67
6-10."Nis­san Mic­ra"4(12)-66,67

* Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tų I ket­vir­čiu.

** 2014 me­tų sau­sio-ko­vo par­da­vi­mo re­zul­ta­tai.

Šal­ti­nis: "Da­ta Cen­ter"

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
mini  78.60.168.138 2015-04-16 08:14:21
Taip. Angliska. Bet gamina BMW.
0 0  Netinkamas komentaras
Paul  78.60.25.17 2015-04-15 19:48:24
Mini gi jau netgi vokiska marke
0 0  Netinkamas komentaras
Kur Rolls Royce?  78.60.168.138 2015-04-15 07:51:18
O kur Kauno mero Matijosaicio isigytas "Rolls Royce"? Ar smarkiai pagyvino isskirtniu limuzinu rinka?
1 0  Netinkamas komentaras
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Gar­di­ne pa­si­bai­gė, in­ten­sy­viai vy­kęs, pir­ma­sis Bal­ti­jos ly­gos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to tu­ras, kur ko­man­doms per po­rą tre­je­tą die­nų te­ko su­žais­ti po pen­ke­rias rung­ty­nes. Tie­sa, rung­ty­nių lai­kas [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te an­trą per­ga­lę iš­ko­vo­jo „Lie­tu­vos ry­to“ eki­pa. To­mo Pa­čė­so auk­lė­ti­niai po spur­to ket­vir­ta­ja­me kė­li­ny­je įvei­kė „Pie­no žvaigždžių“ ko­man­dą 86:68.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te šeš­ta­die­nį at­vy­ko į Ka­na­dos Bri­tų Ko­lum­bi­jos pro­vin­ci­ją aš­tuo­nias die­nas truk­sian­čio vi­zi­to; jie ap­lan­kys įspū­din­gas gamtos vie­tas ir [...]
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami