Kiemuose mažėja „vaiduoklių“

www.mesrusiuojam.lt 2016-09-09 09:08
www.mesrusiuojam.lt
2016-09-09 09:08
Lietuvos žinių archyvo nuotrauka
Šie­met smar­kiai iš­au­go pra­ne­ši­mų apie ne­va­žiuo­jan­čius kie­muo­se riog­san­čius au­to­mo­bi­lius skai­čius – per 8 šių me­tų mė­ne­sius pra­ne­ši­mų gau­ta 2,5 kar­to dau­giau, nei per­nai per vi­sus me­tus. 

Per aš­tuo­nis šių me­tų mė­ne­sius Eksp­loa­tuo­ti ne­tin­ka­mų trans­por­to prie­mo­nių tvar­ky­to­jų aso­cia­ci­ja (ENTP­TA) Vil­niu­je ga­vo tris kar­tus dau­giau pra­ne­ši­mų, nei per­nai per tą pa­tį lai­ko tar­pą. Kau­ne šis skai­čius iš­au­go 4 kar­tus, o Klai­pė­do­je – be­veik 8. Toks au­gi­mas lei­džia da­ry­ti prie­lai­dą, kad pla­čiai vys­to­mas at­lie­kų su­rin­ki­mo ir per­dir­bi­mo tink­las, vi­siems prie­ina­mas ir pa­to­gus bū­das pra­neš­ti apie kie­me vie­tą uži­man­tį ne­be­va­žiuo­jan­tį au­to­mo­bi­lį bei vi­suo­me­nės švie­ti­mas apie at­lie­kų tvar­ky­mą duo­da re­zul­ta­tų.

„Pas­te­bi­mas pra­ne­ši­mų skai­čiaus au­gi­mas yra sig­na­las, kad gy­ven­to­jų są­mo­nin­gu­mas di­dė­ja, pa­ga­liau re­zul­ta­tų duo­da nuo­sek­lus ke­le­rių me­tų dar­bas“, – sa­ko ENTP­TA va­do­vas Vla­di­mir Jan­koit.

Se­nas, ne­va­žiuo­jan­tis au­to­mo­bi­lis yra lai­ko­mas at­lie­ka ir jo tvar­ky­mui ga­lio­ja vi­si rei­ka­la­vi­mai, tai­ko­mi at­lie­kų tvar­ky­mui. Gau­tą in­for­ma­ci­ją apie ne­va­žiuo­jan­čius se­nus au­to­mo­bi­lius kie­muo­se ENTP­TA pa­ti­kri­na ir per­duo­da po­li­ci­jai ar­ba vie­šo­sios tvar­kos sky­riams, ku­rie nu­sta­to au­to­mo­bi­lio sa­vi­nin­ką ir įspė­ja jį su­tvar­ky­ti au­to­mo­bi­lį taip, kaip pri­va­lu. Jei įspė­ji­mo ne­pai­so­ma, du kar­tus ga­li bū­ti skir­ta bau­da, o au­to­mo­bi­lis – kon­fis­kuo­tas.

ENTP­TA va­do­vas Vla­di­mir Jan­koit džiau­gia­si, kad vis dau­giau žmo­nių su­si­rū­pi­na dėl au­to­mo­bi­lio at­lie­kų kie­muo­se, bet sa­ko, jog di­de­lę ža­lą ap­lin­kai vis dar pa­da­ro ne­le­ga­lūs au­to­mo­bi­lių ar­dy­to­jai, ku­rie vei­kia ne­mo­kė­da­mi pri­va­lo­mų mo­kes­čių, lei­džia su­si­for­muo­ti juo­da­jai rin­kai, o taip pat ne­už­ker­ta ke­lio ap­lin­kos šiukš­li­ni­mui ne­ver­tin­go­mis au­to­mo­bi­lių at­lie­ko­mis.

„Gy­ven­to­jai, pa­si­rin­kę ne­le­ga­lius au­to­mo­bi­lių ar­dy­to­jus, pa­tys sau da­ro meš­kos pa­slau­gą – jų mo­ka­mi mo­kes­čiai per sa­vi­val­dy­bių tar­ny­bas yra iš­lei­džia­mi at­lie­kų tvar­ky­mui, vie­to­je to, kad bū­tų skir­ta lė­šų pa­slau­gų ge­ri­ni­mui ar ki­tiems bū­ti­niau­siems po­rei­kiams ten­kin­ti“, – sa­ko V.Jan­koit.

Li­cen­ci­jos tvar­ky­ti at­lie­kas ne­tu­rin­tys at­lie­kų tvar­ky­to­jai ver­tin­gas au­to­mo­bi­lių da­lis par­duo­da ne­mo­kė­da­mi už tai mo­kes­čių, o ne­ver­tin­gas da­lis iš­me­ta. Taip su­dau­žy­ti stik­lai, bam­pe­riai, au­to­mo­bi­lių gu­mos, sė­dy­nės ir ki­tos ne­ver­tin­gos da­lys nu­ke­liau­ja į są­var­ty­nus ar­ba į nuo­ša­les­nes pa­ke­les, o še­šė­li­nė rin­ka yra už­pil­do­ma au­to­mo­bi­lių de­ta­lė­mis, ku­rias par­duo­dant ne­mo­ka­mi jo­kie mo­kes­čiai vals­ty­bei.

Pa­gal tei­sės ak­tus, ku­rių įgy­ven­di­ni­mą pri­žiū­ri Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jai pa­val­džios ins­ti­tu­ci­jos bei po­li­ci­ja, se­no, ne­be­va­žiuo­jan­čio au­to­mo­bi­lio sa­vi­nin­kas pri­va­lo pa­si­rū­pin­ti se­no au­to­mo­bi­lio at­lie­kų su­tvar­ky­mu. Tai ga­li­ma pa­da­ry­ti vi­sai pa­pras­tai, pa­si­nau­do­jant Ga­min­to­jų ir Im­por­tuo­to­jų Aso­cia­ci­jos kar­tu su ENT­PA jau ku­rį lai­ką su­kur­tos se­nų au­to­mo­bi­lių tvar­ky­mo sis­te­mos pa­slau­go­mis, su­da­ran­čios ga­li­my­bes au­to­mo­bi­lius pri­duo­ti kiek­vie­no­je Lie­tu­vos aps­kri­ty­je (http://www.gia.lt/trans­por­to-prie­mo­nes/­gy­ven­to­jams/). Jei to ne­pa­da­rys, jis ga­li bū­ti nu­baus­tas už ne­eksp­loa­tuo­ja­mos, pa­lik­tos be prie­žiū­ros trans­por­to prie­mo­nės lai­ky­mą bend­ro nau­do­ji­mo vie­to­se. Apie pa­lik­tas be prie­žiū­ros eksp­loa­tuo­ti ne­tin­ka­mas trans­por­to prie­mo­nes bei apie ne­le­ga­lius au­to­mo­bi­lių ar­dy­to­jus ga­li­ma pra­neš­ti ano­ni­miš­kai http://au­tot­var­ky­mas.lt/pra­ne­si­mas-del-ne­eksp­loa­tuo­ja­mu-trans­por­to-prie­mo­niu/ ar­ba el. pa­štu in­fo­@au­tot­var­ky­mas.lt.

ENTP­TA vie­ni­ja įmo­nes, už­sii­man­čias eksp­loa­tuo­ti ne­tin­ka­mų trans­por­to prie­mo­nių ap­do­ro­ji­mo veik­la, ku­ri api­ma trans­por­to prie­mo­nių su­rin­ki­mą, ve­ži­mą, ar­dy­mą, iš­mon­ta­vi­mą, at­lie­kų rū­šia­vi­mą, pri­da­vi­mą ir pan.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Bal­ta­ru­si­jos opo­zi­ci­ja šeš­ta­die­nį su­ren­gė pi­ke­tą sos­ti­nės Mins­ko cen­tre, per ku­rį gy­ven­to­jai bu­vo ra­gi­na­mi pa­si­ra­šy­ti pe­ti­ci­ją, kad anks­tes­nei na­cio­na­li­nei bal­tos ir raudonos spal­vos vė­lia­vai [...]
JAV vy­riau­sy­bė šeš­ta­die­nį bai­gė for­ma­lų in­ter­ne­to prie­žiū­ros vaid­me­nį ir per­da­vė sai­ty­no ad­re­sų sis­te­mos val­dy­mą tarp­tau­ti­nei ne pel­no or­ga­ni­za­ci­jai.
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Vil­niu­je dviem skve­rams ke­ti­na­ma su­teik­ti su so­vie­tų oku­pa­ci­ja ko­vo­ju­sių par­ti­za­nų va­do Juo­zo Luk­šos-Dau­man­to bei Ukrai­nos var­dus.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Šeš­ta­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se 26-erių me­tų Po­vi­las Ve­re­nis su­ren­gė dar vie­ną sa­vo įvar­čių šou, ta­čiau tai ne­iš­gel­bė­jo vienintelės už­sie­ny­je rung­ty­niau­jan­čios [...]
Klai­pė­dos „Nep­tū­nas“ ir to­liau lie­ka be per­ga­lių „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te. Uos­ta­mies­čio krep­ši­nin­kai 94:90 (16:22, 27:26, 23:17, 15:16, 13:9) tu­rė­jo pripažinti na­muo­se žai­du­sio [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Šian­dien Ra­dai­liuo­se, Klai­pė­dos ra­jo­ne, ati­da­ry­tas pir­ma­sis Bal­ti­jos ša­ly­se ir di­džiau­sias Eu­ro­po­je apverstas gy­ve­na­ma­sis na­mas. 
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami