Kinija linksta bendradarbiauti su Klaipėdos uostu

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-10-08 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-10-08 06:00
Su "Lietuvos geležinkeliais" tolesnio bendradarbiavimo perspektyvas vakar aptarė (iš kairės) bendrovės generalinio direktoriaus pavaduotojas Albertas Šimėnas, CMG prezidentas Li Xiaopengas ir konglomerato atstovas Wang Han Nanas.  LŽ archyvo nuotrauka
Bal­ti­jos ša­lių uos­tai jau se­niai smar­kiai kon­ku­ruo­ja dėl kro­vi­nių, ta­čiau nau­jau­sia Lie­tu­vos per­ga­lė bend­ra­dar­biau­jant su Ki­ni­ja ne juo­kais su­er­zi­no Lat­vi­jos val­džią. Mat Bal­ta­ru­si­jo­je 500 mln. JAV do­le­rių nu­spren­dęs in­ves­tuo­ti Ki­ni­jos kong­lo­me­ra­tas „Chi­na Mer­chants Group“ (CMG) links­ta rink­tis Klai­pė­dos, o ne Ry­gos uos­tą.

Vals­ty­bės val­do­mas ki­nų mil­ži­nas, vei­kian­tis uos­tų ir ter­mi­na­lų val­dy­mo, trans­por­to ir lo­gis­ti­kos, ban­ki­nin­kys­tės ir fi­nan­sų, ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to val­dy­mo sek­to­riuo­se, ne­to­li Mins­ko esan­čia­me Ki­ni­jos-Bal­ta­ru­si­jos in­dus­tri­nia­me par­ke ren­gia­si sta­ty­ti di­džiu­lį lo­gis­ti­kos cen­trą su ko­mer­ci­nė­mis įmo­nė­mis. Tei­gia­ma, kad ja­me įsi­kurs tech­no­lo­gi­jų kom­pa­ni­jos „Hua­wei“ ir ZTE, iš­dygs ki­nų ga­myk­los, par­duo­tu­vės bei biu­rų pa­tal­pos.

Pers­pek­ty­vos aiš­kė­jo per vizitą

„Chi­na Mer­chants Group“ pa­sta­ruo­sius me­tus svars­tė, per ku­rį uos­tą ga­ben­ti pre­kes – Klai­pė­dos ar Ry­gos. Ki­ni­jos at­sto­vų kal­bos ro­do, kad jie pa­si­rin­ko Lie­tu­vą. Kor­po­ra­ci­jos va­do­vas Li Xiao­pen­gas va­kar į Vil­nių su­si­tik­ti su prem­je­ru Al­gir­du But­ke­vi­čiu­mi ir bend­ro­vės „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ (LG) va­do­vy­be at­vy­ko tie­siai iš Bal­ta­ru­si­jos.

Ki­nų ke­ti­ni­mus pa­tvir­ti­no ir LG iš­pla­tin­tas pra­ne­ši­mas spau­dai, jog „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ šiai Ki­ni­jos gi­gan­tiš­kai bend­ro­vei pa­tei­kė bend­ra­dar­bia­vi­mo pa­siū­ly­mus ir iš­klau­sė jos lū­kes­čių“.

„Iš mū­sų pu­sės pers­pek­ty­vos yra rea­lios, ma­to­me įvai­rių veik­los ga­li­my­bių. Esa­me pa­si­ruo­šę ir no­ri­me, kad abi bend­ro­vės su­for­muo­tų kuo dau­giau klau­si­mų, ku­riais ga­lė­tų bend­ra­dar­biau­ti“, – LG pra­ne­ši­me ci­tuo­ja­mas L. Xiao­pen­gas.

Anot pra­ne­ši­mo, CMG la­biau­siai do­mi­na kro­vi­nių ga­be­ni­mo tarp Klai­pė­dos ir Mins­ko ga­li­my­bės. An­tras pri­ori­te­tas – kro­vi­nių ve­ži­mas į Eu­ro­pą iš Ki­ni­jos per Ka­zachs­ta­ną ir Lie­tu­vą.

Pa­sak „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo Al­ber­to Ši­mė­no, CMG kor­po­ra­ci­jai pa­siū­ly­ti įvai­rūs bend­ra­dar­bia­vi­mo va­rian­tai. „Pas­ta­ruo­sius ke­le­rius me­tus sie­kia­me, kad Lie­tu­va at­si­ras­tų Ki­ni­jos ir Ka­zachs­ta­no lo­gis­ti­kos že­mė­la­piuo­se. Ki­ni­jos mil­ži­nei pa­siū­lė­me kro­vi­nius vež­ti iš Klai­pė­dos į Bal­ta­ru­si­ją ir at­gal, pri­sta­tė­me ga­li­my­bę juos ga­ben­ti „Vi­kin­go“ ir „Sau­lės“ kon­tei­ne­ri­niais trau­ki­niais bei in­ves­tuo­ti į mū­sų ku­ria­mus lo­gis­ti­kos cen­trus Vil­niu­je ir Kau­ne“, – pa­sa­ko­jo A. Ši­mė­nas. Jo tei­gi­mu, to­kio dy­džio Ki­ni­jos bend­ro­vės su­si­do­mė­ji­mas Lie­tu­va bei in­ves­ti­ci­jų ga­li­my­bė­mis mū­sų ša­ly­je yra bend­ro Lie­tu­vos ins­ti­tu­ci­jų, Klai­pė­dos vals­ty­bi­nio jū­rų uos­to di­rek­ci­jos, bend­ro­vės „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ bei jos at­sto­vy­bės Ki­ni­jo­je dar­bo re­zul­ta­tas.

Lat­vi­ja su­si­rū­pi­no Ry­gos uostu

Vie­šo­jo­je erd­vė­je skel­bia­ma, kad Lat­vi­jos su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras An­ris Ma­tis an­tra­die­nį esą bu­vo sku­biai iš­vy­kęs į Bal­ta­ru­si­ją įti­kin­ti Ki­ni­jos kong­lo­me­ra­to pre­zi­den­to, jog Ry­gos uos­tas ne­va tu­ri dau­giau pra­na­šu­mų nei Klai­pė­dos.

Vis dėl­to mū­sų ša­lies trans­por­ti­nin­kus op­ti­mis­tiš­kai tu­rė­tų nu­teik­ti ir tai, kad rug­sė­jo 23 die­ną Ki­ni­jos Qingdao mies­te įvy­ku­sio­je tarp­tau­ti­nė­je lo­gis­ti­kos kon­fe­ren­ci­jo­je, skir­to­je nau­jo­jo jū­rų ir kon­ti­nen­ti­nio Šil­ko ke­lio plė­to­tės pers­pek­ty­voms ap­tar­ti, bu­vo pa­si­ra­šy­tas do­ku­men­tas, ku­ria­me pir­mą­kart kal­ba­ma ir apie Nau­jo­jo Šil­ko ke­lio at­ša­ką per Bal­ti­jos re­gio­ną, taip pat ir Lie­tu­vą.

Be to, kon­fe­ren­ci­jo­je nu­spręs­ta įkur­ti Jū­rų ir kon­ti­nen­ti­nio Šil­ko ke­lio al­jan­so Lo­gis­ti­kos ko­mi­te­tą, pa­si­ra­šy­ta bend­ra dek­la­ra­ci­ja tarp Ry­tų-Va­ka­rų trans­por­to ko­ri­do­riaus aso­cia­ci­jos, ku­rios cen­tri­nė būs­ti­nė yra Vil­niu­je ir ku­riai va­do­vau­ja lie­tu­vis, bei Ki­ni­jos tarp­tau­ti­nės eks­pe­di­to­rių aso­cia­ci­jos (CI­FA). Tei­gia­ma, jog „nau­ja­sis ko­mi­te­tas ir dek­la­ra­ci­ja“ pa­dės grei­čiau pa­siek­ti, kad Šil­ko ke­lio at­ša­ka driek­tų­si per Lie­tu­vą, o ne kur nors ki­tur.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Kazokas  217.147.36.231 2015-10-08 13:57:15
Tai as cia gerai suprantu, kad antras Kazachstano konteineriu terminalas Klaipedoje irgi yra dalis sitos grandiozines kooperacijos?
0 0  Netinkamas komentaras
Skutas  78.60.231.248 2015-10-08 13:07:28
Dėl kontinentinio Šilko kelio per Lietuvą ir jo Logistikos centrų išdėstymo su Kaunu turėtų konkuruoti Alytus ir Šeštokai. Alytaus meras turėtų pasiūlyti Kinijos CMG korporacijai investuoti į geležinkelio atkarpos nuo Varėnos iki Alytaus ant esamo geležinkelio atstatymui bei šio kelio Logistikos centro Alytuje ar Šeštokuose įkūrimui. Tranzito kelio per Alytų privalumas yra tas, kad jis Lietuvos teritorijoje sutrumpėtų 100 km., be to, jo pasirinkimas turi ir kitų komercinių privalumų. Lietuvos atžvilgiu šio varianto privalumas būtų tas, kad taip rastųsi Pietryčių regiono vystymas, pagerėtų jo susisiekimas su sostine. Be to, ateityje galėtų rastis ir galinti būti patraukli geležinkelio linija Vilnius- Gdanskas. Apskritai Kaunas nei logistiniams centrams, nei intermodaliniams terminalams steigti dabartinėje perspektyvoje nėra tinkama. Apskritai tranzitiniams dalykams per Lietuvą - Kaunas turi likti, kaip sakoma, riestainio skyle. Lietuvybė, jos veikla turi telktis į Lietuvos pakraščius, o ne telktis centre, kaip tarpukariu, tokios dabar yra modernios Lietuvos perspektyvos.
1 0  Netinkamas komentaras
Belekas  90.134.149.221 2015-10-08 11:16:03
Nuu va pavare butke, o gal labiau jo gvardija, vis komunistai vien su kitais randa bendra kalba. Aisku cia tas retas atvejas kai iseina toks su tokiu visiems i nauda. Ner ko atsisakyt pelningo reikalo, mokykimes is zydu versla daryt, juolab lad visas vakaru pasaulis kinu gausybes karve melzia.
0 0  Netinkamas komentaras
Vladas  213.252.196.2 2015-10-08 11:02:15
Pagaliau. Gal bent viena naudinga darba uzsienio investiciju srityje per kadencija nuveiks sosdemai. Tikekimes.
1 0  Netinkamas komentaras
Lie­tu­vos vys­ku­pai iš­pla­ti­no prieš­rin­ki­mi­nį laiš­ką, ku­ria­me ra­gi­na gy­ven­to­jus ak­ty­viai da­ly­vau­ti ki­tą sa­vai­tę vyk­sian­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se. Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios hie­rar­chai taip pat par­eiš­kė [...]
Jei nau­jo­jo Sei­mo ei­li­niai na­riai pri­tars sa­vo ly­de­riams, Lie­tu­va per ar­ti­miau­sius ket­ve­rius me­tus ga­li pri­im­ti is­to­ri­nį spren­di­mą įteisinti ho­mo­sek­sua­lų san­ty­kius.
Pa­sau­lio ly­de­riai penk­ta­die­nį per ypač bud­riai sau­go­mą lai­do­tu­vių ce­re­mo­ni­ją at­sis­vei­ki­no su bu­vu­siu Iz­rae­lio pre­zi­den­tu, prem­je­ru ir No­be­lio tai­kos pre­mi­jos lau­rea­tu Shi­mo­nu Pe­re­su, kurį JAV pre­zi­den­tas [...]
Es­ti­jos at­sto­vė Eu­ro­pos Au­di­to Rū­muo­se Kers­ti Kal­ju­laid penk­ta­die­nį ofi­cia­liai iš­kel­ta kandidate į pre­zi­den­tus.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ ko­vos įsi­bė­gė­ja. In­tri­guo­jan­čiai pra­si­dė­jęs 24-asis čem­pio­na­tas skai­čiuo­ja jau ket­vir­tą­jį tu­rą. LKL.lt su „O­ra­ku­lu“ pa­tei­kia pen­kių savaitgalio ko­vų prog­no­zę.
Dvi LFF tau­rės bei Su­per­tau­rė – to­kiais tro­fė­jais Vil­niaus „Žal­gi­rio“ fut­bo­li­nin­kai jau pa­pil­dė sa­vo ap­do­va­no­ji­mų len­ty­ną. Lais­va vie­ta jau ruo­šia­ma ir po truputėlį be­si­bai­gian­čiam „SMScre­dit.lt [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami