Kintančių formų BMW šimtmečio automobilis suteiks nežabotą laisvę

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-03-08 12:07
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-03-08 12:07
„BMW Vision Next 100“. Gamintojo nuotraukos
„BMW Vi­sion Next 100“ – šiuo 100-ajam ju­bi­lie­jui skir­tu pro­to­ti­pi­niu mo­de­liu ba­va­rų au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas bū­si­mos, grei­čiau­siai vi­sai ne­to­li­mos, au­to­mo­bi­lių at­ei­ties vi­zi­ją. Šven­ti­nio ren­gi­nio Miun­che­ne, Vo­kie­ti­jo­je me­tu pir­mą kar­tą vie­šai pa­de­mons­truo­tas pro­to­ti­pas per­tei­kia BMW kon­cer­no at­ei­ties kryp­tį – pa­siū­ly­ti aukš­čiau­sio ly­gio vai­ra­vi­mo pa­tir­tį ir mo­bi­lu­mo pa­slau­gas, ku­rie ati­tik­tų kin­tan­čius var­to­to­jų po­rei­kius.

„BMW gru­pė­je mes vi­sa­da ieš­ko­me ge­riau­sio spren­di­mo. Tai mū­sų DNR da­lis, – tei­gė „BMW Group“ di­rek­to­rių val­dy­bos pir­mi­nin­kas Ha­ral­das Kriu­ge­ris. – Šis pri­nci­pas, ku­rio lai­ko­mės bend­ra­dar­biau­da­mi, yra ta­pęs mū­sų or­ga­ni­za­ci­nės kul­tū­ros ir ly­de­rys­tės me­to­do da­li­mi“.

Pa­sak jo, trys ypa­ty­bės iš­ski­ria BMW kon­cer­ną iš ki­tų – tai ge­bė­ji­mas mo­ky­tis ir pri­si­tai­ky­ti, tech­no­lo­gi­nės ino­va­ci­jos ir at­sa­ko­my­bė prieš vi­suo­me­nę. „Per sa­vo is­to­ri­ją dau­gy­bę kar­tų pa­de­mons­tra­vo­me, kad ge­ba­me grei­tai mo­ky­tis ir įgy­ven­din­ti drą­sius spren­di­mus“, – sa­kė H.Kriu­ge­ris.

Kei­sis net kė­bu­lo formos

Šiuo me­tu pa­sau­lis žen­gia į sa­va­val­džių au­to­mo­bi­lių erą, o BMW prog­no­zuo­ja, kad at­ei­ty­je dau­ge­lis trans­por­to prie­mo­nių bus au­to­no­miš­kos, jos va­ži­nės mies­tų gat­vė­mis, ku­rio­se bus kur kas dau­giau eis­mo da­ly­vių ne­gu šian­dien.

BMW pri­sta­to­mas kon­cep­ci­nis at­ei­ties au­to­mo­bi­lis „BMW Vi­sion Next 100“ – tai spor­tiš­ko ku­pė ir ele­gan­tiš­ko se­da­no si­ner­gi­ja, ku­ris yra orien­tuo­tas į vai­ruo­to­jo reik­mes ir ge­ba prie jų pri­si­tai­ky­ti pri­klau­so­mai nuo si­tua­ci­jos.

Į vai­ruo­to­jo veiks­mus au­to­mo­bi­lis rea­guo­ja per fi­zi­nę „A­li­ve Geo­me­try“ są­sa­ją – kin­tan­čias kė­bu­lo ir sa­lo­no for­mas. Pa­vyz­džiui, au­to­mo­bi­lio vai­ruo­to­jas ga­li pa­si­rink­ti vie­ną iš dvie­jų vai­ra­vi­mo par­ink­čių „Boost“ ar­ba „Ea­se“, at­siž­vel­giant į tai pa­si­kei­čia ir pats au­to­mo­bi­lis.

Pa­si­rin­kus „Ea­se“ funk­ci­ją, au­to­mo­bi­lio in­ter­je­ras trans­for­muo­ja­si – vai­ras ir prie­tai­sų sky­de­lis yra įtrau­kia­mi ir mi­ni­mi­zuo­ja­mi taip sa­lo­ne su­ku­riant dau­giau vie­tos, o vai­ruo­to­jo ir ke­lei­vio krės­lai pa­su­ka­mi vie­nas į ki­tą.

Vai­ruo­to­jo ir au­to­mo­bi­lio in­te­rak­ci­ja vyks­ta per „A­li­ve Geo­me­try“ są­sa­ją; „Boost“ ir „Ea­se“ funk­ci­jos lei­džia pa­si­rink­ti tarp ran­ki­nio val­dy­mo ir au­to­no­mi­nio va­žia­vi­mo re­ži­mų. Ap­lin­ka au­to­mo­bi­lio sa­lo­ne kin­ta pri­klau­so­mai nuo ke­lio­nės ti­po.

Mak­si­ma­lus asistavimas

„Boost“ re­ži­me vi­sos au­to­mo­bi­lio tech­no­lo­gi­jos yra nu­krei­pia­mos į vai­ruo­to­ją taip su­tei­kiant mak­si­ma­lų asis­ta­vi­mą ir pa­gal­bą – ant prie­ki­nio stik­lo pro­jek­tuo­ja­ma op­ti­ma­li va­žia­vi­mo tra­jek­to­ri­ja, par­odo­mas vai­ro pa­su­ki­mo kam­pas ar re­ko­men­duo­ti­nas grei­tis.

Po ofi­cia­laus pri­sta­ty­mo Vo­kie­ti­jo­je, bus su­reng­tas ir sim­bo­li­nis „BMW Vi­sion Next 100“ tu­ras po pa­sau­lį „I­co­nic Im­pul­ses“. Šis kon­cep­ci­nis au­to­mo­bi­lis bus pri­sta­ty­tas Ki­ni­jo­je, Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je ir JAV. Kai šis au­to­mo­bi­lis pa­sieks Jung­ti­nę Ka­ra­lys­tę, šio­je ša­ly­je bus pa­de­mons­truo­ti kon­cep­ci­niai BMW gru­pei pri­klau­san­čių ženk­lų „Mi­ni“ ir „Rolls-Roy­ce“ au­to­mo­bi­liai, o JAV par­ody­tas ir ket­vir­tas pro­to­ti­pas – fu­tu­ris­ti­nis „BMW Mo­tor­rad“ pa­da­li­nio mo­to­cik­las.

Šimt­me­čio pro­ga BMW kon­cer­nas taip pat ke­ti­na ženk­liai iš­plės­ti sa­vo so­cia­li­nės at­sa­ko­my­bės prog­ra­mą ir fon­do „BMW Foun­da­tion Her­bert Quandt“ ka­pi­ta­lą pa­di­din­ti 50 mln. eu­rų – iki 100 mln. eu­rų su­mos. Pa­pil­do­mi įna­šai, skir­ti įvai­riems pro­jek­tams par­em­ti, per 2016 m. su­da­rys 5 mln. eu­rų. Šios lė­šos bus skir­tos plės­ti fon­do veik­lų spek­trą ir geog­ra­fi­ją.

Par­en­gė To­mas Fedaravičius

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
Bu­da­peš­te šeš­ta­die­nį vė­lai va­ka­re Bu­da­peš­to cen­trą su­krė­tė stip­rus „ne­ži­no­mos kil­mės“ spro­gi­mas, nuo ku­rio nu­ken­tė­jo du pro šalį ėję po­li­ci­nin­kai.
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra, [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
„Skry­bė­lai­čių ka­ra­lie­nė“ – tai is­to­ri­ja apie pa­grin­di­nės vei­kė­jos gy­ve­ni­mo ke­lio­nę ir jos virs­mą, kai drą­sa ir ryž­tas pa­de­da įveikti di­džiau­sius iš­ban­dy­mus.
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami