Kišenes tuština ekspertizės

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-05-12 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-05-12 06:00
Tik labai retais atvejais į teismą duodami avarijose nukentėję asmenys, kai ir be tyrimo aišku, kas yra tikrasis eismo įvykio kaltininkas.   Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka
Da­lis vai­ruo­to­jų pik­ti­na­si, kad po ava­ri­jų dėl teis­mi­nių eks­per­ti­zių, ku­rios trun­ka ne­apib­rėž­tą lai­ką, jie pri­vers­ti va­ži­nė­ti ne­re­mon­tuo­to­mis ma­ši­no­mis, o kar­tais ir mė­ne­sių mė­ne­sius ne­ga­li eksp­loa­tuo­ti sa­vo trans­por­to prie­mo­nių.

Pa­sak tei­sė­sau­gi­nin­kų, eks­per­ti­zės ter­mi­nas ne­apib­rėž­tas to­dėl, kad rei­kia ob­jek­ty­viai iš­siaiš­kin­ti vi­sas by­los ap­lin­ky­bes. Tie­sa, vai­ruo­to­jus tai ma­žai guo­džia.

An­tai vie­nas Vil­niaus gy­ven­to­jas tu­rė­jo bė­dų dėl ne­draus­min­go pa­aug­lio. Prieš ku­rį lai­ką jo vai­ruo­ja­mas leng­va­sis au­to­mo­bi­lis su­si­dū­rė su mo­to­ro­le­riu, ku­rį val­dęs pa­aug­lys iš ša­lu­ti­nio ke­lio stai­ga įva­žia­vo į pa­grin­di­nį. Per ava­ri­ją bu­vo įlenk­tos ma­ši­nos prie­ki­nės de­ši­nės du­re­lės. Kaip tuo­met ma­nė au­to­mo­bi­lio vai­ruo­to­jas, eis­mo įvy­kio ap­lin­ky­bės dau­giau ne­gu aiš­kios, to­dėl ko­kių nors ne­sklan­du­mų ne­bus.

Nu­ken­tė­jo ir ma­te­ria­liai, ir moraliai

Ta­čiau ne­su­tik­da­mi su ofi­cia­lia ava­ri­jos ver­si­ja, ku­rią pa­tvir­ti­no ir par­ei­gū­nai, į teis­mą krei­pė­si pa­aug­lio tė­vai. Jie tvir­ti­no, kad Vil­niaus gy­ven­to­jo vai­ruo­ja­ma ma­ši­na esą pa­grin­di­niu ke­liu va­žia­vo vir­šy­da­ma leis­ti­ną grei­tį, to­dėl sū­nus ne­va ne­pas­te­bė­jo at­le­kian­čio au­to­mo­bi­lio ir ne­spė­jo lai­ku su­stab­dy­ti mo­to­ro­le­rio. Dėl įvy­kio bu­vo pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas, pa­skir­tos eks­per­ti­zės. Vil­nie­tis tik vė­liau su­ži­no­jo, kad joks Lie­tu­vo­je ga­lio­jan­tis nor­mi­nis ak­tas ne­nu­ma­to ter­mi­no, per kiek lai­ko pri­va­lo bū­ti baig­tas eks­per­ti­zių ma­ra­to­nas.

Vy­ras pir­ko Lie­tu­vos mas­te­liu pa­ly­gin­ti bran­gų au­to­mo­bi­lį vie­no­je iš­per­ka­mo­sios nuo­mos bend­ro­vė­je. Kol vy­ko eks­per­ti­zės, pra­bė­go me­tai. Žmo­gus ne­ga­lė­jo re­mon­tuo­ti sa­vo au­to­mo­bi­lio, nors tai pa­da­ry­ti bū­tų bu­vę leng­va – ma­ši­na bu­vo draus­ta uni­ver­sa­liu kas­ko drau­di­mu.

Ga­liau­siai teis­mai pri­pa­ži­no vai­ruo­to­ją bu­vus tei­sų šio­je is­to­ri­jo­je. Bet mo­ra­li­nės ža­los jam nie­kas nė ne­si­ren­gia kom­pen­suo­ti. Bu­vo ir šio­kių to­kių ma­te­ria­li­nių nuo­sto­lių. Pra­ėjus me­tams su­tvar­ky­to au­to­mo­bi­lio ver­tė su­ma­žė­jo dau­giau, nei tai bū­tų at­si­ti­kę re­mon­ta­vus jį iš­kart po ava­ri­jos – ant du­re­lių dėl nu­brauk­tų da­žų at­si­ra­do rū­džių, ku­rias te­ko slėp­ti. Tai smar­kiai su­ma­ži­no ma­ši­nos kai­ną.

Drau­di­kai gi­na vairuotojus

Dien­raš­čiui LŽ Vil­niaus gy­ven­to­jo is­to­ri­ją iš­klo­ję drau­di­kai tei­gė, jog dar dau­giau nuo­sto­lių pa­ti­ria į ava­ri­jas pa­te­kę, bet jų kal­ti­nin­kais ne­pri­pa­žin­ti vai­ruo­to­jai, ku­rių au­to­mo­bi­liai su­ga­di­na­mi taip, kad tam­pa ne­beeksp­loa­tuo­ja­mi. Pa­vyz­džiui, pa­žei­džia­ma kė­bu­lo kons­truk­ci­ja, vai­ro me­cha­niz­mas ar pa­na­šiai.

„Nuo pra­ėju­sių me­tų lie­pos 1 die­nos, kai įsi­ga­lio­jo nau­jos re­dak­ci­jos Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mas, au­to­ma­tiš­kai su­stab­do­mas ir to­kių trans­por­to prie­mo­nių lei­di­mas da­ly­vau­ti eis­me. Tik įsi­vaiz­duo­ki­te, ko­kių dar nuo­sto­lių bū­tų pa­ty­ręs į teis­mų ka­ru­se­lę įvel­tas mi­nė­tas vil­nie­tis, jei­gu jo au­to­mo­bi­lis per ava­ri­ją bū­tų bu­vęs su­mai­to­tas taip, kad juo bū­tų bu­vę užd­raus­ta va­ži­nė­ti. Dėl eks­per­ti­zių ma­ši­nos re­mon­tuo­ti ne­lei­džia­ma, iš­per­ka­mo­sios nuo­mos įmo­kas to­liau rei­kia mo­kė­ti, už trans­por­to prie­mo­nių val­dy­to­jų pri­va­lo­mą­jį ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės drau­di­mą ir kas­ko, ku­riuo apd­raus­ti au­to­mo­bi­lį rei­ka­lau­ja iš­per­ka­mo­sios nuo­mos bend­ro­vės, pi­ni­gai su­mo­kė­ti jau anks­čiau, o nau­do­tis juo užd­raus­ta. Ma­ža to, nė ne­ži­nai, kiek tai truks – mė­ne­sį, du, o gal me­tus ar dve­jus? Be­je, nuo­sto­lių pa­ti­ria ir iš­per­ka­mų, ir jau iš­mo­kė­tų ma­ši­nų vai­ruo­to­jai, nes vie­no­dos tai­syk­lės tai­ko­mos vi­siems au­to­mo­bi­liams“, - dien­raš­čiui LŽ tvir­ti­no sa­vo pa­var­dės ne­no­rė­jęs gar­sin­ti vie­nos drau­di­mo kom­pa­ni­jos at­sto­vas.

Jo įsi­ti­ki­ni­mu, bū­ti­na ini­ci­juo­ti įsta­ty­mų pa­kei­ti­mus, kad iš­kart po eis­mo įvy­kio at­li­kus eks­per­ti­zes ne­rei­kė­tų jų kar­to­ti vė­liau. „Ma­nau, čia daug ga­lė­tų pa­dė­ti iš­per­ka­mo­sios nuo­mos bend­ro­vės. Jos tu­ri di­de­lės lo­bis­ti­nės įta­kos. Gy­ven­to­jai ir taip van­giai per­ka ma­ši­nas iš­si­mo­kė­ti­nai, o dar la­biau juos at­bai­do įsta­ty­mų spra­gos, vie­na ku­rių yra ir drau­di­mas po ava­ri­jų at­lik­ti au­to­mo­bi­lių, kol ne­si­bai­gę teis­mai, re­mon­tą“, - sa­kė LŽ pa­šne­ko­vas.

Bend­ro­vės nesikiš

Drau­di­kų pra­šy­mas, at­ro­do, ge­ro­kai nu­ste­bi­no iš­per­ka­mo­sios nuo­mos įmo­nes. „Jei­gu au­to­mo­bi­lį klien­tas įsi­gy­ja li­zin­go bū­du mū­sų ban­ke, esa­me fi­nan­si­nės pa­slau­gos tei­kė­jai ir lai­ki­ni au­to­mo­bi­lio sa­vi­nin­kai, o už au­to­mo­bi­lio prie­žiū­rą ir nau­do­ji­mą yra at­sa­kin­gas klien­tas. Įvy­kus eis­mo įvy­kiui klien­tas pats ar su drau­di­mo bend­ro­vės pa­gal­ba rū­pi­na­si ir jo su­tvar­ky­mu, o li­zin­go bend­ro­vė šio pro­ce­so ne­įta­ko­ja“, - raš­tiš­ka­me at­sa­ky­me dien­raš­čiui LŽ pa­žy­mė­jo Ra­sa Pe­truš­ke­vi­čiū­tė, ban­ko DNB, ku­rio an­tri­nė įmo­nė yra „DNB li­zin­gas“, at­sto­vė spau­dai.

Ki­tų ban­kų, val­dan­čių iš­per­ka­mo­sios nuo­mos bend­ro­ves, at­sto­vai at­krei­pė dė­me­sį, kad to­kie at­ve­jai, ko­kį mi­ni drau­di­kai, Lie­tu­vo­je la­bai re­ti, o ava­ri­jų, ku­rio­se nu­ken­tė­ję eis­mo da­ly­viai dar pa­duo­da­mi ir į teis­mą, iš­vis yra vie­ne­tai. Dėl to esą nė­ra nė men­kiau­sios pra­smės keis­ti įsta­ty­mų.

„Pa­gal nu­sis­to­vė­ju­sią pra­kti­ką pa­pras­tai ava­ri­jo­se nu­ken­tė­ję au­to­mo­bi­liai re­mon­tuo­ja­mi ir drau­di­kai pa­den­gia fak­ti­nes re­mon­to iš­lai­das, to­dėl gin­čo ob­jek­to ne­lie­ka. Ki­ta ver­tus, ga­li pa­si­tai­ky­ti re­tų si­tua­ci­jų, kai eis­mo įvy­kio me­tu nu­ken­čia ar žūs­ta žmo­nės, ar­ba ava­ri­ja įvyks­ta dėl ne­blai­vaus vai­ruo­to­jo el­ge­sio ir pa­da­ro­ma di­de­lė ža­la. To­kiu at­ve­ju at­lie­ka­mas ty­ri­mas, ir kol jis ne­bū­na baig­tas, po­li­ci­ja ga­li ne­duo­ti lei­di­mo re­mon­tuo­ti au­to­mo­bi­lį. Ši tvar­ka ga­lio­ja vi­siems au­to­mo­bi­liams – ne­svar­bu, ar jis iš­per­ka­mas, ar ne“, - pa­brė­žė Sau­lius Ab­raš­ke­vi­čius, ban­ko „Swed­bank“, val­dan­čio kom­pa­ni­ją „Swed­bank li­zin­gas“, at­sto­vas.

Pa­ta­ria teis­tis ir nukentėjusiesiems

Tei­sė­sau­gos at­sto­vai taip pat ne­ma­to bū­ti­ny­bės dėl ke­lių iš­skir­ti­nių at­ve­jų keis­ti įsta­ty­mų. Pa­sak Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­bos (LKPT) bend­rų­jų rei­ka­lų gru­pės vy­res­nio­sios spe­cia­lis­tės Ma­ri­jos Ka­za­no­vič, il­ges­nis ty­ri­mo ter­mi­nas rei­ka­lin­gas pir­miau­sia tam, kad ne­nu­ken­tė­tų ty­ri­mo ko­ky­bė.

„Prik­lau­so­mai nuo eis­mo įvy­kio ap­lin­ky­bių (t. y. as­me­nų svei­ka­tos su­trik­dy­mo mas­to, pa­da­ry­tos tur­ti­nės ža­los ir kt.) pro­ce­są (ty­ri­mo – aut.) ga­li reg­la­men­tuo­ti Ad­mi­nis­tra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­so ar­ba Bau­džia­mo­jo pro­ce­so ko­dek­so nor­mos. Jei eis­mo įvy­kio ap­lin­ky­bės ne­aiš­kios ar gin­čy­ti­nos, po­li­ci­ja to­kias by­las per­duo­da į Lie­tu­vos teis­mo eks­per­ti­zės cen­trą. Čia ty­ri­mas at­lie­ka­mas pa­gal tech­ni­nius duo­me­nis - pa­gal tai, kas už­fik­suo­ta eis­mo įvy­kio vie­to­je, kas ma­ty­ti nuo­trau­ko­se, jei­gu rei­kia, ap­žiū­ri­mos trans­por­to prie­mo­nės ar pra­šo­ma pa­pil­do­mų įro­dy­mų ir kt. To­kiu at­ve­ju ty­ri­mas už­trun­ka il­giau. Įpa­rei­go­ti par­ei­gū­nus baig­ti eis­mo įvy­kio ty­ri­mą per kon­kre­tų ter­mi­ną bū­tų ne­tiks­lin­ga, nes ga­lė­tų nu­ken­tė­ti jo ko­ky­bė“, - ti­ki­no LKPT at­sto­vė.

M. Ka­za­no­vič pri­dū­rė, kad "jei as­muo ma­no, jog pa­ty­rė ma­te­ria­li­nę ar mo­ra­li­nę ža­lą, jis tu­ri tei­sę Ci­vi­li­nio pro­ce­so ko­dek­so nu­ma­ty­ta tvar­ka kreip­tis į teis­mą dėl ža­los at­ly­gi­ni­mo“.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
At­sis­vei­kin­ti su žmo­gu­mi be pyk­čio ir Lie­tu­vos švie­suo­liu va­din­tu pro­fe­so­riu­mi mi­nios žmo­nių į VDU Di­džią­ją au­lą plūdo dvi die­nas.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vos prieš ke­le­tą sa­vai­čių iš di­džiau­sio pa­sau­ly­je me­nų fes­ti­va­lio Ško­ti­jos sos­ti­nė­je Edin­bur­ge su spe­cia­liuo­ju pri­zu grį­žęs AAT | Ar­tū­ro Arei­mos tea­tras nau­ją tea­tro sezoną pra­de­da prem­je­ra [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
An­tra­die­nį, rug­sė­jo 27-ąją, Vil­nius švęs Pa­sau­li­nę tu­riz­mo die­ną, to­dėl rug­sė­jo 24–25 ir 27 die­no­mis bus pa­siū­ly­ta net 20 eks­kur­si­jų ne­mo­ka­mai.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami