KIT konteineriai bus perkraunami jau rugsėjį

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2014-07-16 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2014-07-16 06:00
Kauno Palemono mikrorajone, kur statomas KIT, liepos pradžioje jau buvo atlikta 70 proc. darbų. LŽ archyvo nuotrauka
Kau­no in­ter­mo­da­li­nis ter­mi­na­las (KIT) pra­dės veik­ti lai­ku – tuo per KIT ir Vil­niaus in­ter­mo­da­li­nio ter­mi­na­lo (VIT) sta­ty­bų per­žiū­rą įsi­ti­ki­no ša­lies Vy­riau­sy­bės, prie jos vei­kian­čių vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų ir pro­jek­tą įgy­ven­di­nan­čios bend­ro­vės „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ va­do­vai.

Lie­pos pra­džio­je VIT ir KIT sta­ty­bos dar­bų per­žiū­ro­je da­ly­va­vę prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius, A. But­ke­vi­čiaus, su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras Ri­man­tas Sin­ke­vi­čius, Mui­ti­nės de­par­ta­men­to ir Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių ge­ne­ra­li­niai di­rek­to­riai An­ta­nas Ši­pa­vi­čius ir Skir­man­tas Skrins­kas, „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ va­do­vas Sta­sys Dai­lyd­ka, ki­ti aukš­to ran­go sve­čiai bu­vo in­for­muo­ti, kad Vil­niu­je dar­bų jau at­lik­ta 62 proc., o Kau­ne – net 70 pro­cen­tų. Abu Lie­tu­vai gy­vy­biš­kai svar­būs in­ter­mo­da­li­niai ter­mi­na­lai bus //pri­duo­ti lai­ku – KIT rug­sė­jo, o VIT – lap­kri­čio mė­ne­siais. At­ei­ty­je jie taps Kau­no ir Vil­niaus vie­šų­jų lo­gis­ti­kos cen­trų (KVC ir VLC) da­li­mis.

Pla­nuo­ja­ma, kad Kau­no in­ter­mo­da­li­nio ter­mi­na­lo pro­jek­ti­nis ga­lin­gu­mas bus 55 tūkst. per­krau­tų eu­ro­pi­nio stan­dar­to kon­tei­ne­rių (TEU) per me­tus, Vil­niaus – 100 tūkst. TEU. Vos pra­dė­jęs veik­ti KIT jau per­kraus ir pa­skirs­tys 5 tūkst. TEU per me­tus. Tvir­ti­na­ma, kad kro­vos apim­tis tu­rė­tų smar­kiai į vir­šų šok­ti, kai 2016 me­tų pa­bai­go­je pra­dės veik­ti eu­ro­pi­nės vė­žės ge­le­žin­ke­lio „Rail Bal­ti­ca“ at­kar­pa nuo Lie­tu­vos ir Len­ki­jos sie­nos iki Kau­no – tuo­met KIT taps ta vie­ta, kur bus per­krau­na­ma dau­giau­sia ša­ly­je kro­vi­nių tarp skir­tin­gų ge­le­žin­ke­lio vė­žių – va­di­na­mo­sios ru­siš­kos ir eu­ro­pi­nės. Dar la­biau KIT reikš­mė iš­augs, kai bus ati­da­ry­ta vi­sa „Rail Bal­ti­cos“ tra­sa – nuo Ber­ly­no iki Hel­sin­kio, pra­dės veik­ti ne tik Vil­niaus, bet ir Klai­pė­dos, Šiau­lių in­ter­mo­da­li­niai ter­mi­na­lai. Bend­ra KIT sta­ty­bos ver­tė – 87,6 mln. li­tų, be­veik 85 proc. su­mos fi­nan­suo­ja­ma iš Eu­ro­pos Są­jun­gos sang­lau­dos fon­dų. Kon­kur­so bū­du at­rink­tos ge­ne­ra­li­nės ran­go­vės funk­ci­jas at­lie­ka UAB Feg­da“, tarp su­bran­go­vių – daug gar­sių Lie­tu­vo­je fir­mų.

Saulius Stasiūnas: "Kaunas bus ta vieta, kur bus perkraunama daugiausia krovinių tarp skirtingų geležinkelio vėžių ne tik Lietuvoje, bet ir tarp visų Baltijos šalių." /Oresto Gurevičiaus nuotrauka

Ta­ri­fo veiksnys

„Vie­šų­jų lo­gis­ti­kos cen­trų at­si­ra­di­mas Lie­tu­vo­je – il­gai lauk­tas ir rei­ka­lin­gas, nes tai su­teiks pa­pil­do­mą im­pul­są ne tik šio sek­to­riaus, bet ir vi­sos eko­no­mi­kos plė­trai. Šian­dien įsi­ti­ki­no­me, kad Vil­niaus ir Kau­no in­ter­mo­da­li­nių ter­mi­na­lų sta­ty­bos vyks­ta sklan­džiai ir lai­kan­tis vi­sų pla­nų. Esu ne kar­tą mi­nė­jęs, kad šie cen­trai pri­trauks ir vers­lo dė­me­sį. Su­kon­cen­tra­vus trans­por­to ir lo­gis­ti­kos veik­lą ke­liuo­se tam skir­tuo­se ir pri­tai­ky­tuo­se taš­kuo­se, si­ner­gi­jos efek­tas ir kaš­tų pa­si­da­li­ji­mas inf­ras­truk­tū­ros įren­gi­mui bei prie­žiū­rai ne­abe­jo­ti­nai da­rys po­vei­kį ir bend­ram lo­gis­ti­kos kaš­tų ma­žė­ji­mui", – po bai­gia­mų sta­ty­ti Vil­niaus ir Kau­no ter­mi­na­lų per­žiū­ros kal­bė­jo A. But­ke­vi­čius.

Prem­je­ras ne vel­tui per KIT ir VIT per­žiū­rą at­krei­pė dė­me­sį į kro­vi­nių trans­por­ta­vi­mo ir lo­gis­ti­kos ta­ri­fus. Tarp­tau­ti­nė­je plot­mė­je aš­trė­jant ko­vai dėl už­sa­ko­vų, ga­be­nan­čių kro­vi­nius iš Va­ka­rų į Ry­tus ir prieš­in­ga kryp­ti­mi, ko­ky­biš­kas ap­tar­na­vi­mas, kro­vi­nių ga­be­ni­mo grei­tis, o ypač ma­ži ta­ri­fai bus tas le­mian­tis veiks­nys, dėl ku­rio kro­vi­nių siun­tė­jai sa­vo pre­kėms ga­ben­ti rink­sis tą ar ki­tą re­gio­ną, tą ar ki­tą vals­ty­bę.

Trans­por­to eks­per­tų tei­gi­mu, Lie­tu­va pa­gal lo­gis­ti­kos gran­di­nių pra­lai­du­mą ir kro­vi­nių ga­be­ni­mo efek­ty­vu­mą jau da­bar ma­žiau­siai pen­ke­riais me­tais len­kia kai­my­nus. Ta­čiau už­sa­ko­vams siū­lo­mi kro­vi­nių ve­ži­mo ta­ri­fai kro­vi­nius ga­be­nant per mū­sų ša­lį, LŽ ži­nio­mis, ne vi­suo­met bū­na pa­tys ma­žiau­siai.

Lie­tu­vos trans­por­ti­nin­kai ir eks­pe­di­to­riai kol kas tu­ri ki­tų ko­zi­rių. Jie, nors mū­sų vals­ty­bė pa­ly­gin­ti su dėl kro­vi­nių tran­zi­to kon­ku­ruo­jan­čio­mis kai­my­nė­mis ša­li­mis daž­nai ir yra ne­pa­to­ges­nė­je geog­ra­fi­nė­je pa­dė­ty­je, kon­ku­ren­tus daž­niau nu­ga­li pa­siū­ly­da­mi ge­res­nę ap­tar­na­vi­mo ko­ky­bę ir di­des­nį grei­tį. Pra­dė­jus veik­ti grei­ta­jam ge­le­žin­ke­liui „Rail Bal­ti­ca“, Vil­niaus, Kau­no, Klai­pė­dos ir Šiau­lių in­ter­mo­da­li­niams ter­mi­na­lams, ša­lia pa­ties pa­žan­giau­sio kro­vi­nių trans­por­ta­vi­mo bū­do į inf­ras­truk­tū­rą įdie­gus pa­čias mo­der­niau­sias tech­no­lo­gi­jas (šiuo me­tu to­kio­mis va­di­na­mos iš­ma­nio­sios tech­no­lo­gi­jos), Lie­tu­va at­ei­ty­je gal­būt ga­lės vi­sais at­ve­jais pa­siū­ly­ti ir pa­čias ma­žiau­sias kro­vi­nių ve­ži­mo są­nau­das. To­dėl kuo grei­tes­nis įvai­ria­rū­šio trans­por­to ir su­ma­nių­jų tech­no­lo­gi­jų die­gi­mas yra gy­vy­biš­kai svar­bus vals­ty­bei, ku­rios net 13 proc. bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to su­ku­ria trans­por­to sek­to­rius.

Trans­por­to metropolis

Lie­tu­vo­je ku­ria­mų VLC, tarp jų – ir Kau­no, pra­na­šu­mas tas, kad ne vi­sos lo­gis­ti­kos kom­pa­ni­jos pa­jė­gios įsi­gy­ti ir per trum­pą lai­ką įdieg­ti nau­jau­sias tech­no­lo­gi­jas, skir­tas san­dė­liams val­dy­ti, kro­vi­niams iš­dės­ty­ti, rū­šiuo­ti, o cen­trai tai ga­lės pa­da­rys vie­na­me taš­ke, va­di­na­si, pi­giau.

Bend­ro­vės „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ Kro­vi­nių ve­ži­mo di­rek­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas plė­trai Sau­lius Sta­siū­nas sa­kė, kad Kau­no VLC pri­klau­sy­sian­tis KIT bus an­tras pa­gal reikš­mę in­ter­mo­da­li­nis ter­mi­na­las Lie­tu­vo­je. „Kau­nas bus ta vie­ta, kur bus per­krau­na­ma dau­giau­sia kro­vi­nių tarp skir­tin­gų ge­le­žin­ke­lio vė­žių ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir tarp vi­sų Bal­ti­jos ša­lių. Bet Vil­niaus VLC svar­bes­nį vaid­me­nį ša­lies vie­šų­jų lo­gis­ti­kos cen­trų gran­di­nė­je at­liks vien dėl to, jog sos­ti­nė­je ir ap­link ją su­ku­ria­ma be­veik 40 proc. Lie­tu­vos BVP, čia di­džiau­sias var­to­ji­mas“, - svars­tė vie­nas „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ va­do­vų.

Min­dau­gas But­no­rius, bend­ro­vės „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ Kro­vi­nių ve­ži­mo di­rek­ci­jos Lo­gis­ti­kos pro­jek­tų sky­riaus vir­ši­nin­kas, sa­kė, kad Kau­no VLC kon­cep­ci­ja yra ki­to­kia nei Vil­niaus VLC. „Plė­to­jant ša­lia VIT įsi­kur­sian­tį lo­gis­ti­kos par­ką, ku­rie abu su­da­rys Vil­niaus VLC, da­ly­vau­ja ir „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“. Kau­no lo­gis­ti­ko par­ko, ku­ria­me įsi­kurs KIT san­dė­liai, lo­gis­ti­kos ir drau­di­mo, ki­to pro­fi­lio įmo­nės, kū­ri­mas vyks­ta be „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“. Be to, lo­gis­ti­kos par­kas Kau­ne įsi­kurs ne ša­lia Pa­le­mo­no mi­kro­ra­jo­ne iš­kil­sian­čio KIT, bet to­liau – Kar­mė­la­vo­je, tarp­tau­ti­nio oro uos­to pa­šo­nė­je. Tai nu­ma­tė Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mas, ka­dai­se Kau­no VLC pri­pa­ži­nęs vals­ty­bei svar­biu eko­no­mi­niu pro­jek­tu. Iš es­mės Kau­no lo­gis­ti­kos par­kas įsi­kurs leng­va­ti­niais mo­kes­čiais ap­mo­kes­ti­na­mo­je Kau­no lais­vo­jo­je eko­no­mi­nė­je zo­no­je (LEZ), tai bus pa­pil­do­mas sti­mu­las in­ves­tuo­to­jams at­ei­ti ir į Kau­no VLC“, - aiš­ki­no LŽ pa­šne­ko­vas.

Dėl tos ypa­ty­bės anks­čiau bu­vęs Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos (URM) Eko­no­mi­nio sau­gu­mo po­li­ti­kos de­par­ta­men­to am­ba­sa­do­rius ener­ge­ti­kos ir trans­por­to po­li­ti­kos klau­si­mams, o da­bar - Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rius Ka­zachs­ta­ne Vy­tau­tas Nau­du­žas yra pa­brė­žęs, jog at­ei­ty­je Kau­nas ga­li tap­ti „trans­por­to me­tro­po­liu“. „Rail Bal­ti­cos“ vė­žė, Kau­no oro uos­tas, vie­ša­sis lo­gis­ti­kos cen­tras ir vi­sai gre­ta esan­tis ma­gis­tra­li­nis ke­lias – šie ele­men­tai bus pa­trauk­lūs kro­vi­nių ve­žė­jams, vers­li­nin­kams“, - sa­kė URM at­sto­vas.

KIT, VIT pro­jek­tai ati­tin­ka ir ES trans­por­to po­li­ti­ką. Ja sie­kia­ma, kad iki 2030 me­tų apie 30 proc. vi­sų kro­vi­nių, ga­be­na­mų dau­giau kaip 300 km at­stu­mu, bū­tų ve­ža­mi ap­lin­ką tau­so­jan­čio­mis prie­mo­nė­mis. Ki­taip sa­kant, ge­le­žin­ke­liais.

Par­eng­ta bend­ra­dar­biau­jant su AB „Lie­tu­vos geležinkeliai“

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas „tvar­kie­tis“ Kęs­tas Koms­kis, krei­pę­sis į pro­ku­ro­rus su pra­šy­mu pe­rim­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl jo bro­lio nu­šau­to pa­sie­nie­čių šuns, ki­ša­si į ty­ri­mą ir da­ro spau­di­mą [...]
JAV am­ba­sa­da džiau­gia­si ga­lė­da­ma pra­neš­ti apie am­ba­sa­do­rės An­ne Hall at­vy­ki­mą. Ji yra ke­tu­rio­lik­to­ji JAV am­ba­sa­do­rė Lie­tu­vo­je nuo JAV-Lie­tu­vos dip­lo­ma­ti­nių san­ty­kių už­mez­gi­mo 1922 me­tų lie­pos [...]
Len­ki­jos prem­je­rė Bea­ta Szyd­lo tre­čia­die­nį pa­sky­rė įta­kin­gą plė­tros mi­nis­trą Ma­teus­zą Mo­ra­wiec­kį Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos va­do­vu, pert­var­kiu­si sa­vo prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­mą dešiniojo spar­no vy­riau­sy­bę.
Iz­rae­lio ly­de­riai ir mi­nios ge­din­čių žmo­nių ket­vir­ta­die­nį su­si­rin­ko aikš­tė­je prie par­la­men­to ati­duo­ti pa­sku­ti­nės pa­gar­bos bu­vu­siam pre­zi­den­tui ir No­be­lio pre­mi­jos laureatui Shi­mo­nui Pe­re­sui.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Žir­gų lenk­ty­nės Lie­tu­vo­je vis po­pu­lia­rė­ja, o šį spor­tą pa­ma­tę žiū­ro­vai lie­ka su­ža­vė­ti – taip tei­gia lenk­ty­nių Lie­tu­vo­je or­ga­ni­za­to­rė Eve­li­na Kol­bas­nik. Pir­mą sezoną lenk­ty­nes ren­gu­si [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami