Klastojant taršos duomenis įtariami „Fiat“ ir „Chrysler“ gamintojai

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2016-05-24 14:44
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2016-05-24 14:44
Gamintojo nuotrauka
Vo­kie­ti­jos fe­de­ra­li­nė trans­por­to agen­tū­ra (KBA) skel­bia įta­rian­ti kon­cer­ną „Fiat Chrys­ler Au­to­mo­bi­les“ sle­piant rea­lius duo­me­nis apie ti­krą­ją ita­lų ga­mi­na­mų au­to­mo­bi­lių ter­ša­lų emi­si­ją, ku­ri ta­ria­mai yra di­des­nė nei ofi­cia­liai dek­la­ruo­ja­ma.

Rem­da­ma­sis sa­vo šal­ti­niu agen­tū­ro­je, bul­va­ri­nis vo­kie­čių lai­kraš­tis „Bild“ pra­ne­šė, kad „Fiat Chrys­ler Au­to­mo­bi­les“ ga­lė­jo nau­do­ti spe­cia­lią prog­ra­mi­nę įran­gą, da­riu­sią po­vei­kį va­rik­lių dar­bui per spe­cia­lius tes­tus iš­me­ta­mų du­jų kie­kiui nu­sta­ty­ti. Juos Vo­kie­ti­jo­je ir at­lie­ka KBA.

Pa­sak ne­įvar­dy­to „Bild“ šal­ti­nio, agen­tū­ros spe­cia­lis­tai pa­ste­bė­jo, kad Ita­li­jos ga­min­to­jo tes­tams pa­teik­tų mo­de­lių va­rik­liai 22-ąją dar­bo mi­nu­tę ne­ti­kė­tai daug la­biau pra­dė­da­vo terš­ti ap­lin­ką. Tas skai­čius nie­ko ne­sa­ky­tų, jei ne­bū­tų ži­no­ma, jog KBA tes­tai pa­pras­tai trun­ka 20 mi­nu­čių. Va­di­na­si, sa­vo ti­krą­ją ver­tę „Fiat“ ir „Chrys­ler“ va­rik­liai par­odė tik ofi­cia­liam tes­to lai­kui pa­si­bai­gus. Iki per pa­sau­lį nu­vil­ni­jant tar­šos ir de­ga­lų klas­to­ji­mo skan­da­lui ti­kriau­siai ir Vo­kie­ti­jos KBA ne­bū­tų žiū­rė­ju­si, kaip kin­ta va­rik­lių dar­bas pa­si­bai­gus ban­dy­mams nu­ma­ty­tam lai­kui. Ta­čiau da­bar pa­ti­kri­no. Pre­li­mi­na­ri agen­tū­ros iš­va­da ne­gai­les­tin­ga: „Fiat Chrys­ler Au­to­mo­bi­les“ ga­li­mai klas­to­ja iš­me­ta­mų ter­ša­lų duo­me­nis ir tam nau­do­ja sa­vo au­to­mo­bi­lių va­rik­liuo­se su­mon­tuo­tą slap­tą prog­ra­mi­nę įran­gą.

Į „Bild“ pa­klau­si­mą, ko­kios sank­ci­jos ga­lė­tų lauk­ti „Fiat Chrys­ler Au­to­mo­bi­les“, jei pa­aiš­kė­tų, kad iš tie­sų ita­lų ga­min­to­jo au­to­mo­bi­liai ne­ati­tin­ka Eu­ro­pos Są­jun­gos eko­lo­gi­nių stan­dar­tų, ma­ža to, bu­vo klas­to­ja­mi tar­šos duo­me­nys, Vo­kie­ti­jos su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja at­sa­kė, jog blo­giau­siu at­ve­ju šio­je ša­ly­je ga­li bū­ti užd­raus­ta pre­kiau­ti ita­liš­kais au­to­mo­bi­liais. Rin­kos ži­no­vams nė­ra di­de­lė pa­slap­tis, kad dau­giau­sia „Fiat“ Eu­ro­po­je nu­per­ka bū­tent vo­kie­čiai.

Pa­ti „Fiat Chrys­ler“ ar­šiai ne­igia ma­ni­pu­lia­vu­si tar­šos duo­me­ni­mis. Kaip ga­li­ma spręs­ti iš pub­li­ka­ci­jos Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos lei­di­ny­je „Fi­nan­cial Ti­mes“, ita­lus vo­kie­čių iš­va­dos su­er­zi­no. Anot lei­di­nio, pa­gal da­bar ga­lio­jan­čias tai­syk­les au­to­mo­bi­liai pri­va­lo bū­ti ser­ti­fi­kuo­ja­mi to­je ša­ly­je, ku­rio­je yra pa­ga­min­ti, šiuo at­ve­ju – Ita­li­jo­je. Pa­sak „Bild“ šal­ti­nio, bū­tent dėl to vo­kie­čių KBA nu­siun­tė pra­di­nes iš­va­das ga­min­to­jui „Fiat Chrys­ler Au­to­mo­bi­les“ jų net ne­vie­ši­nu­si.

Ita­lų kon­cer­no mo­de­lių pa­ti­kras KBA spe­cia­lis­tai at­li­ko ne­at­si­tik­ti­nai. Agen­tū­ra ne vien „Fiat Chrys­ler Au­to­mo­bi­les“, bet ir ki­tų ga­min­to­jų ma­ši­nas nu­ta­rė pa­ti­krin­ti po to, kai Ame­ri­ko­je ki­lo va­di­na­ma­sis „dy­zel­gei­tas“ – Vo­kie­ti­jos kon­cer­nas „Volks­wa­gen“ bu­vo nu­tver­tas klas­to­jant kai ku­rių sa­vo au­to­mo­bi­lių mo­de­lių su dy­ze­li­niais mo­to­rais tar­šos duo­me­nis. Vo­kie­čiai sa­vo juo­dų tiks­lų sie­kė ir­gi nau­do­da­mi spe­cia­lias kom­piu­te­ri­nes prog­ra­mas.

Ne­se­niai į klas­to­čių skan­da­lą įsi­vė­lė ir du Ja­po­ni­jos ga­min­to­jai – „Mit­su­bis­hi Mo­tors Corp.“ ir „Su­zu­ki Corp.“. Tie­sa, ja­po­nų įmo­nės įta­ria­mos ap­gau­lės bū­du ma­ži­nu­sios ne iš­me­ta­mų ter­ša­lų kie­kių, o de­ga­lų są­nau­dų duo­me­nis.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Klastotojai  78.60.168.138 2016-05-25 08:09:16
At tikrai yra naivuoliu, kurie tiki, mad pietieciu - prancuzu, Italu, kinu, iranieciu,turku, brazilu, tailp pat - rusu - masinu deklaruojamosios specifikacijos atitinka tikrove?
0 0  Netinkamas komentaras
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai per du mė­ne­sius ne­pas­ky­rus nau­jo vi­ce­me­ro, ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­riaus ar ne­su­da­rius nors vie­nos ko­mi­si­jos, grės tie­sio­gi­nis val­dy­mas. Tai nu­ma­ty­ta antradienį Sei­mo pri­im­to­se [...]
Ke­li mė­ne­siai po to, kai lai­mė­jo įžei­džia­mos poe­zi­jos apie Tur­ki­jos vals­ty­bės va­do­vą kon­kur­są, Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos už­sie­nio rei­ka­lų se­kre­to­rius Bo­ri­sas John­so­nas aiškiai tu­rė­jo pri­si­ge­rin­ti [...]
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja prieš­in­sis bet ko­kiems Eu­ro­pos Są­jun­gos pla­nams di­din­ti ka­ri­nį bend­ra­dar­bia­vi­mą, jei­gu jis ne­bū­tų su­de­ri­na­mas su NA­TO veik­lą – net jei­gu Jung­ti­nė Karalystė yra ap­sisp­ren­du­si [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami