Kokias brangiausiai kainuojančias klaidas daro dviračių pirkėjai

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-05-15 10:35
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-05-15 10:35
Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka
Bend­ro­vės „Mo­ki­li­zin­gas“ duo­me­ni­mis, per pir­mus ke­tu­ris šių me­tų mė­ne­sius, ly­gi­nant su tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu per­nai, dvi­ra­čių par­da­vi­mai li­zin­gu iš­au­go be­veik 70 proc. Va­ži­nė­ji­mo­si dvi­ra­čiais kul­tū­ra Lie­tu­vo­je po­pu­lia­rė­ja, tuo pa­čiu au­ga ir ži­nių apie juos ly­gis. Vis­gi eks­per­tai at­krei­pia dė­me­sį, jog klai­dų ren­kan­tis dvi­ra­tį daž­niau­siai ne­iš­ven­gia­ma.

Bend­ro­vės „Mo­ki­li­zin­gas“ par­da­vi­mo sky­riaus va­do­vas Sau­lius Ku­lie­šius tei­gia, jog au­gan­čiam dvi­ra­čių po­pu­lia­ru­mui di­džiau­sios įta­kos tu­ri be­si­kei­čian­tis gy­ven­to­jų po­žiū­ris – ant dvi­ra­čių sė­da­ma ne tik no­rint tu­ri­nin­gai pra­leis­ti lais­va­lai­kį, jie ak­ty­viai pra­dė­ti nau­do­ti ir kaip trans­por­to prie­mo­nė, pa­vyz­džiui, va­žia­vi­mui į dar­bą. Lie­tu­vo­je daž­niau­siai per­ka­mi mies­to dvi­ra­čiai, o jų įsi­gi­ji­mui li­zin­gu vi­du­ti­niš­kai ski­ria­ma 470 eu­rų.

Dvi­ra­čių par­da­vi­mo eks­per­tai taip pat įvar­di­jo klai­das, ku­rių daž­niau­siai ne­iš­ven­gia­ma ren­kan­tis dvi­ra­tį. Jos kai­nuo­ja bran­giai, ka­dan­gi ten­ka ne­ma­žai pi­ni­gų skir­ti dvi­ra­čio re­mon­tui ar­ba net aps­kri­tai pirk­ti nau­ją.

Klai­da nr. 1. Dvi­ra­tis pa­si­ren­ka­mas ne pa­gal po­rei­kius, o pa­gal grožį. Prieš per­kant dvi­ra­tį, rei­kė­tų įsi­ver­tin­ti, ko­kia tra­sa dau­giau­siai bus va­ži­nė­ja­ma. Bik­ko.lt par­duo­tu­vės di­rek­to­rius Ju­li­jus Zau­ra at­krei­pia dė­me­sį, jog dėl pla­čių pa­dan­gų, spal­vin­ges­nės ir ori­gi­na­les­nės iš­vaiz­dos, gy­ven­to­jams la­bai pa­trauk­lūs kal­nų dvi­ra­čiai. Ta­čiau, jei­gu pir­kė­jas 80 proc. va­ži­nė­ji­mo­si lai­ko ne­ke­ti­na pra­leis­ti dvi­ra­čių tra­so­se ar bent va­ži­nė­ti su­nkes­nio pra­va­žu­mo ke­liais, pvz., miš­ko ta­ke­liais, tai to­kio ti­po dvi­ra­tis nė­ra ge­riau­sias pa­si­rin­ki­mas – jo pri­va­lu­mai mies­te ne­pa­nau­do­ja­mi, o kar­tais net ir truk­do.

Klai­da nr. 2. Per­ka­mi nau­do­ti dvi­ra­čiai ir per­mo­ka­ma už jų remontą. Pa­sak Bik­ko.lt at­sto­vo, per­kant nau­do­tą dvi­ra­tį, gy­ven­to­jui su­dė­tin­ga įver­tin­ti, kiek jis iš tie­sų ver­tas, kiek tiks­liai kai­nuos re­mon­tas. Pa­si­tai­ko at­ve­jų, kuo­met nau­do­tas dvi­ra­tis įsi­gy­ja­mas ga­na bran­giai, o jo at­nau­ji­ni­mui ir re­mon­tui taip pat ten­ka skir­ti ne­ma­žą su­mą pi­ni­gų. Ga­liau­siai – jis kai­nuo­ja bran­giau nei nau­jas pa­na­šaus ly­gio dvi­ra­tis.

Klai­da nr. 3. Dvi­ra­tis per­ka­mas bet kur. Pa­sak „Ve­lo­ma“ par­duo­tu­vės di­rek­to­rės Ra­mu­nės Vi­li­naus­kie­nės, daž­nai klai­din­gai ma­no­ma, jog dvi­ra­tį ga­li­ma įsi­gy­ti bet kur – juk vis vien jis va­žiuos, nes tu­ri du ra­tus ir vai­rą. Ne­rei­kė­tų nu­ver­tin­ti dvi­ra­čio su­rin­ki­mo ko­ky­bės. Nau­ji dvi­ra­čiai gau­na­mi dė­žė­je, to­dėl rei­kia kva­li­fi­kuo­to spe­cia­lis­to, ku­ris su­ge­bė­tų ne tik kruopš­čiai per­var­žy­ti tvir­ti­ni­mo taš­kus, bet ir tin­ka­mai dvi­ra­tį su­re­gu­liuo­ti. Vi­sa tai už­ti­kri­na ma­lo­nų va­žia­vi­mą nau­ju pir­ki­niu ir il­gą jo tar­na­vi­mą.

Klai­da nr. 4. Dvi­ra­tis pa­si­ren­ka­mas pa­gal komp­lek­ta­ci­ją, o ne kategoriją. „My­Bi­ke“ va­do­vas Ais­tis Ba­ro­nas pa­sa­ko­ja, jog prieš įsi­gy­jant rei­kė­tų iš­ban­dy­ti bent ke­lių skir­tin­gų sti­lių dvi­ra­čius, iš­siaiš­kin­ti, ko­kio dy­džio rė­mas yra tin­ka­miau­sias. Jei­gu rė­mas bus per di­de­lis ar per ma­žas, va­ži­nė­ji­ma­sis ne­bus pa­to­gus ir ma­lo­nus. Iš­si­rin­kus pa­to­giau­sią, pa­aiš­kės, ko­kia dvi­ra­čių kla­sė ati­tin­ka po­rei­kius, ir ta­da bus ga­li­ma aps­vars­ty­ti, koks komp­lek­ta­ci­jos va­rian­tas iš esa­mų to­je kla­sė­je yra ge­riau­sias.

Klai­da nr. 5. Pa­mirš­ta­ma įver­tin­ti ne tik dvi­ra­čio ko­ky­bę ir kainą. „Ve­lo­ma“ va­do­vė tei­gė, jog yra te­kę ne kar­tą gir­dė­ti pa­sa­ky­mą, jog blo­gų dvi­ra­čių ne­bū­na, bū­na tik jo ne­tei­sin­ga kai­na. Iš­si­rin­kus dvi­ra­tį, tiks­lin­ga pa­si­ti­krin­ti, kiek jis kai­nuo­ja ir ki­to­se par­duo­tu­vė­se. Ta­čiau ly­gi­nant kai­nas rei­kė­tų ne tik su­žiū­rė­ti, kad dvi­ra­tis bū­tų to­kios pa­čios komp­lek­ta­ci­jos, bet ir įver­tin­ti, ko­kia bei ko­kios truk­mės ga­ran­ti­ja jam su­tei­kia­ma bei ar ji tik su­tei­kia­ma, ar ir vyk­do­ma, t. y. ar yra ser­vi­so pa­slau­gas tei­kian­tys meis­trai.

S. Ku­lie­šius pa­ta­ria, jog ruo­šian­tis pirk­ti dvi­ra­tį li­zin­gu, re­ko­men­duo­ja­ma jo kai­ną ly­gin­ti ne tik skir­tin­go­se par­duo­tu­vė­se, bet ir pa­si­do­mė­ti, ko­kias li­zin­go są­ly­gas siū­lo skir­tin­gos li­zin­go bend­ro­vės. „Kiek­vie­na­me pa­siū­ly­me yra nu­ro­dy­ta bend­ros var­to­ji­mo kre­di­to kai­nos me­ti­nė nor­ma, su­trum­pin­tai va­di­na­ma BVKKMN. Ji lei­džia ob­jek­ty­viai pa­ly­gin­ti skir­tin­gus pa­siū­ly­mus, ka­dan­gi šis ro­dik­lis api­ma ne tik pa­lū­ka­nas, bet ir vi­sas ki­tas su su­tar­ti­mi su­si­ju­sias iš­lai­das. Ma­žiau­sias BVKKMN pro­cen­tas par­odo, kur li­zin­go pa­slau­gos kai­na yra pa­trauk­liau­sia“, – pa­sa­ko­ja S. Ku­lie­šius.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Eu­ro­po­je, Azi­jo­je bei Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se at­omi­nes elek­tri­nes sta­tan­ti Ru­si­jos „Ro­sa­tom“ tam­pa geo­po­li­ti­nio spau­di­mo prie­mo­ne, lan­ky­da­ma­sis JAV par­eiš­kė ener­ge­ti­kos ministras Ro­kas Ma­siu­lis.
Lie­tu­vos vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­dien su­lau­kia tūks­tan­čių ban­dy­mų reng­ti ki­ber­ne­ti­nes at­akas, šim­tai jų ke­lia vi­du­ti­nę, o bent 5 proc. – rim­tą grės­mę, sa­ko Nacionalinio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo [...]
Krem­liui ar­ti­mi žmo­nės pro­ru­siš­kiems se­pa­ra­tis­tams Ry­tų Ukrai­no­je ak­ty­viai pa­ta­ri­nė­ja, kaip va­ry­ti „pro­pa­gan­dos kam­pa­ni­ją“ prieš Ki­je­vą ir Va­ka­rus, ket­vir­ta­die­nį pranešė Vo­kie­ti­jos ži­niask­lai­da.
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se trau­ki­niui įsi­rė­žus į Ho­bo­ke­no sto­tį Nau­ja­ja­me Džer­sy­je, pa­tvir­tin­ta vie­no žmo­gaus žū­tis, sa­kė Nau­jo­jo Džer­sio gubernatorius Chri­sas Chris­tie.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Vil­niu­je ket­vir­ta­die­nį pra­dė­jus šil­dy­mo se­zo­ną, ki­ti di­die­ji Lie­tu­vos mies­tai kol kas neketina šil­dy­ti na­mų.
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Ute­nos „Ju­ven­tus“ ko­man­da sa­vų sir­ga­lių aki­vaiz­do­je kur kas už­ti­krin­čiau su­sit­var­kė su Por­to „Por­to“ krep­ši­nin­kais ir žen­gė į pa­grin­di­nį FI­BA Čempionų ly­gos tur­ny­rą.
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami