Kokie automobilių gedimai atsiranda po žiemos

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-03-07 11:43
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-03-07 11:43
theglobeandmail.com nuotrauka
Bai­gian­tis žie­mai au­to­mo­bi­lių sa­vi­nin­kams at­si­ran­da prob­le­mų dėl įvai­rių jų au­to­mo­bi­lių ge­di­mų, ku­rie ne­to­li­mo­je at­ei­ty­je ga­li su­kel­ti ir la­bai di­de­lių prob­le­mų. To­dėl ne­ver­tė­tų ma­ny­ti, jog au­to­mo­bi­lį rei­kia ruo­šti tik ar­tė­jant žie­mai, tai rei­kė­tų da­ry­ti ir ar­tė­jant pa­va­sa­riui. Tad, ko­kie yra daž­niau­si au­to­mo­bi­lio ge­di­mai po žie­mos ir į ką ver­tė­tų at­kreip­ti dė­me­sį?

Važiuoklė

At­si­ra­dęs uže­sys, cy­pi­mas, barš­kė­ji­mas ar užuo­džia­mas tam ti­kras ne­ma­lo­nus kva­pas – tai pir­mie­ji va­žiuok­lės ge­di­mo simp­to­mai, at­si­ra­dę po žie­mos. Vai­ruo­to­jams į tai ver­tė­tų at­kreip­ti ypa­tin­gą sa­vo dė­me­sį, ka­dan­gi mi­nė­to­sios už­dels­tos prob­le­mos ga­li su­ga­din­ti ir ki­tas au­to­mo­bi­lio de­ta­les, to­kias kaip: vai­ro trau­kė, vai­ro trau­kės ant­ga­lis, šar­ny­rai ar ki­tos tam ti­kros va­žiuok­lės da­lys.

Pa­sak au­to­ser­vi­so TOP­TIS Vil­niu­je va­do­vo p. Ar­tū­ro Ma­čiū­no, va­žiuok­lės ge­di­mai at­si­ran­da dėl žie­mą pa­dau­gė­ju­sių duo­bių, le­do, ki­tų ne­ly­gu­mų ar dėl ant ke­lio esan­čios drus­kos. Dėl šių prie­žas­čių kur kas grei­čiau su­dy­la va­žiuok­lės da­lys.

„Vai­ruo­to­jams, no­rin­tiems iš­veng­ti šių ge­di­mų, į pir­mus įspė­ja­muo­sius au­to­mo­bi­lio siun­čia­mus si­ga­na­lus pa­tar­čiau žiū­rė­ti rim­tai ir į juos rea­guo­ti kuo grei­čiau. La­biau įgu­dę vai­ruo­to­jai tu­rė­tų jau anks­čiau su­pras­ti apie va­žiuok­lės ge­di­mus, pa­ju­tę pa­blo­gė­ju­sį au­to­mo­bi­lio ma­nev­rin­gu­mą len­kiant ar va­žiuo­jant po­sū­kiuo­se“, - tei­gė au­to­ser­vi­so TOP­TIS va­do­vas A.Ma­čiū­nas

Tvar­kin­ga au­to­mo­bi­lio va­žiuok­lė už­ti­kri­na au­to­mo­bi­lio sta­bi­lu­mą bei pa­di­di­na eis­mo da­ly­vių sau­gu­mą.

Duslintuvai

Vie­ni iš po­pu­lia­riau­sių au­to­mo­bi­lių re­mon­tų – dus­lin­tu­vo ge­di­mai ir jo kei­ti­mas.

„Be­ne pa­grin­di­nė dus­lin­tu­vo ge­di­mo prie­žas­tis – at­si­ra­du­sios rū­dys, ku­rios plo­ni­na dus­lin­tu­vą. Dėl šios prie­žas­ties at­si­ran­da įvai­rių sky­lių. Prie vi­so to pri­si­de­da žie­mos šal­čiai, kuo­met ant ke­lių yra bars­to­ma drus­ka su smė­liu ar pra­si­dė­ju­si ak­ty­ves­nė žie­mos ko­ro­zi­ja“, - pa­sa­ko­jo p. A. Ma­čiū­nas.

Jū­sų au­to­mo­bi­liui dus­lin­tu­vo re­mon­to ga­li pri­reik­ti ir ta­da, kai va­ži­nė­ja­te ga­nė­ti­nai trum­pais at­stu­mais.

Pa­sak A. Ma­čiū­no, taip su­si­da­ro tam ti­kras kon­den­sa­tas, ku­ris per trum­pą lai­ko tar­pą ne­spė­ja iš­džiū­ti. Dėl šios prie­žas­tys at­si­ran­da vis dau­giau rū­džių.

Amortizatoriai

Pa­ste­bė­ta, kad bai­gian­tis žie­mai vis daž­niau at­si­ran­da klien­tų, no­rin­čių su­tvar­ky­ti sa­vo au­to­mo­bi­lio amor­ti­za­to­rius.

„Va­žiuo­jant pra­stais ke­liais ar di­des­niu grei­čiau amor­ti­za­to­riuo­se esan­tis te­pa­las pra­de­da pu­to­ti, to­dėl pra­stė­ja vi­sas jo at­lie­ka­mas dar­bas. Dėl šios prie­žas­ties ra­tų su­ki­bi­mas su ke­liu vis blo­gė­ja ir ne­bė­ra už­ti­kri­na­mas va­žia­vi­mo kom­for­tas“, - tei­gė Vil­niaus au­to­ser­vi­so TOP­TIS va­do­vas p. A.Mačiūnas

Į tai šios sri­ties eks­per­tas au­to­mo­bi­lio vai­ruo­to­jams pa­ta­ria at­kreip­ti ypa­tin­gą dė­me­sį. Bū­tent žie­mos se­zo­nu te­pa­lai dar la­biau su­tirš­tė­ja, ap­sun­kin­da­mi amor­ti­za­to­riau dar­bą. Be to, jei­gu au­to­mo­bi­ly­je yra pra­sta ap­sau­ga į amor­ti­za­to­rių ga­li pa­tek­ti van­duo, ku­ris vė­liau tam­pa le­du.

„Su­ge­dę amor­ti­za­to­riai ga­li pra­ras­ti val­dy­mą ke­ly­je, to­dėl ne­spė­jus su­val­dy­ti au­to­mo­bi­lio ga­li įvyk­ti au­toį­vy­kis“, - įspė­jo A.Mačiūnas

Šarnyrai

Pa­sak eks­per­tų, au­to­mo­bi­lio šar­ny­rų prob­le­mos at­si­ran­da ne tik dėl duo­bė­tų ke­lių, bet ir dėl žie­mos šal­čių, ku­rie trum­pi­na jų dar­bo lai­ką.

„Vie­na es­mi­nių ir pa­grin­di­nių šar­ny­rų ge­di­mo prie­žas­čių – po žie­mos su­pras­tė­ju­si ke­lio dan­ga ir at­si­ra­du­sios duo­bės. Daž­niau­siai drus­kos ir ki­ti ne­šva­ru­mai pa­ten­ka po ap­sau­gi­nė­mis gu­me­lė­mis į šar­ny­ri­nius su­jun­gi­mus, dėl ko jie ir su­dy­la. Ta­da at­si­ran­da lais­vu­mas ir pra­de­da kli­bė­ti šar­ny­rai, vai­ro trau­kės ant­ga­liai ar sta­bi­li­za­to­riaus trau­kės“, - sa­kė A.Ma­čiū­nas.

Vis la­biau kli­ban­tis šar­ny­ras sklei­džia ir tam ti­krą gar­są, ku­rį kie­vie­nas vai­ruo­to­jas ga­li iš­girs­ti va­žiuo­da­mas per ne­ly­gu­mus ar duo­bes.

Šar­ny­rų ge­di­mas pa­di­di­na ti­ki­my­bę, jog ir ki­tos au­to­mo­bi­lio de­ta­lės dė­vi­si kur kas grei­čiau.

Reik­tų įsi­dė­mė­ti, jog stip­riai kli­ban­tis šar­ny­ras ga­li iš­si­ner­ti ir at­pa­lai­duo­ti au­to­mo­bi­lio ra­tą. Dėl šios prie­žas­ties ga­li­ma tu­rė­ti la­bai rim­tų pa­vo­jų ke­ly­je.

Stabdžiai

Stab­džiai, esan­tys au­to­mo­bi­ly­je yra taip pat vie­ni iš svar­biau­sių sau­gu­mo ele­men­tų.

„Stab­džių skys­tis po ke­lių me­tų pra­ran­da sa­vo ko­ky­bę, to­dėl van­dens kie­kis skys­ty­je pa­sie­kia ri­bą. Dėl šios prie­žas­ties ga­li už­vir­ti skys­tis, o tai ma­ži­na stab­džių efek­ty­vu­mą bei il­gi­na stab­dy­mo ke­lią“, - tei­gė A.Ma­čiū­nas.

Anot au­to­ser­vi­so TOP­TIS va­do­vo, yra įvai­rių stab­džių ge­di­mo sig­na­lų. Kaip vie­nus iš pa­grin­di­nių įvar­di­ja cy­pi­mą, vib­ra­ci­ją bei tam ti­krą stab­džių sklei­džia­mą triukš­mą.

„Pa­si­bai­gus žie­mai ver­tė­tų pa­ti­krin­ti stab­džius, jų vamz­de­lius, dis­kus ir ar nė­ra stab­džių skys­čio nuo­te­kų. Vis­gi, jei­gu ne­vei­kia pa­grin­di­nis stab­dys, to­liau va­žiuo­ti drau­džia­ma“, - įspė­jo A.Ma­čiū­nas.

Tad lai­ku pa­ti­kri­nę sa­vo au­to­mo­bi­lį ir su­tvar­kę esa­mus ge­di­mus ga­lė­si­te ne tik iš­veng­ti pa­pil­do­mų rū­pes­čių, bet taip kar­tu už­ti­krin­si­te sau­gu­mą sau ir sa­vo ar­ti­mie­siems.

Par­en­gė Eve­li­na TAMULAITIENĖ

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Is­lan­di­ja pir­ma­die­nį pa­sis­kun­dė, kad Ru­si­jos oro pa­jė­gų bom­bo­ne­šiai skrai­do per­ne­lyg ar­ti ci­vi­li­nių lai­ne­rių, o nau­jau­sias in­ci­den­tas įvy­ko per vie­ną reisą iš Reik­ja­vi­ko.
Vo­kie­ti­jos ry­ti­nia­me Dres­de­no mies­te du spro­gi­mai drioks­te­lė­jo prie vie­nos me­če­tės ir tarp­tau­ti­nio kong­re­sų cen­tro, bet žmo­nės per šiuos iš­puo­lius ne­nu­ken­tė­jo, antradienį pra­ne­šė po­li­ci­ja.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Pra­ėju­sią sa­vai­tę Lie­tu­vo­je smar­kiai iš­au­go ser­ga­mu­mas ūmio­mis vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ci­jo­mis, an­tra­die­nį pa­skel­bė Už­kre­čia­mų­jų li­gų ir AIDS cen­tras (ULAC).
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami