Kokios automobilių dalys labiausiai vilioja ilgapirščius

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-06-28 13:05
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-06-28 13:05
Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Au­to­mo­bi­lių sa­vi­nin­kai Lie­tu­vo­je vis dar ne­ga­li jaus­tis sau­giai nak­tį pa­lik­da­mi sa­vo au­to­mo­bi­lius sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­se ar po­že­mi­niuo­se ga­ra­žuo­se.

Drau­di­kų tei­gi­mu, net ir die­nos me­tu gat­vė­se, ge­rai ma­to­mo­se vie­to­se pa­sta­ty­ti au­to­mo­bi­liai daž­nai tam­pa il­ga­pirš­čių tai­ki­niu, o sa­vi­nin­kams ten­ka skai­čiuo­ti nuo­sto­lius dėl pa­vog­tų de­ta­lių ir jas iš­imi­nė­jant ap­ga­din­tos nuo­sa­vy­bės, tei­gia­ma bend­ro­vės „ER­GO In­su­ran­ce“ pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai.

Bend­ro­vės „ER­GO In­su­ran­ce“ Lie­tu­vo­je Trans­por­to prie­mo­nių ža­lų ad­mi­nis­tra­vi­mo sky­riaus va­do­vo Rai­mon­do Bie­liaus­ko tei­gi­mu, per šiuos me­tus už­re­gis­truo­ti jau 260 au­to­mo­bi­lių de­ta­lių va­gys­čių at­ve­jai, dėl ku­rių gy­ven­to­jams jau iš­mo­kė­ta ir dar bus at­ly­gin­ta nuo­sto­lių už dau­giau kaip 170 tūkst. eu­rų.

Di­džiau­sia au­to­mo­bi­liui il­ga­pirš­čių pa­da­ry­ta ža­la šie­met sie­kė be­veik 9,5 tūkst. eu­rų. Tuo at­ve­ju iš au­to­mo­bi­lio bu­vo iš­mon­tuo­tas vai­ras, val­dy­mo sky­de­lis ir veid­ro­dė­lių stik­lai. Per­nai di­džiau­sia drau­di­mo kom­pen­sa­ci­ja už pa­vog­tas au­to­mo­bi­lio oro pa­gal­ves, vai­rą ir prie­ki­nius ži­bin­tus sie­kė net 16,5 tūkst. eu­rų.

R. Bie­liaus­kas pa­ste­bi, kad nu­si­kal­tė­lių pri­ori­te­tai, kal­bant apie jų sie­kia­mą gro­bį, šiek tiek kei­čia­si, o vie­nu daž­niau­siai va­gia­mų įtai­sų tam­pa au­to­mo­bi­li­nė na­vi­ga­ci­jos įran­ga.

„Na­vi­ga­ci­jos įran­ga jau ne­bė­ra pra­ban­gos pre­kė, ją au­to­mo­bi­liuo­se įsi­ren­gia vis dau­giau vai­ruo­to­jų, o to­kių prie­tai­sų pa­klau­sa yra ga­na di­de­lė, va­gys pa­kan­ka­mai ne­sun­kiai ga­li to­kį gro­bį rea­li­zuo­ti. Vi­sa tai le­mia au­gan­tį na­vi­ga­ci­jos įran­gos po­pu­lia­ru­mą tarp va­gių“, – sa­ko R. Bie­liaus­kas.

Anot jo, be na­vi­ga­ci­jos įran­gos va­gys­čių šie­met taip pat pa­si­tai­kė ir ki­tų ga­na ti­pi­nių at­ve­jų, kai iš au­to­mo­bi­lių pa­va­gia­ma mul­ti­me­di­jos įran­ga, veid­ro­dė­liai ar jų stik­lai, ra­tų gaub­tai ir pa­tys ra­tai, ži­bin­tai, fir­mi­niai ženk­liu­kai, ka­ta­li­za­to­riai, taip pat trans­por­to prie­mo­nės vals­ty­bi­niai nu­me­riai bei oro pa­gal­vės. Daž­niau­siai nuo va­gių nu­ken­čia „BMW“ ir „Au­di“ mar­kių au­to­mo­bi­liai.

„Pas­te­bi­me, kad šiuo me­tu kiek ma­žiau va­gia­mos au­to­mo­bi­lių ap­dai­los de­ta­lės, o ka­ta­li­za­to­rių ir bran­gių au­to­mo­bi­lių ži­bin­tų va­gys­čių at­ve­jai pa­si­reiš­kia sa­vo­tiš­ko­mis ban­go­mis. Pa­sku­ti­nė jų bu­vo aiš­kiai jun­ta­ma prieš po­ra mė­ne­sių, kai su­lau­kė­me ti­krai daug krei­pi­mų­si dėl iš­mon­tuo­tų ži­bin­tų – daž­niau­siai prie­ki­nių. Da­bar tiek ka­ta­li­za­to­rių, tiek ži­bin­tų va­gys­čių ban­ga gal­būt kiek at­slū­gu­si, ta­čiau bran­ges­nių au­to­mo­bi­lių sa­vi­nin­kai vis tiek tu­rė­tų iš­lik­ti bud­rūs“, – sa­ko R. Bie­liaus­kas.

Drau­di­mo eks­per­to tei­gi­mu, to­kių au­to­mo­bi­lio de­ta­lių kaip ži­bin­tai va­gys­tės šei­mi­nin­kams daž­niau­siai bran­giai at­siei­na ne tik dėl pa­vog­tų de­ta­lių ver­tės, bet ir to­dėl, kad steng­da­mie­si žai­biš­kai jas iš­mon­tuo­ti il­ga­pirš­čiai au­to­mo­bi­lio ne­sau­go ir daž­nai stip­riai ap­ga­di­na jo kė­bu­lą, įvai­rias de­ta­les. Daž­nai pro­fe­sio­na­lūs va­gys, pa­sak R. Bie­liaus­ko, tu­ri so­fis­ti­kuo­tą tech­ni­nę įran­gą, lei­džian­čią ne­šva­rų dar­bą at­lik­ti ne­pas­te­bi­mai ir grei­tai, ta­čiau ne­re­tai sa­vo gro­bį ban­do iš­lup­ti ar iš­pjau­ti ir pa­čiu pri­mi­ty­viau­sių bū­du, taip pri­da­ry­da­mi ge­ro­kai dau­giau nuo­sto­lių nei kai­nuo­ja pa­vog­ta de­ta­lė. Pa­vyz­džiui, vog­da­mi veid­ro­dė­lių stik­lus nu­si­kal­tė­liai daž­nai nu­ker­pa jų pa­šil­dy­mo lai­dą, to­dėl sa­vi­nin­kams ten­ka keis­ti bran­giai kai­nuo­jan­čias lai­dų py­nes.

„Es­mi­nis da­ly­kas, ku­rį tu­rė­tų at­si­min­ti trans­por­to prie­mo­nių sa­vi­nin­kai – tai, jog vi­suo­met nu­ken­tė­jus nuo va­gių bū­ti­na ne­del­siant apie nu­si­kal­ti­mą in­for­muo­ti po­li­ci­ją. Mū­sų pra­kti­ko­je daž­nai pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai Kas­ko drau­di­mu trans­por­to prie­mo­nes apd­rau­dę vai­ruo­to­jai nu­ken­tė­ję nuo va­gių pir­miau­siai grįž­ta na­mo, ap­žiū­ri­nė­ja au­to­mo­bi­lį pa­tys, skam­bi­na drau­di­mo bend­ro­vei. Vis tik pa­ste­bė­jus, kad prie au­to­mo­bi­lio pa­si­dar­ba­vo va­gys, pir­miau­siai te­le­fo­ne tu­rė­tų bū­ti ren­ka­mas nu­me­ris 112“, – pa­brė­žia R. Bie­liaus­kas.

Pa­sak drau­di­mo eks­per­to, apie va­gys­tę bū­ti­na pra­neš­ti po­li­ci­jai, nes prieš­in­gu at­ve­ju drau­di­mo bend­ro­vė ne­tu­ri ga­li­my­bės iš­mo­kė­ti drau­di­mo iš­mo­kos net, jei au­to­mo­bi­lis apd­raus­tas Kas­ko drau­di­mu.

„At­vi­ro­se sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­se ar gat­vė­je pa­lik­tiems au­to­mo­bi­liams grės­mę ke­lia ne tik il­ga­pirš­čiai, bet ir chu­li­ga­nai. Ne­se­niai fik­sa­vo­me at­ve­jį, kai sos­ti­nės cen­tre vie­no­je sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je pa­lik­to au­to­mo­bi­lio sto­gą stip­riai ap­ga­di­no sa­vo ener­gi­ją ant jo šo­ki­nė­da­mi iš­lie­ti nu­spren­dę as­me­nys. Šiuo at­ve­ju au­to­mo­bi­liui bu­vo pa­da­ry­ta 2,5 tūkst. eu­rų ža­la“, – sa­ko R. Bie­liaus­kas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Baž­ny­ti­nio pa­vel­do mu­zie­jus (BPM) aiš­ki­na­si ga­li­my­bes į mū­sų ša­lį at­vež­ti eks­po­nuo­ti ypa­tin­gą re­lik­vi­ją – Lie­tu­vos glo­bė­jo šv. Ka­zi­mie­ro re­lik­vi­jo­rių, sau­go­mą Flo­ren­ci­jo­je, šv. Lau­ry­no [...]
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Ke­tu­ris mė­ne­sius po Lie­tu­vos re­gio­nus ke­lia­vęs „Ki­no pa­va­sa­rio“ edu­ka­ci­nis pro­jek­tas „Ki­no ka­ra­va­nas“ bai­gi­nė­ja šių me­tų marš­ru­tą. Li­ko du mies­tai, trys sean­sai. Rug­sė­jo 28 die­ną Tel­šiuo­se [...]
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Tik šie­met baig­tas sta­ty­ti, prieš be­veik mė­ne­sį dėl slen­kan­čių šlai­tų pla­čiai ap­ta­ri­nė­tas aukš­čiau­sias ša­ly­je pės­čių­jų ir dvi­ra­ti­nin­kų til­tas Aly­tu­je ta­po naujų dis­ku­si­jų ob­jek­tu [...]
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami