Kokybiškas ploviklis – geriau matyti kelias

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-01-14 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-01-14 06:00
Kokybiški skysčiai ne tik geriau nuplauna stiklus, bet ir neteršia pačios plovimo sistemos. LŽ archyvo nuotrauka
Pirk­da­mi au­to­mo­bi­lio stik­lų plo­vik­lį daž­niau­siai įver­ti­na­me tik jo kai­ną už li­trą ir tai, iki ko­kios tem­pe­ra­tū­ros pa­si­rink­ta­sis skys­tis ne­už­šals. Ta­čiau ar sėk­min­gai pa­vyks nu­va­ly­ti žie­mą snie­go ir pur­vo mi­ši­niu gau­siai apd­rabs­to­mus stik­lus, pri­klau­so ir nuo to, ko­kios me­džia­gos plo­vik­liui yra nau­do­ja­mos bei ko­kiais prie­dais šis pa­to­bu­lin­tas.

Pa­gal me­džia­gas, iš ku­rių su­mai­šy­ti lan­gų plo­vi­mo skys­čiai, juos rei­kė­tų skirs­ty­ti į ke­tu­rias rū­šis: eta­no­lio, eta­no­lio ir me­ta­no­lio, me­ta­no­lio bei aukš­tu­ti­nių al­ko­ho­lio frak­ci­jų. Eta­no­lio pa­grin­du pa­ga­min­ti skys­čiai yra pa­tys bran­giau­si. O eta­no­lio ir me­ta­no­lio mi­ši­niai yra be­ne po­pu­lia­riau­sia ga­my­bi­nė me­džia­ga, mat toks mi­ši­nys ne tik pi­ges­nis, bet ir yra at­spa­res­nis šal­čiui.

Ke­tu­rios rūšys

Vien tik me­ta­no­lio pa­grin­du pa­ga­min­ti skys­čiai yra vi­siš­kai bek­va­piai, ta­čiau toks skys­tis yra nau­do­ja­mas tik spe­ci­fi­nėms už­duo­tims, mat yra la­bai nuo­din­gas. Iš aukš­tu­ti­nių al­ko­ho­lio frak­ci­jų pa­ga­min­ti skys­čiai pa­si­žy­mi ai­triu kva­pu ir šiais lai­kais ci­vi­li­zuo­ti vai­ruo­to­jai jų be­veik ne­be­si­ren­ka. Jų ga­my­bai nau­do­ja­mos iš­dis­ti­lia­vus al­ko­ho­lį li­ku­sios pa­čios pi­giau­sios at­lie­kos, ku­rių smar­vės ne­už­mu­ša net ir kvap­nūs prie­dai.

Ne ma­žiau svar­bios nei pa­grin­di­niai ga­my­bos ing­re­dien­tai yra ir plo­vik­liuo­se nau­do­ja­mos pa­gal­bi­nės da­lys. Vai­ruo­da­mi per snie­gą ar lie­tų pa­ste­bi­me, kad prie­ki­nis stik­las perb­rau­kus va­ly­tu­vams tam­pa dė­mė­tas.

„Taip at­si­tin­ka dėl to, kad lie­taus van­duo ne­spė­ja grei­tai su­drė­kin­ti stik­lo pa­vir­šiaus. Ko­ky­biš­kų plo­vik­lių su­dė­ty­je yra spe­cia­lių me­džia­gų, ku­rios pa­de­da grei­tai su­drė­kin­ti stik­lo pa­vir­šių ir su­ma­žin­ti ter­ša­lų įtem­pi­mą, to­dėl ter­ša­lai prie stik­lo ne­pri­kim­ba ir leng­vai nu­plau­na­mi“, - sa­ko au­to­mo­bi­lių prie­žiū­ros prie­mo­nė­mis pre­kiau­jan­čio sa­lo­no va­dy­bi­nin­kas Ro­kas Juo­dvir­šis.

Ne­skir­tas le­dui tirpdyti

Ap­ša­lu­sius lan­gus daž­nas vai­ruo­to­jas pri­tin­gi gremž­ti ir, jei šerkš­no sluoks­nis plo­nes­nis, ban­do jį ati­tir­pin­ti plo­vik­liu. Taip ne tik švais­to­mas plo­vik­lis, ku­ris yra skir­tas lan­gams plau­ti, o ne le­dui tir­pin­ti (tam yra ki­tos spe­cia­lios prie­mo­nės), bet ir ga­di­na­mi va­ly­tu­vai. Su­ša­lu­sios jų gu­me­lės pa­žei­džia­mos, ir toks va­ly­tu­vas ne­be­ga­li ko­ky­biš­kai nu­va­ly­ti stik­lo.

„Jei no­ri­te iš­veng­ti dė­mių ant stik­lo ir pra­sto ma­to­mu­mo, pa­tar­čiau veng­ti žie­mi­nių plo­vik­lių su gli­ko­liais, ku­rie daž­niau­siai yra nau­do­ja­mi pi­gių skys­čių ga­my­bai. Gli­ko­liai pa­lie­ka rie­ba­li­nę plė­ve­lę. Su kiek­vie­nu purkš­te­lė­ji­mu gli­ko­lio ant stik­lo kau­pia­si vis dau­giau ir ma­to­mu­mas to­ly­giai pra­stė­ja. Gli­ko­lis taip pat spar­čiai ėda net ir bran­ges­nių va­ly­tu­vų gu­me­les, da­žy­tus pa­vir­šius, už­ter­šia plau­na­mų au­to­mo­bi­lių ži­bin­tų stik­lus. Ko­ky­biš­kuo­se plo­vik­liuo­se vie­toj gli­ko­lio yra nau­do­ja­mi gli­ce­ri­no tu­rin­tys prie­dai, ku­rie su­minkš­ti­na va­ly­tu­vų gu­me­les ir lei­džia ko­ky­biš­kai nu­šluo­ti pur­vą bei drėg­mę nuo stik­lo“, - aiš­ki­no R. Juo­dvir­šis.

Žie­mi­nio plo­vi­mo skys­čiai daž­niau­siai bū­na il­gai ga­lio­jan­tys, nes jų su­dė­ty­je esan­tis al­ko­ho­lis pui­kiai vei­kia kaip kon­ser­van­tas. Už­rūg­ti ga­li ne­bent pra­stai su­mai­šy­ti va­sa­ri­niai skys­čiai, ku­riuo­se ma­žiau al­ko­ho­lio, žie­mi­niams tai ti­krai ne­gre­sia.

Plo­vik­lio spal­va, pa­sak R. Juo­dvir­šio, taip pat nie­ko ne­reiš­kia. Svar­biau at­kreip­ti dė­me­sį, ar plo­vik­ly­je nė­ra nuo­sė­dų. Tai ne­sun­ku pa­ti­krin­ti, ap­ver­tus plo­vik­lio ta­rą – nuo­sė­dos bus su­si­kau­pu­sios ant dug­no. Jei jų yra, va­di­na­si plo­vik­lio ga­my­bai bu­vo nau­do­ja­mas ne­fil­truo­tas van­duo iš čiau­po. Il­giau nau­do­jant to­kį ne­ko­ky­biš­ką skys­tį, už­si­kimš ir pa­ti au­to­mo­bi­lio plo­vi­mo sis­te­ma.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Sa­vait­ga­lį, rug­sė­jo 24–25 d., aukš­čiau­sią rei­tin­gą tu­rin­tys Lie­tu­vos gol­fo žai­dė­jai su­si­run­gė dėl ge­riau­sio­jo var­do. Po Drus­ki­nin­kų Vil­kės gol­fo klu­bo aikš­ty­ne vy­ku­sio Lietuvos gol­fo tu­ro [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami