Komercinio transporto sąstingio ženklai – iš Latvijos

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2016-08-03 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2016-08-03 06:00
Gamintojų vidutinei klasei priskiriami sunkvežimiai tampa vis mažiau paklausūs.   "Lietuvos žinių" archyvo nuotrauka
Dau­gu­mą šių me­tų mė­ne­sių ge­riau­sius nau­jo su­nkio­jo ko­mer­ci­nio trans­por­to rin­kos au­gi­mo re­zul­ta­tus fik­sa­vu­si Lie­tu­va bir­že­lio mė­ne­sį stab­te­lė­jo ir tarp Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) vals­ty­bių užė­mė 17 vie­tą. Bet kol kas tai ne­su­truk­dė mū­sų ša­liai ir to­liau bū­ti di­na­miš­kiau­sia 2016 me­tų Bend­ri­jos rin­ka.

Nau­jau­sios Eu­ro­pos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų aso­cia­ci­jos (ACEA) duo­me­ni­mis, bir­že­lį Lie­tu­vo­je re­gis­truo­ta 619 nau­jų su­nkių­jų ko­mer­ci­nių trans­por­to prie­mo­nių, ar­ba 14,4 proc. dau­giau nei tą pa­tį 2015-ųjų mė­ne­sį. Ne­pai­sant kuk­les­nio nei įpras­tai šiais me­tais mū­sų ša­lies re­zul­ta­to, per še­šis mė­ne­sius (nuo sau­sio iki bir­že­lio 30 die­nos im­ti­nai) Lie­tu­va vis tiek bu­vo di­na­miš­kiau­sia ES rin­ka iš 27 jos na­rių (be Mal­tos), apie ku­rias duo­me­nis skel­bia ACEA. Anot jos at­as­kai­tos, sau­sį-bir­že­lį Lie­tu­vos ju­ri­di­niai ir fi­zi­niais as­me­nys iš vi­so re­gis­tra­vo 4751 su­nkų­jį ko­mer­ci­nį au­to­mo­bi­lį, ar­ba 66,2 proc. dau­giau nei tuo pa­čiu pra­ėju­sių me­tų lai­ko­tar­piu (2859). Prie su­nkio­jo ko­mer­ci­nio trans­por­to pri­ski­ria­mi: 1) leng­ves­nės nei 3,5 to­nos ko­mer­ci­nės trans­por­to prie­mo­nės, iš­sky­rus N1 kla­sės ma­ši­nas; 2) dau­giau nei 3,5 to­nos sve­rian­čios trans­por­to prie­mo­nės; 3) au­to­bu­sai ir ki­tas su­nku­sis spe­cia­lu­sis trans­por­tas; 4) 16 to­nų ir dau­giau sve­rian­tys su­nkve­ži­miai.

Ne­ri­mo sig­na­lai – iš Latvijos

Vi­siš­kai prieš­in­ga mū­sų kai­my­nų lat­vių pa­dė­tis. Nau­jo su­nkio­jo ko­mer­ci­nio trans­por­to rin­ka Lat­vi­jo­je pa­ty­rė di­džiau­sią nuo­smu­kį ES ne tik bir­že­lį, bet ir skai­čiuo­jant še­šių mė­ne­sių re­zul­ta­tus. ACEA duo­me­ni­mis, pra­ėju­sį mė­ne­sį Lat­vi­jos fi­zi­niai ir ju­ri­di­niai as­me­nys re­gis­tra­vo 298 nau­jus su­nkiuo­sius ko­mer­ci­nius au­to­mo­bi­lius, ar­ba 15,6 proc. ma­žiau ne­gu 2015 me­tų bir­že­lį. Sau­sio-lie­pos mė­ne­sių Lat­vi­jos rin­kos kri­ti­mas, pa­ly­gin­ti su tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu per­nai, su­da­rė 11,5 pro­cen­to. Ar ga­li bū­ti, kad ne­tru­kus pa­na­šus sąs­tin­gis lau­kia ir Lie­tu­vos?

Ga­min­to­jo „I­ve­co“ at­sto­vy­bės Bal­ti­jos ša­lims va­do­vas Er­nes­tas Ja­ku­bo­nis „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė, kad di­džiau­sias su­krė­ti­mas Bal­ti­jos ša­lių ir aps­kri­tai ES ko­mer­ci­nio trans­por­to rin­ką bu­vo iš­ti­kęs per pa­sau­lio eko­no­mi­kos kri­zę 2008–2012 me­tais. Ta­čiau vers­li­nin­kas ti­ki­no ne­ma­tąs šiuo me­tu prie­lai­dų, kad kas nors pa­na­šaus pa­si­kar­to­tų ir 2016-ai­siais.

„Šian­dien nė­ra jo­kių sig­na­lų, ku­rie ro­dy­tų, kad ko­mer­ci­nio trans­por­to rin­ka ga­li smuk­ti. Sig­na­lus ne­blo­gai at­pa­žįs­tu, nes te­ko juos ma­ty­ti 2008 me­tais. Tuo­met nuo­smu­kis pra­si­dė­jo Es­ti­jo­je, po dvie­jų ar tri­jų mė­ne­sių par­da­vi­mo kri­ti­mas at­si­ri­to iki Lat­vi­jos, dar vė­liau – iki Lie­tu­vos, kol ga­liau­siai nu­vil­ni­jo į Eu­ro­pos pie­tus. Kri­zė pir­mo­ji bai­gė­si ir­gi Es­ti­jo­je, o vė­liau ta pa­ti ge­ro­ji ban­ga pa­laips­niui apė­mė ir ki­tas vals­ty­bes. Es­ti­jos rin­ka yra uni­ka­li tuo, kad ji yra la­bai ma­ža ir di­na­miš­ka, jo­je ge­rai ma­ty­ti men­kiau­si po­ky­čiai. Ta­čiau 2016-ai­siais nė­ra nė men­kiau­sių po­ky­čių, ku­rie sig­na­li­zuo­tų ar­tė­jant nau­ją sąs­tin­gį“, – kal­bė­jo E. Ja­ku­bo­nis.

Nuo­smu­kį le­mia Lat­vi­jos specifika

Jo nuo­mo­ne, pa­sta­ruo­ju lai­ku ma­to­ma ko­mer­ci­nio trans­por­to re­ce­si­ja Lat­vi­jo­je yra lai­ki­nas da­ly­kas, ji la­bai su­si­ju­si su šios ša­lies spe­ci­fi­ka. „Lat­viai fik­suo­ja vi­so su­nkio­jo ko­mer­ci­nio trans­por­to rin­kos nuo­smu­kį tik dėl to, kad pas juos smar­kiai smu­ko vie­nos jos da­lies – vi­du­ti­nės kla­sės ko­mer­ci­nių ma­ši­nų – par­da­vi­mas“, – sa­kė „I­ve­co“ at­sto­vy­bės Bal­ti­jos ša­lims va­do­vas.

Pa­si­ro­do, ko­mer­ci­nių trans­por­to prie­mo­nių ga­min­to­jai ir par­da­vė­jai ko­mer­ci­nius au­to­mo­bi­lius į kla­ses skirs­to kiek ki­taip nei ACEA. Prie leng­vų­jų ko­mer­ci­nių ma­ši­nų ga­min­to­jų ir par­da­vė­jų pri­ski­ria­mos iki 6 (ar­ba 7,2) to­nų trans­por­to prie­mo­nės, prie su­nkių­jų – dau­giau kaip 16 to­nų svo­rio ko­mer­ci­niai au­to­mo­bi­liai, o prie vi­du­ti­nių – nuo 6 (7,2) iki 16 to­nų sve­rian­čios ko­mer­ci­nės ma­ši­nos. Pa­sak E. Ja­ku­bo­nio, Lat­vi­jo­je ir aps­kri­tai ES pa­sta­ruo­ju me­tu vi­du­ti­nių ko­mer­ci­nių au­to­mo­bi­lių pa­klau­sa pa­leng­va ma­žė­ja. „Be­veik vi­sas kai­my­nų lat­vių eko­no­mi­nis gy­ve­ni­mas su­ka­si sos­ti­nė­je Ry­go­je. Dėl to vi­du­ti­nių ko­mer­ci­nių au­to­mo­bi­lių pa­klau­sa šio­je ša­ly­je menks­ta, nes vi­du­ti­nės kla­sės ko­mer­ci­nės ma­ši­nos dau­giau nau­do­ja­mos kro­vi­niams tarp mies­tų pri­sta­ty­ti, o mies­te už­ten­ka ir leng­vo (N1 kla­sės – aut.) pre­kes iš­ve­žio­jan­čio leng­vo­jo ko­mer­ci­nio trans­por­to“, – pa­žy­mė­jo „Lie­tu­vos ži­nių“ pa­šne­ko­vas.

ACEA pra­ėju­sį mė­ne­sį Lat­vi­jo­je fik­sa­vo 3 iš 4 su­nkio­jo trans­por­to au­to­mo­bi­lių kla­sių rin­kos au­gi­mą. Pa­ly­gin­ti su 2015 me­tų lie­pa, šie­met tą pa­tį mė­ne­sį kai­my­nai re­gis­tra­vo 9 proc. dau­giau nei 3,5 to­nos sve­rian­čių su­nkių­jų ko­mer­ci­nių ma­ši­nų, 22,2 proc. au­to­bu­sų, 13,1 proc. su­nkve­ži­mių. O dau­giau­sia – 30,6 proc. – smu­ko ma­žes­nio nei 3,5 to­nos svo­rio ko­mer­ci­nių au­to­mo­bi­lių re­gis­tra­vi­mas, jis pra­ėju­sį mė­ne­sį su­da­rė net 51,6 proc. (bu­vo re­gis­truo­ta 154 iki 3,5 to­nos svo­rio ma­ši­nos iš 298) vi­so Lat­vi­jos su­nkio­jo ko­mer­ci­nio trans­por­to. Tai lė­mė ir bend­rą di­de­lį lie­pos mė­ne­sio rin­kos nuo­smu­kį.

Prie kles­tė­ji­mo pri­si­de­da pa­bė­gė­liai?

Aps­kri­tai vi­sai ES nau­jo su­nkio­jo ko­mer­ci­nio trans­por­to rin­kai pir­mie­ji še­ši 2016 me­tų mė­ne­siai bu­vo pui­kūs. Anot ACEA at­as­kai­tos, 2016 me­tų sau­sį-bir­že­lį Bend­ri­jo­je bu­vo re­gis­truo­ta 1 170 263 nau­ji su­nkie­ji ko­mer­ci­niai au­to­mo­bi­liai, ar­ba 13,5 proc. dau­giau nei per tą pa­tį lai­ko­tar­pį per­nai (1 170 263). Bir­že­lį au­gi­mas, pa­ly­gin­ti su tuo pa­čiu 2015 me­tų mė­ne­siu, maž­daug ati­ti­ko me­tų vi­dur­kį ir su­da­rė 15,3 pro­cen­to.

Pra­ėju­sį mė­ne­sį spar­čiau­siai rin­ka plė­tė­si ES Ry­tų Eu­ro­pos vals­ty­bė­se ir, par­adok­sas, to­se Bend­ri­jos na­rė­se, ku­rių ūkiai vis dar ne­at­si­ga­vo po 2008–2012 me­tų eko­no­mi­kos kri­zės. Bend­ri­jos na­rė­se Ry­tų Eu­ro­po­je ko­mer­ci­nio trans­por­to rin­kos kles­tė­ji­mas yra glau­džiai su­si­jęs su itin spar­čia šių ša­lių eko­no­mi­kos plė­tra, o Pie­tų Eu­ro­po­je jis ga­li bū­ti su­si­jęs su vi­siš­kai ne­ti­kė­tais da­ly­kais, pa­vyz­džiui, pa­bė­gė­liais, dėl to pri­rei­kia ir vis dau­giau trans­por­to.

De­šim­tu­kas ES ša­lių, ku­rio­se fik­suo­tas spar­čiau­sias su­nkio­jo ko­mer­ci­nio trans­por­to re­gis­tra­vi­mo au­gi­mas 2016 m. I-VI mėn.

VietaŠalisRe­gis­truo­ta TP* (vnt.)Po­ky­tis (proc.)**
1.Lietuva4751 (2859)***+ 66,2
2.Kipras965 (643)+ 48,5
3.Slovėnija6277 (4600)+ 36,5
4.Rumunija11 163 (8322)+ 34,1
5.Italija94 727 (72 396)+ 30,8
6.Vengrija20 195 (15 917)+ 26,9
7.Olandija49 654 (40 015)+ 24,9
8.Kroatija4960 (4049)+ 22,5
9.Luksemburgas3100 (2561)+ 21
10.Lenkija19 125 (16 215)+ 17,9
…13.Estija2676 (2376)+ 12,6
…27.Latvija1812 (2048)– 11,5

* TP – trans­por­to priemonės

** Pa­ly­gin­ti su 2015 m. I-VI mėn.

*** 2015 m. I-VI mėn. re­gis­tra­vi­mo rezultatas

Šal­ti­nis: ACEA

De­šim­tu­kas ES ša­lių, ku­rio­se fik­suo­tas spar­čiau­sias su­nkio­jo ko­mer­ci­nio trans­por­to re­gis­tra­vi­mo au­gi­mas 2016 m. VI mėn.

VietaŠalisRe­gis­truo­ta TP* (vnt.)Po­ky­tis (proc.)**
1.Kipras277 (139)***+ 99,3
2.Graikija727 (413)+76
3.Kroatija1001 (739)+ 35,5
4.Čekija2993 (2352)+ 27,3
5.Italija16 590 (12 773)+ 29,9
6.Lenkija8269 (6778)+ 29,6
7.Vengrija2389 (1915)+ 24,8
8.Olandija8754 (7141)+ 22,6
9.Austrija4535 (3768)+20,4
10.Liuksemburgas581 (483)+ 20,3
…12.Estija407 (341)+19,4
…17.Lietuva619 (541)+14,4
…27.Latvija298 (353)–15,6

* TP – trans­por­to priemonės

** Pa­ygin­ti su 2015 m. VI mėn.

*** 2015 m. VI mėn. re­gis­tra­vi­mo rezultatas

Šal­ti­nis: ACEA

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vo Jo­no Mi­liaus at­lei­di­mo klau­si­mas iš­brauk­tas iš pir­ma­die­nio Vyriausybės po­sė­džio dar­bot­var­kės.
Baž­ny­ti­nio pa­vel­do mu­zie­jus (BPM) aiš­ki­na­si ga­li­my­bes į mū­sų ša­lį at­vež­ti eks­po­nuo­ti ypa­tin­gą re­lik­vi­ją – Lie­tu­vos glo­bė­jo šv. Ka­zi­mie­ro re­lik­vi­jo­rių, sau­go­mą Flo­ren­ci­jo­je, šv. Lau­ry­no [...]
JAV Res­pub­li­ko­nų par­ti­jos kan­di­da­tas į pre­zi­den­tus Do­nal­das Trum­pas sek­ma­die­nį per su­si­ti­ki­mą su Iz­rae­lio prem­je­ru Ben­ja­mi­nu Ne­ta­nya­hu pa­ža­dė­jo pri­pa­žin­ti Je­ru­za­lę „nedaloma“ žy­dų vals­ty­bės [...]
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Ke­tu­ris mė­ne­sius po Lie­tu­vos re­gio­nus ke­lia­vęs „Ki­no pa­va­sa­rio“ edu­ka­ci­nis pro­jek­tas „Ki­no ka­ra­va­nas“ bai­gi­nė­ja šių me­tų marš­ru­tą. Li­ko du mies­tai, trys sean­sai. Rug­sė­jo 28 die­ną Tel­šiuo­se [...]
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami