Komunistai verčia švedą iš posto "AvtoVAZ"

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2014-05-21 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2014-05-21 06:00
Vos pradėjęs eiti „AvtoVAZ“ prezidento pareigas švedas Bu Anderssonas apžiūrėjo gamyklos cechus ir pasibaisėjo ten tvyrančia netvarka. avtosreda.ru nuotrauka
2013 me­tais dau­giau­sia „La­da“ mar­kės au­to­mo­bi­lius ga­mi­nan­ti Tol­ja­čio (Ru­si­ja) ga­myk­la „Av­to­VAZ“ pa­ty­rė 7,9 mlrd. rub­lių (apie 572 mln. li­tų) nuo­sto­lių. Gel­bė­ti prie ban­kro­to slenks­čio at­si­dū­ru­sios įmo­nės bu­vo pa­kvies­tas šve­das Bu An­ders­so­nas. Bet ne­pra­bė­go nė pus­me­tis, o jau kal­ba­ma apie „Av­to­VAZ“ pre­zi­den­to at­sta­ty­di­ni­mą.

Ne vie­nus me­tus Ru­si­jo­je dir­ban­tis Šve­di­jos pi­lie­tis „Av­to­VAZ“ pre­zi­den­tu ta­po sau­sio 14-ąją. Ta­čiau prieš ku­rį lai­ką ko­mu­nis­tams at­sto­vau­jan­tys Ru­si­jos Dū­mos na­riai par­ei­ka­la­vo, kad šve­das bū­tų pa­ša­lin­tas iš par­ei­gų. Kaip pra­ne­šė por­ta­las av­tos­re­da.ru, ko­mu­nis­tai ma­no, jog už­sie­nio pi­lie­čio va­do­va­vi­mas di­džiau­siam Ru­si­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jui su­nkiai de­ra su ru­sų na­cio­na­li­niais in­te­re­sais.

Krei­pė­si į premjerą

Ru­sų ko­mu­nis­tų nuo­mo­ne, „Av­to­VAZ“ pre­zi­den­tu tu­rė­tų bū­ti pa­skir­tas Ru­si­jos pi­lie­tis. Ne­va jis ge­riau at­sto­vau­tų ru­sų ga­min­to­jo in­te­re­sams tarp­tau­ti­nė­je rin­ko­je, o B.An­ders­so­no va­do­va­vi­mas įmo­nei tik "ke­lia pa­vo­jų vi­sai Ru­si­jos au­to­mo­bi­lių pra­mo­nei". "Rem­da­mie­si ge­ne­ra­li­nio įsta­ty­mo „Dėl Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos Fe­de­ra­li­nio Su­si­rin­ki­mo Vals­ty­bės Dū­mos de­pu­ta­to sta­tu­so“ 7.14 straips­niu pra­šo­me spręs­ti klau­si­mą dėl bend­ro­vės „Av­to­VAZ“ pre­zi­den­to pa­kei­ti­mo“, - toks rei­ka­la­vi­mas bu­vo iš­dės­ty­tas laiš­ke, ku­rį Ru­si­jos prem­je­rui Dmi­tri­jui Med­ve­de­vui nu­siun­tė ko­mu­nis­tai par­la­men­ta­rai. Jie taip pat pa­pra­šė D. Med­ve­de­vo in­for­muo­ti frak­ci­ją apie tai, ko­kių bus im­ta­si prie­mo­nių.

Ko­mu­nis­tai krei­pė­si į Ru­si­jos vy­riau­sy­bę to­dėl, kad ji val­do „Av­to­VAZ“ vals­ty­bei pri­klau­san­čias ak­ci­jas - be­veik vi­sos įmo­nės ak­ci­jos yra vals­ty­bės nuo­sa­vy­bė.

Šve­das ste­bi­na reiklumu

Kaip ga­li­ma spręs­ti iš Ru­si­jos ži­niask­lai­dos pra­ne­ši­mų, vos at­ėjęs va­do­vau­ti „Av­to­VAZ“ Šve­di­jos pi­lie­tis iš­kart pra­dė­jo ste­bin­ti prie so­vie­tų lai­kais nu­sis­to­vė­ju­sios ne­tvar­kos pri­pra­tu­sius Tol­ja­čio ga­myk­los dar­buo­to­jus ne­re­gė­tu reik­lu­mu. B.An­ders­so­nas, pa­si­vaikš­čio­jęs po ga­myk­los ce­chus ir pa­si­bai­sė­jęs ten tvy­ran­čia ne­šva­ra, jau pir­mo­mis die­no­mis par­ei­ka­la­vo kuo grei­čiau iš­va­ly­ti ga­my­bi­nes pa­tal­pas.

Ru­sai pa­šiur­pę se­ka ir ki­tus nau­jo­jo pre­zi­den­to žings­nius. Pa­vyz­džiui, vie­na­me por­ta­le, ku­ria­me dis­ku­tuo­ja „La­da Lar­gus Club“ na­riai, įra­šy­tos ir to­kios ru­sams siau­bą ke­lian­čio pa­sta­bos: „Pre­zi­den­tas rei­ka­lau­ja tvar­kos vi­sur - kas yra že­miau akių ly­gio. Bū­ti­na su­sit­var­ky­ti dar­bo vie­tą. Vi­sur ve­džio­ja pirš­tu ro­dy­da­mas į dul­kes. Pri­va­lu ne­šio­ti spe­cia­lią ap­ran­gą. Ne­mėgs­ta abs­trak­čių pa­si­tei­si­ni­mų, vis­kas tu­ri bū­ti iš­dės­ty­ta skai­čiais. Rei­ka­lau­ja, kad kiek­vie­nas dar­buo­to­jas ži­no­tų ga­myk­los tiks­lus, kas ir už ką yra at­sa­kin­gas, kad par­ei­gos bū­tų įvyk­dy­tos iki ga­lo." O bai­siau už vis­ką yra tai, jog "8 proc. abs­ti­nen­tų įmo­nė­je – šve­dui per ma­žas skai­čius, jis rei­ka­lau­ja vi­suo­ti­nio blai­vu­mo“.

Pri­mi­nė pa­mirš­tą "Vol­ga Si­ber"

Ko­mu­nis­tai kal­ti­na B.An­ders­so­ną rim­tes­nė­mis nuo­dė­mė­mis. Šios par­ti­jos cen­tro ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Va­le­ri­jus Raš­ki­nas pik­ti­na­si, kad dar tuo­met, kai šve­das, prieš at­vyk­da­mas į Tol­ja­tį, va­do­va­vo Niž­nij Nov­go­ro­de įsi­kū­ru­siai „Gru­pei GAZ“, bu­vo nu­trauk­ta „ti­kro ru­siš­ko pra­ban­gaus au­to­mo­bi­lio „Vol­ga Si­ber“ ga­my­ba“. Ko­mu­nis­tams taip pat užk­liu­vo B.An­ders­so­no ryž­tas ne­be­ga­min­ti Tol­ja­ty­je dėl de­fek­tų ne­iš­po­pu­lia­rė­ju­sių mo­de­lių „La­da Gran­ta“ ir pa­keis­ti juos au­to­mo­bi­liais „La­da Ves­ta“.

Ko­mu­nis­tus grei­čiau­siai siu­tins ir šve­do spren­di­mas, tau­pant lė­šas bei sie­kiant efek­ty­ves­nės ga­my­bos, at­leis­ti 7,5 tūkst. dar­buo­to­jų, iš jų 2,5 tūkst. dir­ba ad­mi­nis­tra­ci­jo­je. Bend­ro­vė­je „Av­to­VAZ“ šiuo me­tu dir­ba 67 tūkst. žmo­nių.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Lt//////////  87.247.64.88 2014-05-26 13:46:57
Fufaikes lieka fufaikemis nieko patys debilai sugalvoti nesugeba.
2 0  Netinkamas komentaras
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
NA­TO ne­prik­lau­san­ti Šve­di­ja pri­si­dės prie Lat­vi­jo­je įsi­kū­ru­sios Al­jan­so stra­te­gi­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos kom­pe­ten­ci­jos cen­tro (STRAT­COM) veik­los, Bal­ti­jos jū­ros re­gio­ne pa­di­dė­jus įtam­pai su Ru­si­ja, penk­ta­die­nį [...]
Eu­ro­pos Są­jun­gos vy­riau­sio­ji įga­lio­ti­nė už­sie­nio rei­ka­lams ir sau­gu­mo po­li­ti­kai Fe­de­ri­ca Mog­he­ri­ni par­eiš­kė, kad yra itin svar­bu, kad Jung­ti­nės ty­rė­jų gru­pė (JTG) ga­lė­tų užbaigti sa­vo dar­bą [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te an­trą per­ga­lę iš ei­lės iš­ko­vo­jo Pa­sva­lio „Pie­no žvaigž­dės“. Pa­sva­lie­čiai na­muo­se 71:59 (12:20, 24:12, 9:14, 26:13) įveikė „Šiau­lių“ ko­man­dą, [...]
Šeš­ta­die­nį vy­ko vie­nin­te­lės Lie­tu­vos „Vi­vus.lt“ rankinio ly­gos rung­ty­nės.
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Šian­dien Ra­dai­liuo­se, Klai­pė­dos ra­jo­ne, ati­da­ry­tas pir­ma­sis Bal­ti­jos ša­ly­se ir di­džiau­sias Eu­ro­po­je apverstas gy­ve­na­ma­sis na­mas. 
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami