Kondicionieriaus remontas – patikimam meistrui

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-04-13 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-04-13 06:00
Dažniausiai pasitaikantys kondicionieriaus gedimai – sistemos nesandarumas, radiatoriaus įtrūkis, siurblio gedimas. LŽ archyvo nuotraukos
Kon­di­cio­nie­rius ta­po ne­ats­ki­ria­mu šiuo­lai­ki­nio au­to­mo­bi­lio at­ri­bu­tu. To­li gra­žu ne pa­pras­čiau­sios kons­truk­ci­jos kon­di­cio­na­vi­mo sis­te­mų šir­dis yra komp­re­so­rius, o jis, kaip ir vi­sa ki­ta tech­ni­ka, kar­tais gen­da.

Ge­di­mai daž­nai „iš­len­da“ su­ši­lus orams, kai į dar­bą pa­lei­džia­me gai­vą au­to­mo­bi­ly­je už­ti­kri­nan­čią sis­te­mą. Pa­pras­tai kal­bant, kon­di­cio­nie­riaus vei­ki­mo pri­nci­pas yra toks: komp­re­so­rius (siurb­lys) pum­puo­ja šalt­ne­šio (freo­no) du­jas sis­te­mo­je ir taip už­ti­kri­na ter­mo­di­na­mi­nius pro­ce­sus, ku­rie ši­lu­mą ma­ši­nos sa­lo­ne „su­ren­ka“ ir iš­lei­džia į iš­orę.

Au­to­mo­bi­lių kon­di­cio­nie­riuo­se nau­do­ja­mas šalt­ne­šis yra spe­ci­fi­nė me­džia­ga. Ji ga­ruo­ja ar­ba virs­ta skys­čiu, kai tem­pe­ra­tū­ra bū­na itin že­ma. Esant 1 at­mos­fe­ros oro slė­giui šalt­ne­šio ga­ra­vi­mo tem­pe­ra­tū­ra pra­si­de­da nuo –26,5 laips­nio Cel­si­jaus, tai­gi jis ga­li pa­im­ti ar­ba ati­duo­ti di­de­lį kie­kį ši­lu­mos ener­gi­jos. Slė­giui sis­te­mo­je krin­tant kei­čia­si ir šalt­ne­šio vi­ri­mo tem­pe­ra­tū­ra.

„Kon­di­cio­nie­riaus komp­re­so­rių nuo­lat vei­kia per­kro­vos. Ži­no­ma, kon­di­cio­na­vi­mo su­tri­ki­mus ga­li lem­ti ne vien tie­sio­giai komp­re­so­riaus, bet ir ki­tų sis­te­mos ele­men­tų – kon­den­sa­to­riaus, ven­ti­lia­to­riaus, ga­rin­tu­vo, oro džio­vin­tu­vo, iš­plė­ti­mo vož­tu­vo-ant­ga­lio – ge­di­mai. Iš akies jų daž­niau­siai ne­nus­ta­ty­si, to­dėl ti­kri­na­ma spe­cia­lia įran­ga“, – aiš­ki­no au­to­mo­bi­lių kon­di­cio­nie­rių prie­žiū­ros ser­vi­so tech­ni­kas Li­nas Si­da­ra­vi­čius.

Ten­ka va­ly­ti iš naujo

Kon­di­cio­nie­riaus sis­te­ma pil­do­ma šalt­ne­šiu kar­tu su įpurš­kia­mais da­žais. Esant di­de­liam slė­giui cir­ku­liuo­da­mas skys­tis su da­žais pra­sisk­ver­bia pro men­kiau­sią tar­pe­lį. Tai lai­džia pa­ma­ty­ti spe­cia­li ul­tra­vio­le­ti­nių spin­du­lių įran­ga. Pa­si­tel­kę kom­piu­te­ri­nę diag­nos­ti­ką, ga­li­me ste­bė­ti kon­di­cio­nie­riaus dar­bą (sis­te­mos slė­gį, freo­no tem­pe­ra­tū­rą) ir ras­ti ge­di­mą – gal yra blo­gas kon­den­sa­vi­mas, ma­žas sis­te­mos slė­gis, esa­ma šiukš­lių jo­je, ne­be­vei­kia da­vik­liai ar nu­sil­pęs kon­di­cio­nie­riaus siurb­lys. Taip pat nu­sta­to­mi ir oro kon­di­cio­nie­riaus sis­te­mos elek­tro­ni­niai ge­di­mus. At­li­kus diag­nos­ti­ką pa­aiš­kė­ja, ko­kio re­mon­to rei­kia – gal­būt pa­kan­ka už­pil­dy­ti sis­te­mą šalt­ne­šiu.

Kartais kondicionieriaus sistema užpildoma neprofesionaliai – neįpilama tepalo ir nesudaromas vakuumas.

Pa­sak tech­ni­ko, ne­re­tai oro kon­di­cio­na­vi­mo sis­te­ma ne­vei­kia dėl komp­re­so­riaus ge­di­mo. Pa­grin­di­nės jį le­mian­čios prie­žas­tys – į sis­te­mą pa­ten­kan­tis kon­den­sa­tas (drėg­mė), ne­pa­kan­ka­mas ju­dan­čias da­lis te­pan­čios aly­vos kie­kis, sis­te­mos per­kai­ti­mas ar­ba už­ter­ši­mas.

„Klien­tai daž­nai at­vyks­ta skųs­tis, kad anks­tes­nis komp­re­so­riaus re­mon­tas bu­vo at­lik­tas ne­ko­ky­biš­kai. Jei sis­te­ma ne­tin­ka­mai iš­va­lo­ma, jo­je li­kę ne­šva­ru­mai vėl pa­ten­ka į komp­re­so­rių ir ga­li su­kel­ti ci­lind­rų, stū­mok­lių ar­ba guo­lių pa­žei­di­mus. Pa­si­tai­ko, kai sis­te­ma iš­ar­do­ma, iš­plau­na­ma, bet ne­iš­džio­vi­na­ma. Li­ku­si plo­vi­mo prie­mo­nė su­ke­lia aly­vos iš­re­tė­ji­mą ir ji blo­gai te­pa de­ta­les. Dar vie­na bė­da – stai­gus va­rik­lio ap­su­kų pa­di­di­ni­mas per ke­lias pir­mas ką tik su­mon­tuo­to komp­re­so­riaus dar­bo mi­nu­tes. Aly­va pa­pras­čiau­siai ne­spė­ja iš nau­jo su­tep­ti sis­te­mos. Sau­gu­mo su­me­ti­mais re­ko­men­duo­ja­ma įdė­jus iš­va­ly­tą komp­re­so­rių pa­leis­ti au­to­mo­bi­lio va­rik­lį ir pa­lik­ti jį pen­kioms mi­nu­tėms dirb­ti lais­vą­ja ei­ga“, – ne­gai­lė­jo pro­fe­sio­na­lių pa­ta­ri­mų ser­vi­so meis­tras.

De­rė­tų re­gu­lia­riai tikrinti

Nu­sta­tę, kad komp­re­so­rių bū­ti­na res­tau­ruo­ti, pro­fe­sio­na­lai nau­do­ja spe­cia­lius įran­kius. Pra­de­da­ma nuo skrie­mu­lio iš­mon­ta­vi­mo. Ta­da tam ti­kru įren­gi­niu, ku­ris nu­purš­kia de­ta­lę chro­mo ir ni­ke­lio šra­tų srau­tu, nu­va­lo­mas ve­le­nas.

Per ki­tą dar­bo eta­pą komp­re­so­rius iš­ar­do­mas. Jo de­ta­lės plau­na­mos ul­tra­gar­so vo­ne­lė­se, o pa­skui po­li­ruo­ja­mos. Pa­ti­kri­nus siurb­lio vi­di­nes da­lis, kei­čia­mi san­da­rik­liai, žie­dai, rie­bokš­liai, aly­vos se­pa­ra­to­rius, skrie­mu­lio gu­mos, įves­ties kamš­čiai. Tuo­met me­cha­niz­mas su­mon­tuo­ja­mas iš nau­jo, o kom­piu­te­ri­ne diag­nos­ti­ka pa­ti­kri­na­ma, ar vei­ki­mo par­ame­trai ati­tin­ka rei­ka­la­vi­mus.

Jei vie­toj su­ge­du­sio kon­di­cio­nie­riaus siurb­lio nu­spren­dė­te įsi­gy­ti ne nau­ją, o res­tau­ruo­tą, pro­fe­sio­na­lia­me ser­vi­se ati­da­vę se­ną­jį komp­re­so­rių, ga­li­te ti­kė­tis nuo­lai­dos.

„Ko­kia bū­ti­na pro­fi­lak­ti­ka, kad ne­var­gin­tų to­kie ge­di­mai? Iš es­mės rei­kė­tų re­gu­lia­riai va­ly­ti ra­dia­to­rių, jo ven­ti­lia­to­rių ir ap­žiū­rė­ti žar­ne­les, su­jun­gi­mus bei vamz­de­lius. Kon­di­cio­na­vi­mo sis­te­ma tu­rė­tų bū­ti mak­si­ma­liai šva­ri. Jei ma­to­te aki­vaiz­džių sis­te­mos nuo­te­kų ar­ba gir­di­te iš kon­di­cio­nie­riaus sklin­dan­čius ne­aiš­kius gar­sus, ge­riau ne­dels­da­mi kreip­ki­tės į ser­vi­są“, – pa­brė­žė L. Si­da­ra­vi­čius.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Rug­sė­jo 27–28 d. Bal­ti­jos ša­lių oro erd­vė­je vyks­ta NA­TO ša­lių ir par­tne­rių tre­ni­ruo­tė „Rams­tein Al­loy“ („Ramš­tei­no ly­di­nys“), ku­rio­je stip­ri­na­mas Bal­ti­jos re­gio­no karinių oro pa­jė­gų [...]
Mi­nis­trų ka­bi­ne­tas tre­čia­die­nį nu­spren­dė at­leis­ti Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vą Jo­ną Mi­lių, žur­na­lis­tams Vy­riau­sy­bė­je pra­ne­šė prem­je­ro at­sto­vas spaudai Min­dau­gas Ja­nu­lio­nis.
In­do­ne­zi­jos gel­bė­to­jai tre­čia­die­nį dėl ug­ni­kal­nio iš­si­ver­ži­mo iš vie­nos po­pu­lia­riau­sių žy­gių vie­tų eva­ka­vo apie 400 tu­ris­tų, dau­giau­siai už­sie­nie­čių, pranešė vie­nas par­ei­gū­nas.
Pa­sau­lio ban­ko val­dy­ba vien­bal­siai pri­ta­rė, kad šios or­ga­ni­za­ci­jos pre­zi­den­tas Ji­mas Yong Ki­mas dirb­tų an­trą ka­den­ci­ją, an­tra­die­nį pa­skel­bė šis pa­sau­li­nis sko­lin­to­jas.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Šie­met fes­ti­va­lio pa­grin­di­nis šū­kis yra „Į akis kren­tan­tis ki­nas“, tai yra toks, ku­ris žiū­ro­vo ne­pa­lie­ka abe­jin­go, ku­ris ge­ba pra­juo­kin­ti, pra­links­min­ti, lai­ky­ti įtam­po­je, bet ir su­jau­di­na [...]
Uos­ta­mies­tis tu­ris­ti­nį se­zo­ną pra­de­da ir bai­gia krui­zi­nių lai­vų vi­zi­tais, ta­čiau ge­rė­jan­tys tu­riz­mo ro­dik­liai men­kai te­vei­kia to­liau nuo uos­to esan­tį Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­ną. Ap­jun­gu­sios iš­tek­lius [...]
Ne­praė­jus nė mė­ne­siui, kai da­lis pre­ky­bi­nin­kų ėmė­si ini­cia­ty­vos iš vi­sų al­ko­ho­lį per­kan­čių var­to­to­jų rei­ka­lau­ti as­mens ta­pa­ty­bę liu­di­jan­čio do­ku­men­to, Sei­mas jau nutarė įsta­ty­mu su­stab­dy­ti [...]
Ša­lies sa­vi­val­dy­bės tu­ri net 11 mln. kv. m nuo­sa­vų pa­tal­pų ir pa­sta­tų – tiek, kiek uži­ma Anykš­čių mies­to te­ri­to­ri­ja, at­sklei­dė Lie­tu­vos lais­vo­sios rinkos ins­ti­tu­to ana­li­zė. 
Tre­čia­die­nį Klai­pė­dos skulp­tū­rų par­ke vyks Ger­la­chų šei­mos paminklo ati­den­gi­mo iš­kil­mės.
An­tra­die­nį pra­si­dė­jo an­tro­jo tu­ro ko­vos UE­FA Čem­pio­nų ly­go­je, o cen­tri­nė­je dvi­ko­vo­je su­si­ti­ko Dort­mun­do „Bo­rus­sia“ ir Mad­ri­do „Real“.
Ute­nos „Ju­ven­tus“ krep­ši­nin­kai per­ga­lin­gai pra­dė­jo FI­BA Čem­pio­nų ly­gos at­ran­kos eta­pą. An­ta­no Si­rei­kos ko­man­da vė­lų an­tra­die­nio va­ka­rą sve­čiuo­se 83:81 (26:26, 23:18, 17:22, 17:15) pa­lau­žė [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
JAV kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Spa­ceX“ va­do­vas Elo­nas Mus­kas an­tra­die­nį at­sklei­dė sa­vo am­bi­cin­gus pla­nus į Mar­są iš­siųs­ti erd­vė­lai­vį su 100 žmo­nių, ir prog­no­za­vo, kad to­kia ke­lio­nė [...]
„Šel­pia­me var­gin­giau gy­ve­nan­čius vo­kie­čius, – iro­ni­za­vo Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­to (LEI) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas dr. Ro­lan­das Ur­bo­nas. – Ir per anks­tes­nę sep­ty­ne­rius metus vyk­dy­tą Eu­ro­pos [...]
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai gre­ti­ma­me kie­me, su­ta­rę su gy­ven­to­jais, va­kar nu­pjo­vė ten au­gu­sias uo­sia­la­pio kle­vo at­ža­las ir no­ri dar kar­tą par­agin­ti žmo­nes ko­vą su invazinėmis rū­ši­mis, kad [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami