Kondicionierius be šaldalo vasarą negaivina

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-06-30 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-06-30 06:00
Prieš pilant į kondicionieriaus sistemą šaldalą, reikėtų nustatyti, ar skystis neišteka pro nesandarias ertmes. LŽ archyvo nuotrauka
Va­sa­rą nu­sto­jus veik­ti iš­vien su kli­ma­to kon­tro­lės sis­te­ma ar at­ski­rai dir­ban­čiam au­to­mo­bi­lio kon­di­cio­nie­riui, ne­truk­si pa­si­jus­ti lyg pir­ty­je. Daž­niau­sia prie­žas­tis, ko­dėl jis ne­ti­kė­tai nu­spren­džia "pa­atos­to­gau­ti", – pa­si­bai­gęs šal­da­las.

Šal­da­lo (freo­nų) trū­ku­mo sis­te­mo­je prob­le­mą siū­lo­si iš­spręs­ti net pre­ky­bos cen­trų aikš­te­lė­se ar ki­to­se jud­res­nė­se mies­to vie­to­se kon­di­cio­nie­rių pil­dy­mo pa­slau­gas po at­vi­ru dan­gu­mi siū­lan­tys auk­sa­ran­kiai, įsi­gi­ję ke­lis tūks­tan­čius eu­rų kai­nuo­jan­čias au­to­ma­ti­nes kon­di­cio­nie­rių pil­dy­mo sto­te­les. Ta­čiau spe­cia­lis­tai pa­žy­mi, kad daž­niau­siai kon­di­cio­nie­rius at­si­sa­ko tin­ka­mai veik­ti dėl šal­da­lo trū­ku­mo, o jis iš­te­ka pro sis­te­mo­je at­si­ra­du­sias ma­žas, ne­re­tai su­nkiai pa­ste­bi­mas kiau­ry­mes. Ne­už­san­da­ri­nus tų sky­lu­čių nau­jo šal­da­lo pri­reiks grei­čiau nei no­rė­tų­si.

„Dau­giau kaip pu­se at­ve­jų kon­di­cio­nie­rių rei­kia pil­dy­ti dėl to, kad yra šal­da­lo nu­te­kė­ji­mas. Jei sis­te­ma ne­pa­ti­kri­na­ma, daž­niau­siai ten­ka pil­dy­ti iš nau­jo, nes šal­da­las iš­te­ka per pa­žeis­tą vie­tą. Pa­grin­di­nė prie­mo­nė, ku­rią nau­do­ja­me kon­di­cio­nie­riaus san­da­ru­mui pa­ti­krin­ti, – tai da­žai, spin­din­tys ul­tra­vio­le­ti­nė­je (UV) švie­so­je. Pa­pil­do­mai ga­li bū­ti nau­do­ja­mas elek­tro­ni­nis nuo­tė­kio de­tek­to­rius, ti­kri­ni­mas azo­tu ir ki­ti pro­fe­sio­na­liuo­se ser­vi­suo­se prie­ina­mi bū­dai“, - pa­aiš­ki­no au­to­mo­bi­lių ser­vi­so cen­tro, ku­ria­me tei­kia­mos kon­di­cio­na­vi­mo ir kli­ma­to kon­tro­lės sis­te­mų prie­žiū­ros pa­slau­gos, va­do­vas Ole­gas Šar­ki­nas.

Pa­šne­ko­vas pa­žy­mė­jo, kad „gat­vės meis­trų“ nau­do­ja­mi kon­di­cio­nie­rių pil­dy­mo apa­ra­tai, tu­rin­tys au­to­ma­ti­nę nuo­tė­kio ap­ti­ki­mo funk­ci­ją (pa­gal va­kuu­mo po­ky­tį), ga­li par­ody­ti tik san­ty­ki­nai di­de­lį nuo­tė­kį, bet ku­rio­je vie­to­je kon­di­cio­nie­rius pra­lei­džia me­džia­gą, ne­lei­džia nu­sta­ty­ti. Tai­gi tai tė­ra pa­gal­bi­nė prie­mo­nė, nu­ro­dan­ti, jog bū­ti­na ieš­ko­ti nuo­tė­kio ki­to­mis prie­mo­nė­mis.

Ga­li­ma ir vėl panaudoti

Kon­di­cio­nie­riams pil­dy­ti skir­ti apa­ra­tai ne vel­tui va­di­na­mi ne tik pil­dy­mo, bet ir šal­da­lo re­ge­ne­ra­vi­mo sto­te­lė­mis. Mat jei sis­te­mo­je yra li­kę se­no­sios me­džia­gos, prie­tai­sas pir­miau­sia ją iš­trau­kia, iš­va­lo vi­sas me­cha­ni­nes prie­mai­šas, drėg­mę ir at­ski­ria te­pa­lą. Ta­da iš­va­ly­tas šal­da­las su­pi­la­mas at­gal. Ka­dan­gi jis ne­pa­kei­čia sa­vo sa­vy­bių, ne­pa­si­da­ro pra­stes­nis, pa­kar­to­ti­nis nau­do­ji­mas ne­tu­ri jo­kios įta­kos kon­di­cio­nie­riaus dar­bui.

„Iš kon­di­cio­nie­riaus sis­te­mos, su­ku­riant va­kuu­mą, taip pat pa­ša­li­na­mos kon­den­sa­to ne­su­da­ran­čios du­jos, drėg­mė. Pa­skui į ją pi­la­ma te­pa­lo, spe­cia­lių da­žų, švy­tin­čių ul­tra­vio­le­ti­nė­je švie­so­je, ir pa­bai­go­je – šal­da­lo. Jei kon­di­cio­nie­riaus sis­te­ma ne­san­da­ri, nuo­tė­kio vie­tą nu­sta­to­me pa­nau­do­ję da­žus ir UV spin­du­lių lem­pą. Jei­gu ge­di­mai su­si­ję su elek­tro­ni­ne kli­ma­to kon­tro­lės da­li­mi, pa­si­tel­kia­me kom­piu­te­ri­nę diag­nos­ti­ką“, - kal­bė­jo O. Šar­ki­nas.

Pa­sak spe­cia­lis­to, kon­di­cio­nie­riaus ge­di­mo ri­zi­ką su­ma­ži­na pa­pras­ta tai­syk­lė: bent kar­tą per mė­ne­sį rei­kia jį įjung­ti ir va­lan­dė­lę leis­ti pa­dirb­ti net tik šil­tuo­ju, bet ir ki­tu me­tų lai­ku. Daž­nai vai­ruo­to­jai va­sa­rą džiau­gia­si kon­di­cio­nie­riu­mi, o pa­skui jį pa­mirš­ta. Tik vė­liau įjun­gę su­vo­kia, jog šis ne­be­šal­do. Pa­šne­ko­vas pa­brė­žė, kad ge­ro­kai pa­pras­čiau yra tiems, ku­rių au­to­mo­bi­liuo­se įreng­ta kli­ma­to kon­tro­lės sis­te­ma, nes ji pa­pras­tai nau­do­ja­ma vi­sus me­tus. Kli­ma­to kon­tro­lė - iš es­mės tas pats kon­di­cio­nie­rius, tik tu­rin­tis elek­tro­ni­nį val­dy­mą. Šią sis­te­mą taip pat rei­kia ti­krin­ti pro­fi­lak­tiš­kai, juo la­biau kad ge­di­mo at­ve­ju jos re­mon­tas ga­li at­siei­ti bran­giau ne­gu pa­pras­to kon­di­cio­nie­riaus.

Pra­kiū­ra aliu­mi­nio vamz­de­liai

At­lie­kant kon­di­cio­nie­riaus diag­nos­ti­ką pir­miau­sia, kaip mi­nė­ta, pa­ti­kri­na­mas sis­te­mos san­da­ru­mas, pa­skui - komp­re­so­rius, šal­dik­lis ir jung­ties dir­žas. Pa­pras­tai dėl di­fu­zi­jos sis­te­mo­je šil­tuo­ju se­zo­nu ne­ten­ka­ma 15-25 proc. šal­da­lo - kie­kis pri­klau­so nuo kon­di­cio­nie­riaus ga­lin­gu­mo ir ki­tų tech­ni­nių sa­vy­bių.

„Pap­ras­čiau­sią diag­nos­ti­ką, jei tu­ri lai­ko ir no­ro, ga­li at­lik­ti pats vai­ruo­to­jas. Pir­miau­sia nu­plau­na­me nuo kon­den­sa­to­riaus pur­vą ir drus­ką, iš­va­lo­me ga­rin­tu­vą. Daž­nai ne­pa­ken­kia pa­keis­ti ir sa­lo­no oro fil­trą. Tai rei­kia da­ry­ti ta­da, kai per­jun­gus oro cir­ku­lia­ci­ją iš iš­ori­nės į vi­di­nę su­silp­nė­ja oro srau­tas. Pa­skui ti­kri­na­me, kaip dir­ba ven­ti­lia­to­rius, pa­sik­lau­so­me, ar vei­kian­tis komp­re­so­rius ne­sklei­džia pa­ša­li­nių gar­sų, ar ne­vib­ruo­ja. Tuo­met žiū­ri­me jung­ties dir­žo įtem­pi­mą. Iš­ly­gi­na­ma­ja­me re­zer­vua­re yra lan­ge­lis, pro ku­rį ma­tyt, kiek li­kę šal­da­lo“, - dės­tė O. Šar­ki­nas.

Pa­šne­ko­vo tei­gi­mu, daž­niau­siai kon­di­cio­nie­rių sis­te­mos ge­di­mai bū­na su­si­ję su ele­men­ta­ria aliu­mi­nio ko­ro­zi­ja, mat vi­si sis­te­mos vamz­de­liai yra aliu­mi­ni­niai. Nuo di­de­lio tem­pe­ra­tū­ros svy­ra­vi­mo jie rū­di­ja ir pra­kiū­ra. Sky­lu­tės dau­giau­sia at­si­ran­da to­se vie­to­se, ku­rios yra po vamz­de­lių lai­kik­liais, taip pat ten, kur tvir­ti­na­mas kon­di­cio­nie­riaus ra­dia­to­rius.

Ne­re­tai ge­di­mui tu­ri įta­kos ir ne­tai­syk­lin­gas sis­te­mos pil­dy­mas šal­da­lu. Pa­si­tai­ko, kai ne­įpi­la­ma te­pa­lo ir ne­su­da­ro­mas va­kuu­mas. To­kią me­to­di­ką daž­niau­siai tai­ko ga­ra­žuo­se dir­ban­tys "meis­trai" ar­ba tie, ku­rie pil­do at­vy­kę į vie­tą be sto­te­lių. Tai šiek tiek pi­giau, ne­gu va­žiuo­ti į spe­cia­li­zuo­tą ser­vi­są, ta­čiau ne­duo­da­ma jo­kių ga­ran­ti­jų, to­dėl vė­les­nis re­mon­tas ga­li kai­nuo­ti la­bai bran­giai. Be­je, kon­di­cio­nie­riui rei­kia nau­do­ti tik to­kį šal­da­lą, koks nu­ro­dy­tas au­to­mo­bi­lio ap­ra­še.

Re­cep­tas nuo blo­go kvapo

Va­sa­rą vai­ruo­to­jus ga­li ne­ma­lo­niai nu­ste­bin­ti dar vie­nas ne­ti­kė­tu­mas, su­si­jęs su kon­di­cio­nie­riu­mi. Tai - blo­gas kva­pas, tvoks­te­lė­jęs į au­to­mo­bi­lio sa­lo­ną įjun­gus kon­di­cio­nie­rių. Už smar­vę ma­ši­nos vi­du­je, ko ge­ro, pra­sčiau ga­li bū­ti tik su­ge­dęs gar­sia­kal­bis, džerž­gian­tis lyg pjūk­las, bet šį ne­sun­ku iš­jung­ti. O ko­kių prie­mo­nių im­tis, jei kon­di­cio­nie­rius pu­čia to­li gra­žu ne ro­žių žied­la­piais kve­pian­tį orą?

Ši prob­le­ma ky­la, kai šil­tuo­ju me­tų lai­ku ant or­ta­kių ir ga­rin­tu­vo pa­ten­ka drėg­nas karš­tas oras iš lau­ko ir iš­kart su­si­da­ro drėg­mė. Ji su­si­mai­šo su pur­vu ir dul­kė­mis, esan­čio­mis sis­te­mo­je, drė­ki­na pe­lė­sius, gry­be­lius ir bak­te­ri­jas, ku­rių anks­čiau ar vė­liau su­si­kau­pia, ir ta­da sklei­džia blo­gą kva­pą.

Pre­ven­ci­ja no­rint iš­lai­ky­ti sis­te­mą sau­są - pa­gal ga­li­my­bes kar­tais iš­jung­ti kon­di­cio­nie­rių li­kus ke­lioms ar ke­lio­li­kai mi­nu­čių prieš at­va­žiuo­jant į sto­vė­ji­mo vie­tą. Ta­da šil­to oro sro­vė leis su­si­da­riu­siai drėg­mei iš­džiū­ti ir su­ma­žins vė­les­nį drėg­mės kon­den­sa­vi­mą­si pa­di­di­nus or­ta­kių tem­pe­ra­tū­rą. Bet tai ne­išsp­ręs jau eg­zis­tuo­jan­čio kva­po prob­le­mos. Jo ga­li­ma at­si­kra­ty­ti tik iš­va­lius or­ta­kių sis­te­mą. Ra­di­ka­lus ir pa­ti­ki­mas spren­di­mas tai pa­da­ry­ti sa­vo ran­ko­mis – de­zin­fek­ci­ja li­zo­lio skie­di­niu.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Vie­nuo­lik­tą kar­tą is­to­ri­jo­je ir šeš­tą kar­tą iš ei­lės Vil­niaus „Žal­gi­ris“ iš­ko­vo­jo Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos (LFF) tau­rę. Fi­na­le Klai­pė­do­je vil­nie­čiai 2:0 privertė pa­si­duo­ti Ma­ri­jam­po­lės [...]
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te šeš­ta­die­nį at­vy­ko į Ka­na­dos Bri­tų Ko­lum­bi­jos pro­vin­ci­ją aš­tuo­nias die­nas truk­sian­čio vi­zi­to; jie ap­lan­kys įspū­din­gas gamtos vie­tas ir [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami