Konkurencijos taryba nutraukė tyrimą dėl TIR knygelių kainodaros pagrįstumo

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-04-24 10:38
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-04-24 10:38
Dėl dabartinės „Linavos“ vadovybės oponentų, tarp kurių yra pačios asociacijos narių, skundo Konkurencijos tarybai „Linavai“ grėsė milžiniška 5 mln. litų bauda. linava.lt nuotrauka
Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba nu­ta­rė nu­trauk­ti ty­ri­mą dėl Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės ve­žė­jų au­to­mo­bi­liais aso­cia­ci­jos „Li­na­va“ veiks­mų pla­ti­nant TIR kny­ge­les ati­tik­ties Lie­tu­vos kon­ku­ren­ci­jos įsta­ty­mo 7 straips­nio ir Su­tar­ties dėl Eu­ro­pos Są­jun­gos vei­ki­mo 102 straips­nio rei­ka­la­vi­mams,

Kaip skel­bia­ma na­cio­na­li­nės ve­žė­jų au­to­mo­bi­lių ke­liais aso­cia­ci­jos „Li­na­va“ pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai, Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba nu­sta­tė, kad jos at­lik­to ty­ri­mo me­tu aso­cia­ci­ja „Li­na­va“ ne kar­tą ma­ži­no TIR kny­ge­lių kai­nas. Nuo 2013 me­tų rug­sė­jo 1 die­nos na­riams ir kan­di­da­tams į na­rius pra­dė­tos tai­ky­ti ir šiuo me­tu aso­cia­ci­jos „Li­na­va“ tai­ko­mos TIR kny­ge­lių kai­nos yra ma­žes­nės, nei Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bos ty­ri­mo pra­džio­je.

Kai­nos jau vienodos

TIR kny­ge­lių kai­nos bu­vo pa­di­din­tos 2011-ųjų vi­du­ry­je pa­aiš­kė­jus, kad dėl kai ku­rių anuo­me­ti­nio „Li­na­vos“ se­kre­to­ria­to as­me­nų ga­li­mai nu­si­kals­ta­mos veik­los bu­vo iš­švais­ty­tas 12 mln. li­tų sie­kęs ga­ran­ti­nis TIR drau­di­mo fon­das. Pa­di­di­nus kny­ge­lių kai­nas jis bu­vo at­kur­tas. Dien­raš­čio LŽ duo­me­ni­mis, ga­li­mai kal­ti as­me­nys šiuo me­tu yra pa­ša­lint iš „Li­na­vos“ na­rių, jų at­žvil­giu vyk­do­mas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas.

Rea­guo­da­ma į Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bai ki­lu­sias abe­jo­nes bei siek­da­ma ge­ra­no­riš­kai pa­ša­lin­ti ga­li­mus prieš­ta­ra­vi­mus Kon­ku­ren­ci­jos įsta­ty­mui, „Li­na­va“ sa­va­no­riš­kai pa­siū­lė su­vie­no­din­ti ati­tin­ka­mos rū­šies TIR kny­ge­lių kai­nas aso­cia­ci­jos „Li­na­va“ na­riams ir kan­di­da­tams į na­rius. Nuo 2014 me­tų ba­lan­džio 1 die­nos „Li­na­va“ su­vie­no­di­no iš­duo­da­mų ati­tin­ka­mos rū­šies TIR kny­ge­lių kainą

Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba 2012 me­tų rug­sė­jo 11 die­ną pra­dė­jo ty­ri­mą Lie­tu­vos vers­lo darb­da­vių kon­fe­de­ra­ci­jos (LVDK) ir Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio vers­lo kon­fe­de­ra­ci­jos skun­dų pa­grin­du bei at­siž­vel­gu­si į Lie­tu­vos smul­kio­jo ir vi­du­ti­nio vers­lo ta­ry­bos pa­teik­tą in­for­ma­ci­ją.

Lie­tu­vos vers­lo darb­da­vių kon­fe­de­ra­ci­jos pre­zi­diu­mo na­rys Vid­man­tas Pe­lė­da ne­slė­pė, kad LVDK skun­das Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bai su­si­jęs su nau­jais po­li­ti­niai vė­jais aso­cia­ci­jo­je.

Įžvel­gia kenkimą

R.Malkus: „Tyrimas buvo pradėtas, tačiau taip pat sėkmingai ir buvo baigtas, nes nepalikome net formalaus pagrindo mus įtarti kaip nors pažeidžiant Konkurencijos įstatymą“. / Oresto Gurevičiaus (LŽ) nuotrauka

„Pats skun­das at­si­ra­do „Ju­dė­ji­mo už skaid­ru­mą "Li­na­vo­je“ na­rių, pri­klau­san­čių ir LVDK ir Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio vers­lo kon­fe­de­ra­ci­jai, ini­cia­ty­va. Aiš­kiai ieš­ko­ta for­ma­lių prie­ka­bių ir no­rė­ta įvel­ti aso­cia­ci­ją „Li­na­va“ į skam­bų ty­ri­mą ir pri­da­ry­ti jai di­de­lės ža­los. Ty­ri­mas bu­vo pra­dė­tas, ta­čiau taip pat sėk­min­gai ir bu­vo baig­tas, nes ne­pa­li­ko­me net for­ma­laus pa­grin­do mus įtar­ti kaip nors pa­žei­džiant Kon­ku­ren­ci­jos įsta­ty­mą“, – sa­kė Ri­čar­das Mal­kus, aso­cia­ci­jos „Li­na­va“ ge­ne­ra­li­nis se­kre­to­rius.

Pa­sak jo, aso­cia­ci­jai dėl šio skun­do grė­sė iki 5 mln. li­tų bau­da. Jis mi­ni ak­ty­viai gin­če da­ly­va­vu­sius LVDK va­do­vą Da­nu­ką Ar­laus­ką, šios kon­fe­de­ra­ci­jos pre­zi­diu­mo na­rį V.Pe­lė­dą, Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio vers­lo kon­fe­de­ra­ci­jos na­rius Si­gi­tą Čes­na­vi­čių bei Ni­jo­lę Uins­kie­nę. „Dėl ke­lių mū­sų na­rių skun­dų pa­ty­rė­me di­de­lių iš­lai­dų tei­si­nin­kams, su­gai­šo­me dau­gy­bę se­kre­to­ria­to dar­bo lai­ko, o ty­ri­mas bu­vo nu­trauk­tas. To­kia yra kai ku­rių aso­cia­ci­jos „Li­na­va“ na­rių po­li­ti­nių am­bi­ci­jų kai­na, ku­rią su­mo­kė­jo vi­si ve­žė­jai“, – aso­cia­ci­jos nuo­sto­lius var­di­jo R.Mal­kus.

Jis pa­aiš­ki­no, jog aso­cia­ci­ja „Li­na­va“ bu­vo skun­džia­ma ir ki­toms ins­ti­tu­ci­joms - Pre­zi­den­tū­rai, Ge­ne­ra­li­nei pro­ku­ra­tū­rai,

Sei­mo va­do­vy­bei, Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jai. Tad tei­si­nių iš­lai­dų ji pa­ti­ria kur kas dau­giau, nei tu­rė­tų pa­tir­ti esant nor­ma­lioms dar­bo są­ly­goms.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Po­li­ti­nių idė­jų ba­das, men­ka agi­ta­ci­ja ir rin­kė­jų abe­jin­gu­mas bei pa­sy­vu­mas – to­kie šio ru­dens rin­ki­mų į Sei­mą kam­pa­ni­jos bruo­žai. Ko­dėl taip yra ir ko­kiu bū­du visuomenę sie­kia­ma iš­ju­din­ti, [...]
Va­kar Vil­niu­je ati­deng­ti No­be­lio li­te­ra­tū­ros pre­mi­jos lau­rea­to Czes­la­wo Mi­los­zo var­du pa­va­din­ti laip­tai. Ce­re­mo­ni­jos da­ly­viai ci­ta­vo poe­to ei­lė­raš­čius bei min­tis ir džiau­gė­si, kad jo at­mi­ni­mas įam­žin­tas [...]
JAV de­mo­kra­tė Hil­la­ry Clin­ton ir res­pub­li­ko­nas Do­nal­das Trum­pas pir­ma­die­nį kal­bė­jo pa­kel­tu to­nu ir svai­dė­si įžei­di­mais per ug­nin­gus pre­zi­den­to rin­ki­mų kam­pa­ni­jos de­ba­tus, agresyviai stum­da­mi sa­vo [...]
Tuo me­tu, kai Jung­ti­nių Tau­tų (JT) Sau­gu­mo Ta­ry­bos na­riai smer­kia Ru­si­ją dėl jos „bar­ba­riš­kų“ veiks­mų, jau va­di­na­mų ka­ro nu­si­kal­ti­mais, prieš ci­vi­lius Si­ri­jo­je, nau­jo tipo Ru­si­jos bom­bos [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ša­lies vy­rų krep­ši­nio ly­go­je (LKL) po dvie­jų tu­rų be pra­lai­mė­ji­mo žen­gia trys eki­pos – Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“, Prie­nų-Birš­to­no „Vy­tau­tas“ ir Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lis“.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami