Konstitucinis Teismas atvėrė kelią dešiniavairiams automobiliams

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-02-06 16:57
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-02-06 16:57
Konstitucinis Teismas galutinai įtvirtino, jog dešiniavairiai automobiliai Lietuvoje privalės būti registruojami. LŽ archyvo nuotrauka
By­lą ra­šy­ti­nio pro­ce­so tvar­ka iš­nag­ri­nė­jęs Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas (KT) penk­ta­die­nį pa­skel­bė, kad drau­di­mas nuo­la­ti­niams Lie­tu­vos gy­ven­to­jams vai­ruo­ti au­to­mo­bi­lius, ku­rie tu­ri vai­rą de­ši­nė­je pu­sė­je, prieš­ta­rau­ja Kons­ti­tu­ci­jai.

KT tei­gi­mu, ly­gia­tei­siš­ku­mo pri­nci­pui prieš­ta­rau­ja Sau­gaus eis­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais įsta­ty­mo ir Ke­lių eis­mo tai­syk­lių nor­mos, kad au­to­mo­bi­lį su vai­ru de­ši­nė­je pu­sė­je Lie­tu­vo­je lai­ki­nai ga­li vai­ruo­ti tik už­sie­nie­čiai ir už­sie­ny­je gy­ve­nan­tys lie­tu­viai. Tuo me­tu nuo­la­ti­niams Lie­tu­vos gy­ven­to­jams tai drau­džia­ma.

Tai­gi Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo spren­di­mas aiš­kus – vai­rą de­ši­nė­je tu­rin­čius au­to­mo­bi­lius pri­va­lo­ma re­gis­truo­ti.

Tech­ni­nės ap­žiū­ros negausi

Anot Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo, nė­ra pa­grin­do teig­ti, kad už­sie­ny­je gy­ve­nan­tis as­muo, Lie­tu­vo­je vai­ruo­da­mas au­to­mo­bi­lį, pri­tai­ky­tą eis­mui kai­re ke­lio pu­se, ke­lia ma­žes­nį pa­vo­jų eis­mo sau­gu­mui nei pi­lie­tis, ku­rio nuo­la­ti­nė gy­ve­na­mo­ji vie­ta yra Lie­tu­vo­je.

KT pri­mi­nė, kad Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) Tei­sin­gu­mo Teis­mas per­nai ko­vą kaip ne­pro­por­cin­gą įver­ti­no drau­di­mą re­gis­truo­ti Lie­tu­vo­je au­to­mo­bi­lius, ku­rių vai­ras įreng­tas de­ši­nė­je pu­sė­je. Anot šio teis­mo, Lie­tu­va taip pa­žei­dė Eu­ro­pos Są­jun­gos tei­sę.

ES Tei­sin­gu­mo Teis­mas pa­žy­mė­jo, kad dėl trans­por­to prie­mo­nių, ku­rių vai­ras įreng­tas de­ši­nė­je pu­sė­je, da­ly­va­vi­mo ke­lių eis­me Lie­tu­vos te­ri­to­ri­jo­je ky­lan­tis pa­vo­jus yra vie­no­das, ne­pai­sant to, ar tai yra nau­jos, ar anks­čiau ki­to­je vals­ty­bė­je na­rė­je re­gis­truo­tos trans­por­to prie­mo­nės. Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas pa­žy­mė­jo, kad pa­gal Su­tar­tį dėl Eu­ro­pos Są­jun­gos vei­ki­mo Tei­sin­gu­mo Teis­mo spren­di­mai tu­ri bū­ti įvyk­dy­ti.

LŽ pri­me­na, kad Kau­no apy­gar­dos ad­mi­nis­tra­ci­nis teis­mas pra­ėju­sį gruo­dį pri­ėmė spren­di­mą, ku­riuo pa­nai­ki­no VĮ „Re­gi­tra“ at­si­sa­ky­mą re­gis­truo­ti tris de­ši­nia­vai­rius au­to­mo­bi­lius ir įpa­rei­go­jo juos įre­gis­truo­ti.

Į teis­mą krei­pę­si du par­eiš­kė­jai pra­šė pa­nai­kin­ti šių me­tų bir­že­lio 28 d. „Re­gi­tros“ spren­di­mą, ku­riuo bu­vo at­si­sa­ky­ta įre­gis­truo­ti tris au­to­mo­bi­lius – „Nis­san Ju­ke“, „Mer­ce­des-Benz S320“ ir „Mer­ce­des-Benz SLK 200“. Vi­si jie yra su vai­ru de­ši­nė­je pu­sė­je. 2013 m. ga­my­bos „Nis­san Ju­ke“ at­vež­tas iš Vo­kie­ti­jos, o 2002-ųjų S-kla­sė – iš Ai­ri­jos, o 2010-ųjų SLK – iš Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos.

Tei­sė­jų ko­le­gi­ja kons­ta­ta­vo, kad at­si­sa­ky­mas Lie­tu­vo­je re­gis­truo­ti au­to­mo­bi­lius, ku­rių vai­ras įreng­tas de­ši­nė­je pu­sė­je, prieš­ta­rau­ja di­rek­ty­voms, ga­lio­jan­čioms Eu­ro­pos Są­jun­go­je. Įdo­mu tai, kad ne­pai­sant to­kio teis­mo spern­di­mo, iki šiol šie au­to­mo­bi­liai nė­ra įre­gis­truo­ti. „Teis­mas tik pa­nai­ki­no spren­di­mą at­si­sa­ky­ti re­gis­truo­ti, ta­čiau ne­įpa­rei­go­jo įre­gis­truo­ti. Vė­liau, po teis­mo spren­di­mo, šie au­to­mo­bi­liai ne­bu­vo įre­gis­truo­ti, nes ne­bu­vo gau­ta in­for­ma­ci­ja apie tai, ar au­to­mo­bi­liams at­lik­ta pri­va­lo­mo­ji tech­ni­nė ap­žiū­ra ir ar at­lik­tas jų ati­tik­ties įver­ti­ni­mas“, - pa­žy­mė­jo „Re­gi­tros“ at­sto­vė Lai­mu­tė Užu­pė.

„Re­gi­tra“ trans­por­to prie­mo­nes re­gis­truo­ja va­do­vau­da­ma­si ga­lio­jan­čiais tei­sės ak­tais, to­dėl pir­miau­sia įsta­ty­mo pa­tai­są tu­rė­tų ini­ci­juo­ti Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­ja ir tik ją pa­tvir­ti­nus Sei­mui, o Vals­ty­bi­nei ke­lių trans­por­to ins­pek­ci­jai (VKTI) par­en­gus re­gis­tra­ci­jos tvar­ką, „Re­gi­tro­je“ ofi­cia­liai bū­tų pra­dė­tos re­gis­truo­ti trans­por­to prie­mo­nės su vai­ro me­cha­niz­mu de­ši­nė­je pu­sė­je.

Nu­ma­to pa­pil­do­mų reikalavimų

Ko­kie pa­pil­do­mi rei­ka­la­vi­mai bus tai­ko­mi to­kiems au­to­mo­bi­liams, Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos nu­ro­dy­mu tu­rė­tų pa­tvrir­tin­ti VKTI. Anks­čiau mi­nis­te­ri­jos at­sto­vai LŽ yra tvir­ti­nę, jog įsta­ty­mo pa­tai­sa bus tei­kia­ma šį pa­va­sa­rį, o nau­jo­ji tvar­ka ga­lė­tų įsi­ga­lio­ti nuo me­tų vi­du­rio.

Įsta­ty­mo pa­kei­ti­mo pro­jek­te nu­ro­dy­ta, kad Lie­tu­vo­je re­gis­truo­ja­mos de­ši­nia­vai­rės trans­por­to prie­mo­nės pri­va­lės tu­rė­ti tam ti­kro­je vie­to­je įreng­tą ne­tie­sio­gi­nio ma­ty­mo įran­gą, skir­tą vai­ruo­to­jo ma­to­mu­mui pa­ge­rin­ti, - pe­ris­ko­pi­nius veid­ro­džius, ka­me­rą su mo­ni­to­riu­mi, ku­ri ga­lė­tų fil­muo­ti ir ro­dy­ti eis­mą tiek švie­siuo­ju, tiek tam­siuo­ju par­os me­tu ir esant blo­gam ma­to­mu­mui.

Šie au­to­mo­bi­liai taip pat tu­rės bū­ti ap­rū­pin­ti eis­mui de­ši­nią­ja ke­lio pu­se pri­tai­ky­tais švie­sos prie­tai­sais ir šo­ni­niais už­pa­ka­li­nio vaiz­do veid­ro­džiais. Ke­lei­vius ve­žan­čių mo­to­ri­nių trans­por­to prie­mo­nių bent vie­nos du­rys, skir­tos žmo­nėms įlip­ti ir iš­lip­ti, pri­va­lės bū­ti de­ši­nė­je pu­sė­je.

Kro­vi­ni­niuo­se au­to­mo­bi­liuo­se ir au­to­bu­suo­se ir­gi rei­kės įtai­sy­ti pa­pil­do­mą ne­tie­sio­gi­nio ma­ty­mo įran­gą vai­ruo­to­jui – eis­mui de­ši­nią­ja ke­lio pu­se pri­tai­ky­tus pla­taus ste­bė­ji­mo kam­po ir ar­ti­mo vaiz­do veid­ro­džius.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Per gais­rą dau­gia­bu­čio na­mo bu­te Kau­ne sek­ma­die­nio va­ka­rą žuvo du vy­rai.
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami