Korozijos žabangos – ne tik senukams

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-02-11 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-02-11 06:00
Kuo labiau leidžiame rūdims įsisenėti, tuo sparčiau jos ėda automobilio kėbulą. Oresto Gurevičiaus (LŽ) nuotrauka
Po pur­vo, ke­liuo­se bars­to­mų drus­kų ir šal­čio te­ra­pi­jos opios au­to­mo­bi­lių kė­bu­lų vie­tos "pa­si­puo­šia" iš­pli­tu­siais ko­ro­zi­jos ži­di­niais. Kaip pa­žy­mi spe­cia­lis­tai, rū­dys tam­pa ne tik vi­du­ti­nio "lie­tu­viš­ko" am­žiaus - 15 me­tų ma­ši­nų li­ga. Jos grei­tai įsi­me­ta ir į tin­ka­mai ne­pri­žiū­ri­mus apy­nau­jus au­to­mo­bi­lius.

„Klien­tų kon­tin­gen­tas pa­sta­rai­siais me­tais iš es­mės pa­si­kei­tė. Da­bar daž­niau už­sii­ma­me tuo, kam ir skir­tos an­ti­ko­ro­zi­nės prie­mo­nės, rū­džių pre­ven­ci­ja, o ne ša­li­na­me ir stab­do­me jų įsi­se­nė­ju­sius pa­da­ri­nius. Vis dau­giau nau­jais au­to­mo­bi­liais pre­kiau­jan­čių at­sto­vų sa­lo­nų, par­duo­da­mi pre­kę, at­siun­čia dar ne­va­ži­nė­tą au­to­mo­bi­lį tie­siai pas mus. Tuo­met ga­min­to­jo kė­bu­lui tai­ko­ma 5-10 me­tų ga­ran­ti­ja iš tie­sų bus, o ne sau­gos tik nuo kiau­ry­mi­nės ko­ro­zi­jos at­ve­jų“, - aiš­ki­no „Di­ni­trol" an­ti­ko­ro­zi­nį cen­trą val­dan­čios bend­ro­vės „Mak­vis“ ko­mer­ci­jos di­rek­to­rius Rai­mun­das Aka­vic­kas.

Ri­zi­kos fak­to­rių daug

Pa­šne­ko­vo tei­gi­mu, da­lis iš Pie­tų Af­ri­kos, Ja­po­ni­jos, Pie­tų Ko­rė­jos ga­myk­lų jū­ri­niuo­se kon­tei­ne­riuo­se il­gus mė­ne­sius ga­be­na­mų au­to­mo­bi­lių pra­de­da rū­dy­ti dar iki pri­sta­ty­mo į pa­skir­ties vie­tą. Vie­nin­te­lė veiks­min­ga prie­mo­nė, ga­lin­ti ap­sau­go­ti drėg­mės pa­veik­tą kė­bu­lą nuo rū­džių ži­di­nių, yra ap­do­ro­ji­mas spe­cia­lia prie­mo­ne – vaš­ki­ne an­ti­ko­ro­zi­ne dan­ga. Į ri­zi­kos gru­pę pa­ten­ka ir iš Pie­tų Eu­ro­pos į mū­sų kraš­tus at­ke­liau­jan­čios apy­nau­jės ir nau­do­tos trans­por­to prie­mo­nės, mat daž­nai net jų dug­nas jo­kia ap­sau­gi­ne me­džia­ga ne­bū­na deng­tas.

„An­ti­ko­ro­zi­nė me­džia­ga į kė­bu­lo pa­vir­šių įsi­ge­ria it į kem­pi­nę. Ge­riau­si re­zul­ta­tai, kai ja ap­do­ro­ja­mas dar rū­džių ne­pa­žeis­tas au­to­mo­bi­lis. Ta­čiau jei rū­džių ži­di­niai nė­ra di­de­li, to­kia prie­mo­nė efk­ty­viai juos stab­dys. Pa­pras­tai ta­riant, jei ži­di­nys im­tų plis­ti po pus­me­čio, ap­do­ro­ję jį už­kon­ser­vuo­si­me net 3-4 me­tams. Da­lis klien­tų, at­vy­ku­sių į mū­sų sa­lo­nus, pra­šo pa­deng­ti tik ma­ši­nos dug­ną, ta­čiau tai ne­efek­ty­vu, nes ty­ri­mai aki­vaiz­džiai ro­do, jog rū­dys spar­čiau­siai plin­ta už­da­ro­se ert­mė­se lon­že­ro­nuo­se, slenks­čiuo­se“, - sa­kė R. Aka­vic­kas.

Anot pa­šne­ko­vo, kiek­vie­na mar­kė ir mo­de­lis tu­ri spe­ci­fi­nių niuan­sų, to­dėl ant skir­tin­gų tans­por­to prie­mo­nių an­ti­ko­ro­zi­nė dan­ga, kai­nuo­jan­ti nuo 150 iki 400 eu­rų, klo­ja­ma pa­gal in­di­vi­dua­lų pla­ną. Pa­vyz­džiui, dau­ge­ly­je „Ško­da“ mo­de­lių pa­pil­do­mų prob­le­mų ke­lia slenks­čių ert­mė­se be­si­kau­pian­ti drėg­mė. Spe­cia­lis­tas pri­si­mi­nė ne vie­ną at­ve­jį, kai ati­da­rius slenks­ty­je esan­čius kamš­te­lius iš jų iš­te­kė­da­vo po ke­lis li­trus van­dens.

Daž­na pir­mi­ne ko­ro­zi­jos prie­žas­ti­mi nau­ja­me au­to­mo­bi­lio kė­bu­le tam­pa ne­ko­ky­biš­kas sig­na­li­za­ci­ją ve­džio­jan­čių meis­trų dar­bas. Vie­toj spe­cia­lių grąž­tų, iš­stu­man­čių drož­les į iš­orę, jie kė­bu­lui nau­do­ja pa­pras­tus. Me­ta­lo drož­lės, pri­by­rė­ju­sios į du­re­lių vi­dų, tam­pa ko­ro­zi­jos ži­di­niu. Iš­gręž­tų ert­mių sig­na­li­za­ci­jos ins­ta­lia­ci­jos meis­trai taip pat daž­nai ne­si­var­gi­na pa­deng­ti an­ti­ko­ro­zi­ne prie­mo­ne. To­kie ne­ko­ky­biš­ko dar­bo re­zul­ta­tai ima pa­ma­žu ryš­kė­ti jau po vie­no žie­mos se­zo­no.

Pra­us­tis rei­kia ir žiemą

Šal­ta­sis me­tų lai­kas yra be­ne su­nkiau­sias iš­ban­dy­mas kiek­vie­nam au­to­mo­bi­liui. R. Aka­vic­kas pa­tei­kė ke­le­tą jo prie­žiū­ros pa­ta­ri­mų.

Au­to­mo­bi­lį bū­ti­na šva­riai nu­plau­ti, taip pat ir jo dug­ną. Nu­plo­vę ga­lė­si­te ap­žiū­rė­ti ma­ši­ną ir nu­sta­ty­ti rū­džių ži­di­nius. Svar­bu, kad bū­tų ge­ras apš­vie­ti­mas. Ne­di­de­lius da­žy­to pa­vir­šiaus įbrė­ži­mus, kai dar ne­ma­ty­ti nei grun­to, nei šva­raus me­ta­lo, ga­li­ma ne­sun­kiai pa­ša­lin­ti nau­do­jant įvai­rius po­li­ro­lius. Po­li­ro­liai ge­riau­siai tin­ka ne­nau­jai dan­gai. Prieš juos nau­do­da­mi įsi­ti­kin­ki­te, kad po­li­ruo­ja­mas plo­tas vi­siš­kai šva­rus, sau­sas ir ne­rie­ba­luo­tas, o ras­tas įbrė­ži­mas tė­ra pa­vir­ši­nis. Po­li­ruo­ki­te taip, kaip nu­ro­dy­ta po­li­ro­lio ga­min­to­jo ins­truk­ci­jo­je.

Veiks­min­gos pre­ven­ci­jos priemonės

Jei­gu ap­ti­ko­te rim­tes­nių de­fek­tų (da­žai pa­gel­tę, di­des­ni įtrū­ki­mai, pūs­lės ar pan.), bū­ti­na pa­ša­lin­ti ne tik be­si­lu­pan­čius ir jau at­si­lu­pu­sius da­žus, bet ir nu­va­ly­ti iki me­ta­lo šiek tiek di­des­nį (0,5-1 cm) kė­bu­lo plo­tą. Tai pa­dės iš­veng­ti grei­to to­les­nio da­žų lu­pi­mo­si, nes pa­pras­tai ne­ma­to­ma ko­ro­zi­ja jau bū­na pra­dė­ju­si sa­vo juo­dą dar­bą ir su­ki­bi­mas su me­ta­lu pa­žeis­tas ap­link vi­są ko­ro­zi­jos ži­di­nį. To­kio ži­di­niui iš­ryš­kin­ti nau­do­ki­te pei­lį, me­ta­li­nę men­te­lę ar švi­tri­nį po­pie­rių. Nu­va­ly­ki­te iki me­ta­lo, pa­ša­lin­ki­te rie­ba­lus nuo pa­vir­šiaus ir pa­den­ki­te an­ti­ko­ro­zi­niu grun­tu.

Ap­žiū­rė­da­mi au­to­mo­bi­lio kė­bu­lą iš iš­orės, at­kreip­ki­te dė­me­sį į su­jun­gi­mus, pa­vyz­džiui, prie­ki­nio spar­no ir du­re­lių, spar­no ir prie­ki­nio stik­lo rė­mo, už­pa­ka­li­nio spar­no ir už­pa­ka­li­nio stik­lo rė­mo. Jei her­me­ti­kai šio­se su­jun­gi­muo­se įtrū­kę ar įply­šę, at­si­ran­da pa­vo­jus, kad į už­da­ras ert­mes pa­teks drėg­mės bei pur­vo. To­dėl bū­ti­na šiuos su­jun­gi­mus iš nau­jo her­me­ti­zuo­ti.

Ap­žiū­rė­jus au­to­mo­bi­lio iš­orę, bū­ti­na pa­ti­krin­ti pa­vo­jin­giau­sias vie­tas au­to­mo­bi­lio vi­du­je. Pa­kel­ki­te vi­sas grin­dų dan­gas. Čia tu­ri bū­ti vi­siš­kai sau­sa ir šva­ru. Ne­ge­rai, kai po ki­li­mi­ne dan­ga kau­pia­si drėg­mė. Ti­krin­ki­te šias vie­tas kiek­vie­ną kar­tą po au­to­mo­bi­lio plo­vi­mo. La­bai tin­ka nau­do­ti gu­mi­nius įgaub­tus ki­li­mė­lius, ku­rie su­kau­pia nuo ko­jų pa­te­ku­sią drėg­mę bei pur­vą. Bū­ti­na kuo daž­niau va­ly­ti šiuos ki­li­mė­lius, kad ne­si­kaup­tų pur­vas ar van­duo, nes ki­taip ga­ruo­da­ma drėg­mė skver­bia­si į ki­tas sa­lo­no vie­tas.

Svar­bu pa­ti­krin­ti ba­ga­ži­nę, ypač vie­tas at­sar­gi­niam ra­tui sau­go­ti bei ki­tas „ki­še­nes“. Čia taip pat tu­ri bū­ti sau­sa ir šva­ru. Bet ku­rio au­to­mo­bi­lio už­da­ros ert­mės bei dug­nas yra tos vie­tos, kur daž­nai pra­si­de­da ir spar­čiai plin­ta ko­ro­zi­ja. Jei šios kė­bu­lo vie­tos nė­ra tin­ka­mai ap­sau­go­tos nuo ko­ro­zi­jos, net ir vie­nas žie­mos se­zo­nas ga­li pa­da­ry­ti daug ža­los au­to­mo­bi­liui.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus Len­ki­jo­je per Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios pa­sau­lio jau­ni­mo die­nų ren­gi­nius nau­do­ti au­to­mo­bi­liai pir­ma­die­nį bu­vo iš­sta­ty­ti auk­cio­ne, o už juos gau­tos lė­šos bus skir­tos Si­ri­jos [...]
Tur­ki­ja dėl įta­ria­mų ry­šių su ne­sėk­min­gu lie­pos 15-osios ban­dy­mu įvyk­dy­ti per­vers­mą at­lei­do 87 žval­gy­bos agen­tū­ros dar­buo­to­jus, an­tra­die­nį pranešė vals­ty­bi­nė ži­niask­lai­da.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami