Kovą Lietuvoje debiutuos naujoji „BMW 1“ serija

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-02-10 12:35
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-02-10 12:35
Galingiausias naujos laidos 1 serijos BMW turės 329 AG.  Gamintojo nuotrauka
Vo­kie­čių ga­min­to­jas BMW pri­sta­tė nau­jus pir­mos se­ri­jos au­to­mo­bi­lius – Lie­tu­vo­je jie pa­si­ro­dys ko­vo mė­ne­sį. Be aki­vaiz­džios kos­me­ti­nės gro­žio in­jek­ci­jos pir­mos se­ri­jos mo­de­liai tu­rės nau­ją va­rik­lių ga­mą. Dėl juo­se pri­tai­ky­tų nau­jau­sių „BMW Ef­fi­cient­Dy­na­mics“ tech­no­lo­gi­jų, šie va­rik­liai už­ti­krins itin ma­žas de­ga­lų są­nau­das ir ang­lies dvi­de­gi­nio emi­si­jas bei su­stip­rins BMW ly­de­rys­tę pre­mium seg­men­te pa­gal va­rik­lių ga­lios ir eko­no­miš­ku­mo ba­lan­są.

Nau­jo­sios BMW pir­mo­sios se­ri­jos mo­de­lių iš­orė­je la­biau­siai į akis kren­ta au­to­mo­bi­lio ga­las, ku­ris vi­sai ki­taip at­ro­do dėl nau­jos for­mos ži­bin­tų. Ja­me įmon­tuo­ti „L“ for­mos LED ži­bin­tai, kiek pri­me­nan­tys „BMW X“ se­ri­jos mo­de­lių ga­mą.

Mo­der­nu­mo ir di­na­miš­ku­mo BMW di­zai­ne­riai su­tei­kė ir au­to­mo­bi­lio prie­kiui – iš­dai­li­no ži­bin­tų geo­me­tri­ją, su­tei­kė tri­ma­tį efek­tą ra­dia­to­riaus gro­te­lėms ir pa­di­di­no oro pa­ėmi­mo an­gas. Stan­dar­tiš­kai prie­ki­niai ži­bin­tai komp­lek­tuo­ja­mi su LED die­nos švie­sos ži­bin­tais, o pa­pil­do­mai pir­kė­jai ga­lės už­si­sa­ky­ti LED ga­ba­ri­ti­nes bei pa­grin­di­nes lem­pas ir taip pa­ge­rin­ti vai­ruo­to­jui ma­to­mu­mą ke­ly­je, nes LED švie­sa yra bal­ta, ar­ti­ma die­nos apš­vie­ti­mui.

Vi­du­je net ir stan­dar­ti­nė­je nau­jų­jų 1 se­ri­jos BMW se­ri­jos mo­de­lių įran­go­je pir­kė­jai da­bar ras au­to­ma­ti­nę kli­ma­to kon­tro­lę, lie­taus da­vik­lius, „BMW Ra­dio Pro­fes­sio­nal“ ir „iD­ri­ve“ ope­ra­ci­nę sis­te­mą su prie­tai­sų sky­de­ly­je in­teg­ruo­tu at­ski­ru aukš­tos re­zo­liu­ci­jos 6,5 co­lių ekra­nu. Sa­lo­ne nau­do­ja­mos aukš­tos ko­ky­bės me­džia­gos, nau­ji sė­dy­nių ap­mu­ša­lai.

Sma­gūs ir tau­pes­ni varikliai

Po ka­po­tu nau­jie­ji 1 se­ri­jos BMW siū­lys pla­tes­nę va­rik­lių ga­mą – ją pa­pil­dys nau­jos kar­tos ben­zi­ni­niai ir dy­ze­li­niai ag­re­ga­tai su tri­mis ir ke­tu­riais ci­lind­rais. Iš vi­so pir­kė­jai ga­lės pa­si­rink­ti iš 5 ben­zi­ni­nių bei 5 dy­ze­li­nių va­rik­lių.

Pa­gal efek­ty­vu­mą vi­so­je ga­min­to­jo mo­de­lių ga­mo­je pir­maus dy­ze­li­nis mo­de­lis „BMW 116d Ef­fi­cient­Dy­na­mics Edi­tion“. 85 kW / 116 AG tu­rin­tis au­to­mo­bi­lis 100 km vi­du­ti­niš­kai su­nau­do­ja tik 3,4 li­trų de­ga­lų, iš­ski­ria­mos emi­si­jos su­da­ro 89 g/km.

Ga­lin­giau­sias se­ri­jos au­to­mo­bi­lis – „BMW M135i“. Dėl nau­jo įmon­tuo­to vie­naei­lio 6 ci­lind­rų va­rik­lio šio mo­de­lio ga­lia pa­di­dė­jo 5 kW – iki 240 kW/ 326 AG. Jis iš­lie­ka ge­riau­siu spor­ti­niu au­to­mo­bi­liu tarp 1 se­ri­jos BMW kon­ku­ren­tų. Vi­du­ti­nės „BMW M135i“ de­ga­lų są­nau­dos su­da­ro 8 l/100 km. O pa­si­rin­kus „BMW M135i xDri­ve“ – ver­si­ją su ke­tu­rių va­ran­čių­jų ra­tų sis­te­ma – de­ga­lų są­nau­dos bus dar ma­žes­nės (7,8 l/ 100 km), ta­čiau įsi­bė­gė­ti iki 100 km/h ma­ši­na ga­lės be­veik pu­se se­kun­dės spar­čiau – per 4,7 se­kun­dės.

Pa­va­rų dė­žė su­sie­ta su navigacija

Vie­to­je stan­dar­tiš­kai komp­lek­tuo­ja­mos še­šių bė­gių me­cha­ni­nės pa­va­rų dė­žės nau­jų­jų 1 se­ri­jos BMW mo­de­lių pir­kė­jai ga­li pa­si­rink­ti 8 pa­va­rų trans­mi­si­ją „Step­tro­nic“ (ji iš­kart mon­tuo­ja­ma „BMW 125d“, „BMW 120d xDri­ve“ ir „BMW M135i xDri­ve“). Nau­jau­sia au­to­ma­ti­nės grei­čių dė­žės ver­si­ja da­bar yra su­sie­ta ir su na­vi­ga­ci­jos sis­te­ma. Ši sis­te­ma pa­gal na­vi­ga­ci­jos duo­me­nis įver­ti­na ke­lią prie­ky­je ir nu­ma­to, ku­rią pa­va­rą reiks įjung­ti, pa­vyz­džiui, po­sū­ky­je. Tai už­ti­kri­na di­na­miš­ką, eko­no­miš­ką ir kom­for­tiš­ką va­žia­vi­mą.

1 ser­jios BMW mo­de­liuo­se įdieg­ta pa­žan­gi va­žiuok­lės tech­no­lo­gi­ja yra su­de­rin­ta su ga­li­nių ra­tų pa­va­ra ir be­veik to­bu­lu (50:50) svo­rio tarp prie­ki­nės ir ga­li­nės ašies pa­skirs­ty­mu. Tai su­tei­kia pui­kų au­to­mo­bi­lių val­do­mu­mą ir di­na­mi­ką. Nors 1 se­ri­jos BMW mo­de­liai yra va­ro­mi ga­li­niais ra­tais, au­to­mo­bi­liuo­se „BMW M Per­for­man­ce Au­to­mo­bi­le“, „BMW 120d“ ir „BMW 118d“ ga­li­ma įdieg­ti iš­ma­nią­ją vi­sų va­ro­mų ra­tų sis­te­mą „xDri­ve“. Ši sis­te­ma pa­ge­ri­na au­to­mo­bi­lio su­ki­bi­mą, sta­bi­lu­mą ir di­na­mi­ką. Pir­kė­jai, ieš­ko­da­mi sau tin­ka­mo sti­liaus, taip pat ga­li pa­si­rink­ti pri­si­tai­kan­čios pa­ka­bos, „M Sport“ pa­ka­bos, kin­ta­mo spor­ti­nio val­dy­mo („Va­riab­le Sports Stee­ring“) ir „M Sport“ stab­dy­mo sis­te­mas.

Iš­ma­ni pa­gal­ba vairuotojui

Vai­ruo­to­jo pa­to­gu­mui ir sau­gu­mui 1 se­ri­jos BMW mo­de­liuo­se ga­li­ma už­si­sa­ky­ti pa­pil­do­mus tech­no­lo­gi­nius spren­di­mus. Pir­mą kar­tą „BMW 1“ pir­kė­jai ga­lės pa­si­rink­ti ak­ty­vaus grei­čio pa­lai­ky­mo sis­te­mą („Ac­ti­ve Crui­se Con­trol“) su „Stop & Go“ funk­ci­ja – au­to­mo­bi­lis ga­li au­to­no­miš­kai pa­lai­ky­ti nu­sta­ty­tą at­stu­mą nuo prie­ky­je va­žiuo­jan­čios trans­por­to prie­mo­nės, o šiai pra­dė­jus stab­dy­ti ar grei­tė­ti, elg­tis ana­lo­giš­kai. Tai itin pa­to­gu už­mies­čio ke­liuo­se.

Nau­jų­jų BMW pir­kė­jai ga­li už­si­sa­ky­ti ir ki­tas au­to­ma­ti­zuo­tas pa­gal­bos vai­ruo­jant sis­te­mas. Pa­vyz­džiui, „La­ne De­par­tu­re War­ning“, ku­ri va­žiuo­jant di­des­niu nei 70 km/val. grei­čiu pers­pė­ja, kai iš­va­žiuo­ja­te iš sa­vo eis­mo juo­stos; par­ka­vi­mo pa­gal­bi­nin­ką „Par­king As­sis­tant“; apie su­si­dū­ri­mus pers­pė­jan­čią „Col­li­sion War­ning” sis­te­mą, ku­ri vei­kia va­žiuo­jant iki 15 km/val.grei­čiu ir pa­ti pra­de­da stab­dy­ti au­to­mo­bi­lį esant su­si­dū­ri­mo grės­mei.

Stan­dar­tiš­kai 1 se­ri­jos BMW au­to­mo­bi­liuo­se yra pa­dan­gų slė­gio in­di­ka­to­rius, ro­dan­tis kiek­vie­no ra­to duo­me­nis, taip pat įmon­tuo­ta SIM kor­te­lė, lei­džian­ti pri­si­jung­ti prie mo­bi­laus in­ter­ne­to pa­slau­gų. Per in­ter­ne­to ry­ši na­vi­ga­ci­jos sis­te­ma „Pro­fes­sio­nal“ ga­li sa­va­ran­kiš­kai at­nau­jin­ti že­mė­la­pius – ši pa­slau­ga tre­jus me­tus po au­to­mo­bi­lio įsi­gi­ji­mo yra ne­mo­ka­ma.

Vo­kie­ti­jos ga­min­to­jo at­sto­vės Lie­tu­vo­je bend­ro­vės „Kras­ta Au­to“ sa­lo­nuo­se 1 se­ri­jos BMW mo­de­liai kai­nuos nuo 24,3 tūkst. eu­rų (84 tūkst. li­tų), jų už­sa­ky­mai bus pri­ima­mi nuo ko­vo mė­ne­sio.

Žymės:bmw • bmw 1 •
Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami