Krizė negožia rusų meilės limuzinams

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-06-23 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-06-23 06:00
Rusijos turtuoliams ekonomikos nuosmukis nė motais - jie ir toliau noriai perka prabangias mašinas.  LŽ archyvo nuotrauka
Ru­si­jos au­to­mo­bi­lių rin­kos ty­ri­mų bend­ro­vė „Av­tos­tat“ pa­skel­bė iš­kal­bin­gą fak­tą – 2015-ųjų sau­sį-ko­vą, pa­ly­gin­ti su tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu per­nai, pra­ban­gių leng­vų­jų ma­ši­nų da­lis vie­tos rin­ko­je per­ko­pė 11 pro­cen­tų.

Ta­čiau bend­ras nau­jų au­to­mo­bi­lių par­da­vi­mas Ru­si­jo­je pir­mus tris šių me­tų mė­ne­sius kri­to net 36 pro­cen­tais. At­si­vė­rė akys ir Krem­liaus ge­le­ži­ne ran­ka kon­tro­liuo­ja­mai vie­tos ži­niask­lai­dai. Ji at­krei­pė dė­me­sį, kad dėl Va­ka­rų sank­ci­jų ir ne­efek­ty­vaus ūkio sto­jan­ti Ru­si­jos eko­no­mi­ka tur­tuo­lių sluoks­nio be­veik ne­pa­vei­kė. Re­mia­ma­si to pa­ties „Au­tos­tat“ duo­me­ni­mis, ku­rie ro­do, kad nuo sau­sio iki ko­vo ru­sai pra­ban­gių au­to­mo­bi­lių nu­pir­ko vos 12,5 proc. ma­žiau ne­gu tą pa­tį lai­ko­tar­pį 2014-ai­siais. Da­ro­ma iš­va­da, jog tai ne­įti­ki­mai ma­žai, pa­ly­gin­ti su bend­ru nau­jų leng­vų­jų ma­ši­nų rin­kos nuo­smu­kiu.

Fa­vo­ri­tų są­ra­šas – iš „vokiečių“

„Au­tos­tat“ eks­per­tai pa­žy­mi, kad pra­ban­gių au­to­mo­bi­lių da­lis nau­jų ma­ši­nų rin­ko­je nuo­lat di­dė­ja. Dar 2008 me­tais, kaip ro­do ty­ri­mų bend­ro­vės tu­ri­mi duo­me­nys, nau­ji pra­ban­gūs au­to­mo­bi­liai Ru­si­jo­je su­da­rė vos 4,5 pro­cen­to. Ta­čiau jau 2012-ai­siais jų da­lis pa­sie­kė 6,6 proc., 2014 me­tais - 8,3 proc., o per tris pir­mus šių me­tų mė­ne­sius – 11 pro­cen­tų.

La­biau­siai ne­blės­ta ru­sų mei­lė pra­ban­giems „Mer­ce­des-Benz“. Vo­kiš­ka mar­kė bu­vo par­da­vi­mo ly­de­rė tarp pra­ban­gių au­to­mo­bi­lių iš­kart, kai prieš ket­vir­tį am­žiaus su­griu­vo So­vie­tų Są­jun­ga, pir­mau­ja ji ir da­bar. Pa­sak „Au­tos­tat“ eks­per­tų, per­nai Ru­si­jo­je fik­suo­tas ka­tas­tro­fiš­kas nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­kos nuo­smu­kis, ta­čiau „Mer­ce­des-Benz“ par­da­vi­mas pa­di­dė­jo vi­sais 11 pro­cen­tų. O šių me­tų sau­sio-ko­vo mė­ne­siais, pa­ly­gin­ti su pra­ėju­sių me­tų pir­mu ket­vir­čiu, šok­te­lė­jo dar 9 pro­cen­tais.

Į po­pu­lia­riau­sių Ru­si­jo­je pra­ban­gių nau­jų au­to­mo­bi­lių tre­je­tą pa­ten­ka ir ki­tos dvi vo­kiš­kos mar­kės - „Au­di“ bei BMW.

Ja­po­niš­kų „Le­xus“ triumfas

Nuo vo­kiš­kų ma­ši­nų Ru­si­jo­je ma­žai at­si­lie­ka ir Ja­po­ni­jos pra­ban­gių au­to­mo­bi­lių mar­kė „Le­xus“. Kaip ro­do Eu­ro­pos vers­li­nin­kų aso­cia­ci­jos (EVA) su­rink­ti duo­me­nys, 2015 me­tų sau­sio-ge­gu­žės mė­ne­siais ru­sų rin­ko­je, ku­ri per tą lai­ką kri­to net 37,7 proc., „Le­xus“ par­da­vi­mas šio­je ne­pa­lan­kio­je si­tua­ci­jo­je pa­di­dė­jo fan­tas­tiš­kais 9,7 pro­cen­to.

Ne­at­me­ta­ma, kad po tru­pu­tį „Le­xus“ Ru­si­jo­je uži­ma „Au­di“ ir BMW vie­tą. Pa­sak EVA sta­tis­ti­kos, per pir­mus pen­kis šių me­tų mė­ne­sius, pa­ly­gin­ti su 2014-ųjų sau­siu-ge­gu­že, ru­sai nu­pir­ko 32,2 proc. ma­žiau „Au­di“ ir 24,2 proc. ma­žiau BMW. Tre­čia pra­ban­gių vo­kiš­kų au­to­mo­bi­lių mar­kė „Mer­ce­des-Benz“ 2015-ųjų sau­sį-ge­gu­žę fik­sa­vo 0,3 proc. au­gi­mą.

Agen­tū­ros „Au­tos­tat“ ana­li­ti­kai, aiš­kin­da­mi pra­ban­gių mar­kių po­pu­lia­ru­mo Ru­si­jo­je prie­žas­tis, ne­kal­ba apie aki­vaiz­džiai di­dė­jan­čią so­cia­li­nę at­skir­tį tarp tur­tin­gų­jų ir ki­tų vi­suo­me­nės gru­pių. Jų nuo­mo­ne, svar­biau­sia prie­žas­tis, ko­dėl ru­sai net ir per kri­zę ne­gai­li pi­ni­gų iš­tai­gin­giems au­to­mo­bi­liams, yra ta, kad ne­va „pa­sau­ly­je vy­rau­jant ne­igia­moms eko­no­mi­nėms ten­den­ci­joms bran­gius li­mu­zi­nus ga­min­to­jai siū­lo vis pa­trauk­les­nė­mis kai­no­mis“.

„Au­tos­tat“ taip pat ti­ki­na, jog li­mu­zi­nai ak­ty­viau per­ka­mi dėl trum­pes­nio jų, pa­ly­gin­ti su "pa­pras­tais" au­to­mo­bi­liais, eksp­loa­ta­ci­jos lai­ko. „Ko­kiu ki­tu nau­ju au­to­mo­bi­liu va­ži­nė­ja­ma vi­du­ti­niš­kai 5-6 me­tus, o pra­ban­gia ma­ši­na - 3-4 me­tus. Vė­liau jos kei­čia­mos į nau­jes­nės lai­dos“, - ra­šo­ma agen­tū­ros at­as­kai­to­je.

Be to, kaip tvir­ti­na „Au­tos­tat“, ūkio kri­zės ka­muo­ja­mo­je Ru­si­jo­je pa­si­tu­rin­tiems žmo­nėms leng­viau gau­ti kre­di­tus nei tiems, ku­rie pri­klau­so ki­toms vi­suo­me­nės kla­sėms. „Ka­dan­gi pra­ban­gūs au­to­mo­bi­liai daž­niau­siai per­ka­mi iš­si­mo­kė­ti­nai, tai ir­gi da­ro įta­ką par­da­vi­mui“, - tei­gia agen­tū­ros ana­li­ti­kai.

Pra­ban­gių mar­kių au­to­mo­bi­liai Ru­si­jo­je pa­gal po­pu­lia­ru­mą 2015 m. sau­sio-ge­gu­žės mėnesiais

VietaMarkėPar­duo­ta au­to­mo­bi­lių (vnt.)
1."Mer­ce­des-Benz"19 166
2.BMW12 359
3."Au­di"10 148
5."Le­xus"7 847
6."Land Ro­ver"4 859
7."Vol­vo"2 600
7."In­fi­ni­ti"2 559
9."Pors­che"2 090
10."Ja­guar"333

Šal­ti­nis: AEB

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Gar­di­ne pa­si­bai­gė, in­ten­sy­viai vy­kęs, pir­ma­sis Bal­ti­jos ly­gos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to tu­ras, kur ko­man­doms per po­rą tre­je­tą die­nų te­ko su­žais­ti po pen­ke­rias rung­ty­nes. Tie­sa, rung­ty­nių lai­kas [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami