Krizė Rusijoje aplenkia tik vietos turtuolius

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-04-14 17:46
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-04-14 17:46
Metų pradžioje Rusijoje itin sparčiai augo išskirtinių "Porsche" pardavimas.  Gamintojo nuotrauka
Pre­ky­bos nau­jais au­to­mo­bi­liais duo­me­nys at­sklei­džia vie­nos ar ki­tos ša­lies pi­lie­čių lū­kes­čius ne tik dėl sa­vo šei­mos, bet ir dėl vals­ty­bės at­ei­ties. Pir­mo ket­vir­čio ma­ši­nų par­da­vi­mo Ru­si­jo­je re­zul­ta­tai lei­džia įtar­ti, kad šios ša­lies žmo­nės, iš­sky­rus tur­tuo­lius, at­ei­ti­mi jau be­veik ne­ti­ki.

Pa­sak nau­jau­sios Eu­ro­pos vers­lo aso­cia­ci­jos (EVA) at­as­kai­tos, nuo šių me­tų sau­sio iki ko­vo ru­sai nu­pir­ko 363 691 nau­ją au­to­mo­bi­lį, ar­ba net 36,3 proc. ma­žiau pir­mą­jį 2014-ųjų ket­vir­tį (602 520). Net 42,5 proc. sie­kęs rin­kos nuo­po­lis bu­vo už­fik­suo­tas ko­vą. Iš 62 nau­jų au­to­mo­bi­lių mar­kių, apie pre­ky­bą ku­rio­mis duo­me­nis ren­ka EVA, net 50 fik­sa­vo nuo­smu­kį. Dar sep­ty­nių ga­min­to­jų (FAW, ZAZ, „Ta­gAZ“, „Lux­gen“, „Bog­dan“, „Iž“, „Dod­ge“) ma­ši­no­mis pre­ky­ba iš­vis su­sto­jo – nuo šių me­tų sau­sio iki ko­vo mė­ne­sio Ru­si­jo­je ne­bu­vo par­duo­tas nė vie­nas šios mar­kės au­to­mo­bi­lis.

„Mer­ce­des-Benz“ ir „Pors­che“ laikas

Įdo­mu pra­de­da da­ry­tis tuo­met, kai pa­ma­tai, ko­kie ga­min­to­jai 2015-ųjų ket­vir­tį au­gi­no par­da­vi­mus. Jų bu­vo ma­žu­ma – vos 6. Ta­čiau net trys iš jų („Mer­ce­des-Benz“, „Le­xus“, „Pors­che“) nuo kon­ve­je­rių lei­džia pra­ban­gius au­to­mo­bi­lius. O ir ma­žy­liai „Mi­ni“, ku­riuos ga­mi­na Vo­kie­ti­jos pres­ti­ži­nių au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja BMW, kar­tais pri­ski­ria­mi prie pra­ban­gių.

Ypač smar­kiai sau­sio-ko­vo mė­ne­siais Ru­si­jo­je šo­ko iš­skir­ti­nių „Pors­che“ rin­ka – per pir­mus tris šių me­tų mė­ne­sius ru­sai nu­rpir­ko 1095 vo­kiš­kus bo­li­dus, ar­ba net 54 proc. dau­giau nei per tą pa­tį lai­ko­tar­pį per­nai (710). „Le­xus“ pa­klau­sa ūg­te­lė­jo 19 proc. - per­nai sau­sį-ko­vą Ru­si­jo­je ja­po­nai rea­li­za­vo 3375 au­to­mo­bi­lius, šie­met per tą pa­tį lai­ką – jau 4002.

Nie­kam nė­ra pa­slap­tis, kad Ru­si­jos vers­lo ir po­li­ti­kos eli­tas la­bai mėgs­ta „Mer­ce­des-Benz“. Per pir­mus 2015 me­tų mė­ne­sius šių au­to­mo­bi­lių rin­ka pa­sis­tie­bė 9 proc. Ta­čiau ir „Mer­ce­des-Benz“ nuo sau­sio iki ko­vo bu­vo par­duo­ta tiek, kiek vi­sų ki­tų pres­ti­ži­nių ma­ši­nų kar­tu su­dė­jus – 11 341 (per­nai – 10 384).

Bran­giai kai­nuo­jan­čius au­to­mo­bi­lius per­ka tur­tin­gi žmo­nės. To­dėl nė­ra abe­jo­nių, kad tai vie­nin­te­lis so­cia­li­nis sluoks­nis Ru­si­jo­je, ku­ris yra už­ti­krin­tas dėl sa­vo at­ei­ties eko­no­mi­nių skun­ku­mų kre­čia­mo­je ša­ly­je.

„La­da“ saulėlydis

Ma­si­niam nau­do­ji­mui skir­tų mar­kių, ku­rios au­to­mo­bi­lių par­da­vi­mas Ru­si­jo­je sau­sį-ko­vą pa­au­gi­no, bu­vo ja­po­nų „I­su­zu“ (+218 proc.) ir ita­lų „Al­fa Ro­meo“ (+100 proc.). Ta­čiau iš vi­so per tris mė­ne­sius bu­vo par­duo­ta vos 178 „I­su­zu“ ir 6 „Al­fa Ro­meo“.

Tarp mar­kių, ku­rioms Ru­si­jo­je, kaip ro­do AEB at­as­kai­ta, 2015 me­tų sau­sį-ko­vą ne­si­se­kė la­biau­siai, bu­vo ja­po­nų „Hon­da“ (pa­ly­gin­ti su per­nai me­tų pir­mu ket­vir­čiu pre­ky­ba šios mar­kės au­to­mo­bi­liais kri­to -87 proc.), is­pa­nų „Seat“ (-86,4 proc.), pra­ncū­zų „Peu­geot“ (-80,2 proc.), ki­nų BAW (-79 proc.) ir „Che­ry“ (-78 proc.).

AEB duo­me­ni­mis, pa­gal par­duo­tą Ru­si­jo­je nau­jų au­to­mo­bi­lių kie­kį ly­de­rė ir šiais me­tais iš­lie­ka vie­ti­nės kil­mės „La­da“ mar­kė. Sau­sį-ko­vą ru­sai nu­pir­ko 68 554 šias ma­ši­nas. Bu­vo fik­suo­tas 25 proc. sie­kęs par­da­vi­mo nuo­smu­kis. Ir tai reiš­kia, jog, skai­čiuo­jant par­da­vi­mo kri­ti­mą vie­ne­tais, „La­da“ ga­min­to­jo au­to­mo­bi­lių par­da­vi­mas su­si­trau­kė la­biau­siai tarp vi­sų Ru­si­jo­je pir­kė­jams siū­lo­mų nau­jų ma­ši­nų mar­kių – 23 049 (2014 m. sau­sį-ko­vą ru­sai bu­vo nu­pir­kę 91 603 šios mar­kės au­to­mo­bi­lius).

Po­pu­lia­riau­sios nau­jų au­to­mo­bi­lių mar­kės Ru­si­jo­je 2015 m. I ketv.

VietaMarkėPar­da­vi­mo re­zul­ta­tas (vnt.)Po­ky­tis (proc.)*
1."La­da"68 554-25
2."Hyun­dai"39 841-4
3."Kia"36 030-15
4."Toyo­ta"24 023-31
5."Re­nault"27 416-41
6."Nis­san"27 183-41
7."Volks­wa­gen"18 119-47
8."Ško­da"15 308-19
9."Mer­ce­des-Benz"11 341+9
10."Dat­sun"9339n.d.-

*Pa­ly­gin­ti su 2014 m. sau­siu-ko­vu.

Šal­ti­nis: AEB.

Po­pu­lia­riau­si nau­jų au­to­mo­bi­lių mo­de­liai Ru­si­jo­je 2015 m. I ketv.

VietaModelisPa­duo­ta (vnt.)
1."La­da Gran­ta"30 710
2."Hyun­dai So­la­ris"24 811
3."Kia New Rio"18 412
4."La­da 4x4"10 620
5."Re­nault Lo­gan"10 066
6."La­da Ka­li­na"9229
7."La­da Lar­gus"9083
8."Volks­wa­gen Po­lo"8913
9."Re­nault Dus­ter"8842
10."Dat­sun on-DO"8061

Šal­ti­nis: AEB

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Per gais­rą dau­gia­bu­čio na­mo bu­te Kau­ne sek­ma­die­nio va­ka­rą žuvo du vy­rai.
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami