Kroviniai iš Turkijos – žingsniu arčiau

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-01-21 13:20
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-01-21 13:20
Sutartis pasirašė "Lietuvos geležinkelių" Krovinių vežimo direkcijos direktorius Stasys Gudvalis bei "Gefco Turkey" ir Artimųjų Rytų regiono vykdantysis direktorius Fulvio Villa. LŽ archyvo nuotrauka
Sau­sio 21 d. bend­ro­vė „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ ir į Lie­tu­vą vi­zi­to at­vy­kę Tur­ki­jos lo­gis­ti­kos bend­ro­vės „GEF­CO Ta­şı­ma­cı­lık ve Lo­jis­tik A.Ş.“ va­do­vai pa­si­ra­šė eks­pe­di­ja­vi­mo pa­slau­gų tei­ki­mo bei ga­vi­mo su­tar­tis. Jos apib­rėš bend­ro­vių tar­pu­sa­vio san­ty­kius ve­žant kro­vi­nius ar tuš­čius ried­me­nis Lie­tu­vos ir už­sie­nio ge­le­žin­ke­liais, at­sis­kai­ty­mo už su­teik­tas pa­slau­gas tvar­ką.

„Mū­sų tiks­las – plės­ti kon­tei­ne­ri­nio trau­ki­nio „Vi­kin­gas“ marš­ru­tą Tur­ki­jos–S­kan­di­na­vi­jos kryp­ti­mis. Pa­si­ra­šy­ta eks­pe­di­ja­vi­mo su­tar­tis su Tur­ki­jos „GEF­CO“ at­ei­ty­je už­ti­krins įvai­rios įran­gos, me­ta­lo ga­mi­nių ir ki­tų pre­kių srau­tą į Lie­tu­vos ir Skan­di­na­vi­jos ša­lių pu­sę“, – tei­gė „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ Kro­vi­nių ve­ži­mo di­rek­ci­jos di­rek­to­rius Sta­sys Gud­va­lis.

Lie­tu­viai da­lin­sis patyrimu

Su­si­ti­ki­mo me­tu bend­ro­vių „GEF­CO Ta­şı­ma­cı­lık ve Lo­jis­tik A.Ş.“ ir „GEF­CO Bal­tic“ at­sto­vams pri­sta­ty­tos „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ tei­kia­mos pa­slau­gos, ap­tar­tos bend­ra­dar­bia­vi­mo ga­li­my­bės pro­jek­tuo­se, ga­li­mi kro­vi­niai ir marš­ru­tai. Ša­lys ta­rė­si dėl ga­li­my­bių vež­ti kro­vi­nius kon­tei­ne­ri­niu trau­ki­niu „Vi­kin­gas“ iš Tur­ki­jos į Šiau­rės ir Ry­tų Eu­ro­pą. Taip pat per­žiū­rė­tos kon­trei­le­ri­nių ve­ži­mų or­ga­ni­za­vi­mo ga­li­my­bės į Ru­si­ją ir iš jos, tam pa­nau­do­jant „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ tu­ri­mą pa­tir­tį or­ga­ni­zuo­jant to­kio ti­po ve­ži­mus trau­ki­niu „Ne­mu­nas“.

Ke­lias die­nas truk­sian­čio vi­zi­to me­tu sve­čiai ap­si­lan­kys Klai­pė­dos vals­ty­bi­nio jū­rų uos­to di­rek­ci­jo­je, su­si­tiks su kro­vos kom­pa­ni­jo­mis, lan­ky­sis Drau­gys­tės ge­le­žin­ke­lio sto­ty­je.

Lie­tu­vių par­tne­rė - gar­si įmonė

Pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je Tur­ki­jo­je „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ ir „GEF­CO Ta­şı­ma­cı­lık ve Lo­jis­tik A.Ş.“ pa­si­ra­šė bend­ra­dar­bia­vi­mo me­mo­ran­du­mą. Ša­lys su­ta­rė bend­ra­dar­biau­ti di­di­nant kro­vi­nių srau­tus tarp Tur­ki­jos ir Lie­tu­vos, taip pat tarp Bal­ti­jos jū­ros re­gio­no ir Ar­ti­mų­jų Ry­tų, ska­tin­ti kro­vi­nius vež­ti kon­tei­ne­ri­niu trau­ki­niu „Vi­kin­gas“.

"GEF­CO Gru­pė" įsteig­ta 1949 me­tais. Tai vie­na iš pir­mau­jan­čių pa­sau­lio trans­por­to ir lo­gis­ti­kos gru­pių, veik­lą vyk­dan­ti dau­giau nei 100 pa­sau­lio ša­lių. Jo­je dir­ba dau­giau nei 11 tūkst. dar­buo­to­jų, o jos me­ti­nė apy­var­ta sie­kia 4 mlrd. eu­rų.

FAKTAI

Kon­tei­ne­ri­nis trau­ki­nys „Vi­kin­gas“ yra bend­ras Lie­tu­vos, Bal­ta­ru­si­jos, Ukrai­nos, Bul­ga­ri­jos ir Mol­do­vos ge­le­žin­ke­lių pro­jek­tas, su­jun­gian­tis Bal­ti­jos ir Juo­dą­ją jū­ras. „Vi­kin­gu“ ve­ža­mi uni­ver­sa­lūs ir spe­cia­li­zuo­ti kon­tei­ne­riai. Marš­ru­tas tarp Lie­tu­vos ir Tur­ki­jos per Bal­ta­ru­si­ją ir Ukrai­ną ge­le­žin­ke­liais ir kel­tų li­ni­jo­mis per Juo­dą­ją jū­rą ga­lė­tų bū­ti įvei­kia­mas per 5–6 die­nas, tik ge­le­žin­ke­liais – per Bal­ta­ru­si­ją, Ukrai­ną, Mol­do­vą, Bul­ga­ri­ją ir Ru­mu­ni­ją – per 8–10 die­nų.

Pro­jek­tas „Vi­kin­gas“ 2008 me­tais Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos koor­di­nuo­jan­čio PRO­MIT pro­jek­to ty­ri­me pri­pa­žin­tas ge­ro­sios pra­kti­kos pa­vyz­džiu. 2009 me­tais Eu­ro­pos in­ter­mo­da­li­nio trans­por­to aso­cia­ci­ja (EIA) pro­jek­tui sky­rė ap­do­va­no­ji­mą „Ge­riau­sios pra­kti­kos in­ter­mo­da­li­nis pro­jek­tas“. 2014 me­tais Eu­ro­pos Są­jun­gos moks­li­nių ty­ri­mų prog­ra­ma BEST­FACT „Vi­kin­gui“ sky­rė Ge­riau­sio Ža­lio­sios lo­gis­ti­kos ir įvai­ria­rū­šių ve­ži­mų pro­jek­to ap­do­va­no­ji­mą.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Per gais­rą dau­gia­bu­čio na­mo bu­te Kau­ne sek­ma­die­nio va­ka­rą žuvo du vy­rai.
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami