Krovinių srautas tarp Lietuvos ir Ukrainos nenutrūksta

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-11-10 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-11-10 06:00
Pastaruoju metu populiariausia į Ukrainą geležinkeliais eksportuojama Lietuvos prekė - Mažeikiuose pagaminti degalai. LŽ archyvo nuotrauka
Dėl ka­ro Si­ri­jo­je Va­ka­rai be­veik pri­mir­šo Ukrai­ną, o Lie­tu­va, ypač jos trans­por­to ir lo­gis­ti­kos bend­ro­vės, da­ro vis­ką, kad jau ne­to­li­mo­je at­ei­ty­je ka­ri­nių iš­puo­lių nu­nio­ko­ta ša­lis kuo grei­čiau iš­bris­tų iš eko­no­mi­nės duo­bės.

Lie­tu­vos pra­mo­ni­nin­kų kon­fe­de­ra­ci­jos (LPK) pre­zi­den­tas Ro­ber­tas Dar­gis „Lie­tu­vos ži­nioms“ tei­gė, kad šian­die­ni­nės Ukrai­nos eko­no­mi­kos pa­dė­tis yra la­bai dvip­ras­miš­ka. „Pra­si­dė­jus ka­rui Ukrai­no­je jau­čia­mas di­de­lis ūkio nuo­smu­kis. Ka­tas­tro­fiš­kai kri­to ga­my­ba, nu­ver­tė­jo Ukrai­nos gri­vi­na, į pra­ra­ją smu­ko var­to­ji­mas. Ta­čiau Lie­tu­vos vers­li­nin­kams yra ge­ras me­tas in­ves­tuo­ti Ukrai­no­je, pa­vyz­džiui, įsi­gy­ti ten ga­myk­lų, nes jos da­bar ypač pi­gios“, – tvir­ti­no LPK va­do­vas.

Lie­tu­viai – atkaklūs

Di­džiau­sias kliu­vi­nys Va­ka­rų in­ves­ti­ci­joms į Ukrai­ną yra nuo so­vie­ti­nių lai­kų ne­pa­ki­tęs vie­tos val­džios ir vers­lo men­ta­li­te­tas. Anot R. Dar­gio, vers­li­nin­kai pri­va­lo bū­ti už­ti­krin­ti, kad jų in­ves­ti­ci­jos bus sau­gios. Tam rei­kia, kad Ukrai­no­je bū­tų sau­gi vers­lo ap­lin­ka, kuo ma­žiau ko­rup­ci­jos ir biu­ro­kra­ti­jos. „Ta­čiau net jų ūkio mi­nis­tras Ai­va­ras Ab­ro­ma­vi­čius pri­pa­žįs­ta, kad ko­rup­ci­ja ir biu­ro­kra­ti­ja Ukrai­no­je yra la­bai pla­čiai įlei­du­si šak­nis ir tie­siog pa­ker­ta pa­si­ti­kė­ji­mą Ukrai­na“, – kal­bė­jo LPK pre­zi­den­tas.

Dėl Ukrai­nos prob­le­mų ne­ma­ža da­lis vers­li­nin­kų iš Va­ka­rų tie­siog nu­lei­džia ran­kas. Bet tik ne lie­tu­viai. R. Dar­gis sa­kė, kad, ne­pai­sy­da­mas vi­sų su­nku­mų, Lie­tu­vos vers­las ak­ty­viai bend­rau­ja su Ukrai­na: ne tik in­ves­tuo­ja­ma, bet ir sten­gia­ma­si pa­dė­ti mo­ky­mais, in­teg­ruo­jan­tis į eu­ro­pi­nes struk­tū­ras, kei­čiant pa­tį Ukrai­nos vers­li­nin­kų po­žiū­rį į vers­lą ir jo ap­lin­ką.

„Lie­tu­va ir Ukrai­na yra įkū­ru­sios Vers­lo ta­ry­bą, ku­rio­je nuo­lat kei­čia­mės pa­tir­ti­mi. Lie­tu­va ukrai­nie­čiams pra­mo­ni­nin­kams taip pat pa­dė­jo ati­da­ry­ti at­sto­vy­bę Briu­se­ly­je prie įta­kin­gos Eu­ro­pos vers­lo fe­de­ra­ci­jas vie­ni­jan­čios or­ga­ni­za­ci­jos „Bus­si­ness Eu­ro­pe“. Si­tua­ci­ją su­nki­na skir­tin­ga ša­lių vers­lo spe­ci­fi­ka. Ukrai­no­je do­mi­nuo­ja su­nkio­ji pra­mo­nė, ku­ri Lie­tu­vo­je ne­tu­ri ana­lo­gų. Tad ir ukrai­nie­čiams vers­li­nin­kams ky­la vi­sai ki­to­kie iš­šū­kiai nei lie­tu­viams. Ta­čiau daug ga­li­me pa­dė­ti leng­vo­sios, bal­dų pra­mo­nės, naf­tos pro­duk­tų ga­my­bos sri­ty­se“, – sa­kė LPK va­do­vas.

Au­go ne­pai­sant agresijos

Kaip ro­do VšĮ „Vers­li Lie­tu­va“ duo­me­nys, Lie­tu­va nuo 1995 me­tų tu­ri tei­gia­mą pre­ky­bos ba­lan­są su Ukrai­na. Jis 2014 me­tais, pa­ly­gin­ti su už­per­nykš­čiais me­tais, iš­au­go dar 6,5 proc. – iki 665,6 mln. eu­rų. Ru­si­jai pra­ėju­sių me­tų pra­džio­je įsi­ver­žus į Ukrai­ną ir oku­pa­vus Kry­mą, pre­kių eks­por­tas, reeks­por­tas ir im­por­tas tarp Ukrai­nos ir Lie­tu­vos di­dė­jo. Per­nai Lie­tu­vos pre­kių eks­por­to į Ukrai­ną ver­tė iš­au­go 6,9 proc., ar­ba 58,1 mln. eu­rų – iki 905,1 mln. eu­rų. Ukrai­nie­čiams ten­ka 3,7 proc. vi­so Lie­tu­vos pre­kių eks­por­to. Ukrai­na bu­vo 9-oje vie­to­je tarp vals­ty­bių, į ku­rias Lie­tu­va eks­por­ta­vo dau­giau­sia – mi­ne­ra­li­nį ku­rą ir aly­vas, plas­ti­kus, ma­ši­nas ir me­cha­ni­nius įren­gi­nius bei kt.

Net 8,8 proc. 2014 me­tais šok­te­lė­jo pre­kių reeks­por­tas į Ukrai­ną, o bend­ra jo ver­tė su­da­rė 150 mln. eu­rų. Per­nai 7,7 proc. dau­giau im­por­tuo­ta iš Ukrai­nos į Lie­tu­vą.

Tie­sa, šie­met eks­por­to, reeks­por­to ir im­por­to re­zul­ta­tai ga­li bū­ti blo­ges­ni. Pa­vyz­džiui, bend­ro­vės „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ (LG) Kro­vi­nių ve­ži­mo di­rek­ci­jos Rin­kos ty­ri­mų ir plė­tros sky­riaus vir­ši­nin­kas Ri­mas Kudz­ma­nas LŽ in­for­ma­vo, kad 2015 me­tų sau­sį-rug­sė­jį ge­le­žin­ke­liais ve­ža­mų kro­vi­nių į Ukrai­ną ir iš jos apim­tis, pa­ly­gin­ti su tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu per­nai, kri­to dau­giau nei per­pus – nuo 1,8 mln. to­nų iki 0,88 mln. to­nų.

Gelbs­ti ke­lių transportas

Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, iki šių me­tų trau­ki­niais ve­ža­mų kro­vi­nių apy­var­ta nuo­lat au­go. 2011 me­tais į Ukrai­ną ge­le­žin­ke­liais eks­por­tuo­ta 738,8 tūkst. to­nų, 2012 me­tais – 785,84 tūkst., 2013 me­tais – 827,3 mln., 2014 me­tais – 1,03 mln. to­nų kro­vi­nių. Im­por­tuo­ta – 839,3 mln. (2011 m.), 649,4 mln. (2012 m.), 985,79 mln. (2013 m.), 1,08 mln. to­nų (2014 m.) kro­vi­nių.

Pa­sak R. Kudz­ma­no, pui­kius re­zul­ta­tus lė­mė ne­abe­jo­ti­ni Lie­tu­vos kaip tran­zi­to vals­ty­bės pra­na­šu­mai. Tai ir ge­rai iš­plė­to­ti ge­le­žin­ke­liai, ne­už­šą­lan­tis Klai­pė­dos jū­rų uos­tas ir vie­na mo­der­niau­sių re­gio­ne uos­to inf­ras­truk­tū­ra. „At­ve­žus kro­vi­nį į vie­ną kro­vos kom­pa­ni­ją uos­te, jį iš­kro­vus yra pa­to­giau ir eko­no­miš­kiau va­go­nus nu­kreip­ti į ki­tą kro­vos kom­pa­ni­ją“, – ti­ki­no LG at­sto­vas.

Net ir ka­ro Ukrai­no­je są­ly­go­mis ne­nu­trū­ko vie­no svar­biau­sių ge­le­žin­ke­li­nin­kų pro­jek­to – kon­tei­ne­ri­nio trau­ki­nio „Vi­kin­gas“ – rei­sai. „Pa­žy­mė­ti­na, kad Ukrai­nos ge­le­žin­ke­liai kar­tu su Lie­tu­va ir Bal­ta­ru­si­ja yra pro­jek­to ini­cia­to­riai. Trau­ki­nys iš Klai­pė­dos Drau­gys­tės ge­le­žin­ke­lio sto­ties per Mins­ką, Go­me­lį, Ki­je­vą ir ki­tus mies­tus kro­vi­nius ve­ža į Ode­są“, – sa­kė R.Kudz­ma­nas.

Ne­tgi šiais me­tais jo­kio nuo­smu­kio ve­žant kro­vi­nius į Ukrai­ną ir iš jos ga­li ne­pa­tir­ti au­to­mo­bi­lių ke­lių trans­por­tas. Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, 2011 me­tais su­nkve­ži­miais į Ukrai­ną bu­vo vež­ta 45,41 tūkst., 2012 me­tais – 56,7 tūkst., 2013 me­tais – 71,7 tūkst. to­nų, o per aš­tuo­nis 2015 me­tų mė­ne­sius – 60,88 tūkst. to­nų kro­vi­nių. Ati­tin­ka­mai kro­vi­nių im­por­tas vil­ki­kais su­da­rė 93,84 tūkst. (2011 m.), 95,3 tūkst. (2012 m.), 105,8 tūkst. (2013 m.), 139,93 tūkst. (2014 m.) ir 103,84 tūkst. to­nų (2015 m. sau­sio-rugp­jū­čio mėn.).

Pa­sak na­cio­na­li­nės ve­žė­jų aso­cia­ci­jos „Li­na­va“ pre­zi­den­to Er­lan­do Mi­kė­no, ukrai­nie­čių už­sa­ko­vai ren­ka­si Lie­tu­vą sa­vo kro­vi­niams vež­ti dėl dau­ge­lio prie­žas­čių, o svar­biau­sia, jog kol kas mū­sų ša­lies ke­liai ne­ap­mo­kes­ti­na­mi už jais nu­va­žiuo­tus ki­lo­me­trus, sie­ną ga­li­ma kirs­ti su pil­nu de­ga­lų ba­ku, be to, Lie­tu­vo­je yra gau­sus lo­gis­ti­kos cen­trų tink­las.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Baž­ny­ti­nio pa­vel­do mu­zie­jus (BPM) aiš­ki­na­si ga­li­my­bes į mū­sų ša­lį at­vež­ti eks­po­nuo­ti ypa­tin­gą re­lik­vi­ją – Lie­tu­vos glo­bė­jo šv. Ka­zi­mie­ro re­lik­vi­jo­rių, sau­go­mą Flo­ren­ci­jo­je, šv. Lau­ry­no [...]
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Ke­tu­ris mė­ne­sius po Lie­tu­vos re­gio­nus ke­lia­vęs „Ki­no pa­va­sa­rio“ edu­ka­ci­nis pro­jek­tas „Ki­no ka­ra­va­nas“ bai­gi­nė­ja šių me­tų marš­ru­tą. Li­ko du mies­tai, trys sean­sai. Rug­sė­jo 28 die­ną Tel­šiuo­se [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Tik šie­met baig­tas sta­ty­ti, prieš be­veik mė­ne­sį dėl slen­kan­čių šlai­tų pla­čiai ap­ta­ri­nė­tas aukš­čiau­sias ša­ly­je pės­čių­jų ir dvi­ra­ti­nin­kų til­tas Aly­tu­je ta­po naujų dis­ku­si­jų ob­jek­tu [...]
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami