Krovinių užsakymams – išmanesnė virtuali platforma

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-09-16 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-09-16 06:00
Didelė dalis vežėjų krovinių paieškai naudoja daugiau nei vieną elektroninę transporto biržą. LŽ archyvo nuotrauka
Elek­tro­ni­nė­mis plat­for­mo­mis, va­di­na­mo­mis trans­por­to bir­žo­mis, gau­siai nau­do­ja­si tiek kro­vi­nius į pa­sau­lio kraš­tą pa­si­ry­žę nu­vež­ti ve­žė­jai, tiek ir jų už­sa­ko­vai.

Trans­por­to bir­žų rin­ko­je pa­sta­ruo­ju me­tu vy­rau­jan­čią pa­grin­di­nių žai­dė­jų Trans.eu, Ti­mo­com.lt ir Car­go.lt tri­val­dys­tę pa­si­ruo­šė su­drums­ti kiek ki­to­kią pa­slau­gą nei kon­ku­ren­tai pa­siū­liu­si Lie­tu­vo­je nau­ja in­ter­ne­to plat­for­ma Car­go­boo­king.lt.

Pra­dė­ju­si veik­lą, per ma­žiau nei tris mė­ne­sius ši trans­por­to bir­ža skel­bia pri­trau­ku­si ke­lis šim­tus lo­gis­ti­kos rin­kos da­ly­vių ne tik iš Lie­tu­vos, bet ir už­sie­nio.

Tik ke­li kla­vi­šų pa­spau­di­mai

Iš Va­ka­rų Eu­ro­pos į Lie­tu­vą at­ke­lia­vu­si Car­go­boo­king.lt idė­ja ski­ria­si tuo, kad kro­vi­nių ir trans­por­to pa­siū­ly­mai sis­te­mo­je pa­tei­kia­mi ki­taip, nei tra­di­ciš­kai įpras­ta trans­por­to bir­žo­se. Su­teik­ta ga­li­my­bė pa­ly­gin­ti skir­tin­gų ve­žė­jų kai­nas kon­kre­čiam marš­ru­tui rea­liu lai­ku, ne­ski­riant pa­pil­do­mos ener­gi­jos ko­mu­ni­ka­ci­jai su įvai­riais rin­kos da­ly­viais, ieš­kant op­ti­ma­laus pa­siū­ly­mo.

„Nuo šiol už­sa­ko­vui, ieš­kan­čiam vi­so ar da­li­nio kro­vi­nio, ne­be­rei­kia de­rė­tis su šim­tais ve­žė­jų ar eks­pe­di­to­rių – ke­li kla­vi­šų pa­spau­di­mai, ir sis­te­ma pa­tei­kia kai­ną pa­si­rink­tam marš­ru­tui. Svar­biau­sia – jo­kios ri­zi­kos dėl ne­pa­ti­ki­mų lo­gis­ti­kos rin­kos da­ly­vių, nes sis­te­mo­je da­ly­vau­ja tik ge­rai ži­no­mos, ne­prie­kaiš­tin­gą re­pu­ta­ci­ją tu­rin­čios kom­pa­ni­jos, o ri­zi­ką dėl ga­li­mų ne­sklan­du­mų, jei to­kių ras­tų­si, pri­sii­ma­me mes pa­tys, kaip e. plat­for­mos kū­rė­jai, o ne už­sa­ko­vas“, – aiš­ki­no šios plat­for­mos idė­jos au­to­rius Egi­di­jus Breikš­tas.

Jis pa­si­džiau­gė, kad ga­li­my­bė pa­ly­gin­ti ži­no­mų ir pa­ti­ki­mų ve­žė­jų pa­siū­ly­mus, su­tau­py­ti lai­ko ran­dant ge­riau­sią kai­nos pa­siū­ly­mą, grei­tai ir pa­to­giai už­si­sa­ky­ti kro­vi­nio ga­be­ni­mą bei gau­ti kro­vi­nio se­ki­mo in­for­ma­ci­ją su­do­mi­no ne tik Lie­tu­vos lo­gis­ti­kos eks­per­tus, bet ir tarp­tau­ti­nė­se rin­ko­se stip­riai po­zi­ci­jas įtvir­ti­nu­sias bend­ro­ves, to­kias kaip TNT, „Bal­tic Ship­ping Cen­ter“, „A­xis Trans­port“.

„Nau­ją plat­for­mą ver­ti­nu kaip dar vie­ną pers­pek­ty­vų par­da­vi­mo ka­na­lą trans­por­to ir lo­gis­ti­kos vers­le. Kiek­vie­nai šia­me sek­to­riu­je dir­ban­čiai įmo­nei yra ak­tua­lūs kuo di­des­ni srau­tai, o ši plat­for­ma mums lei­džia pa­di­din­ti už­sa­ky­mų kie­kį bei su­ži­no­ti kom­pa­ni­jos kon­ku­ren­cin­gu­mą rea­liu lai­ku“, – pa­tir­ti­mi da­li­jo­si eks­pe­di­ci­nės bend­ro­vės „A­xis Trans­port“ ak­ci­nin­kas To­mas De­gu­tis.

Nau­do­ja­si ke­lio­mis biržomis

Anot trans­por­to rin­kos da­ly­vių, jau se­niai rin­ko­je bren­do po­rei­kis at­si­ras­ti sis­te­mai, ku­rio­je klien­tas ga­lė­tų nu­si­pirk­ti ve­žė­jo pa­slau­gą, ma­ty­da­mas jos kai­ną „čia ir da­bar“. Ne pa­slap­tis, kad jau ne vie­nus me­tus lo­gis­ti­kos sek­to­rius ken­čia nuo ne­tin­ka­mai nu­sta­to­mų ga­be­ni­mo kai­nų. Kad tai da­ro be­ne dau­giau­sia ža­los, pa­tvir­ti­na ir tarp­tau­ti­nės įmo­nės „Con­ti­nen­tal Trans­port“ va­do­vas Ry­tis Pe­trai­tis: „Ma­žos įmo­nės no­ri iš­lik­ti ir kon­ku­ruo­ja ne pa­gal pa­jė­gu­mą, o di­džio­sios vie­ni­ja­si tam, kad nu­kon­ku­ruo­tų ma­žes­nią­sias.“

„At­siž­velg­da­mi į šią rin­kos si­tua­ci­ją, su­sku­bo­me „svei­ka­tin­ti“ trans­por­to sek­to­rių, kol dar ne per vė­lu. Plat­for­ma at­si­ra­do tam, kad ir ve­žė­jas, ir už­sa­ko­vas su­si­tik­tų pa­čio­mis ge­riau­sio­mis ap­lin­ky­bė­mis“, – api­bend­ri­no pro­jek­to kū­rė­jai.

Lie­tu­vo­je jau ko­ne de­šimt­me­tį dis­ku­tuo­ja­ma, ko­kią pri­dė­ti­nę ver­tę lo­gis­ti­kos rin­kos da­ly­viams ku­ria trans­por­to bir­žos – ar jos yra tik tie­sio­gi­nio dar­bo įran­kis, ar kur kas su­dė­tin­ges­nis vir­tua­lus me­cha­niz­mas, iš es­mės kei­čian­tis trans­por­to rin­kos si­tua­ci­ją. Spe­cia­li­zuo­tas trans­por­to tink­la­la­pis Ve­ze­ju­gi­das.lt šie­met at­li­ko ty­ri­mą, ku­rio me­tu ve­žė­jai, eks­pe­di­to­riai, ga­min­to­jai de­ta­liai ana­li­za­vo pa­grin­di­nių Lie­tu­vo­je nau­do­ja­mų trans­por­to bir­žų tei­kia­mų pa­slau­gų ko­ky­bę.

Per ty­ri­mą pa­aiš­kė­jo, kad lo­gis­ti­kos rin­kos da­ly­viai vie­nu me­tu nau­do­ja­si ma­žiau­siai dviem trans­por­to bir­žo­mis, nes taip ope­ra­ty­viau ga­li­ma su­ras­ti no­ri­mą trans­por­to ar kro­vi­nio skel­bi­mą. Apk­lau­sa at­sklei­dė, kad tarp po­pu­lia­riau­sių šiuo me­tu yra Car­go.LT (nau­do­ja­si 60 proc. vi­sų apk­lau­sos da­ly­vių.) ir Trans.eu (57,5 proc.). At­sa­ky­da­mi į klau­si­mą, kas le­mia jų pa­si­rin­ki­mą, res­pon­den­tai dau­giau­sia ak­cen­ta­vo trans­por­to bir­žo­se esa­mus kro­vi­nių srau­tus (70 proc.), įpro­tį ir lo­ja­lu­mą (40 proc.), kai­na čia bu­vo tre­čio­je vie­to­je (35 proc.). Bir­žos dar­buo­to­jų ski­ria­mas dė­me­sys klien­tams taip pat bu­vo reikš­min­gas ro­dik­lis, kai var­to­to­jų bu­vo klau­sia­ma, kas le­mia trans­por­to bir­žos pa­si­rin­ki­mą.

Vi­sus mi­nė­tus kri­te­ri­jus, le­mian­čius var­to­to­jų pa­si­rin­ki­mą bend­ra­dar­biau­ti su trans­por­to ir kro­vi­nių bir­ža, apk­lau­sos duo­me­ni­mis, la­biau­siai at­spin­di Trans.eu. Taip ma­no net 55 proc. apk­lau­so­je da­ly­va­vu­sių lo­gis­ti­kos sek­to­riaus dar­buo­to­jų. An­tro­jo­je po­zi­ci­jo­je – TimoCom, tre­čio­jo­je – Car­go.LT.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
NA­TO ne­prik­lau­san­ti Šve­di­ja pri­si­dės prie Lat­vi­jo­je įsi­kū­ru­sios Al­jan­so stra­te­gi­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos kom­pe­ten­ci­jos cen­tro (STRAT­COM) veik­los, Bal­ti­jos jū­ros re­gio­ne pa­di­dė­jus įtam­pai su Ru­si­ja, penk­ta­die­nį [...]
Eu­ro­pos Są­jun­gos vy­riau­sio­ji įga­lio­ti­nė už­sie­nio rei­ka­lams ir sau­gu­mo po­li­ti­kai Fe­de­ri­ca Mog­he­ri­ni par­eiš­kė, kad yra itin svar­bu, kad Jung­ti­nės ty­rė­jų gru­pė (JTG) ga­lė­tų užbaigti sa­vo dar­bą [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te an­trą per­ga­lę iš ei­lės iš­ko­vo­jo Pa­sva­lio „Pie­no žvaigž­dės“. Pa­sva­lie­čiai na­muo­se 71:59 (12:20, 24:12, 9:14, 26:13) įveikė „Šiau­lių“ ko­man­dą, [...]
Šeš­ta­die­nį vy­ko vie­nin­te­lės Lie­tu­vos „Vi­vus.lt“ rankinio ly­gos rung­ty­nės.
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Šian­dien Ra­dai­liuo­se, Klai­pė­dos ra­jo­ne, ati­da­ry­tas pir­ma­sis Bal­ti­jos ša­ly­se ir di­džiau­sias Eu­ro­po­je apverstas gy­ve­na­ma­sis na­mas. 
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami