Kruviniausia metų savaitė

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-05-20 15:45
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-05-20 15:45
Dauguma praėjusios savaitės tragedijų įvyko dėl vairuotojų neapdairumo.  Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­ba (LKPT) in­for­muo­ja, kad per sa­vai­tę, ge­gu­žės 13–19 die­no­mis (penk­ta­die­nį-ket­vir­ta­die­nį), mū­sų ša­lies ke­liuo­se, pir­mi­niais duo­me­ni­mis, įvy­ko 83 eis­mo įvy­kiai, ku­riuo­se žu­vo net 7 žmo­nės.

Pa­sak LPKT, ly­gi­nant šios sa­vai­tės ava­rin­gu­mo sta­tis­ti­ką su pra­ėju­sių me­tų ta pa­čia sa­vai­te, pir­mi­niais duo­me­ni­mis, įvy­ko 28 eis­mo įvy­kiais dau­giau, žmo­nių žu­vo 6 dau­giau, su­žeis­ta 24 dau­giau. Lzi­nios.lt duo­me­ni­mis, pra­ėįu­si sa­vai­tė bu­vo kru­vi­niau­sia šiais me­tais, per ku­rią žu­vo dau­giau­sia eis­mo da­ly­vių.

Iš sep­ty­nių žu­vu­sių­jų – 4 vai­ruo­to­jai ir 3 ke­lei­viai (4 vy­rai ir 3 mo­te­rys). Jų am­žiaus vi­dur­kis – 34-eri me­tai.

Su­žeis­ti 96 žmo­nės, tarp jų – 23 ne­pil­na­me­čiai. Įvy­kiuo­se dau­giau­sia su­žeis­ta vai­ruo­to­jų – 38, taip pat – 30 ke­lei­vių, 20 pės­čių­jų, 7 dvi­ra­čių vai­ruo­to­jai ir 1 as­muo, dir­bęs ke­ly­je.

Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, per sa­vai­tę į 8 eis­mo įvy­kius pa­te­ko mo­to­cik­lų vai­ruo­to­jai: su­žeis­ti 9 žmo­nės (8 mo­to­cik­lų ir 1 dvi­ra­čio vai­ruo­to­jas). Ne­blai­vūs vai­ruo­to­jai da­ly­va­vo 4 įvy­kiuo­se.

Dau­giau­sia eis­mo da­ly­vių (4) žu­vo ge­gu­žės 17-ąją, an­tra­die­nį. O di­džiau­sia sa­vai­tės tra­ge­di­ja įvy­ko tos die­nos po­pie­tę (apie 13.00 val.) Vil­ka­viš­kio ra­jo­ne, Rū­dos kai­mo te­ri­to­ri­jo­je. Ke­lių Gi­žai-Pil­viš­kiai ir Ma­ri­jam­po­lė-Ky­bar­tai-Ka­li­ning­ra­das san­kry­žo­je, au­to­mo­bi­lis „Peu­geot 406“ (su prie­ka­ba), vai­ruo­ja­mas 47 me­tų Ši­la­lės ra­jo­no gy­ven­to­jo, iš­va­žiuo­da­mas iš ša­lu­ti­nio ke­lio, ne­pra­lei­do ir su­si­dū­rė su pa­grin­di­niu ke­liu va­žia­vu­siu kro­vi­ni­niu au­to­mo­bi­liu „Mer­ce­des-Benz 1841“, ku­rį vai­ra­vo 54 me­tų vy­ras. Įvy­kio me­tu žu­vo leng­vo­jo au­to­mo­bi­lio trys ke­lei­vės: 25 me­tų ir dvi 26 me­tų mo­te­rys. Su­žeis­ti to pa­ties au­to­mo­bi­lio vai­ruo­to­jas ir 27 me­tų ke­lei­vis, iš­tik­ti ko­mos, bu­vo pa­gul­dy­ti į li­go­ni­nę. Nu­ken­tė­jo ir vil­ki­ko vai­ruo­to­jas.

Apie 18.04 val. Vil­niu­je, Sa­li­nin­kų ir Kel­mi­jos So­dų gat­vių san­kry­žo­je, ke­lio vin­gy­je į de­ši­nę vai­ruo­ja­mo au­to­mo­bi­lio „VW Sha­ran“ ne­su­val­dė 45 me­tų sos­ti­nės gy­ven­to­jas. Au­to­mo­bi­lis nu­va­žia­vo nuo ke­lio į kai­rę pu­sę ir at­si­tren­kė į me­dį. Su­žei­di­mus pa­ty­ręs vai­ruo­to­jas li­go­ni­nė­je mi­rė. Kar­tu va­žia­vęs 46 me­tų vy­ras pa­ty­rė de­ši­nės ko­jos lū­žį – jis pa­gul­dy­tas į li­go­ni­nę.

Ge­gu­žės 13-osios, penk­ta­die­nio, va­ka­re (apie 22.45 val.) Pa­ne­vė­žio ra­jo­ne, Li­be­riš­kio kai­me, Lap­kal­nio gat­vė­je, au­to­mo­bi­lis „Re­nault La­gu­na“, vai­ruo­ja­mas ne­tu­rin­čio tei­sės vai­ruo­ti 48 me­tų šio ra­jo­no gy­ven­to­jo, nu­va­žia­vo nuo ke­lio į de­ši­nę pu­sę ir tren­kė­si į me­dį. Įvy­kio me­tu vai­ruo­to­jas žu­vo. Eis­mo ne­lai­mė įvy­ko tie­sia­me ke­lio ruo­že, esant sau­sai ke­lio dan­gai.

Ge­gu­žės 16-osios, pir­ma­die­nio, va­ka­re (apie 23.11 val.) Klai­pė­dos ra­jo­ne, Send­va­rio se­niū­ni­jo­je, ke­ly­je Vil­nius-Kau­nas-Klai­pė­da, ties Ja­kų žie­du, ras­tas į ke­lio ati­tva­rus at­si­tren­kęs ir ap­vir­tęs au­to­mo­bi­lis „Ford Mon­deo“. Ug­nia­ge­siai-gel­bė­to­jai iš au­to­mo­bi­lio iš­lais­vi­no jo vai­ruo­to­ją: 21 me­tų vai­ki­nas mi­rė ne­lai­mės vie­to­je. Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, ly­jant ir esant šla­piai ke­lio dan­gai, tie­sia­me ke­lio ruo­že, „Ford“ per­va­žia­vo ski­ria­mą­ją juo­stą (ža­lią ve­ją), iš­ver­tė ke­lio ženk­lus ir, grį­žęs at­gal į ke­lią, at­si­tren­kė į ati­tva­rą ir ap­vir­to.

Šiais me­tais (iki ge­gu­žės 20 d.) Lie­tu­vo­je eis­mo įvy­kiuo­se žu­vo 63 žmo­nės, t. y. 13, ar­ba 17,1 proc., ma­žiau ne­gu pra­ėju­siais me­tais per tą pa­tį lai­ko­tar­pį. Dau­giau­sia žu­vo vai­ruo­to­jų – 25, iš jų 5 – mo­to­cik­lų vai­ruo­to­jai, ir pės­čių­jų – 22. Tarp žu­vu­sių­jų – 47 vy­rai.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus Len­ki­jo­je per Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios pa­sau­lio jau­ni­mo die­nų ren­gi­nius nau­do­ti au­to­mo­bi­liai pir­ma­die­nį bu­vo iš­sta­ty­ti auk­cio­ne, o už juos gau­tos lė­šos bus skir­tos Si­ri­jos [...]
Tur­ki­ja dėl įta­ria­mų ry­šių su ne­sėk­min­gu lie­pos 15-osios ban­dy­mu įvyk­dy­ti per­vers­mą at­lei­do 87 žval­gy­bos agen­tū­ros dar­buo­to­jus, an­tra­die­nį pranešė vals­ty­bi­nė ži­niask­lai­da.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami