Kuo lietuvis gali būti pranašesnis už norvegišką elnią?

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-07-25 09:51
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-07-25 09:51
bikeforums.net nuotrauka
Nor­ve­gi­jos gy­ven­to­jai gar­sė­ja ne tik ap­rū­pin­ta jau­nys­te, bet ir pa­to­gia se­nat­ve. O kad jos su­lauk­tų, sau­go ne tik sa­ve, vai­kus, bet ir sa­vo au­gin­ti­nius.

Ži­no­ma, bū­na ir iš­im­čių – tai šiau­ri­nia­me Nor­ve­gi­jos re­gio­ne au­gi­na­mi el­niai, ku­rių kas­met žūs­ta šim­tai, nes tam­siu par­os me­tu ke­ly­je yra su­nkiai pa­ste­bi­mi. Vi­sai kaip sta­tis­ti­nis pės­čias lie­tu­vis. Po­li­ci­jos duo­me­ni­mis Lie­tu­vo­je per pus­me­tį žu­vo 45 pės­tie­ji, 28 iš jų – tam­siuo­ju par­os me­tu, dar 473 su­žeis­ti. Di­de­lė da­lis jų nu­ken­tė­jo tam­siuo­ju par­os me­tu ir ne­se­gė­jo at­švai­to.

Nor­ve­gams at­švai­tai nė­ra jo­kia prob­le­ma, jiems tai nė­ra ne­pa­to­gus ar na­muo­se pa­mirš­ta­mas at­ri­bu­tas. Už po­lia­ri­nio ra­to įsi­kū­rę gy­ven­to­jai, žie­mos me­tu vi­są par­ą gy­ve­nan­tys prie­blan­do­je ar­ba vi­siš­ko­je tam­so­je, ypač ge­rai su­pran­ta at­švai­tų reikš­mę.

Vai­kai jau dar­že­ly­je iš­moks­ta dė­vė­ti švie­są at­spin­din­čias lie­me­nes ir se­gė­ti at­švai­tus. Ne­tgi die­nos me­tu vaikš­čio­da­mi mies­to cen­tre dar­že­li­nu­kai vi­suo­met dė­vi švie­są at­spin­din­čias lie­me­nes. Mo­kyk­lo­se taip pat ak­cen­tuo­ja­ma at­švai­tų svar­ba. Iš­klau­sy­ti kur­są apie at­švai­tus bū­ti­na no­rin­tiems gau­ti nor­ve­giš­ką vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mą. Va­žiuo­jant dvi­ra­čiu ar mo­to­cik­lu dė­vė­ti švie­są at­spin­din­čią lie­me­nę yra pri­va­lo­ma.

To­dėl su­au­gu­siems tam­siuo­ju par­os me­tu dė­vi­mi at­švai­tai yra sa­vai­me su­pran­ta­mas da­ly­kas. Daž­niau­siai at­švai­tai yra lau­kui skir­tos ap­ran­gos da­lis, taip pat bū­na pa­pil­do­mai tvir­ti­na­mi prie striu­kių, kel­nių, lie­me­nių, kup­ri­nių.

Dau­ge­lis šiau­ri­nia­me re­gio­ne įsi­kū­ru­sių kom­pa­ni­jų pa­čios pa­si­rū­pi­na sa­vo dar­buo­to­jų sau­gu­mu. Iš­orė­je esan­čių ob­jek­tų, gy­ve­na­mų­jų pa­sta­tų, naf­tos ir du­jų plat­for­mų sta­ty­bos, re­mon­to ar kas­die­nės prie­žiū­ros dar­bus at­lie­kan­čių dar­buo­to­jų ap­ran­ga iš­sis­ki­ria švie­są at­spin­din­čio­mis da­li­mis. Taip žmo­gus nie­ka­da ne­pa­mirš­ta at­švai­to ir vi­suo­met yra ge­rai ma­to­mas.

Nor­ve­gai sa­vo gy­vy­bę sau­go ne tik dar­be ar kas­dien ke­liau­da­mi na­mo, bet ir leis­da­mi lais­va­lai­kį, pa­vyz­džiui, da­ly­vau­da­mi me­džiok­lė­se. At­švai­tų gau­sa skir­ta ne tik žmo­nėms, bet ir jų my­li­miems au­gin­ti­niams. Tam­siuo­ju par­os me­tu šu­nys ap­ren­gia­mi švie­są at­spin­din­čio­mis lie­me­nė­mis ar­ba ve­džio­ja­mi su spe­cia­liais žyb­sin­čiais an­kak­liais.

Ta­čiau ne vi­siems šiau­rės gy­ven­to­jams taip se­ka­si. Vi­siš­ką lais­vę vaikš­čio­ti tiek kal­nuo­se, tiek mies­te­liuo­se, tiek va­žiuo­ja­mo­je da­ly­je tu­rin­tys šiau­rės el­niai la­bai daž­nai sa­vo die­nas bai­gia par­trenk­ti au­to­mo­bi­lių. Iš­veng­ti su­si­dū­ri­mo su ap­lin­ka ko­ne su­si­lie­ju­siais ir ne­ti­kė­tai va­žiuo­ja­mo­je ke­lio da­ly­je pa­si­ro­džiu­siais gy­vū­nais yra be­veik ne­įma­no­ma.

De­ja, Lie­tu­vo­je at­švai­tų ne­šio­ji­mo tai­syk­lės dar per ma­žai įsi­sa­vin­tos. Ke­liuo­se tam­siuo­ju par­os me­tu su­nku pa­ma­ty­ti ne tik brie­džius ar el­nius, bet ir žmo­nes. Tai­syk­lin­go at­švai­tų ne­šio­ji­mo kul­tū­rą ska­ti­nan­tis pro­jek­tas „Ne­būk brie­dis“, bend­ra­dar­biau­da­mas su Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja ra­gi­na vi­sa­da tu­rė­ti at­švai­tą ir ne­šio­ti jį tai­syk­lin­gai.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Ry­tų Ang­li­jo­je įsi­kū­ręs Pe­ter­bo­rough jau ne vie­nus me­tus at­si­du­ria Lie­tu­vos mu­zi­kan­tų gas­tro­lių są­ra­šuo­se, pra­de­dant And­riu­mi Ma­mon­to­vu ir bai­giant le­gen­di­ne gru­pe „Ron­do“. Šiemet šis mies­tas [...]
Lie­tu­vos žy­dų (lit­va­kų) bend­ruo­me­nė pik­ti­na­si ke­ti­ni­mais Vil­niaus se­na­mies­ty­je plė­to­ti abe­jo­ti­nus vers­lo pro­jek­tus, pri­si­den­gus is­to­ri­nės Di­džio­sios si­na­go­gos var­du. LŽB pra­ne­šė at­si­ri­bo­jan­ti [...]
Prieš­in­gai nei ma­nė dau­ge­lis ana­li­ti­kų ir eks­per­tų, Naf­tą eks­por­tuo­jan­čių ša­lių or­ga­ni­za­ci­jos (OPEC) na­rės tre­čia­die­nį Al­žy­re ne­ti­kė­tai, vi­sos rin­kos ir sa­vo pačių nuo­sta­bai, su­ge­bė­jo [...]
Šve­di­jo­je nuo 2018 me­tų bus grą­žin­ta vi­suo­ti­nė ka­ro prie­vo­lė, pra­ne­šė gy­ny­bos ministras Pe­te­ris Hultq­vis­tas.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Jau vie­nuo­lik­tus me­tus iš ei­lės ru­duo moks­lei­viams aso­ci­juo­ja­si ne tik su mo­kyk­li­ne ru­ti­na, bet ir su jiems skirtais pra­smin­gais fil­mais.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Įvai­riems pra­šy­mams ir pa­žy­moms, raš­tams ir do­ku­men­tams vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­met su­eik­vo­ja vis ma­žiau po­pie­riaus. Tarp­ži­ny­bi­niam su­si­ra­ši­nė­ji­mui per­si­kė­lus į skaitmeninę erd­vę – [...]
Du penk­ta­da­liai ar­ba 40 proc. lie­tu­vių yra svars­tę pra­dė­ti nuo­sa­vą vers­lą, ro­do „Swed­bank“ Fi­nan­sų ins­ti­tu­to už­sa­ky­mu at­lik­ta Bal­ti­jos ša­lių apk­lau­sa apie pa­pil­do­mas pa­ja­mas.
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Kau­no ra­jo­no „Hop­trans-Si­re­nų“ ko­man­dą pa­pil­dė dar vie­na ame­ri­kie­tė. Lie­tu­vos mo­te­rų krep­ši­nio ly­gos (LMKL) čem­pio­nės pa­si­ra­šė su­tar­tį su 28 me­tų puolėja Can­da­ce Wil­liams. 
Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jo­je (LFF) rink­ti­nių di­rek­to­riu­mi dir­bęs Ro­ber­tas Taut­kus ėmė­si nau­jos veik­los. Jo ini­cia­ty­va įkur­ta Lie­tu­vos fut­bo­lo žai­dė­jų są­jun­ga (LFŽS), kuri rū­pi­na­si pro­fe­sio­na­lių [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami