Kur automobilių priedai gresia didžiulėmis baudomis

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-02-02 18:06
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-02-02 18:06
Už naudojimąsi vaizdo registratoriais Austrijoje gresia 10 tūkst. eurų bauda. LŽ archyvo nuotrauka
Trans­por­to ir kro­vi­nių bir­ža Trans.eu at­li­ko ty­ri­mą, iš ku­rio aiš­kė­jo, kad tik 40 proc. Lie­tu­vos tarp­tau­ti­niais rei­sais va­ži­nė­jan­čių vil­ki­kų vai­ruo­to­jų ži­no, kad už nau­do­ji­mą­si tam ti­krais au­to­mo­bi­lių prie­dais Eu­ro­pos te­ri­to­ri­jo­je ga­li lauk­ti mil­ži­niš­kos bau­dos.

Ty­ri­mas at­sklei­dė, kad ša­lies vai­ruo­to­jai į au­to­mo­bi­lio prie­dus žiū­ri kaip į rei­ka­lin­gą ka­bi­nos vi­daus įran­gos da­lį. Dėl to prie­dų ra­si­me be­veik kiek­vie­no su­nkve­ži­my­je. Vai­ruo­to­jai sa­vo kas­die­nia­me dar­be no­riai nau­do­ja­si prie­tai­sais, pa­ge­ri­nan­čiais trans­por­to prie­mo­nės pa­to­gu­mą ir va­žia­vi­mo sau­gu­mą. Pa­vyz­džiui, lais­vų ran­kų įran­ga ar glo­ba­lia pa­ly­do­vi­ne vie­tos nu­sta­ty­mo sis­te­ma (GPS).

Pa­di­di­na ke­lio­nės saugumą

Pasak Trans.eu, GPS įran­ga per pa­sta­ruo­sius 3 me­tus nau­do­jo­si net 54 proc. apk­laus­tų vai­ruo­to­jų, 52 proc. - CB ra­di­jo sto­te­lė­mis, 18 proc. - vaiz­do re­gis­tra­to­riais. An­ti­ra­da­rai ir ra­da­rų de­tek­to­riai tu­rė­jo apie 15 proc. vai­ruo­to­jų.

Sandra Sofija Bisikirska: "Kelyje automobilių priedai padeda efektyviai išvengti nemalonių situacijų". /Alinos Ožič nuotrauka

Ko­dėl au­to­mo­bi­lio prie­dai to­kie po­pu­lia­rūs? „Ko ge­ro, pa­grin­di­nis mo­ty­vas – sau­gu­mas ke­ly­je, nes prie­tai­sai efek­ty­viai pa­de­da iš­veng­ti ne­ma­lo­nių si­tua­ci­jų ke­ly­je“, - tei­gia Trans.eu Iš­ori­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos spe­cia­lis­tė Sand­ra So­fi­ja Bi­si­kirs­ka.

Šiuo po­žiū­riu pir­mą­ją vie­tą uži­ma CB ra­di­jo sto­te­lės (pa­dė­jo 52 proc. apk­laus­tų­jų), ku­rios pa­de­da ve­žė­jams pa­lai­ky­ti ry­šį tar­pu­sa­vy­je. An­tra po­zi­ci­ja ati­te­ko GPS įran­gai (jos nau­da įsi­ti­ki­no 38 proc. res­pon­den­tų), ku­ri, tu­rė­da­ma rei­kia­mus že­mė­la­pius, yra ne­pa­kei­čia­ma, kai pri­spau­džia rei­ka­las ap­va­žiuo­ti trans­por­to grūs­tis ar ava­ri­jų vie­tas. Su­rin­kę 11 proc. bal­sų tre­čią vie­tą pa­gal at­ne­ša­mą nau­dą vai­ruo­to­jams užė­mė vaiz­do re­gis­tra­to­riai, ku­rie pa­sta­ruo­ju me­tu po­pu­lia­rė­ja dau­giau­sia dėl to, kad su­tei­kia ga­li­my­bę pa­teik­ti įro­dy­mus spren­džiant įvai­rius gin­čus.

Va­ka­ruo­se de­ra bū­ti atsargesniems

Pa­si­ro­do, kad au­to­mo­bi­lio prie­dai, ku­riuos taip no­riai per­ka lie­tu­viai, ne­pa­gei­dau­ja­mi ne­ma­žos da­lies Eu­ro­pos ša­lių ke­liuo­se. Tie­sa, tarp Trans.eu apk­laus­tų vai­ruo­to­jų ne­bu­vo to­kių, ku­rie bū­tų ga­vę bau­dą drau­džia­mų įtai­sų nau­do­ji­mą. Vis dėl­to prieš per­kant ar įren­giant įtai­sus ka­bi­no­je pa­ta­ria­ma įsi­ti­kin­ti, ar jie ne­pri­da­rys bė­dos.

Trans.eu duo­me­ni­mis, po­žiū­ris į tam ti­krų au­to­mo­bi­lio prie­dų tei­sė­tu­mą skir­tin­go­se Eu­ro­pos ša­ly­se stip­riai ski­ria­si. Pa­vyz­džiui, už nau­do­ji­mą­si vaiz­do re­gis­tra­to­riu­mi vai­ruo­to­jai yra bau­džia­mi Is­pa­ni­jo­je, o Aus­tri­jo­je pa­žei­dė­jui ga­li tek­ti su­mo­kė­ti net iki 10 tūkst. eu­rų sie­kian­čią bau­dą!

Šio­je vals­ty­bė­je taip pat lei­džia­ma nau­do­tis tik 40 ka­na­lų ul­tra­trum­pų­jų ban­gų CB ra­di­jo sto­te­lė­mis. Už nau­do­ji­mą­si sto­te­lė­mis su ki­to­kiu ka­na­lų skai­čiu­mi vėl­gi lau­kia dra­ko­niš­kos pi­ni­gi­nės bau­dos.

Prie­tai­sai, pers­pė­jan­tys apie ra­da­rus (an­ti­ra­da­rai ir na­vi­ga­ci­jos įran­ga su to­kia funk­ci­ja) užd­raus­ti, pa­vyz­džiui, Len­ki­jo­je (bau­da – 500 zlo­tų ir 3 bau­dos taš­kai), Pra­ncū­zi­jo­je, Vo­kie­ti­jo­je ir Švei­ca­ri­jo­je. Ta­čiau šio­se vals­ty­bė­se ne­bau­džia­ma, jei nau­do­ja­ma­si mo­bi­lių­jų įren­gi­nių prog­ra­mė­lėms, ku­rios in­for­muo­ja apie kon­tro­lę ir su­dė­tin­gą si­tua­ci­ją ke­ly­je.

FAKTAI

Trans.eu apk­lau­so­je „Au­to­mo­bi­lių prie­dai pro­fe­sio­na­liems su­nkve­ži­mių vai­ruo­to­jams“ da­ly­va­vo 384 pro­fe­sio­na­lūs su­nkve­ži­mių vai­ruo­to­jai.

CB (ki­taip „Ci­vi­li­nė Ban­ga“, angl. Ci­ti­zen Band) yra spe­cia­lių lei­di­mų ne­rei­ka­lau­jan­tis ra­di­jo ry­šys, vei­kian­tis 27 MHz ruo­že. Jis nau­do­ja­mas bend­rau­ti tar­pu­sa­vy­je. Vai­ruo­to­jams ke­ly­je toks ry­šys su­tei­kia ga­li­my­bę keis­tis in­for­ma­ci­ja apie au­to­mo­bi­lių spūs­tis, ava­ri­jas ir ki­tus ga­li­mus eis­mo su­tri­ki­mus. Pa­pras­tai CB ra­di­jo sto­te­lės bū­na su 1- 4W ga­lin­gu­mo stip­rin­tu­vu. Tra­di­ciš­kai šios sto­tys tu­ri 40 ka­na­lų (ga­li bū­ti dau­giau, tai pri­klau­so nuo ga­min­to­jo ir sto­te­lės mo­de­lio).

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai per du mė­ne­sius ne­pas­ky­rus nau­jo vi­ce­me­ro, ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­riaus ar ne­su­da­rius nors vie­nos ko­mi­si­jos, grės tie­sio­gi­nis val­dy­mas. Tai nu­ma­ty­ta antradienį Sei­mo pri­im­to­se [...]
Sei­mas an­tra­die­nį pri­ėmė pa­tai­są, ku­ri nu­ma­to, kad per­kant al­ko­ho­lį do­ku­men­to bū­tų rei­ka­lau­ja­ma tik ki­lus abejonių dėl pil­na­me­tys­tės.
Ko­lum­bi­jos mark­sis­tų su­ki­lė­lių gru­puo­tė FARC pir­ma­die­nį pa­si­ra­šė is­to­ri­nę tai­kos su­tar­tį su vy­riau­sy­be ir at­sip­ra­šė dėl ne­sus­kai­čiuo­ja­mos dau­gy­bės gy­vy­bių, ku­rias nusinešė pu­sę šimt­me­čio [...]
JAV de­mo­kra­tė Hil­la­ry Clin­ton ir res­pub­li­ko­nas Do­nal­das Trum­pas pir­ma­die­nį kal­bė­jo pa­kel­tu to­nu ir svai­dė­si įžei­di­mais per ug­nin­gus pre­zi­den­to rin­ki­mų kam­pa­ni­jos de­ba­tus, agresyviai stum­da­mi sa­vo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ša­lies vy­rų krep­ši­nio ly­go­je (LKL) po dvie­jų tu­rų be pra­lai­mė­ji­mo žen­gia trys eki­pos – Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“, Prie­nų-Birš­to­no „Vy­tau­tas“ ir Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lis“.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami