Kur kas dažniau ėmė nurodyti tikrąją ridą

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-04-25 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-04-25 06:00
Vertinant pinigine išraiška, labiausiai ūgtelėjo 1–5 metų automobilių kainos. Jie pabrango iki 12,1 tūkstančio eurų. LŽ archyvo nuotrauka
Per pir­muo­sius tris šių me­tų mė­ne­sius Lie­tu­vo­je par­duo­ta 86 tūkst. au­to­mo­bi­lių. Tai net 6,3 tūkst. au­to­mo­bi­lių dau­giau nei per­nai tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu. Ta­čiau iki re­kor­di­nių 2008 me­tų rin­kai pa­sis­tieb­ti dar teks ne­ma­žai – tuo­met per tris mė­ne­sius bu­vo su­da­ry­ta be­veik 95 tūkst. san­do­rių.

Pre­ky­ba skaidrėja

Op­ti­mis­ti­nės nuo­tai­kos au­to­mo­bi­lių rin­ką ly­di ne tik dėl au­gan­čių san­do­rių skai­čiaus, vis dau­giau nu­per­ka­mų nau­jų au­to­mo­bi­lių bei di­dė­jan­čios pri­va­čių pir­kė­jų da­lies, ta­čiau ir dėl skaid­res­nės pre­ky­bos. Pir­mo­jo ket­vir­čio au­to­mo­bi­lių rin­kos ty­ri­mą pri­sta­čiu­sio skel­bi­mų por­ta­lo Au­top­lius.lt plė­tros va­do­vas Ma­tas Bu­ze­lis pa­žy­mė­jo, jog au­to­mo­bi­lio nu­va­žiuo­ti ki­lo­me­trai skel­bi­muo­se vis daž­niau nu­ro­do­mi pa­na­šes­ni į ti­krą­ją jo ri­dą.

Vos per mė­ne­sį Au­top­lius.lt skel­bi­mų por­ta­le bu­vo įdė­ta apie 4 tūkst. skel­bi­mų, ku­riuo­se nu­ro­dy­ta, jog au­to­mo­bi­lis nu­va­žia­vo dau­giau nei 250 tūkst. ki­lo­me­trų. Prieš me­tus skel­bi­mų, ku­riuo­se au­to­mo­bi­lio ri­da vir­ši­jo 250 tūkst. ki­lo­me­trų, te­bu­vo vos 2 tūkst.

„Dėl per­nai Sei­me už­re­gis­truo­tos Bau­džia­mo­jo ko­dek­so pa­tai­sos, pa­gal ku­rią bau­džia­ma už ri­dos klas­to­ji­mą, nau­do­tų au­to­mo­bi­lių skel­bi­mų skai­čius su nu­ro­dy­ta di­des­ne nei 250 tūkst. km ri­da pa­di­dė­jo net 42,8 proc. Aki­vaiz­du, kad au­to­mo­bi­liai par­duo­da­mi at­vi­res­nė­mis kor­to­mis – kur kas ma­žiau par­da­vė­jų lin­kę at­su­ki­nė­ti au­to­mo­bi­lių ri­das“, – tei­gė au­to­mo­bi­lių rin­kos eks­per­tas.

Iki auk­so am­žiaus toli

Be­ne la­biau­siai rin­ką pa­gy­vi­no nau­jų au­to­mo­bi­lių par­da­vi­mai – iš vi­so bu­vo su­da­ry­ta 5,3 tūkst. to­kių san­do­rių, t. y. net penk­ta­da­liu dau­giau nei prieš me­tus, ro­do Au­top­lius.lt, vals­ty­bės įmo­nės „Re­gi­tra“ ir „Au­to­Ty­ri­mai“ duo­me­nys.

„Rin­kos re­zul­ta­tai nu­tei­kia op­ti­mis­tiš­kai. Žy­miai pa­di­dė­ję nau­jų au­to­mo­bi­lių par­da­vi­mai tei­gia­mai pa­vei­kė ir nau­jų bei nau­jai įvež­tų nau­do­tų au­to­mo­bi­lių san­ty­kį. 2016 m. I ket­vir­tį vie­nam nau­jam par­duo­tam au­to­mo­bi­liui te­ko 4,9 im­por­tuo­to, tuo tar­pu prieš me­tus šis san­ty­kis bu­vo 1 ir 5,9“, – skai­čia­vo M.Bu­ze­lis.

Vi­du­ti­nė nau­jo au­to­mo­bi­lio kai­na sie­kė 21,3 tūkst. eu­rų.

Pa­sak leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių rin­kos eks­per­to, nors bend­ras san­do­rių skai­čius bei nau­jų au­to­mo­bi­lių par­da­vi­mai au­ga, iki 2008 me­tų I ket­vir­čio ro­dik­lių, ku­riuos ga­li­ma pa­va­din­ti Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių rin­kos auk­so am­žiu­mi, dar la­bai to­li. Tuo­met per tris mė­ne­sius bu­vo su­da­ry­ta be­veik 95 tūkst. san­do­rių, o nau­jų au­to­mo­bi­lių per pir­mą­jį ket­vir­tį bu­vo par­duo­ta be­veik 2,6 tūkst. dau­giau nei šie­met.

Pa­bran­go se­ni ben­zi­ni­niai automobiliai

Tuo tar­pu nau­do­tų au­to­mo­bi­lių vi­du­ti­nės kai­nos, pa­ly­gi­nus su pa­sku­ti­niu 2015 me­tų ket­vir­čiu, ša­ly­je iš­li­ko sta­bi­lios. Vi­du­ti­nė nau­do­to au­to­mo­bi­lio kai­na Lie­tu­vo­je sau­sio-ko­vo mė­ne­siais sie­kė 3,8 tūkst. eu­rų.

„Praė­jus me­tams po eu­ro įve­di­mo, au­to­mo­bi­lių kai­nos sta­bi­li­zuo­ja­si. Su eu­ro at­ėji­mu pra­si­dė­jęs ne­val­do­mas kai­nų au­gi­mas su­sto­jo, ne­bė­ra jo­kių prie­žas­čių, dėl ko rei­kė­tų di­din­ti kai­nas. Pir­kė­jai ap­sip­ra­to su nau­ja va­liu­ta, be to, jie pa­ste­bi, ka­da kai­na pa­pras­čiau­siai kils­te­lė­ta, ir drą­siai de­ra­si, steng­da­mie­si ją su­ma­žin­ti“, – sa­kė M. Bu­ze­lis.

Šių me­tų sau­sio-ko­vo mė­ne­siais, pa­ly­gin­ti su pra­ėju­sių me­tų tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu, ša­ly­je di­dė­jo vi­sų am­žiaus gru­pių au­to­mo­bi­lių kai­nos. Di­džiau­sią pro­cen­ti­nį kai­nų šuo­lį fik­sa­vo pa­tys se­niau­si, per 21 me­tų am­žiaus au­to­mo­bi­liai. Per me­tus jie pa­bran­go nuo 664 iki 833 eu­rų, t. y. 25,5 proc. Ver­ti­nant pi­ni­gi­ne iš­raiš­ka, la­biau­siai – tūks­tan­čiu eu­rų – ūg­te­lė­jo 1–5 me­tų am­žiaus au­to­mo­bi­lių kai­nos. Jie pa­bran­go nuo 11,1 tūkst. iki 12,1 tūkst. eu­rų.

Ryš­kiau­siai – 32,1 proc. – bran­go se­nes­nės nei 21 me­tų am­žiaus, ben­zi­nu va­ro­mos trans­por­to prie­mo­nės. 2015 m. pir­mą­jį ket­vir­tį to­kį au­to­mo­bi­lį bu­vo ga­li­ma įsi­gy­ti vi­du­ti­niš­kai už 500 eu­rų, o šiais me­tais jis kai­na­vo 700 eu­rų. Dy­ze­li­nu va­ro­mo to pa­ties am­žiaus au­to­mo­bi­lio kai­na šių me­tų sau­sio-ko­vo mė­ne­siais bu­vo 1 tūkst. eu­rų.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus Len­ki­jo­je per Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios pa­sau­lio jau­ni­mo die­nų ren­gi­nius nau­do­ti au­to­mo­bi­liai pir­ma­die­nį bu­vo iš­sta­ty­ti auk­cio­ne, o už juos gau­tos lė­šos bus skir­tos Si­ri­jos [...]
Tur­ki­ja dėl įta­ria­mų ry­šių su ne­sėk­min­gu lie­pos 15-osios ban­dy­mu įvyk­dy­ti per­vers­mą at­lei­do 87 žval­gy­bos agen­tū­ros dar­buo­to­jus, an­tra­die­nį pranešė vals­ty­bi­nė ži­niask­lai­da.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami