Kurortų gatvėse patariama saugotis

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-06-22 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-06-22 06:00
Eismo saugos specialistai siekia, kad vasarą kurortuose dviračiai taptų pagrindine transporto priemone.  Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Lie­tu­vos ku­ror­ti­niuo­se mies­te­liuo­se yra daug di­des­nė ti­ki­my­bė pa­tek­ti į ava­ri­jas nei ki­to­se ša­lies di­des­nė­se gy­ven­vie­tės, at­sklei­dė drau­di­mo bend­ro­vės „ER­GO Lie­tu­va“ at­lik­tas ty­ri­mas.

Va­sa­rą ku­ror­tai tam­pa poil­siau­to­jų trau­kos ob­jek­tais. Ta­čiau ver­ta at­kreip­ti dė­me­sį į tai, kad net trys ku­ror­ti­nės gy­ven­vie­tės pa­ten­ka į 10-uką mies­tų, ku­riuo­se fik­suo­ja­ma dau­giau­siai ava­ri­jų, at­krei­pia dė­me­sį drau­di­kai. Ne­rin­gos ku­ror­tas juo­da­ja­me są­ra­še uži­ma tre­čią vie­tą, Pa­lan­gos – penk­tą, o Birš­to­no – de­vin­tą. „In­ten­sy­vus eis­mas bei gau­sus eis­mo da­ly­vių skai­čius le­mia dau­giau pa­vo­jin­gų si­tua­ci­jų. Ava­rin­gu­mo ro­dik­liai Ne­rin­go­je, Birš­to­ne ir Pa­lan­go­je, nors tai ne­daug gy­ven­to­jų tu­rin­čios sa­vi­val­dy­bės, ga­li­mai su­si­ję su tuo, kad šie mies­tai yra ku­ror­ti­niai ir su­lau­kia di­de­lio au­to­mo­bi­lių srau­to dėl at­va­žia­vu­sių tu­ris­tų, ypač šil­tuo­ju se­zo­nu“, – tei­gė „ER­GO In­su­ran­ce“ Trans­por­to prie­mo­nių ža­lų ad­mi­nis­tra­vi­mo sky­riaus va­do­vas Rai­mon­das Bie­liaus­kas.

Pa­vo­jin­giau­sia – Aly­taus gatvėse

Jei nė­ra bū­ti­na, pa­ta­ria eks­per­tas, at­os­to­gų me­tu ku­ror­ti­niuo­se mies­te­liuo­se at­si­sa­ky­ti au­to­mo­bi­lio ir nau­do­tis dvi­ra­čiais ar­ba vaikš­čio­ti pės­čio­mis. At­os­to­gau­to­jai daž­nai bū­na iš­sib­laš­kę, ap­kro­vę au­to­mo­bi­lio lan­gus daik­tais, to­dėl, nors ava­ri­jos bū­na smul­kios, su­ke­lia ne­igia­mų emo­ci­jų ir rū­pes­čių.

Per „ER­GO Lie­tu­va“ at­lik­tą ty­ri­mą aiš­kė­jo, kad iš vi­sų Lie­tu­vos mies­tų ir mies­te­lių di­džiau­sia ti­ki­my­bė pa­tir­ti ava­ri­ją gre­sia Aly­taus mies­to gy­ven­to­jams. Anot drau­di­kų, 1000 gy­ven­to­jų vi­du­ti­niš­kai Aly­tu­je ten­ka be­veik 11 eis­mo įvy­kių.

Dau­giau­siai gy­ven­to­jų tu­rin­tis Vil­nius tarp pa­vo­jin­giau­sių ava­rin­gu­mo po­žiū­riu ša­lies mies­tų ir mies­te­lių at­si­dū­rė an­tro­je vie­to­je. Drau­di­mo bend­ro­vės duo­me­ni­mis, vi­du­ti­niš­kai per me­tus iš tūks­tan­čio vil­nie­čių dau­giau nei 8 pa­ten­ka į eis­mo įvy­kį. Ava­rin­giau­sių sa­vi­val­dy­bių de­šim­tu­ke taip pat ri­kiuo­ja­si Kau­nas, Klai­pė­da, Šiau­liai ir Pa­ne­vė­žys, Klai­pė­dos ra­jo­nas.

Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja (LAKD) dau­giau­siai va­di­na­mų­jų juo­dų­jų dė­mių ke­liuo­se ir pa­di­din­to ava­rin­gu­mo ruo­žų iš­ski­ria Kau­no, taip pat Klai­pė­dos aps­kri­ty­je. Pa­sak LAKD, eis­mo in­ten­sy­vu­mą pa­lei Kau­ną di­di­na ma­gis­tra­lė „Via Bal­ti­ca“, o Klai­pė­do­je – uos­to veik­la.

Sau­giau­sia vai­ruo­ti, anot to pa­ties ty­ri­mo, yra Šal­či­nin­kų ra­jo­ne. Ja­me tūks­tan­čiui gy­ven­to­jų vi­du­ti­niš­kai per me­tus ten­ka vos 0,4 ava­ri­jos. Nuo šio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ne­daug at­si­lie­ka Šir­vin­tų, Skuo­do, Ša­kių ir Ak­me­nės ra­jo­nai.

Ty­ri­me nė­ra šių me­tų duo­me­nų. Jis at­lik­tas re­mian­tis Eu­ro­pos bend­ro­vės „ER­GO In­su­ran­ce“ Lie­tu­vo­je 2012-2014 me­tų ir Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to 2013 me­tų duo­me­ni­mis.

Kal­ti ne vien poil­siau­to­jai?

Skai­čiuo­jant pa­gal tai, kiek 2014 me­tais mies­tuo­se ir mies­te­liuo­se 1000 gy­ven­to­jų te­ko leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių aiš­kė­ja, jog mū­sų ku­ror­tuo­se dau­giau ava­ri­jų gal­būt įvyks­ta ne vien dėl to, kad čia se­zo­no me­tu bū­na di­des­nė eis­mo da­ly­vių ir trans­por­to prie­mo­nių kon­cen­tra­ci­ja dėl su­plūs­tan­čių poil­siau­to­jų. Ana­li­zuo­jant vals­ty­bės įmo­nės „Re­gi­tra“ pa­tei­kia­mus duo­me­nis tam­pa aki­vaiz­du, kad ku­ror­tų gy­ven­to­jai yra kur kas ge­riau au­to­mo­bi­li­zuo­ti ne­tgi už di­džių­jų mies­tų mies­te­lė­nus.

Tar­ki­me, iš di­džių­jų mies­tų, pa­te­ku­sių į ri­zi­kin­giau­sių ava­rin­gu­mo po­žiū­riu Lie­tu­vos vie­to­vių są­ra­šą, aiš­kiai pir­mau­ja Vil­nius – ja­me 1000 gy­ven­to­jų ten­ka 455 leng­vo­sios ma­ši­nos. An­tras pa­gal au­to­mo­bi­za­ci­jos ly­gį yra Kau­nas (405 leng­vie­ji au­to­mo­bi­liai/1000 gy­ven­to­jų), tre­čias – Pa­ne­vė­žys (401/1000 gy­ven­to­jų), ket­vir­tas – Šiau­liai (366/1000 gy­ven­to­jų), penk­tas – Klai­pė­da (360/1000 gy­ven­to­jų).

Iš ku­ror­tų pa­na­šus į di­džių­jų mies­tų au­to­mo­bi­li­za­ci­jos re­zul­ta­tas yra tik­tai Pa­lan­go­je (413/1000 gy­ven­to­jų). Tuo pat me­tu Ne­rin­gos gy­ven­to­jai tu­ri net du kar­tus dau­giau leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių (912/1000 gy­ven­to­jų). Au­to­mo­bi­lių skai­čiu­mi di­džiuo­sius mies­tus len­kia ir Birš­to­nas (771/1000 gy­ven­to­jų), ir Drus­ki­nin­kai (639/1000 gy­ven­to­jų).

Ava­rin­giau­sia­me Lie­tu­vos mies­te pa­gal eis­mo įvy­kių skai­čių tūks­tan­čiui gy­ven­to­jų Aly­tu­je tūks­tan­čiui gy­ven­to­jų pra­ei­tais me­tais te­ko 418 au­to­mo­bi­lių.

Ava­rin­giau­si Lie­tu­vos mies­tai 2012-2014 metais

VietaMiestasVi­du­ti­nis ava­ri­jų skai­čius per metusGy­ven­to­jų skaičiusAva­ri­jos 1000 gyventojų
1.Alytus62757 28110,94
2.Vilnius4315537 1528,03
3.Neringa2027197,35
4.Kaunas2158306 8887,03
5.Palanga6215 3534,03
6.Klaipėda626158 5413,94
7.Šiauliai409106 4703,84
8.Panevėžys32397 3433,31
9.Birštonas1444603,14

Šal­ti­nis: "ER­GO In­su­ran­ce".

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šeš­ta­die­nį mi­rė gydytojas Re­mi­gi­jus Nar­gė­la.
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Bal­ta­ru­si­jos opo­zi­ci­ja šeš­ta­die­nį su­ren­gė pi­ke­tą sos­ti­nės Mins­ko cen­tre, per ku­rį gy­ven­to­jai bu­vo ra­gi­na­mi pa­si­ra­šy­ti pe­ti­ci­ją, kad anks­tes­nei na­cio­na­li­nei bal­tos ir raudonos spal­vos vė­lia­vai [...]
JAV vy­riau­sy­bė šeš­ta­die­nį bai­gė for­ma­lų in­ter­ne­to prie­žiū­ros vaid­me­nį ir per­da­vė sai­ty­no ad­re­sų sis­te­mos val­dy­mą tarp­tau­ti­nei ne pel­no or­ga­ni­za­ci­jai.
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Vil­niu­je dviem skve­rams ke­ti­na­ma su­teik­ti su so­vie­tų oku­pa­ci­ja ko­vo­ju­sių par­ti­za­nų va­do Juo­zo Luk­šos-Dau­man­to bei Ukrai­nos var­dus.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Aly­taus „Dzū­ki­jos“ krep­ši­nin­kai gar­bin­gai prieš­ino­si Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tui“, ta­čiau sos­ti­nės klu­bas iš­li­ko vie­nin­te­lis dar ne­pa­ty­ręs pra­lai­mė­ji­mo „Te­te-a-Tete Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te. [...]
Ovi­di­jaus Ver­bic­ko rea­li­zuo­tas bau­di­nys at­ne­šė tris svar­bius taš­kus Klai­pė­dos „At­lan­tui“ Vil­niu­je. Tre­čio­je vie­to­je įsi­kū­ru­si uos­ta­mies­čio eki­pa an­trą sy­kį se­zo­ne įveikė čem­pio­na­to ly­de­rį [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Šian­dien Ra­dai­liuo­se, Klai­pė­dos ra­jo­ne, ati­da­ry­tas pir­ma­sis Bal­ti­jos ša­ly­se ir di­džiau­sias Eu­ro­po­je apverstas gy­ve­na­ma­sis na­mas. 
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami