Kvapai ir garsai perspėja apie mašinos gedimus

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-04-15 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-04-15 06:00
Jei automobilis skleidžia įtartinus garsus, reikia kuo skubiau važiuoti į servisą, o ne pagarsinti radiją.  LŽ archyvo nuotrauka
Rim­tam au­to­mo­bi­li­nin­kui bū­ti­na uos­lė. Ti­kras ben­zin­gal­vis sa­vo jus­les pir­miau­sia nau­do­ja ra­tuo­to žvė­ries kap­ri­zams nu­sta­ty­ti, nes pa­gal au­to­mo­bi­lio ar ki­to ag­re­ga­to sklei­džia­mus kva­pus ir gar­sus ga­li­ma daug su­ži­no­ti apie jo būk­lę.

Vos užuo­dę au­to­mo­bi­ly­je įtar­ti­ną kva­pą ne­sku­bė­ki­te spręs­ti, kad tai jau ge­di­mas. Pa­vyz­džiui, jei­gu ma­ši­no­je pa­smirs­ta iš­me­ta­mo­sio­mis du­jo­mis, dėl to daž­niau­siai bū­na kal­ta prie­ky­je va­žiuo­jan­ti ir dū­mi­jan­ti ki­ta trans­por­to prie­mo­nė. Ta­čiau jei kva­pas ne­dings­ta ir ta­da, kai prieš­ais nie­ko nė­ra, ta­da grei­čiau­siai esa­ma bė­dų jū­sų au­to­mo­bi­lio iš­me­ti­mo sis­te­mo­je - du­jos pa­ten­ka į sa­lo­ną per vė­di­ni­mo sis­te­mą. Jos la­bai kenks­min­gos or­ga­niz­mui, žmo­gus ga­li net nu­alp­ti. Jei pa­ju­to­te to­kių du­jų kva­pą, ati­da­ry­ki­te lan­gą ir va­žiuo­ki­te į ar­ti­miau­sią au­to­mo­bi­lių ser­vi­są.

Sal­džiai kve­pia antifrizas

„Vie­nas daž­niau pa­si­tai­kan­čių ge­di­mų - au­ši­ni­mo sis­te­mo­je at­si­ran­dan­tis "sal­dus" nuo­tė­kis. Jei jau­čia­te sals­te­lė­ju­sį aro­ma­tą, va­di­na­si, te­ka an­tif­ri­zas. Lyg pa­siu­tu­si šo­ki­nė­jan­ti tem­pe­ra­tū­ros ro­dyk­lė ro­do, kad va­rik­lis - ties per­kai­ti­mo ri­ba. Tai ga­li tap­ti rim­to ge­di­mo prie­žas­ti­mi. Kai tem­pe­ra­tū­ra nor­ma­li ir an­tif­ri­zas ne­si­ver­žia per kraš­tus, rei­kia po va­rik­lio dang­čiu ap­žiū­rė­ti vi­sas žar­ne­les ir au­ši­ni­mo sis­te­mos ra­dia­to­rių, ar jie ne­pra­lei­džia skys­čio. Jei pa­ju­to­te sal­dų kva­pą įjun­gę kros­ne­lę, ži­no­ki­te - su­si­dė­vė­jo šil­dy­mo sis­te­mos ra­dia­to­rius. Jei­gu skys­čių nu­te­ka daug, pra­de­da ra­so­ti ra­dia­to­riai, po ki­li­mė­liais at­si­ran­da ba­lų. To­kiu at­ve­ju įpil­ki­te au­ši­ni­mo skys­čio ir sku­bė­ki­te į ser­vi­są“, - mo­kė Šiau­liuo­se įsi­kū­ru­sių re­mon­to dirb­tu­vių „Sros-Au­to“ me­cha­ni­kas Ado­mas Ra­kaus­kas.

Kai pa­kvim­pa kiaušiniais

Su­ge­du­sių kiau­ši­nių kva­pas ro­do, kad už­tar­nau­to poil­sio iš­ėjo ka­ta­li­za­to­rius, ku­ris ne­utra­li­zuo­ja kenks­min­gas me­džia­gas, iš­sis­ki­rian­čias dir­bant va­rik­liui. Daž­niau­siai taip at­si­tin­ka pi­lant į ba­ką ne­ko­ky­biš­kus de­ga­lus. Lai­kui bė­gant jie už­ter­šia ka­ta­li­za­to­rių, va­rik­lis pra­de­da de­gin­ti dau­giau de­ga­lų, jo ga­lia ma­žė­ja, o ga­liau­siai ma­ši­na vi­sai už­gęs­ta. Prob­le­mą ga­li­ma iš­spręs­ti tik pa­kei­tus ka­ta­li­za­to­rių.

Pa­ju­tus svy­lan­čios izo­lia­ci­jos kva­pą ar pa­si­ro­džius dū­mams bū­ti­na iš­kart iš­jung­ti va­rik­lį. Prie­žas­tis – au­to­mo­bi­lio elek­tros sis­te­mos per­kro­va ar­ba ku­rio nors lai­do trum­pa­sis jun­gi­mas. Nuo to­kių ne­lai­mių sau­go sau­gik­liai, bet jie ga­li ne­su­veik­ti.

At­si­ra­dęs ben­zi­no kva­pas ro­do, jog yra bė­dų dėl ba­ko ar­ba de­ga­lų sis­te­mos. Rei­kia su­stab­dy­ti au­to­mo­bi­lį, iš­jung­ti va­rik­lį ir įsi­ti­kin­ti, kad iš po dang­čio ne­ky­la dū­mai. Pa­tar­ti­na jį ati­da­ry­ti ir ap­žiū­rė­ti va­rik­lį, žar­ne­les, ar ne­te­ka de­ga­lai.

Jei au­to­mo­bi­ly­je pa­smirs­ta de­gan­čiu te­pa­lu, va­di­na­si, jis kur nors pra­si­sun­kia - pa­pras­tai iš po va­rik­lio ar pa­va­rų dė­žės tar­pi­nių. Aly­va ne to­kia pa­vo­jin­ga kaip ben­zi­nas, ta­čiau ji ren­ka ke­lio dul­kes ir to­je vie­to­je, kur pra­te­ka, su­si­da­ro pur­vo kamš­tis, ku­ris truk­do au­šin­ti va­rik­lį. Jei­gu te­pa­lo iš­te­ka daug, va­rik­ly­je jo ga­li ne­lik­ti.

Gar­sų kakofonija

„Kal­bė­da­mi apie au­to­mo­bi­lio sklei­džia­mus ne­bū­din­gus gar­sus, pir­miau­sia tu­rė­tu­me at­kreip­ti dė­me­sį į tai, ka­da ir ko­kius veiks­mus at­lik­da­mi juos gir­di­me: da­ry­da­mi po­sū­kį, pra­dė­da­mi va­žiuo­ti, va­žiuo­da­mi di­de­liu grei­čiau ir pa­na­šiai. Ap­lin­ky­bės ypač svar­bios, nes kar­tais lei­džia iki mi­ni­mu­mo su­siau­rin­ti ga­li­mų ge­di­mų są­ra­šą“, - pa­aiš­ki­no „Sros-Au­to“ me­cha­ni­kas.

Tad jei gir­di­te:

barš­kė­ji­mą po au­to­mo­bi­liu – bū­ti­nai ap­žiū­rė­ki­te du­jų iš­me­ti­mo sis­te­mą, gal ji ne­san­da­ri ar­ba tie­siog at­si­lais­vi­no sis­te­mą lai­kan­čios jung­tys;

šnypš­ti­mą iš va­rik­lio – jis pers­pė­ja, kad per­kai­to va­rik­lis, už­si­kim­šo fil­trai ar­ba gal­būt yra ne­san­da­ri du­jų iš­me­ti­mo sis­te­ma;

gar­sus su­kant vai­rą – at­si­lais­vi­no vai­ro stip­rin­tu­vo dir­že­lis, skys­čių sis­te­mo­je su­si­da­rė oro bur­bu­liu­kų, per ma­žas vai­ro stip­rin­tu­vo siurb­lys;

cy­pian­tį ge­ne­ra­to­rių – at­si­lais­vi­nęs ar­ba pa­žeis­tas ge­ne­ra­to­riaus dir­že­lis, su­si­dė­vė­ję ge­ne­ra­to­riaus guo­liai, pa­žeis­tas ar­ba at­si­lais­vi­nęs ge­ne­ra­to­riaus skrie­mu­lys;

su­nkų bel­di­mą iš va­rik­lio ar pa­va­rų dė­žės – tai pers­pė­ja apie su­si­dė­vė­ju­sius al­kū­ni­nio ve­le­no guo­lius, at­si­lais­vi­nu­sius varž­tus au­to­ma­ti­nė­je pa­va­rų dė­žė­je (su­ki­mo mo­men­to kei­tik­ly­je) ar­ba blo­gai pri­tvir­tin­tas trau­kes;

me­ta­lo žvie­gi­mą ar brū­ži­ni­mą stab­dant – toks yra su­di­lu­sių stab­džių trin­ke­lių gar­sas;

dus­lius su­nkius smū­gius stab­dant – iš­ei­na iš ri­kiuo­tės vai­ro sis­te­mos kom­po­nen­tai, ne­tin­ka­mai įmon­tuo­tos dis­ki­nių stab­džių ap­ka­bos;

cy­pi­mą stab­dant – stab­džių trin­ke­lės bu­vo per­kai­tin­tos ir ta­po lyg gla­zū­ruo­tos, su­si­kau­pė ne­šva­ru­mų stab­džių ro­to­riu­je, ant būg­nų ir trin­ke­lių ar­ba at­si­lais­vi­no stab­džių ap­ka­bos;

žvie­gi­mą po va­rik­lio dang­čiu - ga­li bū­ti, kad at­si­lais­vi­no ven­ti­lia­to­riaus ar ge­ne­ra­to­riaus dir­žas ar­ba ven­ti­lia­to­riaus ir oro kon­di­cio­na­vi­mo sis­te­mos komp­re­so­riaus dir­žas;

tik­sė­ji­mą di­di­nant grei­tį – va­rik­lio ap­su­koms pa­di­dė­jus per ma­žai su­te­pa­mi stū­mok­liai (dėl to, kad trūks­ta aly­vos, ji pra­stos ko­ky­bės);

klik­sė­ji­mą prie­ky­je da­rant po­sū­kį – su­si­dė­vė­ję lanks­tai, per lais­vos stab­džių trin­ke­lės;

gar­sus at­lie­kant po­sū­kį – rei­kia su­tep­ti vai­ro tra­pe­ci­ją, o gal­būt ji ar­ba pa­ka­bos ele­men­tai vi­siš­kai su­si­dė­vė­ję;

že­mo to­no barš­kė­ji­mą – ga­li bū­ti su­di­lę ra­tų guo­liai;

zy­zi­mą – su­si­dė­vė­jo di­fe­ren­cia­las ar trans­mi­si­ja;

ūže­sį trans­mi­si­jo­je per­jun­giant pa­va­rą – bū­ti­na par­egu­liuo­ti san­ka­bą, per­jun­gi­mo jung­tį, gal yra trans­mi­si­jos ge­di­mas;

bel­di­mą po dang­čiu – per ma­žo ok­ta­ni­nio skai­čiaus de­ga­lai, su­de­ri­ni­mo prob­le­mos;

brū­ži­ni­mą au­to­mo­bi­lio už­pa­ka­ly­je – pa­žiū­rė­ki­te, ar ne­vel­ka­te po ma­ši­na įstri­gu­sio ko­kio nors ob­jek­to, ar nė­ra įjung­tas sto­vė­ji­mo stab­dys; gal stab­džių būg­no už­pa­ka­li­nės plokš­tės tri­na­si į stab­džių būg­ną;

sprag­sė­ji­mą, kai va­rik­lis vei­kia lais­va ei­ga, – rei­kia pa­ti­krin­ti vož­tu­vus.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Len­ki­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tro pa­ta­rė­jas po­li­to­lo­gas Prze­mys­ław Piotr Żu­raws­ki vel Gra­jews­ki ma­no, kad po SSRS žlu­gi­mo de­mo­kra­ti­ja Ru­si­jo­je ne­įsit­vir­ti­no dėl tam tikrų is­to­ri­nių prie­žas­čių. [...]
Bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ at­si­sa­ko Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei grą­žin­ti 174 tūkst. eu­rų, už ku­riuos ji pir­ko at­sar­gi­nę lauko vir­tu­vės įran­gą.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Sa­vait­ga­lį, rug­sė­jo 24–25 d., aukš­čiau­sią rei­tin­gą tu­rin­tys Lie­tu­vos gol­fo žai­dė­jai su­si­run­gė dėl ge­riau­sio­jo var­do. Po Drus­ki­nin­kų Vil­kės gol­fo klu­bo aikš­ty­ne vy­ku­sio Lietuvos gol­fo tu­ro [...]
Sa­vait­ga­lį Šiau­liuo­se vy­ku­sia­me tarp­tau­ti­nia­me vy­rų tink­li­nio tur­ny­re „Šiau­lių tau­rė – 2016“ pir­mą­sias dvi vie­tas užėmė Lie­tu­vos ko­man­dos.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami