Laisvos rankos gelbsti nuo rūpesčių kelyje

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-09-10 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-09-10 06:00
Kai daugiau dėmesio skiriama pokalbiui telefonu negu vairavimui, nemalonios situacijos kelyje garantuotos. LŽ archyvo nuotrauka
Kaip ro­do drau­di­kų at­lie­ka­mos rep­re­zen­ta­ty­vios vai­ruo­to­jų apk­lau­sos, apie pu­sė ša­lies vai­ruo­to­jų, sė­du­sių prie vai­ro, ne­ven­gia ke­ly­je kal­bė­ti mo­bi­liuo­ju te­le­fo­nu ne­si­nau­do­da­mi lais­vų ran­kų įran­ga. Apie de­šim­ta­da­lis jų pri­si­pa­žįs­ta tai da­ran­tys kas­kart vai­ruo­da­mi au­to­mo­bi­lį. Sė­dė­da­mi prie vai­ro daž­niau te­le­fo­nu kal­ba vy­rai – ma­tyt, la­biau pa­si­ti­ki sa­vo vai­ra­vi­mo įgū­džiais.

Ne­re­tai įkliu­vus did­mies­čio spūs­ty­se ar­ba sto­vint prie san­kry­žos ir tu­rint lai­ko pa­siž­val­gy­ti į ki­tus eis­mo da­ly­vius, ga­li­ma pa­ste­bė­ti – sė­di prie vai­ro vy­riš­kis ar mo­te­riš­kė, vie­na ran­ka lai­ko te­le­fo­ną, kal­ba­si, ki­ta ran­ka ci­ga­re­tę trau­kia ar­ba ma­kia­žą da­ro­si. Vie­na pa­grin­di­nių eis­mo įvy­kių prie­žas­čių yra su­si­kau­pi­mo sto­ka ke­ly­je. Pra­ra­dus bud­ru­mą, bė­da anks­čiau ar vė­liau nu­tin­ka.

At­si­sa­ky­ti dė­me­sį nuo ke­lio nu­krei­pian­čių po­kal­bių te­le­fo­nu, kai ran­ko­je lai­ko­me te­le­fo­ną ir taip ap­ri­bo­ja­me sa­vo ju­de­sius, ne­ga­lė­da­mi lais­vai ma­nev­ruo­ti ke­ly­je, da­bar­ti­nė au­to­mo­bi­liams siū­lo­ma įran­ga ti­krai ga­li pa­dė­ti.

Bau­da už nau­do­ji­mą­si mo­bi­liuo­ju te­le­fo­nu be lais­vų ran­kų įran­gos pa­žei­dė­jams šian­dien sie­kia nuo 100 iki 300 li­tų, ta­čiau dau­ge­lis kiek­vie­ną die­ną ava­ri­jas re­gis­truo­jan­čių po­li­ci­nin­kų grei­čiau­siai pri­tar­tų nuo­mo­nei, kad bau­da už šį KET pa­žei­di­mą bū­tų dar di­des­nė. Kai ku­rio­se Eu­ro­pos vals­ty­bė­se ar Iz­rae­ly­je už šį pa­žei­di­mą iš­kart bau­džia­ma tūks­tan­ti­ne bau­da – ir jo­kių pa­si­tei­si­ni­mų.

Ke­lių eis­mo tai­syk­lių 21 punk­te nu­ro­dy­ta: ,,Mo­to­ri­nių trans­por­to prie­mo­nių, trak­to­rių, sa­vaei­gių ma­ši­nų vai­ruo­to­jams drau­džia­ma nau­do­tis mo­bi­lio­jo ry­šio prie­mo­nė­mis, jei­gu jo­mis nau­do­ja­ma­si ran­ko­mis, iš­sky­rus tuos at­ve­jus, kai sto­vin­čios mo­to­ri­nės trans­por­to prie­mo­nės va­rik­lis iš­jung­tas. Mo­to­ri­nių trans­por­to prie­mo­nių, trak­to­rių, sa­vaei­gių ma­ši­nų vai­ruo­to­jai tu­ri veng­ti bet ko­kių su trans­por­to prie­mo­nės vai­ra­vi­mu ne­su­si­ju­sių veiks­mų.“

Bend­ro­vės „Lie­tu­vos drau­di­mas“ šie­met at­lik­tas ty­ri­mas at­sklei­dė, kad daž­niau­siai ne­si­nau­do­da­mi lais­vų ran­kų įran­ga te­le­fo­nu prie vai­ro kal­ba 26–35 me­tų žmo­nės, o vy­res­ni nei 56 me­tų vai­ruo­to­jai tai da­ro ge­ro­kai re­čiau.

Be lais­vų ran­kų įran­gos vai­ruo­to­jams ne­ga­li­ma ne tik skam­bin­ti, bet ir ra­šy­ti SMS ži­nu­čių, nau­do­tis e. pa­štu, nar­šy­ti in­ter­ne­te ir pa­na­šių da­ly­kų, ku­riuos daž­nas da­ro sė­dė­da­mas prie vai­ro.

Už­ti­kri­na komfortą

Lais­vų ran­kų įran­ga pre­kiau­jan­čios bend­ro­vės „Al­tas“ va­dy­bi­nin­kas To­mas Mi­šei­kis pa­žy­mė­jo, kad lais­vų ran­kų įran­gos pre­ky­bos di­dy­sis bu­mas bu­vo prieš dvy­li­ka me­tų, vai­ruo­to­jams užd­rau­dus ple­pė­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais, kaip bu­vo iki tol pra­tę. Me­tams bė­gant to­kios įran­gos pa­klau­sa ta­po sta­bi­li. Žmo­nės tam­pa są­mo­nin­gi ir la­biau rū­pi­na­si sa­vo bei ap­lin­ki­nių sau­gu­mu, tad lais­vų ran­kų įran­gą į ma­ši­nas die­gia ne tik su te­le­fo­nu ne­sis­ki­rian­tys va­dy­bi­nin­kai ar di­rek­to­riai, bet ir tik ret­sy­kiais juo kal­ban­tys vai­ruo­to­jai.

„Nors dau­giau­sia lais­vų ran­kų įran­gos po­pu­lia­ru­mą gal­būt le­mia drau­di­mas, bet ir šiuo­lai­ki­nių lais­vų ran­kų įran­gų pa­to­gu­mas, vai­ruo­to­jui su­tei­kia­mas kom­for­tas pri­si­de­da prie to­kios įran­gos pa­klau­sos. Iš­ma­nie­ji te­le­fo­nai ša­ly­je žai­biš­kai po­pu­lia­rė­ja, o ir kiek­vie­nas se­nes­nis te­le­fo­nas, ku­ria­me yra įdieg­ta „Blue­tooth“, ga­li pui­kiai veik­ti ir bū­ti su­sie­tas su in­teg­ruo­ta lais­vų ran­kų įran­gos sis­te­ma“, - pa­žy­mė­jo T. Mi­šei­kis.

Jo tei­gi­mu, nuo te­le­fo­no lai­ky­mo ran­ko­je iš­lais­vi­nan­čią įran­gą ga­li­ma bū­tų su­skirs­ty­ti į ke­lias rū­šis. Pa­čias pri­mi­ty­viau­sias sis­te­mas ga­li­ma įsi­gy­ti ir už šim­tą li­tų ar nė tiek ne­sie­kian­čią kai­ną, bet, T. Mi­šei­kio nuo­mo­ne, to­kia įran­ga - pra­sta in­ves­ti­ci­ja ne tik dėl per­duo­da­mo gar­so ko­ky­bės - la­bai daž­nai ky­la ne­pa­to­gu­mų ir dėl te­le­fo­no pri­si­jun­gi­mo prie sis­te­mos.

Ko­ky­biš­kes­nė­se sis­te­mo­se te­le­fo­nas, jei­gu ja­me įjung­ta „Blue­tooth“ są­sa­ja, be jo­kių trik­džių, tik įsė­dus į au­to­mo­bi­lį au­to­ma­tiš­kai sinch­ro­ni­zuo­ja­si su lais­vų ran­kų sis­te­ma. Pi­giau­si ko­ky­biš­kos pra­ncū­ziš­kos įran­gos komp­lek­tai, įreng­ti at­ski­ra­me blo­ke­ly­je, su mon­ta­vi­mu kai­nuo­ja apie 300 li­tų. In­teg­ruo­ta įran­ga, ku­ri pri­jun­gia­ma prie au­to­mo­bi­lio gar­so sis­te­mos ir val­do­ma at­ski­ru ekra­nė­liu (daž­nai su pa­pil­do­mo­mis USB ir SD są­sa­jo­mis, per ku­rias ga­li­ma klau­sy­ti ir mu­zi­kos), kar­tu su mon­ta­vi­mu - nuo 600 iki 1000 li­tų.

„Bran­giau­siai lais­vų ran­kų įran­ga kai­nuo­ja apy­nau­jiems ir nau­jiems au­to­mo­bi­liams, ku­riuo­se val­dy­mo pa­ne­lė yra per­kel­ta ant vai­ro. Už­trun­ka per prog­ra­mą su­jung­ti su ori­gi­na­lia sis­te­ma, be to, ne vi­siems mo­de­liams bet ku­ri įran­ga pri­tai­ko­ma. Bran­giuo­se au­to­mo­bi­liuo­se daž­nai įma­no­ma nau­do­ti tik ga­min­to­jų au­to­ri­zuo­tų spe­ci­fi­nių ga­min­to­jų tech­ni­ką. Nau­juo­se „Volks­wa­gen“ ar „Au­di“ au­to­mo­bi­liuo­se ten­ka jung­tis prie au­to­mo­bi­lio op­ti­nio ry­šio sis­te­mos, o tai už­trun­ka ir rei­ka­lau­ja spe­ci­fi­nių mon­tuo­to­jo ži­nių“, - aiš­ki­no pa­šne­ko­vas.

To­kia bran­giau­sia spe­ci­fi­nė įran­ga kar­tu su mon­ta­vi­mu, pa­sak T. Mi­šei­kio, au­to­mo­bi­lio sa­vi­nin­kui at­siei­na apie pu­san­tro tūks­tan­čio li­tų. Be­je, įma­no­ma lais­vų ran­kų įran­gą pri­tai­ky­ti ir mo­to­cik­lui, gar­ses­ni ga­min­to­jai tam yra par­en­gę pri­tai­ko­mų spren­di­mų. Ta­čiau, pa­sak pa­šne­ko­vo, to­kios įran­gos pa­klau­sa bent jau Lie­tu­vo­je yra mi­ni­ma­li. Anks­čiau esą jam te­kę ins­ta­liuo­ti ke­le­tą va­rian­tų, bet šiuo me­tu dėl pa­klau­sos sty­giaus „Al­to“ len­ty­no­se mo­to­cik­li­nin­kams skir­tų spren­di­mų ne­ra­si­te.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
At­sis­vei­kin­ti su žmo­gu­mi be pyk­čio ir Lie­tu­vos švie­suo­liu va­din­tu pro­fe­so­riu­mi mi­nios žmo­nių į VDU Di­džią­ją au­lą plūdo dvi die­nas.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vos prieš ke­le­tą sa­vai­čių iš di­džiau­sio pa­sau­ly­je me­nų fes­ti­va­lio Ško­ti­jos sos­ti­nė­je Edin­bur­ge su spe­cia­liuo­ju pri­zu grį­žęs AAT | Ar­tū­ro Arei­mos tea­tras nau­ją tea­tro sezoną pra­de­da prem­je­ra [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
An­tra­die­nį, rug­sė­jo 27-ąją, Vil­nius švęs Pa­sau­li­nę tu­riz­mo die­ną, to­dėl rug­sė­jo 24–25 ir 27 die­no­mis bus pa­siū­ly­ta net 20 eks­kur­si­jų ne­mo­ka­mai.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami