Lapkritį naujų automobilių registravimas ES šalyse sulėtėjo

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2014-12-29 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2014-12-29 06:00
Lapkritį Europoje labiausiai (+20,4 proc.) išaugo naujų japoniškos markės automobilių „Nissan“ registravimas. Gamintojo nuotrauka
Net 11 iš 28 Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių lap­kri­čio mė­ne­sį, Eu­ro­pos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų aso­cia­ci­jos (ACEA) duo­me­ni­mis, bu­vo už­fik­suo­tas nau­jų ke­lei­vi­nių ma­ši­nų re­gis­tra­vi­mo nuo­smu­kis. Pra­ėju­sio mė­ne­sio re­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tas bu­vo pats blo­giau­sias šiais me­tais.

Lap­kri­tį ES vals­ty­bė­se bu­vo įre­gis­truo­ti 953 886 nau­ji au­to­mo­bi­liai, ar­ba vos 1,4 proc. dau­giau nei tą pa­tį mė­ne­sį 2013-ai­siais (940 347). Gal­būt dar anks­tes­niais me­tais toks re­zul­ta­tas bū­tų nu­tei­kęs op­ti­mis­tiš­kai, ta­čiau po šiais me­tais vy­ku­sio nau­jų ma­ši­nų re­gis­tra­vi­mo bu­mo jis at­ro­do ga­nė­ti­nai skur­dus. ACEA skel­bia, kad iki tol 2014-ai­siais men­kiau­sias, 2,1 proc. sie­kęs rin­kos au­gi­mas, bu­vo fik­suo­tas rugp­jū­tį, o di­džiau­sias (+10,6 proc.) – ko­vą. Lap­kri­čio mė­ne­sį la­biau­siai nau­jų au­to­mo­bi­lių re­gis­tra­vi­mas kri­to (-8,8 proc.) iš eko­no­mi­kos nuo­smu­kio nie­kaip ne­iš­si­ka­pa­no­jan­čio­je Grai­ki­jo­je ir Aus­tri­jo­je (-7,4 proc.). Ta­čiau daug la­biau rin­kos eks­per­tus ne­ra­mi­na nau­jų au­to­mo­bi­lių re­gis­tra­vi­mo nuo­smu­kis di­džiau­sio­je Eu­ro­po­je Vo­kie­ti­jos rin­ko­je (-1,8 proc.) ir tre­čio­je pa­gal dy­dį – Pra­ncū­zi­jos (-2,7 proc.). Ga­li bū­ti, jog tai yra aiš­kus ženk­las, kad pa­sta­ruo­ju me­tu vis la­biau įsi­siū­buo­jan­tis eko­no­mi­nis ka­ras tarp Ru­si­jos ir Va­ka­rų jau smo­gė ne tik ru­sams, bet at­si­lie­pė ir su jais ga­na ar­ti­mais ūki­niais san­ty­kiais su­si­ju­siems vo­kie­čiams bei pra­ncū­zams.

Tarp ly­de­rių – es­tai su lat­viais

Kaip liu­di­ja ACEA pa­tei­kia­mi duo­me­nys, me­tų pa­bai­go­je at­si­ga­vo mū­sų kai­my­nių Es­ti­jos ir Lat­vi­jos nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­kos, ku­rios tarp ES vals­ty­bių lap­kri­tį užė­mė pa­gal au­gi­mą tem­pą ati­tin­ka­mai an­trą (+26,1 proc.) ir sep­tin­tą (+12,5 proc.) vie­tas. Ne­abe­jo­ti­na ly­de­rė čia bu­vo Por­tu­ga­li­ja, ku­rio­je 2014 me­tų lap­kri­tį, pa­ly­gin­ti su tuo pa­čiu mė­ne­siu per­nai, bu­vo už­re­gis­truo­ta net 32,6 proc. nau­jų au­to­mo­bi­lių dau­giau.

Lie­tu­va pa­gal lap­kri­čio mė­ne­sio au­gi­mo re­zul­ta­tą (+1,9 proc.) tarp ES ša­lių rin­kų at­si­dū­rė 14 vie­to­je.

Iš di­džių­jų ES ša­lių, kaip jau įpras­ta, di­de­lis nau­jų au­to­mo­bi­lių re­gis­tra­vi­mo šuo­lis bu­vo už­fik­suo­tas Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je (+8 proc.). Po nuo­smu­kio at­si­gau­na ir Ita­li­jos rin­ka – lap­kri­tį jo­je bu­vo įre­gis­truo­ta 5 proc. nau­jų au­to­mo­bi­lių dau­giau nei per­nai tuo pa­čiu me­tu.

Prog­no­zė be optimizmo

Lie­tu­vai pa­ly­gin­ti kuk­lus lap­kri­čio mė­ne­sio re­zul­ta­tas kol kas ne­su­truk­dė iš­lik­ti ge­riau­sių ES nau­jų rin­kų de­šim­tu­ke pa­gal vie­nuo­li­kos mė­ne­sių re­zul­ta­tus. Nuo sau­sio iki lap­kri­čio fik­sa­vu­si 20,1 proc, au­gi­mą mū­sų ša­lis kar­tu su Veng­ri­ja tarp di­na­miš­kiau­sių Se­no­jo Že­my­no rin­kų da­li­ja­si 5-6 vie­tas.

Pa­ly­gin­ti yra ne­blo­gas iš vi­sos ES 11 mė­ne­sių nau­jų au­to­mo­bi­lių re­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tas – jis sie­kė +5,7 proc. Ki­ta ver­tus, rin­kos eks­per­tai jau da­bar kal­ba, kad ti­kė­tis 2015-ai­siais to­kio pat au­gi­mo yra su­nku, pir­miau­sia – dėl pa­laips­niui pra­stė­jan­čios geo­po­li­ti­nės pa­dė­ties, ku­ri da­rys ne­igia­mą po­vei­kį ir ša­lių ūkiams.

Vi­so nuo sau­sio iki lap­kri­čio ES vals­ty­bė­se bu­vo įre­gis­truo­ti 11 600 383 nau­ji au­to­mo­bi­liai.

Ge­riau­sią nau­jų au­to­mo­bi­lių re­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tą fik­sa­vu­sios ES rin­kos 2014 m. lap­kri­čio mėn.

Vie­ta Vals­ty­bė Re­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tas (vnt.) Po­ky­tis (proc.)“

1. Por­tu­ga­li­ja 11 686 (8810**) +32,6

2. Es­ti­ja 1953(1549) +26,1

3. Veng­ri­ja 5901 (4942) +19,4

4. Is­pa­ni­ja 65 122 (55 451) +17,4

5. Ai­ri­ja 782 (701) +11,6

.....

7.Lat­vi­ja 1006 (894) +12.5.

.....

14.Lie­tu­va 1158 (1136) +1,9.

*Pa­ly­gin­ti su 2013 m. 11 mėn.

**Re­gis­truo­ta nau­jų au­to­mo­bi­lių 2013 m. 11 mėn.

Šal­ti­nis: ACEA

***

Blo­giau­sią nau­jų au­to­mo­bi­lių re­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tą par­odžiu­sios ES rin­kos 2014 m. lap­kri­čio mėn.

Vie­ta Vals­ty­bė Re­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tas (vnt.) Po­ky­tis (proc.)*

1. Grai­ki­ja 4983 (5465)** -8,8

2. Aus­tri­ja 21 619 (23 350) -7,4

3. Bel­gi­ja 24 739 (32 023) -7,1

4. Da­ni­ja 15 155 (15 896) -4,7

5. Suo­mi­ja 7220 (7463) -3,3.

*Pa­ly­gin­ti su 2013 m. 11 mėn.

**Re­gis­truo­ta nau­jų au­to­mo­bi­lių 2013 m. 11 mėn

Šal­ti­nis: ACEA

***

Di­na­miš­kiau­sios ES nau­jų au­to­mo­bi­lių rin­kos 2014 m. 1-11 mėn.

Vie­ta Vals­ty­bė Re­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tas (vnt.) Po­ky­tis (proc.)*

1. Por­tu­ga­li­ja 130 887 (97 287)** +34,5

2. Ai­ri­ja 95 488 (74 155) +29,4

3. Ru­mu­ni­ja 64 577 (52 141) +23,9

4. Kroa­ti­ja 32 140 (26 080) +23,2

5-6. Lie­tu­va 13 481 (11 224) +20,1

Veng­ri­ja 61 349 (51 114) +20,1.

*Pa­ly­gin­ti su 2013 m. 1-11 mėn,

**Re­gis­truo­ta nau­jų au­to­mo­bi­lių 2013 m. 1-11 mėn.

Šal­ti­nis: ACEA

***

Tarp­tau­ti­nės au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų or­ga­ni­za­ci­jos (OI­CA) duo­me­ni­mis, vi­sa­me pa­sau­ly­je per pir­muo­sius de­vy­nis me­tų mė­ne­sius nau­jų leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių ga­my­ba ūg­te­lė­jo 3 pro­cen­tais, o pre­ky­ba jais per 2014 me­tų pir­mą­jį ket­vir­tį .- 4,1 pro­cen­to.

Pir­miau­sia pa­ty­ri­nė­ki­me ga­my­bos re­zul­ta­tus. Kaip skel­bia skel­bia OI­CA, nuo sau­sio iki rug­sė­jo vi­sa­me pa­sau­ly­je nuo kon­ve­je­rių nu­rie­dė­jo 66 mln. nau­jų ma­ši­nų. Iš jų dau­giau nei pu­sė (34 799 539, ar­ba 52,7 proc.) bu­vo pa­ga­min­ta Ry­tų Azi­jos ir Okea­ni­jos vals­ty­bė­se. Pa­ly­gin­ti su pra­ėju­sių me­tų tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu, ga­my­ba šia­me re­gio­ne ūg­te­lė­jo 4 pro­cen­tais. Iš re­gio­no vals­ty­bių di­džiau­sia pa­ga­min­tų ma­ši­nų da­lis te­ko Ki­ni­jai, ku­rio­je nuo kon­ve­je­rių per 9 mė­ne­sius nu­rie­dė­jo 17 225 850 nau­jos ma­ši­nos. Ja­po­ni­ja pa­ga­min­to 7 447 006 nau­jus au­to­mo­bi­lius, Pie­tų Ko­rė­ja – 3 318 991. Be­je, pir­mo­sios dvi vals­ty­bės uži­ma pir­mą­ją ir tre­čią­ją vie­tas pir­mau­ja au­to­mo­bi­lių ga­my­bą pa­sau­ly­je, o Pie­tų Ko­rė­jos re­zul­ta­tas – penk­tas.

Af­ri­kos ga­min­to­jų nesėkmė

Po Ry­tų Azi­jos ir Okea­ni­jos re­gio­no dau­giau­sia nau­jų au­to­mo­bi­lių nuo sau­sio iki rug­sė­jo bu­vo pa­ga­min­ta Eu­ro­po­je, prie ku­rių pri­ski­ria­mos ir Ne­prik­lau­so­mų Vals­ty­bių Sand­rau­gos ša­lys. Čia, OI­CA duo­me­ni­mis, nuo kon­ve­je­rių per de­vy­nis mė­ne­sius nu­rie­dė­jo 14 939 762 nau­ji au­to­mo­bi­liai, bu­vo fik­suo­tas 3 proc. ga­my­bos au­gi­mas.

Dau­giau­sia nau­jų ma­ši­nų iš Eu­ro­pos ša­lių bu­vo pa­ga­min­ta Vo­kie­ti­jo­je (4 475 203). Šis re­zul­ta­tas – ket­vir­tas pa­sau­ly­je tarp vals­ty­bių. An­tro­je dau­giau­sia au­to­mo­bi­lių Eu­ro­po­je pa­ga­mi­nan­čių ša­lių vie­to­je at­si­dū­rė Is­pa­ni­ja (1 795 387), tre­čią – Ru­si­ja (1 423 986).

Nuo sau­sio iki rug­sė­jo Šiau­rės Ame­ri­kos nau­jų au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jai, pa­ly­gin­ti su tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu per­nai, nuo kon­ve­je­rių nu­ri­de­no 5,6 proc. dau­giau trans­por­to prie­mo­nių, ar­ba 13 087 029. Dau­giau­sia nau­jų ma­ši­nų iš šio re­gio­no vals­ty­bių pa­ga­mi­no JAV (8 828 341), ku­ri uži­ma pa­gal šį ro­dik­lį ir an­trą­ją vie­tą pa­sau­ly­je.

Per tris pir­muo­sius šių me­tų kvar­ta­lus 3 proc. ūg­te­lė­jo nau­jų au­to­mo­bi­lių ga­my­ba ir Pie­tų Ame­ri­ko­je, o šio re­gio­no ly­de­rė – Bra­zi­li­ja, su­ge­bė­ju­si nuo sau­sio iki rug­sė­jo nuo kon­ve­je­rių nu­ri­den­ti 2 384 214 nau­jų ma­ši­nų.

Vie­nin­te­lis že­my­nas, ku­ria­me per pir­mus 9 mė­ne­sius pa­ga­min­ta ma­žiau au­to­mo­bi­lių nei per­nai tuo pa­čiu me­tu, yra Af­ri­ka. Iš jos ga­myk­lų nuo sau­sio iki rug­sė­jo iš­rie­dė­jo 339 963 nau­ji au­to­mo­bi­liai, o smu­ki­mas su­da­rė 3 pro­cen­tus. Be­veik vi­sos Af­ri­ko­je pa­ga­min­tos ma­ši­nos (325 103) nu­rie­dė­jo nuo Pie­tų Af­ri­kos Res­pub­li­kos ga­myk­lų kon­ve­je­rių.

Ak­ty­viau­si pir­kė­jai – vėl­gi azijiečiai

Nau­jų au­to­mo­bi­lių ga­my­bos re­zul­ta­tai skir­tin­guo­se re­gio­nuo­se ne­bū­ti­nai su­tam­pa su par­da­vi­mų re­zul­ta­tais. Šiuo me­tu OI­CA yra pa­skel­bu­si tik­tai 2014 me­tų pir­mo­jo ket­vir­čio pre­ky­bos nau­jo­mis ma­ši­no­mis re­zul­ta­tus, iš ku­rių ma­ty­ti, jog, pa­vyz­džiui, bend­rai Šiau­rės ir Pie­tų Ame­ri­ko­je sau­sį-ko­vą bu­vo nu­pirk­ta 3,9 proc. nau­jų au­to­mo­bi­lių ma­žiau, nei per­nai tuo pa­čiu me­tu.

JAV ir Ka­na­do­je nau­jų ma­ši­nų rin­ka su­si­trau­kė 0,5 proc., Cen­tri­nės ir Pie­tų Ame­ri­kos ša­ly­se – net 11,2 proc. Iš vi­so per tris pir­muo­sius 2014 me­tų mė­ne­sius Ame­ri­ko­je bu­vo par­duo­ta 6 548 813 nau­ji au­to­mo­bi­liai.

Dau­giau nei dvi­gu­bai sa­vo apim­ti­mis pre­ky­ba bu­vo Ry­tų Azi­jos ir Okea­ni­jos vals­ty­bė­se, kur sau­sį-ko­vą bu­vo nu­pirk­ta 17 344 078 nau­ji au­to­mo­bi­liai, ar­ba 8,4 proc. dau­giau nei per­nai per tą pa­tį lai­ko­tar­pį. 2,7 proc. au­gi­mą fik­sa­vo Eu­ro­pa, prie ku­rios OI­CA pri­ski­ria dar ir NVS (be Ka­zachs­ta­no) bei Tur­ki­ją. Tie­sa, iš per pir­mą­jį 2014 me­tų ket­vir­tį Eu­ro­po­je iš 8 282 271 rea­li­zuo­tų ma­ši­nų ne Eu­ro­pos Są­jun­gos ir EF­TA (šiai eko­no­mi­nei aso­cia­ci­jai pri­klau­so Švei­ca­ri­ja, Nor­ve­gi­ja ir Is­lan­di­ja) bu­vo nu­pirk­ti tik 1 427 365 nau­ji au­to­mo­bi­liai. NVS ir ki­to­se ne Eu­ro­pos Są­jun­gai pri­klau­san­čio­se vals­ty­bė­se (iš­sky­rus EF­TA ša­lis) bu­vo fik­suo­tas ir di­džiau­sias par­da­vi­mo nuo­smu­kis, ku­ris sie­kė -11,4 proc.

Af­ri­ko­je per tris pir­muo­sius mė­ne­sius, pa­ly­gin­ti su 2013 me­tų sau­siu-ko­vu, bu­vo nu­pirk­ta 3,4 proc. nau­jų au­to­mo­bi­lių ma­žiau (567 571).

Vi­sa­me pa­sau­ly­je per 2014-ųjų sau­sį-ko­vą ga­min­to­jai ir jų at­sto­vai rea­li­za­vo 32 742 733 nau­jus au­to­mo­bi­lius, ar­ba 4,1 proc. dau­giau nei 2013 m. pir­mą­jį ket­vir­tį.

Lie­tu­va – re­gio­no lyderė

At­kreip­ti­nas dė­me­sys, kad tarp re­gio­nų, OI­CA duo­me­ni­mis, pre­ky­bos apim­tys sau­sį-ko­vą la­biau­siai au­go kar­tu Ry­tų Eu­ro­pos ES pri­klau­san­čio­se vals­ty­bė­se – čia bu­vo par­duo­ta 461 639 nau­jos ma­ši­nos, ar­ba 17,8 proc. dau­giau nei per­nai tuo pa­čiu me­tu (391 945). Įdo­mu, kad re­gio­no par­da­vi­mų po­ky­čio ly­de­rė bu­vo Lie­tu­va, ku­rio­je rin­ka, pa­gal OI­CA pa­tei­kia­mą sta­tis­ti­ką, per tris pir­muo­sius mė­ne­sius pa­sis­tie­bė net 49,8 proc. An­tro­je vie­to­je pa­gal šį ro­dik­lį li­ko Kroa­ti­ja (+37,4), tre­čio­je – Ru­mu­ni­ja (+26,1 proc.), ket­vir­to­je ir penk­to­je – mū­sų kai­my­nai lat­viai (+22 proc.) ir es­tai (+21,5 proc.).

***

Pa­sau­lio ša­lys, ku­rio­se pre­ky­ba nau­jais au­to­mo­bi­liais 2014 m. I ketv. au­go sparčiausiai

Vie­ta Ša­lis Par­duo­ta au­to­mo­bi­lių 2014 m. I ketv. Par­duo­ta au­to­mo­bių 2013 m. I ketv. Po­ky­tis (proc.)

1. Ne­pa­las 3000 1700 +76,5

2-3. Lao­sas 1500 1000 +66,7

2-3. Ke­ni­ja 2000 1200 +66,7

4-5. Kam­bo­dža 150 100 +50

4-5. Ma­ke­do­ni­ja 1500 1000 +50

6. Lie­tu­va 3358 2241 +49,8

7. Fi­li­pi­nai 49 670 35 645 +39,3

8. Ira­kas 470 000 337 600 +39,2

9. Is­lan­di­ja 6371 4804 +32,6

10. Viet­na­mas 33 269 25 168 +32,2

Šal­ti­nis: OICA

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Kad val­dan­čių­jų ža­da­mos nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so (DK) pa­tai­sos bū­tų pri­im­tos iki ka­den­ci­jos pa­bai­gos, Sei­mo na­riams te­rei­kia no­ro. Jei par­la­men­ta­rai šio dar­bo ne­at­lik­tų, la­biau­siai, eks­per­tų tei­gi­mu, [...]
TAI­KA. Vie­nas iš tūks­tan­čių žmo­nių, ku­rie rug­sė­jo 26 die­ną rin­ko­si į pa­grin­di­nę Bo­go­tos, Ko­lum­bi­jo­je, aikš­tę švęs­ti tai­kos su­si­ta­ri­mo. Tą­dien Kar­ta­che­nos mies­te vyriausybė ir di­džiau­sia [...]
Šio­mis die­no­mis po­pie­žius Pra­nciš­kus vie­ši Kau­ka­zo re­gio­ne. Va­kar jis at­skri­do į Gru­zi­ją, o ry­toj lan­ky­sis Azer­bai­dža­ne. Abie­jo­se ša­ly­se gy­ve­na la­bai ma­žai ka­ta­li­kų. Azerbaidžane be­veik 95 [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Iš­vyks­tan­čios žvaigž­dės, by­ran­tis klu­bai, per pu­sę su­ma­žė­jęs žiū­ro­vų su­si­do­mė­ji­mas – to­kia su­nku­mus iš­gy­ve­nan­čio Ukrainos fut­bo­lo nū­die­na.
2020 me­tų To­ki­jo olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se žiū­ro­vai iš­vys pen­kias nau­jas spor­to ša­kas. Į olim­pi­nę prog­ra­mą įtrauk­tas spor­ti­nis lai­pio­ji­mas, bang­len­čių ir ried­len­čių spor­tas, ma­ža­sis beis­bo­las [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami