Latviai iš lietuvių paveržė blogiausiųjų titulą

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-04-02 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-04-02 06:00
Vasarį Lietuvos įmonės masiškai pirko didelius autobusus, kurie bus naudojami tarptautiniams keleivių vežimams. Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka
Lie­tu­vos va­sa­rio mė­ne­sio nau­jų su­nkių­jų ko­mer­ci­nių au­to­mo­bi­lių rin­ko­je – vil­tį ke­lian­čio prob­rėkš­mio nuo­tai­kos. Eu­ro­pos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jų aso­cia­ci­jos (ACEA) pa­skelb­tais duo­me­ni­mis, po tra­giš­ko 2014-ųjų gruo­džio (-50,7 proc.) ir šių me­tų sau­sio (-17 proc.) mė­ne­sių nuo­smu­kio va­sa­rį pa­ga­liau bu­vo už­fik­suo­tas 16,9 proc. sie­kęs rin­kos au­gi­mas.

Va­sa­rį tarp Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) vals­ty­bių pa­gal nau­jo su­nkio­jo ko­mer­ci­nio trans­por­to re­gis­tra­vi­mo au­gi­mą Lie­tu­va užė­mė gar­bin­gą de­šim­tą­ją vie­tą. Par­adok­sas, ta­čiau užp­raė­ju­sį mė­ne­sį di­džiau­sias iš ES ša­lių re­gis­tra­vi­mo šuo­lis (+107,6 proc.) bu­vo už­fik­suo­tas prie ban­kro­to ri­bos ba­lan­suo­jan­čio­je Grai­ki­jo­je. Iš vi­so va­sa­rį ES gy­ven­to­jai ir įmo­nės įre­gis­tra­vo 135 778 nau­jas su­nkią­sias ko­mer­ci­nes trans­por­to prie­mo­nes, ar­ba 8,3 proc. dau­giau nei tą pa­tį 2013 me­tų mė­ne­sį. Prie su­nkio­jo ko­mer­ci­nio trans­por­to pri­ski­ria­mos: leng­ves­nės nei 3,5 to­nos ko­mer­ci­nės trans­por­to prie­mo­nės; dau­giau nei 3,5 to­nos sve­rian­čios trans­por­to prie­mo­nės; dau­giau nei 16 to­nų svo­rio tu­rin­tis trans­por­tas (daž­niau­siai – vil­ki­kai); au­to­bu­sai ir ki­tas su­nku­sis spe­cia­lu­sis trans­por­tas.

Šuo­lis – 1150 pro­cen­tų!

Pa­gal va­sa­rio mė­ne­sio au­gi­mo tem­pą kai ku­rio­se su­nkio­jo ko­mer­ci­nio trans­por­to ka­te­go­ri­jo­se Lie­tu­va ga­li bū­ti pri­pa­žin­ta ne­tgi re­kor­di­nin­ke. Nau­jau­sia ACEA at­as­kai­ta ro­do, kad užp­raė­ju­sį mė­ne­sį nau­jų au­to­bu­sų ir ki­to spe­cia­lio­jo trans­por­to re­gis­tra­vi­mas mū­sų ša­ly­je, pa­ly­gin­ti su pra­ėju­sių me­tų tuo pa­čiu mė­ne­siu, šo­ko į vir­šų net 1150 pro­cen­tų. At­ro­do, la­bai bū­tų su­nku su­ras­ti bent ar­ti­mą lie­tu­viš­ka­jam re­zul­ta­tą nau­jau­sio­je ES nau­jų su­nkių­jų ko­mer­ci­nių trans­por­to prie­mo­nių re­gis­tra­vi­mo is­to­ri­jo­je.

Tie­sa, at­sis­pir­ta bu­vo nuo la­bai men­kos ly­gi­na­mo­sios ba­zės, mat 2014-ųjų va­sa­rį Lie­tu­vo­je bu­vo re­gis­truo­ti vos 2 au­to­bu­sai. Šie­met va­sa­rio mė­ne­sį jų re­gis­tra­ci­ja ir­gi ne­bu­vo la­bai gau­si, bu­vo įre­gis­truo­tos vos 25 šio ti­po trans­por­to prie­mo­nės (dau­giau­sia au­to­bu­sų ES – 367 – an­trą me­tų mė­ne­sį įre­gis­tra­vo Pra­ncū­zi­jos įmo­nės), ta­čiau Lie­tu­vo­je nuo men­kos ly­gi­na­mo­sios ba­zės aps­kai­čiuo­tas po­ky­tis bu­vo lyg iš fan­tas­ti­nės ki­no juo­stos.

Kal­bė­da­mas su LŽ žur­na­lis­tu Li­nas Skar­džiu­kas, Kau­no ke­lei­vių ve­ži­mo kom­pa­ni­jos „Kau­tra“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius, ne­slė­pė, kad jo bend­ro­vė va­sa­rį ir­gi re­gis­tra­vo nau­jų au­to­bu­sų. „Gal 70 ar 80 nau­jų trans­por­to prie­mo­nių nu­si­pir­ko­me. Dau­giau­sia tai bu­vo ma­žie­ji „Mer­ce­des-Benz Sprin­ter“ (ACEA pa­to­bu­lin­tus šio mo­de­lio au­to­bu­siu­kus, ku­riuos Lie­tu­vos bend­ro­vės daž­niau­siai nau­do­ja ke­lei­viams vie­ti­niais marš­ru­tais vež­ti, pri­ski­ria prie dau­giau nei 3,5 t sve­rian­čių su­nkių­jų ko­mer­ci­nių trans­por­to prie­mo­nių -aut.), ta­čiau įre­gis­tra­vo­me ir ke­le­tą di­de­lių nau­jų au­to­bu­sų“, - sa­kė vers­li­nin­kas.

Jo tvir­ti­ni­mu, tai, kad šį va­sa­rį, pa­ly­gin­ti su 2013-ųjų tuo pa­čiu mė­ne­siu, smar­kiai pa­au­go au­to­bu­sų re­gis­tra­vi­mas, yra tik at­si­tik­ti­nu­mas. „Tie­siog taip jau su­ta­po, kad šiais me­tais au­to­bu­sais ap­si­rū­pi­no­me me­tų pra­džio­je“, - sa­kė L.Skar­džiu­kas.

Be­je, „Kau­tra“ ir pa­ti par­da­vi­nė­ja au­to­bu­sus, mat yra Tur­ki­jos au­to­bu­sų ga­min­to­jos „Tem­sa“ at­sto­vė Lie­tu­vo­je.

Vil­ki­kus vėl perka

Ne­se­niai vy­ku­sio­je Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės kro­vi­nių ve­ži­mo au­to­mo­bi­liais aso­cia­ci­jos „Li­na­va“ spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je jos va­do­vy­bė vie­šai skun­dė­si, kad dėl Ru­si­jos įves­tų sank­ci­jų ša­lies ve­žė­jai nuo me­tų pra­džios pa­ty­rė 220 mln. eu­rų nuo­sto­lių. Kar­tu bu­vo at­kreip­tas dė­me­sys, jog tai ne­igia­mai ga­li pa­veik­ti ir nau­jų trans­por­to prie­mo­nių, skir­tų kro­vi­niams vež­ti, įsi­gi­ji­mą.

Linas Skardžiukas: „Tiesiog taip jau sutapo, kad šiais metais autobusais apsirūpinome metų pradžioje.“ / LŽ archyvo nuotrauka

Ne­at­mes­ti­na ti­ki­my­bė, kad taip ir bus. Gal­būt – ne­tgi ne­to­li­mo­je at­ei­ty­je, kai ve­žė­jai su­sis­kai­čiuos nuo­sto­lius ir pa­ma­tys, jog skir­ti pi­ni­gų nau­jai tech­ni­kai įsi­gy­ti jau ne­tu­ri iš ko. O va­sa­rį vil­ki­kų, ku­riuos ve­žė­jai au­to­mo­bi­lių ke­liais daž­niau­siai nau­do­ja kro­vi­niams vež­ti, re­gis­tra­vi­mas Lie­tu­vo­je, ACEA duo­me­ni­mis, ūg­te­lė­jo iš­kart 42,8 pro­cen­to. Ir tai – po ke­le­tą mė­ne­sių iš ei­lės fik­suo­to nuo­smu­kio. Tie­sa, bend­ras sau­sio ir va­sa­rio mė­ne­sių re­zul­ta­tas vis dar ne­guo­džia. Per du pir­muo­sius mė­ne­sius mū­sų ša­lies įmo­nės įre­gis­tra­vo 405 nau­jus vil­ki­kus, o tai 16,1 proc. ma­žiau nei 2014 me­tų sau­sį ir va­sa­rį (483).

Vil­tin­gai nu­tei­kia ne­bent tas fak­tas, kad užp­raė­ju­sį mė­ne­sį Lie­tu­vo­je iš 405 nau­jų vil­ki­kų bu­vo įre­gis­truo­ti 257, o tai su­da­rė 63,4 proc. bend­ro per du mė­ne­sius re­gis­truo­to šios ka­te­go­ri­jos trans­por­to prie­mo­nių skai­čiaus.

Ge­ras va­sa­rio mė­ne­sio au­gi­mo re­zul­ta­tas pa­tvir­ti­no ir anks­tes­nius rin­kos eks­per­tų ver­ti­ni­mus, ko­dėl 2014-ai­siais ir 2015-ųjų sau­sį (ta­da ACEA Lie­tu­vo­je už­fik­sa­vo net 51,2 proc. sie­kian­tį nau­jų vil­ki­kų rin­kos nuo­smu­kį) rin­ka Lie­tu­vo­je tik­tai kri­to.

Ka­dai­se eks­per­tai svar­biau­sia kal­ti­nin­ke įvar­di­jo Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos (EK) di­rek­ty­vą, pa­gal ku­rią nuo 2014 me­tų sau­sio 1 die­nos Eu­ro­pos Są­jun­go­je užd­raus­ta re­gis­truo­ti vil­ki­kus, ne­ati­tin­kan­čius „Eu­ro 6“ eko­lo­gi­jos stan­dar­to. Bu­vo tei­gia­ma, jog iki šios da­tos Lie­tu­vos įmo­nės ma­siš­kai pir­ko „Eu­ro 5“ stan­dar­tą ati­tin­kan­čias trans­por­to prie­mo­nes, ku­rios bu­vo ke­lias de­šim­tis tūks­tan­čių eu­rų pi­ges­nės nei tos, ku­rios yra nau­jo eko­lo­gi­jos stan­dar­to. Kai ku­rios dar 2013-ųjų pa­bai­go­je įsi­gy­tos ma­ši­nos į Lie­tu­vą at­ke­lia­vo tik­tai per­nai sau­sį. At­si­ra­do aukš­ta ly­gi­na­mo­ji ba­zė, nuo ku­rios skai­čiuo­jant nau­jų vil­ki­kų re­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tus 2014-ųjų pa­bai­go­je bei šių me­tų pir­mą mė­ne­sį esą ir bu­vo fik­suo­tas di­džiu­lis nuo­puo­lis.

Da­bar ES uo­de­go­je – latviai

Pa­sta­ruo­sius mė­ne­sius iki va­sa­rio pra­sčiau­sius nau­jo su­nkio­jo ko­mer­ci­nio trans­por­to re­zul­ta­tus tarp ES vals­ty­bių ro­džiu­si Lie­tu­va ta­ry­tum ir grį­žo į sėk­mės ke­lią, o da­bar mū­sų vie­tą ACEA są­ra­šo apa­čio­je uži­ma Lat­vi­ja. Va­sa­rio mė­ne­sį ACEA Lat­vi­jo­je fik­sa­vo bend­rą mi­nus19,6 proc. sie­ku­sį nau­jų su­nkių­jų ko­mer­ci­nių trans­por­to prie­mo­nių nuo­smu­kį, ir tai bu­vo blo­giau­sias re­zul­ta­tas vi­so­je ES.

Lat­viai bu­vo blo­giau­si dvie­jo­se iš ke­tu­rių su­nkio­jo ko­mer­ci­nio trans­por­to ka­te­go­ri­jų. Lat­vi­ja va­sa­rį fik­sa­vo blo­giau­sią re­zul­ta­tą ES re­gis­truo­da­ma dau­giau nei 16 t sve­rian­čius nau­jus vil­ki­kus (nuo­smu­kis su­da­rė -46,5 proc.), taip pat – dau­giau kaip 3,5 t svo­rio ko­mer­ci­nį trans­por­tą (-44,8 proc.). Lat­vių ma­žiau kaip 3,5 t sve­rian­čio nau­jo ko­mer­ci­nio trans­por­to re­gis­tra­vi­mo po­ky­tis (-7,5 proc.) - tre­čias nuo ga­lo ES. Daug ge­riau Lat­vi­ja pa­si­ro­dė tik re­gis­truo­da­ma au­to­bu­sus (+109,1 proc.), ta­čiau jų kai­my­nai įre­gis­tra­vo tik 19.

ES ša­lys, ku­rio­se bu­vo di­džiau­sias tei­gia­mas nau­jų su­nkių­jų trans­por­to prie­mo­nių re­gis­tra­vi­mo po­ky­tis 2015 m. vasarį

VietaŠalisPo­ky­tis (proc.)*
1.Graikija+107,6
2.Rumunija+45,8
3.Vengrija+37
4.Airija+36
5.Slovakija+32,7
....
10.Lietuva+16,9.

*Pa­ly­gin­ti su 2014 m. va­sa­riu.

Šal­ti­nis: ACEA

ES ša­lys, ku­rio­se bu­vo di­džiau­sias ne­igia­mas nau­jų su­nkių­jų trans­por­to prie­mo­nių re­gis­tra­vi­mo po­ky­tis 2015 m. vasarį

VietaŠalisPo­ky­tis (proc.)*
1.Latvija-19,6
2.Slovėnija-4,4
3.Prancūzija-4,3
4.Kroatija-0,4
5.Austrija+0,1

*Pa­ly­gin­ti su 2014 m. va­sa­riu.

Šal­ti­nis: ACEA

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Eu­ro­po­je, Azi­jo­je bei Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se at­omi­nes elek­tri­nes sta­tan­ti Ru­si­jos „Ro­sa­tom“ tam­pa geo­po­li­ti­nio spau­di­mo prie­mo­ne, lan­ky­da­ma­sis JAV par­eiš­kė ener­ge­ti­kos ministras Ro­kas Ma­siu­lis.
Lie­tu­vos vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­dien su­lau­kia tūks­tan­čių ban­dy­mų reng­ti ki­ber­ne­ti­nes at­akas, šim­tai jų ke­lia vi­du­ti­nę, o bent 5 proc. – rim­tą grės­mę, sa­ko Nacionalinio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo [...]
Krem­liui ar­ti­mi žmo­nės pro­ru­siš­kiems se­pa­ra­tis­tams Ry­tų Ukrai­no­je ak­ty­viai pa­ta­ri­nė­ja, kaip va­ry­ti „pro­pa­gan­dos kam­pa­ni­ją“ prieš Ki­je­vą ir Va­ka­rus, ket­vir­ta­die­nį pranešė Vo­kie­ti­jos ži­niask­lai­da.
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se trau­ki­niui įsi­rė­žus į Ho­bo­ke­no sto­tį Nau­ja­ja­me Džer­sy­je, pa­tvir­tin­ta vie­no žmo­gaus žū­tis, sa­kė Nau­jo­jo Džer­sio gubernatorius Chri­sas Chris­tie.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Vil­niu­je ket­vir­ta­die­nį pra­dė­jus šil­dy­mo se­zo­ną, ki­ti di­die­ji Lie­tu­vos mies­tai kol kas neketina šil­dy­ti na­mų.
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Ute­nos „Ju­ven­tus“ ko­man­da sa­vų sir­ga­lių aki­vaiz­do­je kur kas už­ti­krin­čiau su­sit­var­kė su Por­to „Por­to“ krep­ši­nin­kais ir žen­gė į pa­grin­di­nį FI­BA Čempionų ly­gos tur­ny­rą.
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami