Laukinių Vakarų papročiai vežėjų įmonėse ir neįgalūs valdininkai

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2016-05-31 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2016-05-31 06:00
Iš prievarta kaupiamų vadinamųjų vairuotojų fondų vežėjų darbdaviai padengia mašinai arba kroviniui padarytą žalą. LŽ archyvo nuotrauka
Kro­vi­nių ve­žė­jų au­to­mo­bi­lių ke­liais įmo­nė­se dir­ban­tys vai­ruo­to­jai ver­čia­mi kaup­ti tūks­tan­čių eu­rų ver­tės užs­ta­tus ar pa­si­ra­šy­ti bent 6 tūkst. eu­rų ne­pro­tes­tuo­ti­nus vek­se­lius darb­da­vių nau­dai – ga­li­mai dar­buo­to­jų pa­da­ry­tai ža­lai kom­pen­suo­ti. Bet vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos į to­kius lau­ki­nius san­ty­kius, apie ku­riuos daug me­tų ži­no, ne­krei­pia dė­me­sio.

Taip „Lie­tu­vos ži­nioms“ tvir­ti­no Vai­ruo­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos (VPS) pir­mi­nin­kas Ra­mū­nas Nar­bu­tas. Jis at­sklei­dė, kad da­lis kro­vi­nių ve­ži­mo au­to­mo­bi­liais įmo­nių įvai­raus dy­džio pi­ni­gų užs­ta­tus daž­niau­siai ren­ka į va­di­na­muo­sius fon­dus ga­li­mai at­ei­ty­je vai­ruo­to­jų pa­da­ry­tai ža­lai at­ly­gin­ti.

Pa­pras­tai bend­ro­vė įsi­pa­rei­go­ja grą­žin­ti su­kaup­tus pi­ni­gus dar­buo­to­jui iš­ei­nant iš dar­bo. Bet jei­gu jų ne­grą­žin­tų, pri­vers­ti darb­da­vio ne­įma­no­ma, nes užs­ta­tai ren­ka­mi ne­ofi­cia­liai ir „sa­va­no­riš­kai“.

„To­kia veik­la pi­ką bu­vo pa­sie­ku­si maž­daug prieš de­šimt­me­tį, o da­bar ji blės­ta. Be to, ti­krai ne vi­so­se įmo­nė­se to­kios rink­lia­vos yra ren­ka­mos, tik ne­są­ži­nin­go­se“, – rė­žė VPS va­do­vas.

Kaip tvir­ti­no R. Nar­bu­tas, jo va­do­vau­ja­ma prof­są­jun­ga šiuo me­tu ta­ria­si su Lie­tu­vos na­cio­na­li­ne ve­žė­jų au­to­mo­bi­lių ke­liais aso­cia­ci­ja „Li­na­va“, kad at­ei­ty­je ne­są­ži­nin­gai su vai­ruo­to­jais be­siel­gian­tys kro­vi­nių ve­žė­jai bū­tų skel­bia­mi vie­šai. „De­ja, prof­są­jun­gos nie­ko dau­giau pa­da­ry­ti ne­ga­li. Su vai­ruo­to­jų dis­kri­mi­na­vi­mu ga­li­me ko­vo­ti tik­tai vie­šu­mu. Ma­nau, iš anks­to ži­no­da­mi, su kuo tu­ri rei­ka­lų, vai­ruo­to­jai bent jau ga­lės rink­tis, ar jiems ap­si­mo­ka dirb­ti to­kiam darb­da­viui“, – sa­kė VPS pir­mi­nin­kas.

Sa­vi­va­lę dangs­to ga­li­ma žala

„Lie­tu­vos ži­nių“ kal­bin­ti kro­vi­nių ve­ži­mo su­nkve­ži­miais vers­lo at­sto­vai tei­si­no­si, kad rink­lia­vos ne­va at­si­ra­do iš ne­vil­ties. Esą, dar­bo rin­ko­je nuo­lat trūks­tant su­nkve­ži­mių vai­ruo­to­jų, ne­re­tai pri­ima­mas bet kas, svar­bu, kad tu­ri rei­ka­lin­gus tarp­tau­ti­niais rei­sais va­ži­nė­ti do­ku­men­tus. Tik vė­liau pa­aiš­kė­ja, kad da­lis vai­ruo­to­jų yra lin­kę nu­si­kals­ti ar jau yra nu­si­kal­tę. To­kie va­gi­liau­ja, ne­rū­pes­tin­gai el­gia­si su tech­ni­ka ir su kro­vi­niu, dėl to ta­ria­mai rei­kė­jo su­gal­vo­ti bū­dą, kaip su jais ko­vo­ti.

„Šiuo po­žiū­riu pats blo­giau­sias lai­kas bu­vo 2004–2007 me­tai, kai bep­ro­tiš­ku tem­pu au­go kro­vi­nių srau­tai iš Ru­si­jos ir į Ru­si­ją, o vai­ruo­to­jų jiems vež­ti ka­tas­tro­fiš­kai trū­ko. Pri­im­da­vo­me dirb­ti vi­sus, be­veik ne­ti­krin­da­mi jų biog­ra­fi­jų. Tarp jų bu­vo ir at­vy­kė­lių iš Ukrai­nos bei Bal­ta­ru­si­jos, ne­re­tai – tu­rin­čių kri­mi­na­li­nę pra­ei­tį. Bet daž­nai apie tai su­ži­no­da­vo­me per vė­lai, kai jau bū­da­vo iš ve­žė­jų pa­vog­tas di­de­lis de­ga­lų kie­kis ar­ba ding­da­vo de­šim­tis tūks­tan­čių eu­rų kai­nuo­jan­tys kro­vi­niai ar ne­tgi pa­tys su­nkve­ži­miai“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ pa­sa­ko­jo vie­nas ne­no­rė­jęs pri­sis­ta­ty­ti ve­žė­jų vers­lo at­sto­vas.

Esą to­kiems vai­ruo­to­jams su­draus­min­ti da­lis kro­vi­nių ve­ži­mo au­to­mo­bi­liais vers­lu už­sii­man­čių įmo­nių ir vers­da­vo at­ėju­sius nau­jus dar­buo­to­jus skir­ti tam ti­krą sa­vo už­dirb­tų pi­ni­gų da­lį fon­dais va­di­na­miems užs­ta­tams. „Ži­no­ma, jei va­gys­tė bū­da­vo di­de­lė, joks iš vai­ruo­to­jo su­rink­tas fon­das ne­ga­lė­jo pa­deng­ti pa­da­ry­tos ža­los. Ta­čiau da­lį lin­ku­sių­jų į smul­kias va­gys­tes, pa­vyz­džiui, iš­siurb­ti ke­lias­de­šimt li­trų dy­ze­li­no iš su­nkve­ži­mio ba­ko, rink­lia­vos tram­dy­da­vo“, – pri­si­mi­nė vers­li­nin­kas.

Jo tei­gi­mu, da­bar va­di­na­mų­jų fon­dų iš ve­žė­jų daug kas ne­be­ren­ka, nes jie esą ta­po ne­rei­ka­lin­gi. „Ne­bė­ra to­kių va­gys­čių, dėl ku­rių bū­da­vo ren­ka­mi fon­dai. Vai­ruo­to­jų rin­ka ta­po skaid­res­nė, nes dau­gu­ma ne­są­ži­nin­gų šios sri­ties dar­buo­to­jų jau ži­no­mi, jų duo­me­nis leng­vai ga­li­ma ras­ti bend­ro­vėms skir­tuo­se in­ter­ne­ti­niuo­se ne­pa­ti­ki­mų dar­buo­to­jų są­ra­šuo­se. O jau­ni vai­ruo­to­jai nė­ra lin­kę į va­gys­tes, nes ži­no ti­krą­ją re­pu­ta­ci­jos ver­tę ir tai, jog va­gi­liau­da­mi ga­li su­si­ga­din­ti sau gy­ve­ni­mą. Vog­ti dar­buo­to­jams ne­lei­džia ir įmo­nių įdieg­tos mo­der­niais tech­no­lo­gi­niais spren­di­mais par­em­tos ap­sau­gos sis­te­mos“, – kal­bė­jo vers­lo at­sto­vas.

Ramūnas Narbutas: "Visų valdančiųjų partijų atstovai krovinių vežimo įmonėse turi akcijų, kai kuriems netgi priklauso įmonės."/VPS nuotrauka

Pa­klūs­ta dėl di­de­lės algos

Ta­čiau, VPS pir­mi­nin­ko R. Nar­bu­to ži­nio­mis, rink­lia­vos dar nė­ra iš­ny­ku­sios. „Y­ra ži­no­mi at­ve­jai, kai anks­čiau į įmo­nę at­ėju­sį nau­ją vai­ruo­to­ją jos ad­mi­nis­tra­ci­ja pri­vers­da­vo pa­si­ra­šy­ti 20 tūkst. li­tų (6 tūkst. eu­rų) ver­tės ne­pro­tes­tuo­ti­nus vek­se­lius ga­li­mai pa­val­di­nio at­ei­ty­je pa­da­ry­tai ža­lai at­ly­gin­ti. Toks rei­ka­la­vi­mas bu­vo ne­tei­sė­tas. Vai­ruo­to­jai ga­lė­da­vo at­si­sa­ky­ti vyk­dy­ti darb­da­vio už­gai­dą, bet vis dėl­to jie pa­klus­da­vo. Prof­są­jun­gos at­sto­vai klaus­da­vo – ko­dėl jie tai da­ro. Ar už tą vek­se­lį darb­da­vys jiems da­lį su­nkve­ži­mio per­lei­do, o gal ak­ci­jų? Ki­ta ver­tus, rei­kia su­pras­ti ir vai­ruo­to­jus: už­dar­biai ta­me sek­to­riu­je yra di­de­li, ir ne vie­nas, no­rė­da­mas ten pa­tek­ti, su vis­kuo su­tin­ka“, – kal­bė­jo pa­šne­ko­vas.

Anot jo, šian­dien rink­lia­vos ne­bė­ra to­kios di­de­lės ir že­mi­nan­čios dar­buo­to­jus, jos su­ma­žė­jo, ta­čiau vi­siš­kai ne­iš­ny­ko. „Ži­nau at­ve­jų, kai iš to­kių „fon­dų“ yra pa­den­gia­ma, pa­vyz­džiui, vai­ruo­to­jo ne­ty­čia pra­dur­tos pa­dan­gos ver­tė. Ki­tas va­rian­tas, kai už pra­dur­tą pa­dan­gą iš­skai­čiuo­ja­ma iš vai­ruo­to­jo dien­pi­ni­gių. Kaip ži­no­ma, vai­ruo­to­jams daž­niau­siai mo­ka­mas 450 eu­rų at­ly­gi­ni­mas, o vi­sa ki­ta – ne­ap­mo­kes­ti­na­mi dien­pi­ni­giai“, – aiš­ki­no VPS va­do­vas.

„Lie­tu­vos ži­nių“ duo­me­ni­mis, in­for­ma­ci­ja apie rink­lia­vas daž­niau­siai lie­ka įmo­nės vi­daus rei­ka­las. Kal­bė­ti apie ren­ka­mus fon­dus ar­ba – juo­lab – apie ne­pro­tes­tuo­ti­nus vek­se­lius pir­miau­sia ne­suin­te­re­suo­ti bend­ro­vių va­do­vai ir sa­vi­nin­kai. Ta­čiau daž­niau­siai ty­li ir vai­ruo­to­jai, nes tu­ri rim­to pa­grin­do įtar­ti, jog už il­gą lie­žu­vį vė­liau iš­vis ga­li ne­gau­ti dar­bo kro­vi­nių ve­ži­mo vers­le.

Vis dėl­to vie­na is­to­ri­ja ne­se­niai iš­lin­do it yla iš mai­šo. Ir ji yra la­bai ne­pa­to­gi ne­są­ži­nin­giems darb­da­viams. Mat aiš­kė­ja, kad nors ir bū­na pri­ža­dė­ję iš­ei­nan­tiems iš dar­bo vai­ruo­to­jams grą­žin­ti „sa­va­no­riš­kai pri­vers­ti­niu“ bū­du (ne­su­tik­si skir­ti pi­ni­gų fon­dui – ne­dirb­si) su­rink­tas lė­šas, to ga­li ir ne­da­ry­ti.

Iš at­ly­gi­ni­mo – po 50 eurų

Me­tų pra­džio­je Vil­niaus apy­lin­kės teis­mas pri­pa­ži­no po tūks­tan­tį eu­rų dy­džio užs­ta­tus gal­būt rin­kus vie­ną Šiau­liuo­se re­gis­truo­tą kro­vi­nių ve­ži­mo bend­ro­vę. Jos pa­va­di­ni­mo kol kas ne­mi­nė­si­me, nes įmo­nė yra aps­kun­du­si spren­di­mą aukš­tes­nės ins­tan­ci­jos teis­mui, dėl to pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­mo nu­sta­ty­tos ap­lin­ky­bės dar ne ga­lu­ti­nės. Ta­čiau į teis­mą krei­pę­sis su­nkve­ži­mių vai­ruo­to­jas G. Č. (ti­kra­sis var­das ir pa­var­dė re­dak­ci­jai ži­no­mi – aut.) ti­ki, kad Vil­niaus apy­lin­kės teis­mo spren­di­mas grą­žin­ti jam 693 eu­rus iš su­rink­to „jo var­do fon­do“ liks ne­pa­keis­tas.

Teis­mo spren­di­mas at­sklei­dė, kad jei G. Č. ne­bū­tų da­ręs vaiz­do įra­šų ir ne­bū­tų at­si­ra­dę jo nau­dai liu­di­ju­sių bend­ra­dar­bių, su­sig­rą­žin­ti pi­ni­gus ne­bū­tų bu­vę nė ma­žiau­sios ga­li­my­bės. Tad jei to­kie „fon­dai“ kro­vi­nių ve­ži­mo bend­ro­vė­se yra įpras­tas reiš­ki­nys, kiek vai­ruo­to­jų pi­ni­gų juo­se pra­din­go?

G. Č. ir jo at­ves­ti liu­dy­to­jai teis­mą ti­ki­no, kad darb­da­vys iš kiek­vie­no su­nkve­ži­mio vai­ruo­to­jo rei­ka­la­vo kaup­ti fon­dą, ku­ria­me pri­va­lė­jo bū­ti su­rink­ta po tūks­tan­tį eu­rų. Vi­sos su­mos iš­kart ne­bu­vo rei­ka­lau­ja­ma. Teis­mas pa­ti­kė­jo, kad iš G. Č. ir ki­tų vai­ruo­to­jų at­ly­gi­ni­mų darb­da­vys kas mė­ne­sį at­skai­ty­da­vo po 50 eu­rų, kol su­rink­da­vo rei­ka­lau­ja­mą su­mą. Pats G. Č. tvir­ti­no, jog iš jo bu­vo spė­ta at­skai­ty­ti 950 eu­rų. Vis dėl­to teis­mas iš­siaiš­ki­no, kad įmo­nė vai­ruo­to­jui tė­ra sko­lin­ga 693 eu­rus.

Vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos – bejėgės

„Lie­tu­vos ži­nios“ krei­pė­si į Vals­ty­bi­nę mo­kes­čių ins­pek­ci­ją (VMI) ir į Vals­ty­bi­nę dar­bo ins­pek­ci­ją (VDI), kad at­sa­ky­tų, ar jos ga­li pa­dė­ti darb­da­vio ver­čia­mam užs­ta­tus mo­kė­ti dar­buo­to­jui. Pa­aiš­kė­jo, kad to­kios rink­lia­vos iš dar­buo­to­jų „nė­ra ša­lies vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų kom­pe­ten­ci­ja“.

„Dar­buo­to­jui pri­klau­san­čių pi­ni­gi­nių su­mų re­zer­va­vi­mas yra dar­buo­to­jo ir darb­da­vio tar­pu­sa­vio su­si­ta­ri­mų klau­si­mas. VMI kon­tro­liuo­ja, ar tei­sin­gai ir lai­ku aps­kai­čiuo­ja­mi mo­kes­čiai, t. y. ar dar­buo­to­jui fak­tiš­kai iš­mo­kė­tos lė­šos yra ap­mo­kes­tin­tos ati­tin­ka­mais mo­kes­čiais, ar ju­ri­di­nis vie­ne­tas, aps­kai­čiuo­da­mas ap­mo­kes­ti­na­mą­jį pel­ną, tei­sin­gai pri­sky­rė iš­lai­das lei­džia­miems at­skai­ty­mams“, – tvir­ti­no Da­rius Bu­ta, VMI ko­mu­ni­ka­ci­jos va­do­vas.

Jo tei­gi­mu, ins­pek­ci­ja į dvie­jų ša­lių san­ty­kius kiš­tų­si ne­bent ta­da, jei­gu iš­ei­nan­čiam iš dar­bo dar­buo­to­jui pi­ni­gai bū­tų grą­ži­na­mi ne iš va­di­na­ma­ja­me fon­de su­rink­tų pi­ni­gų, o kaip dar­bo už­mo­kes­tis, nuo ku­rio ne­bū­tų at­skai­čiuo­ja­mi mo­kes­čiai.

VDI As­me­nų ap­tar­na­vi­mo ir tei­sės tai­ky­mo sky­riaus tei­si­nin­kas Jo­nas Gri­cius pri­si­pa­ži­no jau anks­čiau ži­no­jęs apie Šiau­lių bend­ro­vės ir bu­vu­sio jos dar­buo­to­jo gin­čą. Ta­čiau, anot jo, ins­pek­ci­ja nag­ri­nė­ja Dar­bo ko­dek­so pa­žei­di­mus, prie ku­rių „į­vai­rios rink­lia­vos ne­pris­ki­ria­mos“.

As­me­ni­ne J.Gri­ciaus nuo­mo­ne, bet ko­kios rink­lia­vos ga­li­mos tik ta­da, kai dar­buo­to­jas sa­va­no­riš­kai su­tin­ka. „Dar­buo­to­jas ga­li at­si­sa­ky­ti mo­kė­ti to­kią rink­lia­vą, o jei jam ne­grą­ži­na su­rink­tų pi­ni­gų – kreip­tis į teis­mą“, – pa­ta­rė VDI at­sto­vas.

Ga­li, bet nenori

VPS va­do­vas R. Nar­bu­tas ne­su­ti­ko su VMI ir VDI nuo­mo­ne, kad ver­čian­čių vai­ruo­to­jus rink­ti pi­ni­gus ar ki­taip juos prie­var­tau­jan­čių darb­da­vių val­džia ne­ga­li su­tram­dy­ti. „Se­niai šne­kam, jog tam, kad darb­da­viui bū­tų ati­mta mo­ty­va­ci­ja rink­ti iš dar­buo­to­jų pi­ni­gus ga­li­mai jų at­ei­ty­je pa­da­ry­tai ža­lai at­ly­gin­ti, už­tek­tų įtei­sin­ti pri­va­lo­mą­jį vai­ruo­to­jų ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės drau­di­mą nuo to­kios ri­zi­kos. Jei­gu darb­da­vys tu­rės pre­ten­zi­jų dėl ža­los vai­ruo­to­jui – ją pa­dengs drau­di­mas. Ta­da kal­bė­sis kro­vi­nių ve­ži­mo įmo­nių sa­vi­nin­kai su drau­di­kais, ir kal­ba bus vi­sai ki­to­kia. Bet­gi nie­kas to ne­no­ri. Juk leng­viau kal­bė­tis su „silp­nu“ vai­ruo­to­ju“, – pik­ti­no­si pa­šne­ko­vas.

R. Nar­bu­to nuo­mo­nė kiek ne­ti­kė­ta: esą ci­vi­li­zuo­ta tvar­ka kro­vi­nių ve­ži­mo au­to­mo­bi­lių ke­liais vers­le gal­būt su­nkiai pri­gy­ja ir dėl to, kad „vi­sų val­dan­čių par­ti­jų at­sto­vai kro­vi­nių ve­ži­mo įmo­nė­se tu­ri ak­ci­jų, kai ku­riems ne­tgi pri­klau­so ve­žė­jų įmo­nės“.

„Tai yra di­de­lį pel­ną duo­dan­tis, dėl to ir ne­skaid­rus da­ly­kas“, – pa­žy­mė­jo pa­šne­ko­vas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Jules  78.60.193.10 2016-05-31 10:23:33
Vergvaldžiai pasijuto visagaliais - susižavėjo Übermensch'izmu LDDP-istinė direktorių ir Prichvatizacijos erelių chėbrytė. Eiliniai žmonės paversti gyvuliais. Kokiame šventraštyje ar jo išaiškinime apie tai parašyta? Neosovietikų diktatūra - nieko nepasakysi.
1 0  Netinkamas komentaras
Visur musa  78.60.168.138 2016-05-31 09:59:56
Durnius ir Baznycioje musa, deja...
0 2  Netinkamas komentaras
Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK), bend­ra­dar­biau­da­ma su Vy­riau­sia­ja rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK), pa­ly­gi­no, ko­kius pri­va­čius in­te­re­sus dek­la­ruo­ja kan­di­da­tai į Sei­mą šioms abiem ins­ti­tu­ci­joms. [...]
Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė ti­ki­si, kad jos pa­teik­tas Sei­mo sta­tu­to pa­tai­sas dėl par­la­men­ta­rų iš­ei­ti­nių su­ma­ži­ni­mo pri­ims dar šios ka­den­ci­jos par­la­men­tas, nors ki­lus ginčams dėl svars­ty­mo [...]
Len­ki­jos prem­je­rė Bea­ta Szyd­lo tre­čia­die­nį pa­sky­rė įta­kin­gą plė­tros mi­nis­trą Ma­teus­zą Mo­ra­wiec­kį Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos va­do­vu, pert­var­kiu­si sa­vo prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­mą dešiniojo spar­no vy­riau­sy­bę.
Iz­rae­lio ly­de­riai ir mi­nios ge­din­čių žmo­nių ket­vir­ta­die­nį su­si­rin­ko aikš­tė­je prie par­la­men­to ati­duo­ti pa­sku­ti­nės pa­gar­bos bu­vu­siam pre­zi­den­tui ir No­be­lio pre­mi­jos laureatui Shi­mo­nui Pe­re­sui.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Jau vie­nuo­lik­tus me­tus iš ei­lės ru­duo moks­lei­viams aso­ci­juo­ja­si ne tik su mo­kyk­li­ne ru­ti­na, bet ir su jiems skirtais pra­smin­gais fil­mais.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
„Šian­dien Vil­niu­je pra­de­da­me sta­ty­ti vie­ną di­džiau­sių ener­ge­ti­kos ob­jek­tų ne­prik­lau­so­mos Lie­tu­vos is­to­ri­jo­je – bio­ku­ro ir ko­mu­na­li­nių at­lie­kų ko­ge­ne­ra­ci­nę elek­tri­nę. Ji svar­bi ne tik Vil­niui, [...]
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Žir­gų lenk­ty­nės Lie­tu­vo­je vis po­pu­lia­rė­ja, o šį spor­tą pa­ma­tę žiū­ro­vai lie­ka su­ža­vė­ti – taip tei­gia lenk­ty­nių Lie­tu­vo­je or­ga­ni­za­to­rė Eve­li­na Kol­bas­nik. Pir­mą sezoną lenk­ty­nes ren­gu­si [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami